پژوهش دانشگاهی – مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی …

بوستان میعاد ۲۷۳٫۲۰۱۳۲ بوستان شریعتی ۳۸۳٫۹۰۶۰۵ بوستان ریحانه ۵۶۹٫۹۵۱۷ .۴-۲-۲-۶- آهنگ خدمت ()آهنگ خدمت طبق تعریف، عبارت است از میانگین تعداد مشتریانی است که در واحد زمان از یک خدمتدهنده…

ادامه خواندن پژوهش دانشگاهی – مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی …