3: نكته‌ها در كنترل پایان نامه رایگان روانشناسی : روابط بین والدین و فرزندان و تأثیر آن در تربیت


دانلود پایان نامه

3: نكته‌ها در كنترل

اعطای آزادی به فرزند مانع آن نشود كه نتوانیم در مواردی جلوی او را بگیریم و راه خطایش را بر او سد كنیم و اشتباهاتش را به او تذكر دهیم. درست است كه او به سن بلوغ رسیده ولی واقعیت این است كه او هنوز بالغ نیست، نیاز دارد كه تدریجاً آزموده شود، سرد و گرم جهان را بیشتر بشناسد و البته امر لازم بود كه از دوران خردسالی او آغاز می‌شد تا در سنین بعدی دشواری پیش نیاید.

در عین اعطای آزادی اصل انضباط هم مهم است. زیرا كلاً انسان‌ها نمی‌توانند جز در چارچوب نظم و ضابطه‌ای ادامه حیات دهند. تكیه پدر بر كنترل غیرمستقیم فرزند و وارد شدن از در دوستی و تفاهم است تا او احساس سنگینی نكند، خود را در بند نبیند. و اندرز دادن،‌ موعظه كردن، بیان داستان‌ها، ارائه نمونه‌ها تا حدود زیادی می‌توانند او را وادارند كه تن به ضوابط دهد و نظرات خیرخواهانة والدین را پذیرا گردد.

ما معتقدیم كنترل باید باشد ولی دهن‌بینی‌ها كمتر باشد. اینكه بخاطر سخنان بی‌اساس برخی از ناآگاهان  فرزندان خود را به قید و بند بكشیم خطاست. به میزان لیاقت و فهم و رشد فرزندان باید آزادشان گذاشت، با نوجوان و جوان باید معامله یك وزیر و مشاور را كرد. و البته در جائی كه موجب وارد آمدن زیانی، داخل شدن در گناهی، وارد آمدن لطمه‌ای به شرف خانوادگی مطرح باشد می‌توان جلوی او را گرفت.

غرض ما این است كه محدودیت‌ها بی‌حساب نباشد. موجب وارد آمدن لطمه‌ای به شخصیت آنها بشود. زیرا در غیر صورت جوان فكر می‌كند كه والدینش به او اعتماد ندارند، یا هنوز او را چون بچه‌ای می‌پندارند، امری كه برای او اهانت است و او می‌كوشد با آنان مبارزه كند. در همه حال اتحاد روش لطف و مسالمت را فراموش نكنید.

د: احترام والدین

1: احترام والدین

خوشبختانه در نسل نوجوان و جوان این عقیده وجود دارد كه باید به پدر و مادر احترام كرد و در برابر فرمان‌شان مودب بود ولی این امر بدلایل متعددی عملی نمی‌شود. شاید برخی از والدین قابل قبول نباشند كه به آنها بگوئیم از دلایل عملی نكردن آن یكی مسالة خجلت و حیای آنهاست. ولی اگر نیكو بررسی كنید به همین نتیجه خواهید رسید.

آنها در آغاز مراحل حیات خویش هستند. در دنیائی از شرم و حیا غوطه‌ورند. از یكسو پدر و مادر را محرم اسرار خود و خودمانی می‌دانند و از سوی دیگر باب ملاحظاتی فیمابین آنها و والدین وجود دارد كه بر اثر آن روی‌شان نمی‌شود به پدر و مادر زیاد نزدیك شوند و حتی با آنها روبوسی كنند.

نوجوان و جوان را باید شناخت و به دل او باید راه یافت. تنها در چنان صورتی است كه می‌توان مسائل و مشكلات او را حل كرد و به یاری او پرداخت. اگر پدر و مادر بدانند كه در دل او چه خبر است قطعاً به او بیشتر مهر می‌ورزند و در برابراو موضع خصمانه و یا تادیبی نمی‌گیرند.

1: سئوالی در ذهن جوان

گفتیم كه نوجوان و جوان  قائل به احترام پدر و مادرند ولی برای‌شان این سئوال مطرح است كه كدام پدر یا مادر قابل احترامند؟ واقعیت این است كه دنیای‌شان دنیای قهرمان‌پرستی است. آنها پدر و مادری را می‌خواهند كه برای‌شان قهرمان و از هر نظر الگو و نمونه باشد. آنها می‌خواهند پدر و مادرشان بگونه‌ای باشند كه بتوان آنها را به رخ دیگران كشید. جوان می‌خواهد از طریق عرضه والدین نمونه اهمیت و عظمت خود را اثبات كند.

بدیهی است كه اگر آنان پدر و مادر خود را خطاكار ببینند و یا احساس كنند كه آنان رعایت عدالت، حق دوستی را نمی نمایند حرمت‌شان را نگه نمی‌دارند و یاموضعگیری‌های درستی در برابر امور ندارند طبعاً از آن ناراحتند. به خصوص از آن بابت كه آنها حساسند و زودرنج، كمترین تبعیض، كمترین انحراف برای آنها غیرقابل تحمل است و احساسات او را جریحه‌دار می‌سازد.

گاهی آنها از این امر ناراحتند كه والدین نمی‌توانند آنان را درك كنند و اصالت‌شان را بشناسند. طبعاً آنها چنین پدر و مادری را قابل احترام نمی‌دانند.

ج: نیكی به پدر و مادر

اسلام برای پی‌ریزی رابطة صحیح با پدر و مادر به انسان دستور نداده است كه لزوماً از آنان اطاعت كند، زیرا اساس رابطه‌ای كه پدر و مادر را به فرزند مرتبط می‌سازد مساله احسان والدین به اوست و «احسان» مساله‌ای نیست كه شخصیت آدمی را در قبال ارادة‌ آنها درهم بكوبد.

از این رو، پاسخگویی به احسان آنان اقتضاء می‌كند كه فرزند نیز به آنان احسان و محبت كنند نه این كه لزوماً از آنان فرمان ببرد. به همین خاطر خداوند متعال در این مورد می‌فرمایند «و پروردگارت مقرر كرده است كه جز او را مپرستید و به پدر و مادر نیكی كنید؛»[1] یعنی نوع رابطة‌ انسان با خدا، «عبادت و پرستش» را ایجاب می‌كند، چون رابطه‌ای است میان پرورش یافته با پروردگار، بنده با مالك و هستی یافته با سرچشمة هستی و چنین رابطه‌ای اساساً با عبادت و خضوع مناسب است، چه وجود آدمی در واقع بازتاب و انعكاس خواست اوست و از این رو، وجود او نیز باید مطیع ارادة الهی باشد.[2]

4: رعایت حرمت فرزندان

فرزندتان را احترام كنید. این دستور پیامبر ماست. از موارد احترام یكی این است كه آنها را به حساب آورید بخواهید و اصرار مورزید كه به اصطلاح سرشان را شیره بمالید و كار ناقص خود را حق جلوه دهید.

فراموش نكنید كه فرزندان ما در این سنین اهل منطق و استدلالند مسائلی كه دروبرشان وجود دارد سبك و سنگین می‌كنند و اقل مساله این است كه خود را اهل نظر می‌دانند. این احترام اگر در حضور دیگران انجام شود باعث آن می‌گردد كه آنها شما را چون بتی بپرستند و هرگز در صدد مخالفت با شما برنیایند.[3]

بخش هفتم: نكته‌های مهم در روابط والدین و فرزندان

جبران خطای تربیتی

اگر پدران و مادران به خطای تربیتی خود پی نبرند و هرچه زودتر با احترام به شخصیت كودك و ابراز محبتهای بجا عقده‌های درونی اطفال را نگشایند و غرائز و تمایلاتشانرا براه صحیح هدایت نكنند، طولی نمی‌كشد كه به انحراف و كج‌روی عادت می‌كنند و آن كارهای نادرست و بچه‌گانه را با شدت بیشتری در دوران جوانی و گاهی تا پایان عمر مرتكب می‌شوند.

بعضی از كودكان كه مورد بی‌اعتنائی پدر و مادر هستند احساس می‌كنند كه اگر تقاضای مشروعی داشته باشند و بطور عادی درخواست نمایند كسی به آنها اعتنا نمی‌كند و حاجتشان برآورده نمی‌شود. برای آنكه به مقصد برسند و ضمناً شخصیت خویش را به اثبات برسانند متوسل به زور می‌شوند، فریاد می‌كنند، خودرا به زمین می‌كوبند، شیشه را می‌شكنند، محیط رعب و وحشت بوجود می‌آورند، و خلاصه از راه خرابكاری و آسیب رساندن به این و آن به مقصد می‌رسند.

وظیفة والدین

در چنین مواردی وظیفة پدر و مادر این است كه از طرفی به شخصیت كودك و تحنیات او توجه نمایند و هر وقت درخواست صحیح و بجائی دارد عملی نمایند و به وی مجال خرابكاری ندهند و از طرف دیگر به او بفهمانند كه این اعمال ناپسندیده، راه پیروزی و موفقیت نیست.

توقف رشد عقلی

اگر طفل والدین دانا و فهمیده داشته باشد، به وی حالی خواهند كرد كه با این طریقة بچه‌گانه با موضوع روبرو نشود، ولی اگر والدین دانا و فهمیده نباشند و هر بار با وسائل غلط، حالت عدم اعتماد را در وی بیدارتر كنند رفته رفته این روش كودكانه در دماغ وی ثابت‌تر گشته و بدین ترتیب جلوی ترقی فكر كودك برای حل مسائل گرفته می‌شود و در نتیجه رشد و نمو عقلی وی متوقل می‌گردد» «اگر طفل با این روش پرورش یابد ممكن است در جوانی و حتی در سن چهل سالگی برای رسیدن به آنچه كه می‌خواهد از راه غضب و عصبانیت و زدن زن و بچه و یا فحش دادن به زیردستان اقدام كند، اگر چنین فردی وارد سیاست باشد، بجای آنكه سعی كند راههای منطقی برای موفقیت خود بدست آورد می‌خواهد مخالفین خود را با خشونت‌ترین طرق، از بین ببرد.[4]

بعضی از كودكان محروم از تكریم و احترام، برای آنكه توجه اشخاص را به خود جلب كنند و شخصیت خویش را به دیگران بنمایانند، افراد را به باد مسخره می‌گیرند، مانند آنها حرف می‌زنند و مثل آنها راه می‌روند تا بدینوسیله مردم را بخندانند و از این راه، حقارت باطنی خود را جبران كنند و مورد توجه مردم قرار گیرند. چه بسا كودكانی كه از این راه ناصحیح، موفقیتی به دست آورده و كم و بیش توجه مردم را به خود جلب كرده است.[5]

آسیبهای روحی

«اگر خوب فكر كنید می‌فهمید كه علت بعضی از افكار و اعمال شما روان ناآگاه شماست، و در حقیقت شما نمی‌دانید كه چرا دارای این افكار هستید و چرا آن اعمال از شما سر می‌زند زیرا عقل و ارادة‌ شما هیچ دخالتی در آنها ندارد. این افكار و اعمال نتیجة آسیبهای كوچك و ناچیزی است كه در كودكی به ذهن و روح شما وارد شده است، مانند پیش آمدها و خاطرات ناگوار كه در آن هنگام روح حساس شما را سخت متأثر كرده است، مثلاً محرومیت از محبت و توجه اطرافیان، دیدن مناظر وحشت‌انگیز، مورد آزار و اذیت دیگران واقع شدن و غیره اگر شما به منشأ و علت این افكار و رفتار خود پی ببرید و آن خاطرات و پیش آمدهائی را كه روح شما را متأثر كرده به یاد بیاورید یكقدم به سوی موفقیت و پیروزی بر نواقص روانی خود برداشته‌اید.»[6]

زیاده‌روی در محبت

ناگفته نماند كه محبت بیش از اندازه نسبت به كودك نیز مانند بی‌مهری به كودك، عوارض نامطلوبی دربر دارد. بعبارت دیگر همانطور كه تحقیر و توهین به كودك، بی‌احترامی به شخصیت كودك، توجه نكردن به عزت نفس و حب ذات كودك، در نهاد طفل اثر بد می‌گذارد و نتایج تلخ آن در جوانی آشكار می‌شود، زیاده‌روی در محبت و افراط در نوازش نیز روان طفل را زودرنج و نامتعادل می‌سازد و در جوانی مایة تیره‌روزی و بدبختی او می‌شود.

«اینان خود را لایق هر سعادتی می‌دانند و دنیا را فرمانبردار خود فرض می‌كنند، هر دفعه كه با ناكامی و حرمان روبرو می‌شوند گرچه شاید از تدبیر و سعی و عمل، مبلغ مهمی خرج نكرده باشند زمین و زمان را مسئول نامرادی خویش می‌خوانند و خود را به سبب این نامرادی، بدبخت و محروم می‌بینند و باز مقداری از قوای روحی خود را از دست می‌دهند. اینگونه اشخاص غالباً به تصور اینكه دیگران در عدم موفقیت ایشان تقصیركارند، در دل، از همه قهر می‌كنند و حتی در ظاهر نیز كدورت خود را به زبان می‌آورند و دوستان خود را یكی پس از دیگری از دست می‌دهند.»[7]

بدترین پدران

امام باقر (ع) می‌فرمایند: «بدترین پدران، كسانی هستند كه در اعمال محبت نسبت به فرزند خود زیاده‌روی و افراط می‌كنند.»[8]

«اینكه كودك نیاز فراوانی به محبت دارد اما نه از آن محبت‌های افراطی و مبالغه‌آمیزی كه اشتها و تمایلات او را تحریك كند»

بخش هشتم: دومین كلاس تربیت «مدرسه»

بعد از خانه و پدر و مادر مدرسه و معلم تأثیر و رسالت بزرگی را در تربیت و پرورش طفل و نوجوان دارد. در شكل‌گیری و تشكیل عادت و كیفیت معلومات و تجربیات مدرسه و معلم از جهاتی مهمتر از خانه است. زیرا مدرسه محیط اجتماعی جدی‌تر و وسیعتر است كودك در این محیط می‌كوشد نیروهای خود را بیشتر به كار اندازد تا بتواند با محیط و دیگر بچه‌ها همگامی بهتر داشته باشد البته وقتی از مدرسه و تأثیر آن در كودك سخن می‌گوییم مرادمان همه جهات و جنبه‌هاست و همه افرادی است كه در مدرسه به نوعی مشغول فعالیت هستند. یعنی مدیر و معاون و معلم و مستخدم و برخوردهای اولی آنها و نیز نظم كارها و برنامه ورودش. همه اینها در روح و در مغز دانش‌آموزی كه اولین روز به مدرسه گام می‌نهد تاثیر فراوان می‌گذارد.

حتی شكل ظاهری مدرسه و كلاسها و وسائل كار و نظم و نظافت مدرسه دانش‌آموزان را در درون به  قضاوت وا می‌دارد. اینجاست كه اگر مدرسه و اولیای محترم آن از همان ابتدا محیط مدرسه را آنچنان بسازند كه دانش‌آموز را تحت تأثیر محبت و رفتار خویش قرار دهند و عقیده و اطمینان او را به نحو شایسته‌ای به خودشان جلب نمایند هم كار تعلیم و تربیت را از آغاز آسان كرده‌اند و هم دانش‌آموز را نسبت به محیطی كه باید سالها در آن كار و فعالیت كند علاقه‌مند و جذاب ساخته‌اند و این خود عامل مهم و نیرومندی است كه اولیاء آگاه و مسئول مدرسه به آن توجه فراوان دارند.[9]

چه زیبا و باشكوه است، آن زمان كه معلم و شاگردان قبل از حضور در مدرسه و كلاس وضو می‌گیرند و به قصد قربت در كلاس درس حضور می‌یابند و معلم با نام خدا، یاد خدا و برای خدا درسش را آغاز می‌كند. مسلماً شاگردان این كلاس در مقایسه با دانش‌آموزان مشابه صرفاً بدلیل همین نیت و حركت عبادی محسوس، پیشرفت تحصیلی شایان توجهی خواهند داشت. نیت مخلصانه و عابدانه، انگیزة اندیشه و عمل را قوی و غنی می‌كند و دامنة‌ توجه و قدرت ادراك را افزون می‌سازد. «وضو» به مثابة یك تطهیر و پالایش جسمی – روانی، رفتار و یكپارچگی شخصیت انسان را تحت تأثیر قرار داده، موجبات سرزندگی، نشاط و آمادگی بیشتری را فراهم می‌كند.

از سوی دیگر، آن‌گاه كه دانش‌آموزان از نگرشی هدفمند و جهت‌دار و احساس خوشایند نسبت به حضور در كلاس درس برخوردار می‌شوند، به شهادت یافته‌های روان‌شناسی تربیتی بدور از هرگونه اضطراب و بی‌اشتهایی‌های تحصیلی، به قدرت یادگیری بیشتری دست می‌یابند.[10]

الحق كه كارگزاران نظام آموزشی، اولیای مدارس، بویژه معلمان وارسته و متعهد در تبین قداست مدرسه و كلاس و قرابت و شباهت آن با مسجد و محراب بیشترین، حساسترین و خداپسندانه‌ترین مسئولیتها را بر دوش دارند.

در دنیای متمدن امروز، بالاخص در كشورهای غربی، یكی از دلایل عمدة لجام گسیختگی‌های فرهنگی،‌ بی‌بند و باریها، سركشی و عصیان نوجوان و جوان‌ها و فساد روزافزون اخلاقی اكثریت قریب به اتفاق دانش‌آموزان، ناشی از آن است كه كودكان و نوجوانان و آموزش دهندگان ایشان هیچ گونه حرمت و قداستی برای نهاد مدرسه و كلاس درس قائل نیستند. این است كه هر قدر دانش آنها نسبت به علوم و فنون بیشتر می‌شود به همان میزان از تهذیب و خویشتن داریها دور می‌شوند. و این در حالی است كه در مكتب تربیتی اسلام چگونگی حضور و جلوس آمیخته با نزاكت و ادب معلم در كلاس مور توجه است، چه رسد به نحوة حضور و جلوس متعلمان.

[1] . آیه 23 سوره مباركه اسراء

[2] . دریچه‌ای به دنیای جوانان آیت ا… سید محمد حسین فضل ا… ص 80

[3] . خانواده و ماسئل نوجوان و جوان – دكتر علی قائمی

[4] . عقل كامل – ص 23

[5] . جوان از نظر عقل و احساسات – هیئت نشر معارف اسلامی – ص 283

[6] . رشد و زندگی – ص 171

[7] . سلامت روح، ص 55

[8] . تاریخ یعقوبی، 3، ص 53

[9] . راه و روش تربیت – محمدحسین ادیب – ص 23

[10] . روان‌شناسی تربیتی – دكتر غلامعلی افروز – ص 110

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

روابط بین والدین و فرزندان و تأثیر آن در تربیت 78صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *