کنار آمدن رویارویانه : پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر


دانلود پایان نامه

کنار آمدن رویارویانه : در این مقیاس درجه آزادی 58 می باشد و سطح معنی داری (563/0) که این سطح معنی داری نشان می دهد ، دانشجویان پسر و دختر از نظر کنار آمدن رویارویانه تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند .

دوری جویی : در این مقیاس درجه آزادی (58) و F برابر با (924/0) و سطح معنی داری (403/0) که این سطح معنی داری نشان می دهد دانشجویان پسر و دختر از نظر دوری جویی تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند .

جستجوی حمایت اجتماعی : در این مقیاس درجه آزادی (59) می باشد و F برابر با (192/0) و سطح معنی داری (826/0) و این سطح معنی داری نشان می دهد دانشجویان پسر و دختر از نظر جستجوی حمایت اجتماعی تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند .

مسئولیت پذیری : در این مقیاس درجه آزادی (59) می باشد و F محاسبه شده برابر با 099/0 و سطح معنی داری (906/0) که این سطح معنی داری نشان می دهد بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود ندارد .

گریز – اجتناب : در این مقیاس درجه آزادی (59) و F محاسبه شده برابر با (471/0) و سطح معنی داری (627/0) و این سطح نشان می دهد بین دانشجویان پسر و دختر از نظر این مقیاس تفاوت معنی داری وجود ندارد .

حل مدبرانه :در این مقیاس نیز درجه آزادی (59) می باشد و F محاسبه شده برابر با (036/0) و سطح معنی داری (975/0) و این سطح نشان می دهد بین دانشجویان پسر و دختر از نظر این مقیاس تفاوت معنی داری وجود ندارد .

ارزیابی مجدد مثبت : در این مقیاس هم درجه آزادی (59) می باشد و F محاسبه شده برابر با (325/0) و سطح معنی داری (724/0) که این سطح نشان می دهد بین دانشجویان پسر و دختر از نظر ارزیابی مجدد مثبت تفاوت معنی داری وجود ندارد .

 

 

 

جدول شماره 8 : بررسی مقیاس کنار آمدن رویارویانه دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت میانگین سطح معنی داری
کنار آمدن رویارویانه پسر

دختر

85/7

72/7

84/1 127/0 855/0

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در وقایع استرس برانگیز دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر از کنار آمدن رویارویانه استفاده می کنند . اما به دلیل تفاوت میانگین پایین (84/0) و مقدار t ( 84/1) و سطح معنی داری (855/0) . این تفاوت معنادار نیست و به رد فرضیه ما می شود .

 

جدول شماره 9 : بررسی مقیاس دوری جویی دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت

میانگین

سطح معنی داری
دوری جویی پسر

دختر

35/7

10/7

441/0 25/0 662/0

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که دانشجویان پسر در هنگام استرس بیشتر از دانشجویان دختر از روش دوری جویی استفاده می کنند . اما این تفاوت نیز معنا دار نیست . مقدار t محاسبه شده برابر (441/0) و تفاوت میانگین برابر (25/0) است و سطح معنی داری نیز (662/0) می باشد که حاکی از معنا دار نبودن تفاوت در این روش دوری جویی دانشجویان پسر و دختر است .

 

جدول شماره 10 : بررسی مقیاس خویشتن داری دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت میانگین سطح معنی داری
خویشتن داری پسر

دختر

90/8

10/8

06/1 8/0 259/0

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در این روش خویشتن داری تفاوت معنا داری میان دانشجویان پسر و دختر وجود ندارد . تفاوت میانگین (8/0) و مقدار T محاسبه شده (06/1) و سطح معنی داری (295/0) می باشد که مشجص می شود که بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود ندارد .

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 11 : بررسی مقیاس جستجوی حمایت اجتماعی دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت میانگین سطح معنی داری
جستجوی حمایت اجتماعی پسر

دختر

40/7

20/7

240/0 2/0 812/0

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در وقایع استرس برانگیز دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر از جستجوی حمایت اجتماعی استفاده می کنند . اما به دلیل تفاوت میانگین پایین (2/0) و مقدار t ( 240/0) و سطح معنی داری (812/0) . این تفاوت معنادار نیست و به رد فرضیه ما می شود .

 

جدول شماره 12 : بررسی مقیاس مسئولیت پذیری دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت میانگین سطح معنی داری
مسئولیت پذیری پسر

دختر

65/5

35/5

432/0 3/0 668/0

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در وقایع استرس برانگیز دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر از مسئولیت پذیری استفاده می کنند . اما به دلیل تفاوت میانگین پایین (3/0) و مقدار t (432/0) و سطح معنی داری (668/0) . این تفاوت معنادار نیست و به رد فرضیه ما می شود .

جدول شماره 13 : بررسی مقیاس گریز – اجتناب دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت میانگین سطح معنی داری
گریز – اجتناب پسر

دختر

05/10

80/10

03/1 75/0 306/0

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در وقایع استرس برانگیز دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان دختر از گریز – اجتناب استفاده می کنند . اما به دلیل تفاوت میانگین پایین (75/0) و مقدار t (03/1) و سطح معنی داری (306/0) . این تفاوت معنادار نیست و به رد فرضیه ما می شود .

 

جدول شماره 14 : بررسی مقیاس حل مدیرانه مسئله دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت میانگین سطح معنی داری
حل مدیرانه مسئله پسر

دختر

05/7

90/6

220/0 15/0 827/0

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در وقایع استرس برانگیز دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر از حل مدیرانه مسئله استفاده می کنند . اما به دلیل تفاوت میانگین پایین (15/0) و مقدار t ( 220/0) و سطح معنی داری (827/0) . این تفاوت معنادار نیست و به رد فرضیه ما می شود .

جدول شماره 15 : بررسی مقیاس ارزیابی مجدد مثبت دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت میانگین سطح معنی داری
کنار آمدن رویارویانه پسر

دختر

70/8

70/8

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در وقایع استرس برانگیز در مقیاس ارزیابی مجدد مثبت بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت وجود نداشته .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر 85صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *