یافته های تحقیق : دانلود رایگان روانشناسی : بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران


دانلود پایان نامه

                   فصل چهارم:

                        

 

                                                یافته های تحقیق

 

 

 

۱-۴-روش استنباطی

۲ -۴- آزمون ساکن پذیری

۱-۲-۴-آزمون دیکی فولر تامیم یافته

۲-۲-۴-آزمون ساکن پذیری متغیرهای مدل در سطح متغیر

۳-۲-۴-بررسی ساکن پذیری بر روی تفاضل مرتبه اول متغیرها

۳-۴-تعیین بردار های هم جمعی

۱-۳-۴-تعیین تعداد بردارهای همجمعی از طریق

آزمونهای ماتریس اثر و حداکثر مقدار ویژه

۲-۳-۴-تعیین تعداد بردارهای همجمعی در این مطالعه

۴-۴-مرحله اول آزمون فرضیه اول

۱-۴-۴-تخمین مدل به روش حد اقل مربعات معمولی

۲-۴-۴-تخمین دوباره مدل به روش حداقل مربعات معمولی

۵-۴-روش متغیرهای ابزاری

۶-۴-رابطه ضریب مخارج دولت و اندازه دولت

 

مقدمه:

در این فصل بعد از انجام آزمونهای اولیه مبنی بر ساکن پذیری داده ها و بردار همجمعی میان دو متغییر اصلی مساله (مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی)به ارائه و تخمین مدل یک بار از طریق روش حداقل مربعات معمولی(( OLS وبار دیگر با روش متغیر های ابزاری(IV)می پردازیم و با تخمین ضرایب مدل و علامت آنها می توانیم به نتایج مورد نظر دست یابیم؛و صحت و سقم فرضیات خود را آزمون کنیم. از آنجایی که در این مطالعه از دوروش حداقل مربعات معمولی و متغیر های ابزاری برای آزمون فرضیات خود استفاده می کنیم.بنابراین می توان گفت نتیجه حاصله از اعتبار لازم برخوردار است.

۱-۴-روش استنباطی:

مدل مورد نظر برای این مطالعه به صورت زیر می باشد:

CPt=c1+(c2)Gt+(c3)CPt-1+(c2)(c3)Gt-1+Ut+vUt-1

:(c1)مصرف خصوصی مستقل

Gt-1 :مخارج دولت در دوره  )(t-1) یک دوره قبل)

Gt       : مخارج دولت در دوره t(زمان جاری)

CPt      :   مصرف بخش خصوصی در دورهt(زمان جاری)

:CPt-1     مصرف بخش خصوصی در دورهt-1) ))یک دوره قبل)

) :(c2 این ضریب رابطه مکملی یا جانشینی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت رانشان می دهد؛در صورتیکه این ضریب منفی باشد نشاندهنده رابطه جانشینی مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت می باشد؛که قدر مطلق مقدار این ضریب شدت این رابطه را نشان می دهد.در صورتیکه این ضریب مثبت باشد نشاندهنده رابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی  و مخارج دولت می باشد .

(c3):که ضریب مصرف بخش خصوصی در یک دوره قبل می باشددارای دو حالت خواهد بود یا|c3|=1یاc3|<1|:

H.:| c3 | =1                                                                                  H1: | c3 | <1

چنانچهH.پذیرفته شود می توان گفت مصرف بخش خصوصی در دوره tدارای ریشه واحد است و معادله غیر ساکن است.و در صورت رد شدن فرض H.و پذیرفته شدن فرض H1معادله ساکن خواهد بود.

(c2c3):اهمیت این ضریب از آن جهت است که بیان می کند مدل فوق یک مدل غیر خطی است.زیرا این ضریب حاصل ضرب دو پارامتر مدل است.

ut+nut-1:این رابطه بیان می کند که مدل فوق دارای فرایند میانگین متحرک با مرتبه یک است و این به معنی آن است که ما نمی توانیم از متغیرهای ابزاری با تاریخ (t-1) استفاده کنیم زیرابرآورد ها ممکن است ساز گار نباشد بنا براین متغییرهای ابزاری مدل مذکور عبارتند از:

CPt-2:مصرف بخش خصوصی دودوره قبل

CPt-3      :مصرف بخش خصوصی سه دوره قبل

Gt-2      :مخارج دولت دودوره قبل

Gt-3      :مخارج دولت سه دوره قبل

BDt-3      :کسری بودجه دولت دو دوره قبل

BDt-3           :کسری بودجه دولت سه دوره قبل

۲-۴-آزمون ساکن پذیری:                 

    ۱-۲-۴-آزمون دیکی فولر تعمیم یافته۱:

برای آزمون ناپایایی ابتدا فرض را براین قرار می دادیم که سری زمانی مورد بحث دارای یک فرایندخود توضیح مرتبه اول است و سپس فرضیه۱= ρ را بر آن اساس آزمون می کردیم. اکنون اگر این فرض صحیح نباشد؛و سری زمانی تحت بررسی دارای فرایند خود توضیح مرتبهρباشد؛رابطه مورد برآورد برای آزمونρاز تصریح پویای صحیح برخوردار نخواهد بود و این امر موجب خواهد شد تا جملات خطای رگرسیون دچارخود همبستگی شوند .وقتی جملات خطا دچار خود همبستگی باشند دیگر نمی توان از آزمون دیکی فولر برای پایایی استفاده کرد زیرا در این حالت دیگر توزیع حدی و کمیت های بحرانی به دست آمده توسط دیکی فولر صادق نیست. اما خود دیکی و فولر(۱۹۸۱)نیز نشان دادند که وقتی جملات اخلال Utخود همبسته هستند در صورتیکه الگوی تعمیم یافته دیکی فولر مورد استفاده قرار گیرد توزیع حدی و کمیت های بحرانی به دست آمده توسط ایشان باز هم صادق است.

اکنون فرض کنید جمله اخلال Ut  مربوط به رابطه رگرسیون زیر:

∆Yt= α+βt+σYt-1+Ut

دارای یک فرایند خود توزیع پایای از مرتبه ρبه صورت زیر باشد:

Ut=θ۱Ut-1۲Ut-2+…+θpUt-pt

که در آن εt  یک فرایندI I D است حال از ترکیب دو رابطه قبل خواهیم داشت.

∆Yt=α+βt+σYt-1۱Ut-1+…+ θpUt-p+ εt

اگر فرضیه  = ۱ρ در رابطه Yt=ρYt-1+Ut صادق باشد نتیجه می شود که         Ut=Y(t)-Y(t-1) است براین اساس رابطه بالا را می توان به صورت زیر نوشت:

∆Yt=α+βt+σYt-1۱ (Y(t)-Y(t-1))+…+ θρ (Y(t-ρ)-Y(t-ρ-۱))+εt

 

 

۱-Augmented Dickey – fuller Test

 

=α+βt+σYt-1۱∆Yt-1+…+θp∆Yt-ρt                         

=α+βt+δYt-1+∑θi∆Yt-it

دیکی و فولر نشان دادندکه برای آزمون۱= ρ و یا به عبارت دیگر آزمون ریشه واحد آماره tمحاسبه شده همان توزیع غیر حدی آماره t دیکی فولررا دارد. بنابراین مقادیر بحرانی برای آزمون۱=ρ  همان مقادیر بحرانی مربوط به آماره tاست.

 

۲-۲-۴-بررسی ساکن پذیری متغیرهای مدل در سطح متغیر:

در ابتدا از طریق آزمون ADFیا دیکی فولر تعمیم یافته  وجود ریشه واحد رادر سطح هر متغیر بررسی می کنیم. که این آزمون یک بار با درنظر گرفتن عرض از مبدا و بدون روند انجام می گیرد و بار دیگر با در نظر گرفتن عرض از مبدا و  روند انجام می شود.قابل ذکر است که برای تعیین وقفه مناسب هر متغیر از بین سه معیار ATC(آکاییک)؛SBC(شوارتزبیزین)وHQC (حنان کویین) ما معیارSBCرا مورد توجه قرار میدهیم . چون  این معیارمعمولا کم هزینه ترین وقفه و مناسب ترین وقفه را نسبت به دو معیار دیگر نشان می دهد.

(بنابراین بیشترین مقدار معیارSBCوقفه بهینه را نشان می دهد.)

نتایج به دست آمده به وسیله نرم افزار MICROFITدر جدول ۱-۴آمده است.

از آنجایی که هر دو حالت مربوط به هر متغیر؛ مقدارADF محاسباتی از ADFجدول بزرگتر است در نتیجه هر دو متغیر غیر ساکنند.

جدول۱-۴: بررسی ساکن پذیری متغیرهای مدل در سطح متغیر:

 

  متغیر ADF

محاسباتی

ADF

جدول

وقفه مناسب    نتیجه
با عرض از مبدا

 

با عرض از مبدا وروند

مصرف بخش خصوصی

 

مصرف بخش خصوصی

۷۳۸۲/۲

 

۰۵۶۲/۱

 

۹۷۹۸/۲-

 

۵۹۴۳/۳-

۳

 

۳

ساکن نیست

 

ساکن نیست

با عرض از مبدا

با عرض از مبدا و روند

مخارج دولت

مخارج دولت

۶۹۴۸/۲-

۰۶۷۰/۲-

۹۷۹۸/۲-

۵۹۴۳/۳-

۰

۰

ساکن نیست

ساکن نیست

منبع:یافته های تحقیق

 

 

۳-۲-۴-بررسی ساکن پذیری بر روی تفاضل مرتبه اول متغیر ها:

از آنجایی که متغیرها در سطح دارای ریشه واحد بودند بنا براین آزمون ADFرا بر روی تفاضل مرتبه اول متغیر ها انجام داده که نتایج آن در جدول ۲-۴آمده است.

DCP     با عرض از مبدا و بدون روند ساکن نیست و با عرض از مبدا و روند ساکن است؛زیرا مقدارADFمحاسباتی ازADFجدول کوچکتر است

DGچه با عرض از مبدا و بدون روند و چه با عرض از مبدا و روند ساکن است.

 

جدول ۲-۴آزمون ساکن پذیری بر روی تفاضل مرتبه اول متغیرهای ناپایا درسطح

  متغیر   ADF

محاسباتی

ADF جدول وقفه مناسب نتیجه
با عرض از مبدا

با عرض از مبدا و روند

تفاضل مرتبه اول مصرف

تفاضل مرتبه اول مصرف

۳۶۴۹/۱-

۰۵۲۱/۴-

۹۸۵۰/۲-

۶۰۲۷/۳ –

۳

۲

ساکن نیست

ساکن است

با عرض از مبدا

با عرض از مبدا و روند

تفاضل مرتبه اول مخارج

تفاضل مرتبه اول مخارج

۷۸۸۶/۴-

۴۵۷۸/۵-

۹۸۵۰/۲-

۶۰۲۷/۳ –

۰

۰

ساکن است

ساکن است

منبع :یافته های تحقیق

DG=تفاضل مرتبه اول G=Gt-Gt-1

DCP=تفاضل مرتبه اول=CP CPt-CPt-1

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران ۶۲ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *