فهرست مطالب:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی كارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر كاهش نشانه های پرخاشگری كودكان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوك

بررسی كارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر كاهش نشانه های پرخاشگری كودكان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوك 100ص   فصل اول 1-1 بیان مسأله 1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 1-3 اهداف تحقیق 1-4 فرضیه تحقیق 1-5 تعریف نظری مفاهیم تحقیق 1-6 تعریف عملیاتی مفاهیم تحقیق   فصل دوم 2-1بازی 2-2 مسأله…

فهرست منابع:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی كارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر كاهش نشانه های پرخاشگری كودكان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوك

  فهرست منابع الف) فارسی 1- احمدی، مهرناز (1376)، تأثیر بازی درمانی متمرکز بر کودک روی پرخاشگری، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس. 2- آرزومانیان، کریستینه (1379)، بررسی تأثیر بازی درمانی غیر مستقیم روی اختلالات رفتاری کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. 3- اکسلاین، ویرجینیا (1369)،…

نتیجه گیری:دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 5-1- نتیجه گیری مسئله­ای كه ما در این پژوهش به دنبال بررسی آن بودیم، بررسی موانع كار آفرینی      فارغ التحصیلان دانشكده مدیریت دانشگاه تهران بود كه پس از بررسی و اجرای آزمونها و   بررسی ها به نتایج زیر نائل آمدیم كه عبارت است از : ایجاد فرهنگ سازمانی اثر بخش برای توسعه كار آفرینی: فرهنگ…

فهرست منابع : دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

فهرست منابع : 1-اسدی ، م .1378 . مزیت نسبی صادرات پوشاك در ایران . مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی . تهران : 12 ، 16-15 و20-19 . 2-ژوله ، ت . 1381 . پژوهشی در فرش ایران . انتشارات یساولی . تهران . 3-سازمان جهاد سازندگی استان قم . 1381 . فرش…

توزیع فراوانی وضعیت عامل:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

– جدول (7-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل گزینه درصد تجمعی درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق 5/5 5/5 5/5 6 بسیار ضعیف 1/39 6/33 6/33 37 ضعیف 6/83 5/44 5/44 49 متوسط 1/99 5/15 5/15 17 زیاد 100 9/0 9/0 1 بسیار زیاد 100 100 110 حجم نمونه چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر تسهیلات و…

جدول بررسی تولید فرش دستباف در استان خراسان:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

  شاخص آماری جدول(2-5-4): بررسی مشخصه های آمار توصیفی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان خراسان میانگین میانه مد انحراف استاندارد واریانس دامنه آموزش بافندگان 4 4 4 9/0 7/0 4 ایجاد كارگاههای مجتمع تولید فرش 3 4 4 9/0 8/0 4 وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش 3…

تجزیه و تحلیل كشش ارزی DRC :دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

5-9-3-4- تجزیه و تحلیل كشش ارزی DRC  : تجزیه و تحلیل كشش ، یكی از بهترین ابزارها برای پی بردن به میزان حساسیت و تأثیرپذیری یك متغیر از عوامل مختلف است . هر چند كه محاسبة نرخ ارز غایی توانست تصویری از تفاوتهای موجود میان نرخ ارز سایه ای و نرخ ارز اسمی و اثرات…

تحلیل تأثیر ایجاد بازار بورس فرش:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

– جدول (7-3-3-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح 8/7- 8/17 10 بسیار ضعیف 2/33 8/17 51 ضعیف 2/4 8/17 22 متوسط سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 8/12- 8/17 5 زیاد 99% 4 39/91 8/16- 8/17 1 بسیار زیاد مقایسه مقدار محاسبه شده چی…

تحلیل تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

« تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان شاخص – جدول (3-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل گزینه درصد تجمعی درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق   6/7 6/7 6/7 13 بسیار ضعیف 9/16 3/9 3/9 16 ضعیف 2/44 3/27 3/27 47 متوسط 6/93 4/49…

تجزیه و تحلیل یافته ها:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

– جدول (6-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح 55- 70 15 بسیار ضعیف 32- 70 38 ضعیف 38 70 108 متوسط سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 56 70 126 زیاد 99% 4 97/123 7- 70 63 بسیار زیاد مقایسه مقدار محاسبه شده چی…