یافته های پژوهش: دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثیرات مشاوره گروهیارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثیرات مشاوره گروهی

دانلود پایان نامه

هدف ‌از پژوهش‌حاضر بررسی تاثیر‌مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب کودکان 10-7 ساله دبستانهای دخترانه شهر تهران می‌باشد.

نتایج پژوهش حاضر در دو بخش ارائه می‌شود:

  1. توصیف داده‌ها: در این بخش، داده‌های عمده پژوهشی به صورت جدول توزیع فراوانی و شاخص‌های مهم آماری مانند: میانگین، انحراف معیار، کجی و دامنه همراه با نمودارهای مربوطه ارائه می‌شود.
  2. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها: در این بخش فرضیه‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌های آماری مناسب مورد بررسی كه در این پژوهش از تحلیل كوواریانس استفاده شده است قرار می‌گیرد.
  3. توصیف داده‌ها:

نمونه مورد بررسی در این پژوهش 60 نفر هستند که شامل: 30 کودک مضطرب و گروه‌آزمایش و 30 نفر کودک مضطرب در گروه گواه است، پرسشنامه مورد استفاده دارای 2 فرم والد و معلم بوده است بنابراین برای هر گروه 60 پرسشنامه

پر شده است. (آزمایش و کنترل) تقسیم شده‌اند.

جدول 1-4 شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش

متغیرها مرحله تعداد میانگین انحراف معیار کجی دامنه
اضطراب فراگیر پیش آزمون 60 66/2 88/0 15/2- 4
پس آزمون 60 7/0 94/0 45/1 5
هراس اجتماعی پیش آزمون 60 9/1 30/1 99/0 5
پس آزمون 60 63/1 43/1 66/0 3
اضطراب جدایی پیش آزمون 60 5/2 61/1 34/0- 5
پس آزمون 60 93/1 46/1 40/0 5

 

جدول 2-4 شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل

متغیرها مرحله تعداد میانگین انحراف معیار کجی دامنه
اضطراب فراگیر پیش آزمون 60 3/3 62/0 51/0- 00/2
پس آزمون 60 3/3 60/0 29/0- 00/8
هراس اجتماعی پیش آزمون 60 8/4 75/2 128/0 00/2
پس آزمون 60 2/5 69/2 16/0- 00/2
اضطراب جدایی پیش آزمون 60 2/3 78/0 52/0- 00/8
پس آزمون 60 4/3 89/0 29/0- 00/3

 

نمودارهای مربوط به آمار توصیفی

 

نمودار1-4 نمرات مربوط به پیش آزمون  اضطراب فراگیر (درگروه آزمایش)

 

 

نمودار2-4: نمرات مربوط به پیش آزمون  اضطراب فراگیر (درگروه کنترل )

 

همانطور که در نمودارها دیده می شود نمرات پیش آزمون  اضطراب فراگیر  گروه آزمایش کمتر از نمرات پیش آزمون  اضطراب فراگیر گروه کنترل است (2.6دربرابر3.3)

نمودار3-4نمرات مربوط به پس آزمون  اضطراب فراگیر (درگروه آزمایش)

 

 

 

نمودار4-4: نمرات مربوط به پس آزمون  اضطراب فراگیر (درگروه کنترل   )

 

 

 

همانطور که در نمودارها دیده می شود نمرات پس آزمون  اضطراب فراگیر  گروه آزمایش کمتر از نمرات پس آزمون  اضطراب فراگیر گروه کنترل است (0.7دربرابر3.3)

 

 

نمرات هراس اجتماعی گروه کنترل در پیش آزمون نمودار5-4

 

 

نمرات هراس اجتماعی گروه آزمایش در پیش آزمون نمودار6-4

 

 

همانطور که در نمودارها دیده می شود نمرات پیش آزمون هراس اجتماعی گروه آزمایش کمتر از نمرات پیش آزمون اضطراب فراگیر گروه کنترل است (1.95دربرابر4.97)

 

 

 

نمرات هراس اجتماعی گروه کنترل در پس آزمون     نمودار7-4

 

 

نمرات هراس اجتماعی گروه آزمایش  در پس آزمون     نمودار8 -4

 

 

همانطور که در نمودارها دیده می شود نمرات پس آزمون هراس اجتماعی گروه آزمایش کمتر از نمرات پس آزمون  هراس اجتماعی  گروه کنترل است (1.6دربرابر5.27)

نمرات –اضطراب جدایی گروه آزمایش  در پیش آزمون     نمودار9-4

 

نمرات اضطراب جدایی گروه کنترل  در پیش آزمون           نمودار10-4

 

 

همانطور که در نمودارها دیده می شود نمرات پیش آزمون  اضطراب جدایی گروه آزمایش کمتر از نمرات پیش آزمون اضطراب جدایی  گروه کنترل است (2.57دربرابر3.27)

 

 

 

نمرات اضطراب جدایی گروه آزمایش   در پس آزمون     نمودار11-4

 

نمرات اضطراب جدایی گروه کنترل در پس آزمون     نمودار12-4

همانطور که در نمودارها دیده می شود نمرات پس آزمون اضطراب  جدایی  گروه آزمایش کمتر از نمرات پس آزمون اضطراب جدایی گروه کنترل است (1.9دربرابر3.4)

 

تحلیل داده‌ها: با توجه به نوع داده‌ها و روش پژوهش استفاده شده که بر مبنای تحقیقات آزمایش با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است مناسبترین روشهای تحلیل داده‌ها استفاده تحلیل کووارنس است.

پرسش پژوهش: آیا آموزش والدین به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب فراگیر کودکان تاثیر دارد.

جدول 3-4 آمار توصیفی مربوط به نمرات اضطراب فراگیر

تعداد انحراف استاندارد میانگین گروه
60

60

94/0

69/0

70/0

3/3

آزمایش

کنترل

120 54/1 00/2 مجموع

 

جدول 4-4 آزمون لون برای برابری واریانس‌ها

Sig درجه آزادی 2 درجه آزادی 1 F
0.005 118 1 8/087

 

با توجه به مقدار F محاسبه شده (087/8)، و سطح معنی داری آن (005/0) با 95٪ اطمینان می‌توان قضاوت کرد که بین واریانس‌ها در نمرات پیش آزمون و پس آزمون اضطراب فراگیر تفاوت معنی داری وجود ندارد. بنابراین شرط برابری واریانس‌ها برقرار است.

جدول 5-4 جدول ANCOVA اثرات بین آزمودنی‌ها (اضطراب فراگیر)

ضریب اتا سطح معنی داری F درجه آزادی متغیر
66/0 000/0 229 1 نمرات پس آزمون اضطراب فراگیر

 

با توجه به مقدار F محاسبه شده (229) و سطح معنی داری آن (00/0) در سطح 05/0P> و با 95٪ اطمینان می‌توان گفت فرض صفر رد می‌شود.

به عبارت دیگر با 5٪ خطا می‌توان نتیجه گرفت بین نمرات پس آزمون گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد. و با توجه به کمتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مقابل نمرات گروه کنترل (7/0 در برابر 3/3) می‌توان نتیجه گرفت که آموزش والدین به شیوه شناختی رفتاری در کاهش اضطراب کودکان موثر بوده است.

در عین حال، مقدار ضریب اتا که برابر 66/0 است بیانگر این است که نزدیک به 70 درصد واریانس متغیر کاهش اضطراب فراگیر با آموزش والدین به شیوه شناختی رفتاری تبیین می‌شود.

پرسش پژوهش 2: آیا والدین به شیوه شناختی رفتاری والدین بر کاهش هراس اجتماعی کودکان تاثیر دارد.

جدول 6-4 آمار توصیفی مربوط به نمرات هراس اجتماعی

تعداد انحراف استاندارد میانگین گروه
30

30

46/1

89/0

93/1

40/3

آزمایش

کنترل

60 41/1 66/2 مجموع

 

جدول 7-4 آزمون لون برای برابری واریانس‌ها

Sig درجه آزادی 2 درجه آزادی 1 F
006/0 58 1 09/8

 

با توجه به مقدار F محاسبه شده (087/8)، و سطح معنی داری آن (006/0) در سطح معنی داری 95% و در سطح P > 0/05 با 95٪ اطمینان می‌توان قضاوت کرد که بین واریانس‌ها در نمرات پیش آزمون و پس آزمون هراس اجتماعی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بنابراین شرط برابری واریانس‌ها برقرار است.

جدول 8-4 جدول ANCOVA آزمون اثرات بین آزمودنی‌ها (هراس اجتماعی)

ضریب اتا سطح معنی داری F درجه آزادی متغیر
20/0 005/0 67/8 1 نمرات پس آزمون هراس اجتماعی

 

با توجه به مقدار F محاسبه شده (67/8) و سطح معنی داری آن (005/0) در سطح 05/0P> و با 95٪ اطمینان می‌توان گفت فرض صفر رد می‌شود.

به عبارت دیگر با 5٪ خطا می‌توان نتیجه گرفت بین نمرات پس آزمون گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد. و با توجه به کمتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل (93/1 در برابر 40/3) می‌توان نتیجه گرفت که آموزش والدین به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب کودکان موثر بوده است.

در‌عین حال‌ضریب اتا که برابر 20/0 است نشان می‌دهد که حدود 20 درصد واریانس متغیر کاهش هراس اجتماعی با آموزش والدین به شیوه شناختی رفتاری تبیین می‌شود.

پرسش پژوهش 2: آیا آموزش والدین به شیوه شناختی رفتاری موجب کاهش اضطراب جدایی کودکان می‌گردد.

جدول 9-4 آمار توصیفی مربوط به نمرات اضطراب جدایی

تعداد انحراف استاندارد میانگین گروه
30

30

46/1

89/0

93/1

40/3

آزمایش

کنترل

60 41/1 66/2 مجموع

 

جدول 10-4 آزمون لون برای برابری واریانس‌ها

Sig درجه آزادی 2 درجه آزادی 1 F
000/0 58 1 58/27

 

با توجه به مقدار F محاسبه شده (58/27)، و سطح معنی داری آن (005/0) در سطح معنی داری 95/0 در سطح 05/0P> با 95٪ اطمینان می‌توان قضاوت کرد که بین واریانس‌ها در نمرات پیش آزمون و پس آزمون اضطراب جدایی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بنابراین شرط برابری واریانس‌ها برقرار است.

جدول 8-4 جدول ANCOVA آزمون اثرات بین آزمودنی‌ها (اضطراب جدایی)

ضریب اتا سطح معنی داری F درجه آزادی متغیر
21/0 00/0 01/16 1 نمرات پس آزمون اضطراب جدایی

 

با توجه به مقدار F محاسبه شده (01/16) و سطح معنی داری آن (00/0) در سطح 05/0P> و با 95٪ اطمینان می‌توان گفت فرض صفر رد می‌شود.

به عبارت دیگر با 5٪ خطا می‌توان نتیجه گرفت بین نمرات پس آزمون گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد. و با توجه به کمتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل (93/1 در برابر 40/3) می‌توان نتیجه گرفت که آموزش والدین به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب کودکان موثر بوده است.

در‌عین حال‌، مقدار ضریب اتا که برابر 20/0 است نشان می‌دهد که نزدیک به 25٪ واریانس متغیر کاهش اضطراب جدایی با آموزش والدین به شیوه شناختی رفتاری تبیین می‌شود.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری دركاهش نشانه‌های اضطراب كودكان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *