الگوی انسان گرا/ وجودگرا :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

الگوی انسان گرا/ وجودگرا هسته اساسی این رویکرد، این است که افراد بسمت خودشکوفایی[1] (بالفعل سازی استعدادهای بالقوه شان) برانگیخته می شوند. انها مختارند در مورد زندگی شان تصمیم بگیرند و مسئولیت انچه را انجام می دهند، بپذیرند. تصور می شود اختلال رونی زمانی ایجاد می شود که از این کار جلوگیری به عمل می…

مقدمه:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

چکیده: هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد. طرح پژوهش همبستگی ونمونه پژوهش را همان جامعه آماری یعنی دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق ، پرسش نامه…

پایان نامه بررسی علت کاهش انگیزه شغلی در پرسنل(کارکنان) ناجا

موضوع:طرح مسئله سازمانی استاد:سرکار خانم دکتر رجبی   پژوهشگر: سروان عباسعلی فلاحپور   دوره دوازده کارشناسی ارشد مدیریت مالی  

دانلود پایان نامه بررسی علت بروز مشکلات کارکنان دراثرخدمت بصورت نوبت کاری(شیفتی) و مسائل و مشکلات سازمانی

        موضوع:طرح مسئله سازمانی استاد:سرکار خانم دکتر رجبی گردآورنده: سروان بهزاد سعادتی دوره دوازده کارشناسی ارشدمدیریت مالی وبودجه دانشگاه علوم انتظامی امین  

سبک های حل تعارض:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش

  2-3-2-4- سبک های حل تعارض در یک موقعیت تعارضی ،افراد رفتار هایی را نشان می دهند که مبین دو بعد عمدۀ جرات ورزی / عدم جرات ورزی (مطیع بودن )و همکاری / عدم همکاری می باشند. بعد جر أت ورزی /مطیع بودن به میزان فعالیت و انرژیی اشاره می کند که در رفتار هدفمند…

محدودیت های پژوهش:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش

5-2- محدودیت های پژوهش   – این پژوهش در میان دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه اجرا گردیده و نتایج آن قابل تعمیم به سایر مقاطع سنی و تحصیلی مختلف نیست.   – این پژوهش در بین دانش آموزان دختر انجام شده و لذا تعمیم دادن آن به دانش آموزان پسر با مشکل مواجه می…

روش تحقیق:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش

  در این بخش روش تحقیق ،متغییرهای مورد مطالعه ،جامعه و نمونه آماری ،ابزارهای جمع اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات اشاره می شود . 3-1- روش تحقیق  به منطور بر قراری رابطۀعلت و معلولی بین دو یا چند متغییر از طر ح های تجربی استفاده می شود و این تحقیق نیز از…

مقیاس شیوه حل مسأله:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش

–   روش بدست آوردن نمرۀ شاخص های کلی : GSI= بدست آوردن کل نمرات 9 مقیاس و آیتم های اضافی و سپس تقسیم بر 90 PST= شمارش تعداد پاسخ های علامت مثبت (پاسخ های غیر صفر). PSDI= کل نمره 9 مقیاس و آیتم های اضافی بر نمره PST تقسیم می شود.   3-5-2- مقیاس شیوه…

راهبردهای مقابله ای:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش

2-3-1-2- راهبردهای مقابله ای لازاروس  و فولكمن (1984)  دو شكل كلی مقابله با مشكلات و رویدادهای زندگی را مشخص كرده اند كه عبارتند از : الف) مقابله متمركز بر مشكل یا روش مساله مدار ب ) مقابله متمركز بر هیجان یا روش هیجان مدار روش مساله مدار عبارت از راهبردهایی است كه به جهت تغییر…