پایان نامه درباره اتوبیوگرافی، محیط زیست، روش تحقیق


دانلود پایان نامه

فهرست

عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول: کلیات
۱-۱طرح مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۴ سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۵ پیشینهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۶ روش و فنون اجرایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۷محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. ۷
فصل دوّم: مبانی نظری
۲-۱چهارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۲مستند……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۲-۱-تعاریف مستند……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۲- ۲نگاهی اجمالی به تاریخچه سینمای مستند ایران……………………………………………………………………….۱۶
۲-۳ روایت فیلمی……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۴ روایت سینمایی……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۵ نظریه های تقلیدی روایت……………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۵-۱ شاهد نامرئی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۵-۲ آیزنشتاین: روایت به مثابه صحنه آرایی……………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۶ نظریه های زبان- بنیاد روایت……………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۶-۱روایت فیلم به مثابه فرازبان………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۶-۲روایت فیلم به مثابه بیان…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۷ نکاتی در باب فرمالیستها و نوفرمالیستها………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۷-۱ عناصر شکل روایی و غیر روایی از منظر نوفرمالیستها……………………………………………………………….۳۸
۲-۷-۲ اصول شکل روایی…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۷-۳ تمایز داستان و طرح……………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۷-۴ علت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۷-۵ زمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۷-۶ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۸ نظریات دیوید بوردول درباره روایت……………………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۸-۱روایت کلاسیک…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۲-۸-۲روایت سینمای هنری………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۲-۸-۳روایت مبتنی بر مادهگرایی تاریخی…………………………………………………………………………………………………۵۱
۲-۸-۴روایت پارامتریک……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
فصل سوّم: روش تحقیق
۳-۱ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
۴-۱ مستند انیمیشن………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۱-۱سیانوزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۴-۲ مستندهای اتوبیوگرافیک – خود بیانگر(Self- portrait)……………………………………………………………..69
4-3درام مستند (داکیو درام)…………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
۴-۴ مستند داستانی (Docufiction)……………………………………………………………………………………………………78
4-5 مستندهای حیات وحش و محیط زیست………………………………………………………………………………………….۷۹
۴-۶ ملف گند…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
۴-۶-۱ شناسنامه ی فیلم…………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۶-۲‌ داستان فیلم……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۴-۶-۳ تحلیل روایتِ فیلم…………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
۴-۷ ترانه اندوهگین کوهستان.
…………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
۴-۷-۱ شناسنامه ی فیلم…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
۴-۷-۲ داستان فیلم……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۴-۷-۳ تحلیل روایتِ فیلم………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۴-۸ رئیس جمهور میرقنبر…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۴-۸-۱ شناسنامه ی فیلم………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۴-۸-۲ داستان فیلم……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
۴-۸-۳ تحلیل روایتِ فیلم……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۴-۹ فقط کمی نور ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۴-۹-۱ شناسنامه ی فیلم…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
۴-۹-۲ داستان فیلم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۴-۹-۳ تحلیل روایت فیلم……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
۴-۱۰ بهترین مجسمهی دنیا ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۴-۱۰-۱ شناسنامهی فیلم…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۴-۱۰-۲ داستان فیلم………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۴-۱۰-۳ تحلیل روایت فیلم…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۴-۱۱ ده فیلم مستند برتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *