پایان نامه ارشد درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، مبانی نظری، اندازه گیری

دانلود پایان نامه

۱۳
۱-۴-۲- ضرورت کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۵- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۱-۶- پیشینه و ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۱-۷- فرایند انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۱-۸- قلمرو تحقیق (مکانی، زمانی، موضوعی) …………………………………………………………………………………………………………۲۸
۱-۹- مراجع استفاده کننده از رساله…………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۱-۱۰- موانع و محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۱-۱۱- تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۱-۱۲- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
فصل دوم
مبانی نظری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۱- شهر کوچک، تعاریف، مفاهیم، کارکردها………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۱-۱- تعریف شهر کوچک………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۱- ۲-نقش جایگاه شهرهای کوچک در تعادل بخشی به نظام اسکان جمعیت……………………………………………………………….۳۸
۲-۱-۳- نقش و کارکردهای شهرهای کوچک در فرآیند توسعه………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۱-۴- شهرهای کوچک وتوسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۱-۵- ضرورت های توجه به شهرهای کوچک در فرآیند پایداری………………………………………………………………………..۴۱
۲-۱-۶- نقش شهرهای کوچک در تعادل منطقه‌ای…………………………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۱-۷- جایگاه شهرهای کوچک درنظام شهری کشور و ضرورت توجه به پایداری توسعه آنها………………………………………….۴۰
۲-۲- توسعه پایدار و پایداری شهری…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۲-۱- توسعه پایدار: تبیین مفاهیم و مبانی اندیشه ای………………………………………………………………………………………………..۴۷
۲-۲-۲- دیدگاههای موجود درباره توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۲-۲-۱- دیدگاه مدرن…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۲-۲-۱-۱- محیط گرایی با محوریت بازار………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۲-۲-۱-۲- نوگرایی اکولوژیک………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۲-۲-۲-۲- دیدگاههای میانه رو…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۲-۲-۲-۲-۱- محیط گرایی مردم نوین……………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۲-۲-۲-۲-۲- توسعه مردمی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۲-۲-۳- دیدگاههای ساختارگرا…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۲-۲-۲-۳-۱- نگرش نئومالتوسین ها…………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۲-۲-۲-۳- ۲- توسعه سبز انتقادی……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۲-۲-۲-۳-۳- دیدگاه رادیکال…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۲-۲-۳- رویکردهای پایداری……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۲-۲-۴- سطوح پایداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۲-۲-۵- پایداری شهری و ضرورت آن……………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۲-۲-۶- نظریه های مرتبط با توسعه پایدار شهری………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۲-۲-۶-۱- نظریه مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۲-۲-۶-۲- نظریه شهر سالم………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۲-۲-۶-۳- توسعه پایدار انسانی…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۲-۲-۶-۴- نظریه نیاز سنجی شهری…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۲-۲-۶-۵- نظریه توسعه پایدار شهری ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۲-۲-۶-۶- نظریه تقویت و توسعه شهرهای کوچک(مبتنی برتوسعه فضایی پایدار)………………………………………………………….۷۱
۲-۲-۷-مقایسه بین دیدگاههای توسعه پایدار و انتخاب دیدگاه غالب…………………………………………………………………………….۷۲
۲-۲-۸- جمع بندی مبانی نظریه ای و ارایه چارچوب مفهومی……………………………………………………………………………………..۷۵
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۳-۱- روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۳-۲- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۳-۳- روایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۳-۴- پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۳-۴-۱- ضریب آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۳-۵- محدوده مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
۳-۶- جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
۳-۷- جامعه نمونه و واحد تحلیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *