پایان نامه رایگان درباره مواد معدنی، اثرات زیست محیطی، زیست محیطی

دانلود پایان نامه

فهـرست
فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… شش
فهرست جداول …………………………………………………………………………………………………………………………. دوازده
فهرست شکل ها …………………………………………………………………………………………………………………………. پانزده
فهرست نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………………… پانزده
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… هفده
فصل اول: مقدمه و اهداف
۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۲- اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
فصل دوم: بررسی منابع
۲-۱- اسید فایتیک …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۲-۱-۱- ساختار اسید فایتیک …………………………………………………………………………………………………… ۷
۲-۱-۲- اسید فایتیک در گیاهان ………………………………………………………………………………………………. ۸
۲-۲- اثرات نامطلوب اسید فایتیک ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۲-۱- اثرات زیست محیطی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۲-۲- قابلیت استفاده از مواد معدنی ……………………………………………………………………………………… ۱۱
۲-۲-۳- قابلیت هضم پروتئین ………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۲-۳-۱- فیتاز میکروبی و بهره وری پروتئین ………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۲-۳-۲- اثرات منفی فیتات بر بهره وری پروتئین ……………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۳-۲-۱- کمپلکس های پروتئین-فیتات ……………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۲-۳-۲-۲- تشکیل کمپلکس های دوگانه پروتئین-فیتات ……………………………………………………….. ۱۶
۲-۲-۳-۲-۳- تشکیل کمپلکس های سه گانه پروتئین-مواد معدنی-فیتات………………………………………. ۱۸
۲-۲-۳-۲-۴- اثر فیتات بر آنزیم های گوارشی …………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۲-۳-۲-۵- فیتات و هدر رفت اسیدهای آمینه با منشاء داخلی …………………………………………………… ۲۰
۲-۳- عوامل مؤثر در واکنش های متفاوت پروتئین به فیتاز …………………………………………………………………….. ۲۱
فهرست مطالب
۲-۴- هضم و بهره وری فیتات ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۴-۱- منابع آنزیم فیتاز …………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۴-۱-۱- فیتاز روده ای حیوان …………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۴-۱-۲- فیتاز داخلی مواد گیاهی ………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۴-۱-۳- فیتاز میکروبی ……………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۵- عوامل مؤثر بر هیدرولیز فیتات………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۵-۱- منبع و اندازه ذرات خوراک …………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۵-۲- نوع اجزای خوراک جیره ………………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۵-۳- فرآیند کردن خوراک …………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۵-۴- مواد معدنی جیره ……………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۵-۵- شرایط فیزیکی واکنش آنزیمی …………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۵-۶- اثرات فیبر خوراک ………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۵-۷- سن پرنده ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۵-۸- ژنوتیپ پرندگان ……………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۵-۹- اسیدیته دستگاه گوارش ………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۶- بهبود قابلیت هضم …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۶-۱- روش های کاهش میزان فیتات گیاهی ………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۶-۱-۱- تولید گیاهان با فیتات کمتر …………………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۶-۱-۲- تحریک فعالیت فیتاز با جوانه زدن ………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۶-۱-۳- خیساندن …………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۶-۱-۴- پیش تیمار آنزیمی خوراک های گیاهی ………………………………………………………………….. ۳۹
۲-۶-۱-۵- انتقال ژن به گیاهان ……………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۶-۲- افزایش قابلیت هضم به کمک افزودنی های جیره ای …………………………………………………….. ۴۱
۲-۶-۲-۱- ویتامین D …………………………………………………………………………………………………………. 41
۲-۶-۲-۲- استفاده از فیتاز میکروبی ………………………………………………………………………………………. ۴۲
۲-۶-۲-۳- افزودن کیلات کننده های مواد معدنی ……………………………………………………………………. ۴۵
فهرست مطالب
۲-۷- اثرات مطلوب تغذیه ای فیتاز بر مواد معدنی ………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۷-۱- فسفر …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۷-۲- کلسیم ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۷-۳- آهن …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۲-۷-۴- روی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۲-۸- عوامل مؤثر بر عملکرد فیتاز میکروبی ……………………………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۸-۱- نسبت کلسیم به فسفر جیره و اثرات متقابل مواد معدنی …………………………………………………… ۴۸
۲-۸-۲- کوله کلسیفرول ……………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۲-۸-۳- اسیدهای آلی …………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
فصل سوم: مواد و روش
۳-۱- مشخصات محل آزمایش ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۲- مشخصات واحد آزمایشی …………………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۳-۳- آماده سازی سالن ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۳-۴- شرایط محیطی پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *