کنار آمدن رویارویانه : پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر


دانلود پایان نامه

کنار آمدن رویارویانه : در این مقیاس درجه آزادی ۵۸ می باشد و سطح معنی داری (۵۶۳/۰) که این سطح معنی داری نشان می دهد ، دانشجویان پسر و دختر از نظر کنار آمدن رویارویانه تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند .

دوری جویی : در این مقیاس درجه آزادی (۵۸) و F برابر با (۹۲۴/۰) و سطح معنی داری (۴۰۳/۰) که این سطح معنی داری نشان می دهد دانشجویان پسر و دختر از نظر دوری جویی تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند .

جستجوی حمایت اجتماعی : در این مقیاس درجه آزادی (۵۹) می باشد و F برابر با (۱۹۲/۰) و سطح معنی داری (۸۲۶/۰) و این سطح معنی داری نشان می دهد دانشجویان پسر و دختر از نظر جستجوی حمایت اجتماعی تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند .

مسئولیت پذیری : در این مقیاس درجه آزادی (۵۹) می باشد و F محاسبه شده برابر با ۰۹۹/۰ و سطح معنی داری (۹۰۶/۰) که این سطح معنی داری نشان می دهد بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود ندارد .

گریز – اجتناب : در این مقیاس درجه آزادی (۵۹) و F محاسبه شده برابر با (۴۷۱/۰) و سطح معنی داری (۶۲۷/۰) و این سطح نشان می دهد بین دانشجویان پسر و دختر از نظر این مقیاس تفاوت معنی داری وجود ندارد .

حل مدبرانه :در این مقیاس نیز درجه آزادی (۵۹) می باشد و F محاسبه شده برابر با (۰۳۶/۰) و سطح معنی داری (۹۷۵/۰) و این سطح نشان می دهد بین دانشجویان پسر و دختر از نظر این مقیاس تفاوت معنی داری وجود ندارد .

ارزیابی مجدد مثبت : در این مقیاس هم درجه آزادی (۵۹) می باشد و F محاسبه شده برابر با (۳۲۵/۰) و سطح معنی داری (۷۲۴/۰) که این سطح نشان می دهد بین دانشجویان پسر و دختر از نظر ارزیابی مجدد مثبت تفاوت معنی داری وجود ندارد .

 

 

 

جدول شماره ۸ : بررسی مقیاس کنار آمدن رویارویانه دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت میانگین سطح معنی داری
کنار آمدن رویارویانه پسر

دختر

۸۵/۷

۷۲/۷

۸۴/۱ ۱۲۷/۰ ۸۵۵/۰

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در وقایع استرس برانگیز دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر از کنار آمدن رویارویانه استفاده می کنند . اما به دلیل تفاوت میانگین پایین (۸۴/۰) و مقدار t ( 84/1) و سطح معنی داری (۸۵۵/۰) . این تفاوت معنادار نیست و به رد فرضیه ما می شود .

 

جدول شماره ۹ : بررسی مقیاس دوری جویی دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت

میانگین

سطح معنی داری
دوری جویی پسر

دختر

۳۵/۷

۱۰/۷

۴۴۱/۰ ۲۵/۰ ۶۶۲/۰

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که دانشجویان پسر در هنگام استرس بیشتر از دانشجویان دختر از روش دوری جویی استفاده می کنند . اما این تفاوت نیز معنا دار نیست . مقدار t محاسبه شده برابر (۴۴۱/۰) و تفاوت میانگین برابر (۲۵/۰) است و سطح معنی داری نیز (۶۶۲/۰) می باشد که حاکی از معنا دار نبودن تفاوت در این روش دوری جویی دانشجویان پسر و دختر است .

 

جدول شماره ۱۰ : بررسی مقیاس خویشتن داری دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت میانگین سطح معنی داری
خویشتن داری پسر

دختر

۹۰/۸

۱۰/۸

۰۶/۱ ۸/۰ ۲۵۹/۰

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در این روش خویشتن داری تفاوت معنا داری میان دانشجویان پسر و دختر وجود ندارد . تفاوت میانگین (۸/۰) و مقدار T محاسبه شده (۰۶/۱) و سطح معنی داری (۲۹۵/۰) می باشد که مشجص می شود که بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود ندارد .

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ۱۱ : بررسی مقیاس جستجوی حمایت اجتماعی دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت میانگین سطح معنی داری
جستجوی حمایت اجتماعی پسر

دختر

۴۰/۷

۲۰/۷

۲۴۰/۰ ۲/۰ ۸۱۲/۰

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در وقایع استرس برانگیز دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر از جستجوی حمایت اجتماعی استفاده می کنند . اما به دلیل تفاوت میانگین پایین (۲/۰) و مقدار t ( 240/0) و سطح معنی داری (۸۱۲/۰) . این تفاوت معنادار نیست و به رد فرضیه ما می شود .

 

جدول شماره ۱۲ : بررسی مقیاس مسئولیت پذیری دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت میانگین سطح معنی داری
مسئولیت پذیری پسر

دختر

۶۵/۵

۳۵/۵

۴۳۲/۰ ۳/۰ ۶۶۸/۰

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در وقایع استرس برانگیز دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر از مسئولیت پذیری استفاده می کنند . اما به دلیل تفاوت میانگین پایین (۳/۰) و مقدار t (432/0) و سطح معنی داری (۶۶۸/۰) . این تفاوت معنادار نیست و به رد فرضیه ما می شود .

جدول شماره ۱۳ : بررسی مقیاس گریز – اجتناب دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت میانگین سطح معنی داری
گریز – اجتناب پسر

دختر

۰۵/۱۰

۸۰/۱۰

۰۳/۱ ۷۵/۰ ۳۰۶/۰

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در وقایع استرس برانگیز دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان دختر از گریز – اجتناب استفاده می کنند . اما به دلیل تفاوت میانگین پایین (۷۵/۰) و مقدار t (03/1) و سطح معنی داری (۳۰۶/۰) . این تفاوت معنادار نیست و به رد فرضیه ما می شود .

 

جدول شماره ۱۴ : بررسی مقیاس حل مدیرانه مسئله دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت میانگین سطح معنی داری
حل مدیرانه مسئله پسر

دختر

۰۵/۷

۹۰/۶

۲۲۰/۰ ۱۵/۰ ۸۲۷/۰

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در وقایع استرس برانگیز دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر از حل مدیرانه مسئله استفاده می کنند . اما به دلیل تفاوت میانگین پایین (۱۵/۰) و مقدار t ( 220/0) و سطح معنی داری (۸۲۷/۰) . این تفاوت معنادار نیست و به رد فرضیه ما می شود .

جدول شماره ۱۵ : بررسی مقیاس ارزیابی مجدد مثبت دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها میانگین T محاسبه شده تفاوت میانگین سطح معنی داری
کنار آمدن رویارویانه پسر

دختر

۷۰/۸

۷۰/۸

 

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در وقایع استرس برانگیز در مقیاس ارزیابی مجدد مثبت بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت وجود نداشته .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر ۸۵صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *