پایان نامه ارشد درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، مبانی نظری، اندازه گیری

۱۳ ۱-۴-۲- ضرورت کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴ ۱-۵- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵ ۱-۶- پیشینه و ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵ ۱-۷- فرایند انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷ ۱-۸- قلمرو تحقیق (مکانی، زمانی، موضوعی) …………………………………………………………………………………………………………۲۸ ۱-۹- مراجع استفاده کننده از رساله…………………………………………………………………………………………………………………………۲۴ ۱-۱۰- موانع و محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………۲۸ ۱-۱۱- تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹ ۱-۱۲- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱ فصل دوم مبانی نظری مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴ ۲-۱- شهر کوچک، تعاریف، مفاهیم، کارکردها………………………………………………………………………………………………….۳۵ ۲-۱-۱- تعریف…

پایان نامه درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، مجمع عمومی

ال جنگ ۹۸ ۲-موضع گیریهای شورای امنیت در سال۱۹۸۲/۱۳۶۱ ۱۰۰ ۳-تلاشهای شورای امنیت در سال۸۴-۱۹۸۳/۶۴-۱۳۶۳ ۱۰۱ ۴-بیانیه های منتشر شده شورای امنیت در سال ۱۹۸۵/۱۳۶۴ ۱۰۳ ۵-کوشش های شورای امنیت در سال ۱۹۸۶/۱۳۶۵ ۱۰۴ ۶- مواضع شورای امنیت در سال۱۹۸۷/۱۳۶۶ ۱۰۶ ۷-اقدامات شورای امنیت در آخرین سال جنگ ۱۰۹ ب- نقش دبیر کل سازمان ملل…

پایان نامه رایگان درباره مواد معدنی، اثرات زیست محیطی، زیست محیطی

فهـرست فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… شش فهرست جداول …………………………………………………………………………………………………………………………. دوازده فهرست شکل ها …………………………………………………………………………………………………………………………. پانزده فهرست نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………………… پانزده چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… هفده فصل اول: مقدمه و اهداف ۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲ ۱-۲- اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵ فصل دوم: بررسی منابع ۲-۱- اسید فایتیک …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷ ۲-۱-۱- ساختار اسید فایتیک …………………………………………………………………………………………………… ۷ ۲-۱-۲- اسید فایتیک در گیاهان ……………………………………………………………………………………………….…

منابع و ماخذ پایان نامه تغییر نگرش، عناصر شناختی، تصمیم سازی، فیزیولوژی

عامل بستگی دارد: الف- نسبت شناختهای ناهماهنگ به شناختهای هماهنگ، ب- اهمیت هر یک از شناختها برای شخص. به عبارت دیگر، ممکن است در یک حالت ناهماهنگی، دو شناخت متفاوت وجود داشته باشد اما اگر هیچ یک از این دو شناخت برای شخص چندان اهمیت نداشته باشد در آن صورت تنش ایجاد شده، حداقل است.…

منابع و ماخذ پایان نامه عملیات روانی، دانشجویان، تغییر نگرش، روانشناسی

بود. (بدار و دیگران ۱۳۸۱: ۱۰۹) در این حالت، علاوه بر کوشش برای کاهش ناهماهنگی، شخص فعالانه از موقعیت ها و اطلاعاتی که احتمال دارد ناهماهنگی را افزایش دهد پرهیز می کند. (سورین و تانکارد، ۱۳۸۱: ۲۲۶) ۳-۱-۳ تحقیقات مربوط به نظریه ناهماهنگی شناختی: نظریه ناهماهنگی شناختی در معرض آزمون های تجربی قرار گرفته است.…

منابع و ماخذ پایان نامه روان شناسی، فشار روانی، روان شناختی، مبانی نظری

بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی، قواعدی برای رفتار(هنجار اجتماعی۳۵) وجود دارد، که معین می‌کند، افراد جامعه در موقعیّت‌های مختلف چه رفتاری باید داشته باشند. غالباً افراد به‌این هنجارها پای‌بندند و خود را به آن‌ها ملتزم احساس می‌کنند. گرچه ممکن است در وهلۀ اول تصور کنیم که این هنجارها آزادی فرد را محدود می‌کنند، اما باید توجه…

منابع و ماخذ پایان نامه فشار اجتماعی، افکار عمومی، گروههای اجتماعی، قدرت اجتماعی

مند به اخبار ساختگی سرچشمه می گیرد. شایعه ای که معمولاً می تواند در آن رگه هایی از حقیقت نهفته باشد. برای ایجاد باور است، به خصوص زمانی که جامعه با ضعف اخبار صحیح و فقدان منابع موثق اطلاع رسانی مواجه باشد. شایعات اعم از اینکه مثبت یا منفی باشند، هدفی جز تخریب روانی و…

منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت ادراک، عملیات روانی، تصمیم گیری، طبقات اجتماعی

طرق تاکتیک های مختلف عملیات روانی، وضعیت جامعه را به گونه‌ای ترسیم کنند که مخاطبان واقعاً بپذیرند که اوضاع به شدت وخیم است. پذیرش این باور و درک از سوی جامعه هدف نخستین گام مشروعیت‌زدایی از نظام اجتماعی است. بر مبنای الگوی انطباقِ شناختی فردِ هدف، نگرش خود را به تدریج تغییر داده و با…

منابع و ماخذ پایان نامه افکار عمومی، تغییر نگرش، سیاست عمومی، سیاست اجتماعی

های جمعی و کانال های مستقیم صورت می گیرد. بطور کلی تبلیغات حق درخواست تجدید نظر به احساسات دارد نه عقل. ۲-۱-۴ افکار عمومی افکار عمومی، عکس العمل بخش عمده‌ای از جامعه است، در برابر حوادثی که برای جامعه رخ می‌دهد، و بیشتر ناشی از احساس است  تا استدلال. برخی اندیشمندان نیز گفته‌اند، افکار عمومی…

منابع و ماخذ پایان نامه ایدئولوژی، عملیات روانی، برنامه ریزی، افکار عمومی

همچون رادیو، تلویزیون، مطبوعات و… و عوامل پنهانی مانند شایعه به منظور تحریف عقاید، تضعیف روحیه و بی‌اعتبار کردن انگیزه‌ها و کاستن از اقتدار حکومت مخالف می‌باشد. (متفکر ،۱۳۸۶: ۱۸) رونالد پروس۱۳ ۱۸ واژۀ معادل برای جنگ روانی ذکر کرده که گروه‌ها و افراد مختلف بکار می‌برند. برخی از آنها عبارتند از: جنگ افکار، جنگ…