یافته ها: پایان نامه رایگان روانشناسی-رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی

دانلود پایان نامه

یافته‌های پژوهش؛

در این فصل نتایج حاصل از پژوهش ارائه می‌گردد. ابتدا به توصیف داده‌ها و اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به آزمودنی‌ها پرداخته شده است و سپس در ادامه به تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها و پاسخ‌دهی به سؤالات پژوهش پرداخته شده است.

جدول 1 – 4: فراوانی گروه نمونه بر حسب سن

شاخصهای آماری

سن پاسخگویان

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی اصلاح شده درصد فراوانی تجمعی
پانزده تا نوزده سال 4 1.2 1.4 1.4
بیست تا سی سال 69 21.2 23.7 25.1
سی و یک تا چهل سال 114 35.0 39.2 64.3
چهل و یک تا پنجاه سال 84 25.8 28.9 93.1
پنجاه و یک تا شصت سال 16 4.9 5.5 98.6
شصت سال به بالا 4 1.2 1.4 100.0
کل 291 89.3 100.0  
بدون پاسخ 35 10.7    
کل 326 100.0    

 

 

نمودار 1 – 4: فراوانی گروه نمونه بر حسب سن

 

با توجه به جدول و نمودار 1 – 4 نشان می‌دهد که گروه آزمودنی‌های این پژوهش 2/1 درصد (پانزده تا بیست سال)، 2/21 درصد (بیست تا سی سال)،  35 درصد (سی و یک تا چهل سال)، 8/25 درصد (41 تا 50 سال)، 9/4درصد (51تا 60 سال)، و 2/1 درصد (60 سال به بالا) سن داشتند.


جدول 2 – 4: فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس

 

جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی اصلاح شده درصد فراوانی تجمعی
مرد 163 50.0 50.0 50.0
زن 163 50.0 50.0 100.0
کل 326 100.0 100.0  

 

 

نمودار 2 – 4: فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس

 

با توجه به جدول و نمودار 2 – 4 نشان می‌دهد که 50 درصد پاسخگویان مرد و 50 درصد پاسخگویان زن بودند.

جدول 3 – 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب میزان تحصیلات

تحصیلات فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی اصلاح شده درصد فراوانی تجمعی
بیسواد 16 4.9 5.2 5.2
ابتدایی 6 1.8 2.0 7.2
راهنمایی 51 15.6 16.6 23.8
دبیرستان 97 29.8 31.6 55.4
دیپلم 58 17.8 18.9 74.3
فوق دیپلم 73 22.4 23.8 98.0
لیسانس 5 1.5 1.6 99.7
فوق لیسانس و بالاتر 1 .3 .3 100.0
کل 307 94.2 100.0  
بدون پاسخ 19 5.8    
کل 326 100.0    

 

نمودار 3 – 4: فراوانی گروه نمونه بر حسب میزان تحصیلات

با توجه به جدول و نمودار 3 – 4 نشان می‌دهد که در گروه آزمودنی این پژوهش 9/4 درصد از نظر سطح تحصیلات بیسواد، 8/1 درصد ابتدایی، 6/15 درصد راهنمایی، 8/29 درصد دبیرستان، 8/17 درصد دیپلم، 4/22 درصد فوق دیپلم، 5/1 لیسانس و 3/0 درصد فوق لیسانس و بالاتر داشتند. 8/5 درصد به این متغیر پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ نداده بودند.

جدول 4 – 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب شغل

شغل پاسخگویان فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی اصلاح شده درصد فراوانی تجمعی
فرهنگی 76 23.3 25.1 25.1
خانه دار 69 21.2 22.8 47.9
کارمند 85 26.1 28.1 75.9
بهیار 3 .9 1.0 76.9
آزاد 58 17.8 19.1 96.0
کارمند بخش خصوصی 2 .6 .7 96.7
دانش آموز 4 1.2 1.3 98.0
سرباز 1 .3 .3 98.3
پزشک 1 .3 .3 98.7
بازنشسته 2 .6 .7 99.3
استاد دانشگاه 1 .3 .3 99.7
نظامی 1 .3 .3 100.0
کل 303 92.9 100.0  
بدون پاسخ 23 7.1    
کل 326 100.0    

 

نمودار 4 – 4 : فراوانی  گروه نمونه بر حسب شغل

 

با توجه به جدول و نمودار 4 – 4 نشان می‌دهد  که در گروه آزمودنی این پژوهش 3/23 درصد فرهنگی، 2/21 درصد خانه دار، 1/26 درصد کارمند،9/0 درصد بهیار، 9/17 درصد شغل آزاد، 6/0 درصد کارمند بخش خصوصی، 2/1 درصد دانش آموز، 3/0 د رصد سرباز، 3/0 درصد پزشک، 6/0 درصد بازنشسته، 3/0 درصد استاد دانشگاه و3/0 درصد نظامی بودند، 1/7 درصد به این متغیر پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ نداده بودند.

 


جدول 5 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب رتبه تولد

رتبه تولد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی اصلاح شده درصد فراوانی تجمعی
1 53 16.3 17.5 17.5
2 69 21.2 22.8 40.4
3 80 24.5 26.5 66.9
4 48 14.7 15.9 82.8
5 38 11.7 12.6 95.4
6 7 2.1 2.3 97.7
7 4 1.2 1.3 99.0
8 1 .3 .3 99.3
9 1 .3 .3 99.7
12 1 .3 .3 100.0
کل 302 92.6 100.0  
بدون پاسخ 24 7.4    
کل 326 100.0    

نمودار 5 – 4: فراوانی گروه نمونه بر حسب رتبه تولد

با توجه به جدول و نمودار 5– 4 نشان می‌دهد  که در گروه آزمودنی این پژوهش 3/16رصد رتبه اول تولد، 2/21 درصد رتبه دوم،5/24 درصد رتبه سوم تولد، 7/14 درصد رتبه چهارم تولد، ، 7/11 رتبه پنجم تولد،1/2 درصد رتبه ششم تولد، 2/1 رتبه هفتم تولد، 3/0 رتبه هشتم، 3/0 رتبه نهم و 3/0 درصد رتبه دوازدهم تولد  بودند. 4/7 درصد به این متغیر پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ نداده بودند.


جدول 6 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب مدت زمان زدواج

مدت زمان ازدواج فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی اصلاح شده درصد فراوانی تجمعی
کمتر از پنج سال 31 9.5 10.5 10.5
پنج تا ده سال 52 16.0 17.7 28.2
یازده تا پانزده سال 66 20.2 22.4 50.7
شانزده تا بیست سال 77 23.6 26.2 76.9
بیست و یک تا بیست و پنج سال 61 18.7 20.7 97.6
بیست و شش تا سی سال 7 2.1 2.4 100.0
کل 294 90.2 100.0  
بدون پاسخ 32 9.8    
کل 326 100.0    

نمودار 6 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب مدت زمان ازدواج

با توجه به جدول و نمودار 6– 4 نشان می‌دهد  که در گروه آزمودنی این پژوهش 5/9 درصد کمتر از 5 سال، 16 درصد بین 5 تا 10 سال، 2/20 درصد بین 11 تا 15 سال، 6/23 سال بین 16 تا 20 سال، 7/18 درصد بین 21 تا 25 سال، 1/2 درصد بین 26 تا 30 سال از مدت ازدواجشان گذشته بود. 8/9 درصد به این متغیر پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ نداده‌اند.


جدول7 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب تعداد اعضای خانواده

تعداد اعضای خانواده فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی اصلاح شده درصد فراوانی تجمعی
2 10 3.1 3.2 3.2
3 55 16.9 17.9 21.1
4 82 25.2 26.6 47.7
5 60 18.4 19.5 67.2
6 50 15.3 16.2 83.4
7 28 8.6 9.1 92.5
8 10 3.1 3.2 95.8
9 6 1.8 1.9 97.7
10 5 1.5 1.6 99.4
12 1 .3 .3 99.7
14 1 .3 .3 100.0
کل 308 94.5 100.0  
بدون پاسخ 18 5.5    
کل 326 100.0    

 نمودار 7 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب تعداد اعضای خانواده

با توجه به جدول و نمودار 7– 4 نشان می‌دهد  که در گروه آزمودنی این پژوهش1/2 درصد دارای خانواده دو نفره، 9/16 درصد خانواده سه نفره، 2/25 درصد خانواده چهار نفره، 4/18 درصد خانواده پنج نفره، 3/15 درصد خانواده شش نفره، 6/8 د رصد خانواده هفت نفره، 1/3 درصد خانواده هشت نفره، 8/1 درصد خانواده نه نفره، 5/1 درصد خانواده ده نفره، 3/0 درصد خانواده دوازده نفره، 3/0 درصد خانواده چهارده نفر داشتند . 5/5 درصد به این متغیر پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ نداده‌اند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی 110صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *