مقاله رایگان با موضوع جرم انگاری، حقوق جزا، گوشی های هوشمند، فناوری اطلاعات


دانلود پایان نامه

۱۷
۱-۱-۱ اقسام جرم انگاری ۱۸
۱-۱-۲ معیارهای جرم انگاری ۱۸
۱- معیار توازن دلایل (The Balancing of Reason) ۱۹
۲- معیار پذیرش و مقبولیت(Presumeption of the compliance) ۱۹
۳- معیار ممانعت از ضرر(Harm Principle) ۲۰
۴- معیار پالایش(Filtering) ۲۱
۱-۱-۳ آسیب های شایع در جرم انگاری جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های همراه ۲۲
۱-۱-۳-۱ جرم انگاری انحرافات ۲۲
۱-۱-۳-۲ تسری مجازات شرعی به جرم غیر شرعی ۲۳
۱-۲ جرم ۲۴
۱-۲-۱ تمایز میان جرم و انحراف ۲۵
۱-۲-۲تقسیم بندی انواع انحرافات ۲۷
۱-۳ جرایم منافی عفّت ۲۸
۱-۳-۱ غرایز جنسی ۲۸
۱-۳-۲ انحرافات جنسی ۳۰
۱-۳-۳ انواع انحرافات جنسی ۳۰
۱-۴ گوشی هوشمند ۳۲
فصل دوم: بررسی موانع حقوقی مبارزه و پیشگیری نسبت به جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند ۳۳
۲-۱ مشکلات تقنینی ۳۴
۲-۱-۱ حقوق جزا ۳۴
۲-۱-۱-۱ حقوق کیفری ماهوی ۳۶
۲-۱-۱-۱-۱ مسائل حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۷
۲-۱-۱-۱-۱-۱ مسائل حقوق جزای عمومی ۳۷
۱ – تعریف ۳۷
۲ – ماهیت ۳۸
۳ – رکن مادی (فعل مرتکب) ۳۸
۴ – حدود مسئولیت کیفری ۳۹
۲-۱-۱-۱-۱-۲ مسائل حقوق جزای اختصاصی ۴۰
۲-۱-۱-۱-۲ چالش های حقوقی جزای ماهوی ۴۳
۲-۱-۱-۲ حقوق کیفری شکلی ۴۴
۲-۱-۲ مسائل و مشکلات آئین دادرسی کیفری ۴۵
۲-۱-۲-۱ تحقیقات مقدماتی ۴۵
۲-۱-۲-۲ تفتیش و ضبط داده ها ۴۶
۲-۱-۲-۳ جمع آوری، ذخیره و ارائه ی ادله ی اثبات ۴۸
۲-۲ راهکارهای مبارزه ۵۰
۲-۳ حقوق کیفری ایران ۵۴
۲-۴ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند ۵۷
۲-۴-۱ عنصر قانونی ۵۹
۲-۴-۲ عنصر مادی و صور مختلف تحقق بزه ۵۹
الف: جرایم دسته اول ۶۰
ب: جرایم دسته دوم ۶۱
ج: جرایم دسته سوم ۶۱
۲-۴-۳ عنصر روانی ۶۸
۲-۴-۴ ضمانت اجرا ۶۹
۲-۴-۵ کیفیت مشدده ۷۲
۲-۴-۶ موارد بحث ضمانت اجرا ۷۳
۲-۴-۷ معاونت در جرم ۷۳
۲-۴-۸ شروع به جرم ۷۴
۲-۴-۹ کیفیات مخففه ۷۴
۲-۴-۱۰ اعمال تعلیق و آزادی مشروط ۷۵
۲-۵ تجاوز به حریم خصوصی ۷۵
۲-۵-۱ عنصر قانونی ۷۶
۲-۵-۲ رکن مادی ۷۶
۲-۵-۳ عنصر روانی ۸۰
۲-۵-۴ ضمانت اجرا ۸۱
فصل سوم: پیشگیری از جرایم منافی عفّت ۸۲
۳-۱ گسترش تدابیر امنیتی ۸۳
۳-۱-۱ تعریف تدابیر امنیتی ۸۴
۳-۱-۲ تبیین امنیت سیستم های الکترونیکی و شبکه ای ۸۵
۳-۲ مسائل علوم جنایی ۸۹
۳-۲-۱ پیشگیری از جرایم الکترونیکی و اینترنتی ۸۹
۱- تدابیر امنیتی اختیاری برای کاربران ۹۰
۲- اجرای تدابیر امنیتی ۹۱
۳- آموزش و ارعاب مرتکبین بالقوه ۹۲
۳-۲-۲ بزه دیده شناسی ۹۳
۳-۳ پیشگیری جرم شناختی از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی ۹۶
۳-۳-۱ روش های پیشگیری وضعی ۹۷
۳-۳-۱-۱ پیشگیری بزه دیدگی جنسی ۹۷
۳-۳-۱-۱-۱ ماهیت جرایم بدون بزه دیده ۹۷
۳-۳-۱-۱-۲ نقش بزه دیده در وقوع جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی ۹۹
۳-۳-۱-۲ استفاده از ظرفیت های اخلاقی با هدف پیشگیری از بزه دیدگیِ جنسی ۱۰۰
۳-۳-۱-۲-۱ بررسی نقش رعایت حجاب شرعی در پیشگیری از بزه دیدگی جنسی ۱۰۱
۳-۳-۱-۲-۲ آموزه های قرآن کریم در مورد حجاب زنان ۱۰۱
۳-۳-۲ پیشگیری جامعه مدار با اتکاء به شناخت ویژگی های اجتماعی ۱۰۳
۳-۳-۲-۱ تجویز آموزش و تربیت جنسی در مراحل مختلف رشد فردی و اجتماعی ۱۰۷
۳-۳-۲-۱-۱ ماهیت برنامه های آموزشی – تربیتی جنسی ۱۰۸
۳-۳-۲-۱-۲ ضرورت اِعمال برنامه های آموزشی و تربیتی جنسی ۱۰۹
۳-۳-۲-۱-۳ موضوعات و مصادیق آموزش جنسی ۱۱۱
۳-۳-۲-۱-۳-۱ شناخت عملکرد دستگاه تناسلی و علایم بلوغ جسمی و بازتاب روانی آن ۱۱۱
الف: در جنس موافق ۱۱۱
ب: در جنس مخالف ۱۱۳
۳-۳-۲-۱-۳-۲ آموزش نحوه شکل گیریِ آمیزش جنسی ۱۱۴
۳-۳-۲-۱-۳-۳ تأثیر مدرسه در یادگیری و پیشگیری از جرم ۱۱۵
۳-۳-۲-۲ تسهیل و تشویق ازدواج در ابعاد مختلف ۱۱۵
۳-۳-۲-۲-۱ نقش پیشگیرانه ازدواج دائم ۱۱۵
۳-۳-۲-۲-۲ نقش پیشگیرانه ازدواج موقت ۱۱۷
۳-۳-۲-۲-۲-۱ اهداف متعه یا ازدواج موقت با توجه به ضرورت های اجتماعی ۱۱۷
۳-۳-۲-۲-۲-۲ ملاحظات اجتماعی و ازدواج موقت ۱۱۹
۳-۳-۲-۲-۲-۳ روش های بهره گیری از نقش پیشگیرانه ازدواج موقت ۱۲۲
۳-۴ پیشگیرانه بودن اشتغال و مبارزه با بیکاری در اسلام ۱۲۴
۳-۵ تأمین اجتماعى مناسب ۱۲۶
۳-۶ درمان از طریق هیپنوتیزم (تلقین در خواب مصنوعی) ۱۲۷
۳-۶-۱ تاریخچه استفاده درمانی از هیپنوتیزم ۱۲۸
۳-۶-۲ درمان از طریق گفتگوی آزاد ۱۲۹
نتیجه گیری ۱۳۱
پیشنهادها ۱۳۴
منابع ۱۳۷

چکیده:
در عصر کنونی و در زمان حاضر اکتشافات و اختراعات گوناگون موجب تغییر و پیشرفت های شگرفی در زندگی انسانِ قرنِ ۲۱ شده است. امّا این تکنولوژی ها به موازات نکات مثبت و مزایایی که برای بهبود کیفیت زندگانی بشر به ارمغان آورده اند، به جهت ماهیت دوگانه ای که دارند، درصورت استفاده مغرضانه و با سوء نیّت از سوی افراد سودجو، می توانند آسیب هایی جدّی و جبران ناپذیری برای افراد و اجتماع داشته باشند که پیش از این و با توجّه به امکانات موجود غیر ممکن می نمود. چنانچه این اعمال در حوزه جرایم منافی عفّت انجام شود، با توجّه به غیر ملموس بودن آنها در مقایسه با جرایم منافی عفّت کلاسیک، موضوع بسیار پیچیده تر از پیش خواهد بود و بررسی چگونگی برخورد و پیشگیر
ی از جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند، یکی از شقوق قابل ملاحظه در این زمینه محسوب می گردد که موضوعی جدید می باشد و همچنین از نظر آمار وقوع، گسترش فراوانی در اقصی نقاط جهان و از آن جمله ایران داشته است و بررسی راهکارهای مبارزه و پیشگیری از آن، موارد قابل تأمّل و مثبتی را در این زمینه روشن می گرداند. ایران از کشورهایی محسوب می گردد که با تأخیر، در زمینه جرم انگاری جرایم محیط سایبر اقدام نمود و در این زمینه تا رسیدن به جایگاه مناسب، مسیری طولانی را باید سپری نماید. البته در این زمینه اقدامات مجدّانه ای انجام شده است و بطور حتم با بهبود قوانین و آموزش افراد و با توجّه به زمینه های مذهبی و فرهنگی کشور ایران، در آینده ای نزدیک شاهد نتایج قابل قبولی خواهیم بود.

واژگان کلیدی:
جرم انگاری، گوشی های هوشمند، جرایم منافی عفّت، مجازات، قوانین موضوعه

مقدّمه
بررسی جرایم گوناگون، شیوه برخورد و پیشگیری نسبت به آنها از گذشته تا حال مورد توجّه دانشمندان و فلاسفه حقوق کیفری بوده است و در هر زمان و به دلایل مختلف، بر جنبه ای خاص از موضع تأکید بیشتری صورت گرفته است. در دوره ای به جرم و برخورد با آن، در دوره دیگر مجرم و در دوره بعد این جامعه بود که هدف و غایت بررسی ها را به خود معطوف نموده بود. (گیدنز، ۱۳۸۳: ۱۵۳)
موضوع جرایم منافی عفّت نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست و به دلیل اهمّتی که دارد از دیرباز مورد توجّه اندیشمندان در رشته های مختلف بوده است و در علوم مختلف به آن پرداخته شده است. گاه مورد بررسی علم اخلاق بوده است، گاه در عرفان از آن دم زده اند یا در علوم زیستی از آن سخن می گشایند و یا در علم روانشناسی مورد بحث است یا دستمایه ای برای رشته ادبیات تا داستانی باشد برای مطالعه خوانندگان. (صفاری، ۱۳۸۰: ۲۸۰ – ۲۸۱)
در رشته حقوق نیز از این موضوع سخن ها به میان آمده است امّا هنوز تعریفی جامع و مانع و روشن از این موضوع در هیچکدام از قوانین یا در تحریرات حقوقی یافت نمی شود که مورد پذیرش عموم اندیشمندان واقع گردیده باشد.
برخی با بیان دلایلی روشن و در مواردی منطقی معتقدند که اعمال منافی عفّت تنها نوعی انحراف هستند که می توانند پیش زمینه ای برای وقوع برخی جرایم باشند و نباید آنها را بی مهابا جرم انگاری نمود.(علیزاده، ۳۷۹: ۳۱ – ۳۶ و خاوری، ۱۳۸۴، ۱: ۲۶۶)
ولی با بررسی نگارش های مختلف در این زمینه می توان به این نکته پی برد که با وجود اهمّیت این قضیه در اجتماع و زحماتی که اندیشمندان در رشته های مختلف علمی برای روشن شدن موضوع متحمّل گشته اند، هنوز موضوع نیاز به بررسی های بیشتر دارد بخصوص در عصر حاضر و پیشرفت های شگرفی که در جامعه در زمینه ارتباطات رخ داده است و هر روز گسترش بیشتری می یابد و بر موضوع ارتکاب اعمال خلاف عفّت دامن می زند.

۱- بیان مسأله تحقیق
عصر حاضر را باید عصر تکنولوژی و فناوری اطلاعات (Information technology = IT) دانست و باید پذیرفت که این تکنولوژی وارد اجتماع و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است و در واقع جزئی لاینفک از زندگی امروز ما را تشکیل می دهد و توانسته است در بسیاری مواقع به استفاده کنندگان خویش سود رسانیده و علاوه بر افزایش سرعت، توانسته است بسیاری از هزینه های جاری را کاهش دهد.
در چند سال اخیر علم نسبت به گذشته پیشرفت های زیادی نموده است و قابل مقایسه با قبل نیست و آنچه امروزه با آن مواجه هستیم چیزی ورای تصوّر افراد عادی است که شاید تنها در آثار تخیلی با چنین مواردی مواجه بودیم. یکی از تکنولوژی هایی که در چند ده سال اخیر بسیار مورد توجّه و استفاده عموم و آحاد مردم قرار گرفته است، تلفن بوده است. تلفن در آغاز بصورت ابتدایی و تنها برای انتقال صوت مورد بهره برداری قرار می گرفت ولی به مرور بر امکانات آن افزوده گشت و قابلیت حمل را دارا شد. در ابتدا که تلفن همراه وارد بازار عرضه و تقاضا گردید به دلیل قیمت بالای آن، تنها گروه کمی قادر به تهیه آن بودند لیکن به مرور و با پیشرفت تکنولوژی و با تعدیل قیمت آن و ازدیاد آن قانون گذار با جرائمی همچون مزاحمت های تلفنی یا شنود غیر قانونی مواجه گردید و اقدام به جرم انگاری و مجازات مرتکبین نمود. پس از مدّتی شرکت های تولید کننده، توانایی ضبط و پخش صوت را به آن افزودند؛ ولی پیشرفت در این زمینه به همین نقطه ختم نشد بلکه پس از چندی امکان ضبط و پخش تصاویر نیز به آن اضافه شد و حتّی کیفیت دوربین های موجود در گوشی های همراه به دوربین های حرفه ای نزدیک شد. جالب است بدانید که طبق مدارک و شواهد موجود، اولین فیلم بلند تاریخ سینمای جهان که با دوربین یک گوشی (مدل NOKIA N8) ساخته شد، فیلمی بوده است با نام Olive (زیتون) که در سال ۱۳۹۰ توسّط کارگردانی ایرانی به نام هومن خلیلی در آمریکا کلید خورد. (سرویس خبری سایت تخصصی اطلاعات موبایل بازیابی شده در تاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۴۲ به آدرس: www.gsm.ir/news/show/8376) در ادامه قابلیت نصب انواع نرم افزار و در نهایت قابلیت انتقال اقسام مختلف داده ها و اطلاعات را بصورت بی سیم در خود گنجانید. بطور دقیق تر، در زمان کوتاهی تکنولوژی های جدیدی مانند دوربین و بلوتوث وارد این عرصه گردید و شاهد جرائمی جدید در این حوزه بودیم؛ لیکن به دلیل سرعت بالای پیشرفت علم و تکنولوژی و با توجّه به عدم نگارش قانون جامعی در این زمینه، با تکنولوژی روزآمدتری به نام گوشی های هوشمند (smartphone) مواجه هستیم. گوشی هایی با دوربین هایی با کیفیت، حافظه های چند گیگابایتی و
قابل ارتقا، قدرت و توانایی های در اندازه رایانه و امکانات ارتباطی بی سیم مخابراتی که با توجّه به قیمت های قابل خرید و امکانات بالای خود، می توانند در دسترس بسیاری از مجرمین تازه کار یا باسابقه قرار گیرند. امکان ارتباط و انتقال داده ها بصورت بی سیم در ابتدا برای چند سانتی متر مقدور بود اما با گذشت زمان این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *