گزارش مفصل جلسات گروهی :پایان نامه رایگان روانشناسی,بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر


دانلود پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

گزارش مفصل جلسات گروهی

جلسه اول:

در جلسه اول هدف از تشكیل گروه كه همان آموزش رویكرد تحلیل رفتار متقابل برای بالا بردن سازگاری دانش‌آموزان بود توضیح دادم و در رابطه با اینكه رویكرد TA یك رویكرد ارتباطی است و دانش‌آموزان با آموزش برقراری ارتباط سالم با دیگران و خودشان می‌توانند سازگاری را كه شامل سازگاری در كل و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی را بالا ببرند و قوانین اساسی گروه در قالب یك سفر به دانش‌آموزان توضیح داده شد كه مشاوره گروهی مثل یك سفر هست كه شروعی دارد و سرانجام نیز به پایان می‌رسد. در ابتدا هیچ كدام همدیگر را نمی‌شناسند هرچه می‌گذرد بیشتر همدیگر را می‌شناسند.

در هر گروه آدم‌های مختلفی حضور دارند بعضی‌ها مشاركت می‌كنند، بعضی‌ها مشاركت نمی‌كنند و … جلسات به هم پیوسته هستند جلسه آخر ماحصل جلسات قبلی است. خیلی مهم است كه سر ساعت باشند و به تعهدات عمل كنند.

من به عنوان رهبر گروه خودم را معرفی كردم و از اعضاء گروه خواستم كه خود را معرفی كنند و اطلاعات شخصی كه دوست دارند در مورد خود به دیگران بگویند با این پیش‌فرض كه هركس خودش را معرفی كرد نفر قبلی خود را نیز معرفی كند. در خاتمه جلسه اول هم متعهد به رعایت تعهدات گروهی شدند.

 

جلسه دوم:

در این جلسه نظریه تحلیل رفتار متقابل به طور كلی معرفی شد. بنیان‌گذار آن اریك‌برن معرفی گردید و اینكه چگونه این نظریه توسط برن بوجود آمد توضیح داده شد.

اساس این روانشناسی اینكه شخصیت همه انسان‌ها از سه بخش تشكیل شده معرفی شد.

سه بخش نظریه من والد و من بالغ و من كودكی معرفی شد.

 

 

 

 

كاربرد آن در زندگی فردی برای غلبه بر اضطراب افسردگی و روابط بین فردی، ایجاد رابطه با همسر یا دیگران و بین سازمانی، شركت‌ها، وزارت خانه و ادارات مشخص شد.

 

جلسه سوم:

در این جلسه ابعاد مختلف شخصیتی یا همان «حالت‌های من» از نظر اریك‌برن معرفی شد و «من والدینی» كه عبارتست از رفتارها، افكار و احساسهایی كه از والدین و یا جانشینان آنها فرا گرفته شده‌اند، توضیح داده شد و برای فهم عملی آن چند تكلیف متناسب با آن به اعضاء ارائه شد. از آنها خواسته شد تا یك رشته از احساس، افكار و رفتارهای مربوط به هم خود را در زمان‌هایی كه در حالت نفسانی «والد» خود بوده‌اند را یادداشت كنند با طرح این سؤال كه «من چه سخنانی از مادر یا پدرم در درون خود می‌شنوم؟» و در كلاس بیان كنند و در منزل نیز تكلیف بنویسند، بعد دو كاركرد والد حمایتگر و والد كنترلگر معرفی شدند و جنبه‌های مثبت و منفی آنها نیز توضیح داده شدند تا چند تا از رفتارها و احساسات و افكار مثبت و منفی كه در آنها والدانه رفتار كردند را بنویسند و در كلاس به گروه‌های چند نفری تقسیم شوند و آن را تمرین كنند و برای جلسه بعد تكالیفی را انجام دهند.

 

                                                       كاركرد والد  

 

جلسه چهارم:

در این جلسه تكالیف جلسه قبل تمرین شد. و «من كودكی» كه عبارتست از رفتارها، افكار و احساسهایی كه از دوران كودكی باز نواخته می‌شوند توضیح داده شد. برای فهم عملی آن چند تكلیف متناسب با آن به اعضاء ارائه گردید و از آنها خواسته شد كه با این سؤال كه «من در اندیشه‌هایم با خود چه می‌گفتم؟» حالات نفسانی كودك خود را یادداشت كنند و در كلاس بصورت گروهی چند نفری تمرین كنند و چند تا تمرین هم در منزل انجام دهند. بعد دو كاركرد كودك مطیع و كودك تطابق یافته معرفی شدند و جنبه‌های مثبت و منفی آنها نیز توضیح داده شدند و چند تا تمرین در این رابطه نیز بصورت گروهی در كلاس انجام شد و تعدادی نیز تكلیف برای جلسه بعد انجام دهند.

 

كاركرد كودك

 

جلسه پنجم:

در این جلسه نیز تكالیف جلسه قبل بصورت گروهی تمرین شد و «من بالغ» كه عبارت است از: «رفتارها و احساس‌هایی كه واكنش‌های مستقیم به وضعیت‌های این زمانی این مكانی است» می‌باشد. كاملاً توضیح داده شد و برای فهم عملی بیشتر از آنها خواسته شد با این سؤال كه «آیا رفتار، فكر یا احساس من در رابطه با آنچه كه در آن لحظه خاص در اطراف من می‌گذرد به عنوان یك فرد بالغ بزرگسال روش مناسبی است؟» حالات نفسانی بالغ خود را یادداشت كنند و در كلاس بصورت گروه‌های چند نفری تمرین كنند و چند تا تكلیف نیز در منزل انجام دهند و همچنین اینكه از كجا بفهمیم كه یك فرد بالغ كودك یا والد است؟

سه فاكتور نام برده شد و توضیح داده شد كه عبارتند از: 1- زبان بدن و صورت 2- كلمات 3- لحن صحبت كردن. در این مورد نیز تكلیف داده شد، اینكه افراد در حالت‌های مختلف من از چه كلمات و لحن و حالت‌های بدن و صورت استفاده كرده‌اند را بنویسند.

 

جلسه ششم:

آلودگی‌ها
طرد

در این جلسه تكلیف جلسه قبل ارائه گردید و كاملاً با دانش‌آموزان تمرین شد. همچنین حالت آسیب‌زای آلودگی كه عبارتست از اینكه یك حالت نفسانی وارد محدوده حالت نفسانی دیگر می‌شود و در سه حالت آلودگی بالغ به والد، حالت آلودگی بالغ به كودك و آلودگی دوطرفه اتفاق می‌افتد. توضیح داده شد و بعد حالت آسیب‌زای طرد كه عبارتست از نادیده گرفتن یك حالت من كه می‌تواند هر كدام از حالت‌های بالغ، كودك و والد باشد توضیح داده شد و از آنها خواسته شد برای جلسه بعد حالت‌های آسیب‌زای خود را یادداشت كنند تا در كلاس تمرین كنیم.

 

طرد بالغ

 

 

 

 

 

 

جلسه هفتم:

در این جلسه موقعیت‌های اساسی در زندگی از نظر اریك‌برن برای اعضاء توضیح داده شده‌اند كه عبارتند از: 1- من بد هستم – تو خوب هستی. 2- من خوب هستم – تو بد هستی و 3- من بد هستم – تو بد هستی. 4- من خوب هستم – تو خوب هستی.

و هر كدام از دانش‌آموزان با گفتن داستان زندگی خود و بیان گذشته خود طرح زندگیش مشخص شد و در نهایت به آنها توضیح داده شد كه چگونه تبدیل به انسان‌هایی شوند كه در وضعیت من خوبم و تو خوبی قرار گیرند.

 

جلسه هشتم:

در این جلسه توضیح داده شد كه یك محرك و در مقابل آن یك پاسخ در یك كانال ارتباطی قرار می‌گیرند.

به مجموعه یك یا چند واحد ارتباطی، رابطه می‌گویند.

 

 

بعد توضیح داده شد كه روابط به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1- روابط موازی یا مكمل

2- روابط متقاطع

3- روابط پنهان كه مخرب‌ترین نوع روابط است كه در این جلسات از توضیح آن بدلیل گستردگی و پیچیدگی آن صرف‌ نظر كردیم.

 

 

توضیح دادیم كه روابط متقابل مكمل پنج نوع هستند كه عبارتست از تبادل اطلاعات بصورت این زمانی و این مكانی و كلمات ما بالغانه هستند و لحن صدای ما و حالات بدنی ما حالت نفسانی بالغ را تأیید می‌كنند و تك‌تك آنها توضیح و تمرین مربوط به آنها بصورت گروهی تمرین شد و تكالیف متناسب با آن برای جلسه آینده به آنها ارائه شد.

محرك
پاسخ

روابط متقابل عبارتند از:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه نهم:

در این جلسه رابطه متقاطع در نظریه اریك‌برن توضیح داده شد. در این جلسه روابط متقاطع كه عبارتست از رابطه‌ای كه در آن بردارهای رابطه متقابل با یكدیگر موازی نباشند و یا اینكه از حالت نفسانی مورد خطاب پاسخ داده نشود. توضیح داده شد و شش رابطه متقاطع نام برده و توضیح داده شد كه عبارت بودند از:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرین‌های متناسب با آنها در جلسه به صورت گروه‌های چند نفری انجام شد و برای فهم عملی بیشتر تكالیفی نیز برای منزل ارائه گردید.

 

 

جلسه دهم:

در این جلسه روابط سالم انسانی كه مجری‌گری آن بدست بالغ می‌باشد و بالغ تشخیص می‌دهد كه در شرایط والد و كودك چه برخوردی بكند توضیح داده شد. اینكه آنها سعی كنند تا كودك خود را مورد نوازش قرار دهند، نیازهایش را برآورده سازند و آن را حمایت كنند. در مقابل والد در قدم اول 1- بی‌خود حساس نباشند. 2- والد را مسدود كنند. 3- والد دیگران را تحریك نكنند. 4- گاهی اوقات موافقت كنند (مثلاً حق با شماست). 5- سكوت كنند. 6- بحث را عوض كنند. 7- همدلی كنند و كودكش را نوازش كنند.

و در خاتمه نیز افراد گروه به همدیگر بازخورد دادند و بعد از استراحت كوتاهی و پذیرایی پس‌آزمون اجرا شد و هدیه‌هایی را به عنوان یادبود به افراد تقدیم شد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان شششششششش105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *