چگونگی جمع اوری اطلاعات :پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر


دانلود پایان نامه

چگونگی جمع اوری اطلاعات :

پرسشنامه را به ۶۰ نفر از دانشجویان پسر و دختر به صورت مساوی به هر گروه ۳۰ نفر می دهیم و ضرورت این تحقیق را برای آنها توضیح داده و از آنها تقاضا می نماییم که به پرسشهای مطرح شده با کمال دقت پاسخ دهند .

تجزیه و تحلیل داده ها :

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی ، میانگین ، انحراف استاندارد و تفاوت میانگین ها به روش تجزیه و تحلیل از طریق مقایسه میانگین دو گروه از دانشجویان پسر و دختر روانشناسی . انحراف استاندارد و بعد از T بر اساس میانگین و انحراف استاندارد بدست آمده محاسبه شده است . روش آماری استفاده شده در این پژوهش T مستقل می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ۱ : فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان

جنسیت تعداد دانشجویان درصد
پسر ۳۰ نفر ۵۰%
دختر ۳۰ نفر ۵۰%

 

جدول بالا به ما نشان می دهد که ۵۰ درصد آزمون شوندگان پسر و ۵۰ نفر هم دختر می باشند .

 

جدول شماره ۲ : تعداد شرکت کننده و نمرات تجربه استرس

شاخصهای آماری فراوانی میانگین انحراف استاندارد انحراف معیار
پسر ۳۰ ۶۵۲ ۴۳۴/۱۰۶ ۷۹۹/۲۳
دختر ۳۰ ۶۲۹ ۷۰۱/۸۱ ۲۶۹/۱۸

 

با توجه به جدول بالا ملاحظه می شود که دانشجویان پسر و دختر در مورد سوالات فوق تجربه استرس ؛ عمدتاً در این راستا تعداد دانشجویان پسر و دختر ، میانگین پسران (۶۵۲) و انحراف استاندارد (۱۰۶) بدست آمده و در دختران (۶۲۹) و انحراف استاندارد (۸۱) بدست آمده است.

 

 

جدول شماره ۳ : تعداد شرکت کننده و نمرات تجربه استرس

شاخصهای آماری میانگین T محاسبه شده درجه آزادی سطح معنا داری
پسر ۶۵۲ ۱۲۵/۱ ۵۸ ۲۶۸/۰
دختر ۶۲۹ ۱۲۵/۱

با توجه به جدول بالا مربوط به نمرات تجربه استرس دانشجویان پسر و دختر ملاحظه می شود که پسران با محاسبه (۱۲۵/۱) و درجه آزادی ۵۸ و دختران با T محاسبه شده (۱۲۵/۱) و با وجود آزادی (۳۸) بدست امده می توان گفت که تفاوت میانگین بین دختران و پسران دانشجو وجود دارد .

جدول شماره ۴ : تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه

  مجموع مجذورات درجه
آزادی
میانگین مجذورات F محاسبه شده سطح
معنا داری
Between Groups

Wiwthin Groups

Total

۷۰۰/۵

۲۷۳۷

۲۷۴۲

۲

۵۷

۵۹

۸۵۰/۲

۴۸

۵۹/۰ ۹۴۲/۰

 

با توجه به جدول تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه ملاحظه می شود ، با توجه به مقدار F محاسبه شده (۵۹/۰) و سطح معنی داری (۹۴۲/۰) بدلیل کوچکتر بودن مقدار F محاسبه شده از ۱ کمتر است پس نتیجه می گیریم که تفاوت معنی داری بین میانگین دو گروه وجود ندارد .

جدول شماره ۵ : شاخص های آماری محاسبه شده برای دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها تعداد آزمودنیها میانگین انحراف معیار واریانس
کنار آمدن پسر ۳۰ ۸۵/۷ ۴۱/۲ ۸۱/۵
دختر ۳۰ ۷۲/۷ ۷۷/۱ ۱۵/۳
دوری جویی پسر ۳۰ ۳۵/۷ ۸۴/۱ ۳۹/۳
دختر ۳۰ ۱۰/۷ ۷۴/۱ ۰۴/۳
خویشتن داری پسر ۳۰ ۹۰/۸ ۵۳/۲ ۴۱/۶
دختر ۳۰ ۱۰/۸ ۴۳/۲ ۹۳/۴
جستجوی حمایت اجتماعی پسر ۳۰ ۴۰/۷ ۶۰/۲ ۰۹/۷
دختر ۳۰ ۲۰/۷ ۴۳/۲ ۸۰/۶
مسئولیت پذیری پسر ۳۰ ۶۵/۵ ۴۷/۲ ۵۰/۳
دختر ۳۰ ۳۵/۵ ۸۷/۱ ۵۷/۴
گریز – اجتناب پسر ۳۰ ۰۵/۱۰ ۱۳/۲ ۸۵/۵
دختر ۳۰ ۸۰/۱۰ ۴۱/۲ ۶۴/۹
حل مدبرانه مسئله پسر ۳۰ ۰۵/۱۰ ۱۰/۲ ۹۹/۴
دختر ۳۰ ۲۰/۱۰ ۰۷/۲ ۳۰/۴
ارزیابی مجدد مثبت پسر ۳۰ ۷۰/۸ ۱۲/۲ ۰۶/۷
دختر ۳۰ ۷۰/۸ ۲۴/۳ ۵۳/۴

در جدول شاخص های آماری گروه ها میانگین ، واریانس و انحراف معیار هر یک از مقیاسهای (کنار آمدن رویارویانه ، دوری جویی ، خویشتن داری ، جستجوی حمایت اجتماعی ، مسئولیت پذیری ، گریز اجتناب ، حل مدبرانه ، ارزیابی مجدد مثبت ) به تفکیک برای دانشجویان پسر و دختر محاسبه شده است .

جدول شماره ۶ : آزمون T و تفاوت میانگین

مقیاس T محاسبه

شده

درجه

آزادی

سطح

معنی داری

تفاوت

میانگین

کنار آمدن ۷۴۸/۰ ۵۸ ۴۵۹/۰ ۰۲/۱
دوری جویی ۱۲۵/۱- ۵۸ ۳۴۴/۰ ۲۸/۰-
خویشتن داری ۴۵۸/۳ ۵۸ ۰۰۱/۰ ۴۴/۲
جستجوی حمایت اجتماعی ۷۴۸/۱- ۵۸ ۰۱۸/۰ ۵۲/۰
مسئولیت پذیری ۰۷۵/۲ ۵۸ ۲۸۸/۰ ۷۶/۰
گریز – اجتناب ۷۸۷/۲- ۵۸ ۷۲۴/۰ ۷۹/۲-
حل مدبرانه مسئله ۴۶۶/۰ ۵۸ ۴۵۷/۰ ۷۲/۰
ارزیابی مجدد مثبت ۱۲۲/۲ ۵۸ ۵۰۶/۰ ۴۷/۰

با توجه به جداول آزمون T و تفاوت میانگین مشخص می شود که گروه خویشتن داری با ۹۹% اطمینان دارای تفاوت معنی دار می باشد و جستجوی حمایت اجتماعی با وجود ۹۵% اطمینان معنی دار می باشد و ارزیابی مجدد مثبت هم می توان گفت دارای تفاوت معنادار است .

جدول شماره ۷ : تحلیل واریانس یکطرفه و مقایسه ی دانشجویان پسر و دختر

مقیاس F محاسبه شده درجه آزادی سطح معنی داری
کنار آمدن رویارویانه ۵۸/۰ ۵۸ ۵۶۳/۰
دوری جویی ۹۲۴/۰ ۵۸ ۴۰۳/۰
خویشتن داری ۹۶۸/۰ ۵۸ ۳۸۶/۰
جستجوی حمایت اجتماعی ۱۹۲/۰ ۵۸ ۸۲۶/۰
مسئولیت پذیری ۰۹۹/۰ ۵۸ ۹۰۶/۰
گریز – اجتناب ۴۷۱/۰ ۵۸ ۶۲۷/۰
حد مدبرانه مسئله ۰۲۶/۰ ۵۸ ۹۷۵/۰
ارزیابی مجدد مثبت ۳۲۵/۰ ۵۸ ۷۲۴/۰

 

در جدول تحلیل واریانس یکطرفه ملاحظه می شود که دانشجویان پسر و دختر در هر یک از مقیاسها با یکدیگر مقایسه شده اند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر ۸۵صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ۱ : فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان

جنسیت تعداد دانشجویان درصد
پسر ۳۰ نفر ۵۰%
دختر ۳۰ نفر ۵۰%

 

جدول بالا به ما نشان می دهد که ۵۰ درصد آزمون شوندگان پسر و ۵۰ نفر هم دختر می باشند .

 

جدول شماره ۲ : تعداد شرکت کننده و نمرات تجربه استرس

شاخصهای آماری فراوانی میانگین انحراف استاندارد انحراف معیار
پسر ۳۰ ۶۵۲ ۴۳۴/۱۰۶ ۷۹۹/۲۳
دختر ۳۰ ۶۲۹ ۷۰۱/۸۱ ۲۶۹/۱۸

 

با توجه به جدول بالا ملاحظه می شود که دانشجویان پسر و دختر در مورد سوالات فوق تجربه استرس ؛ عمدتاً در این راستا تعداد دانشجویان پسر و دختر ، میانگین پسران (۶۵۲) و انحراف استاندارد (۱۰۶) بدست آمده و در دختران (۶۲۹) و انحراف استاندارد (۸۱) بدست آمده است.

 

 

جدول شماره ۳ : تعداد شرکت کننده و نمرات تجربه استرس

شاخصهای آماری میانگین T محاسبه شده درجه آزادی سطح معنا داری
پسر ۶۵۲ ۱۲۵/۱ ۵۸ ۲۶۸/۰
دختر ۶۲۹ ۱۲۵/۱

با توجه به جدول بالا مربوط به نمرات تجربه استرس دانشجویان پسر و دختر ملاحظه می شود که پسران با محاسبه (۱۲۵/۱) و درجه آزادی ۵۸ و دختران با T محاسبه شده (۱۲۵/۱) و با وجود آزادی (۳۸) بدست امده می توان گفت که تفاوت میانگین بین دختران و پسران دانشجو وجود دارد .

جدول شماره ۴ : تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه

  مجموع مجذورات درجه
آزادی
میانگین مجذورات F محاسبه شده سطح
معنا داری
Between Groups

Wiwthin Groups

Total

۷۰۰/۵

۲۷۳۷

۲۷۴۲

۲

۵۷

۵۹

۸۵۰/۲

۴۸

۵۹/۰ ۹۴۲/۰

 

با توجه به جدول تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه ملاحظه می شود ، با توجه به مقدار F محاسبه شده (۵۹/۰) و سطح معنی داری (۹۴۲/۰) بدلیل کوچکتر بودن مقدار F محاسبه شده از ۱ کمتر است پس نتیجه می گیریم که تفاوت معنی داری بین میانگین دو گروه وجود ندارد .

جدول شماره ۵ : شاخص های آماری محاسبه شده برای دانشجویان پسر و دختر

مقیاس گروه ها تعداد آزمودنیها میانگین انحراف معیار واریانس
کنار آمدن پسر ۳۰ ۸۵/۷ ۴۱/۲ ۸۱/۵
دختر ۳۰ ۷۲/۷ ۷۷/۱ ۱۵/۳
دوری جویی پسر ۳۰ ۳۵/۷ ۸۴/۱ ۳۹/۳
دختر ۳۰ ۱۰/۷ ۷۴/۱ ۰۴/۳
خویشتن داری پسر ۳۰ ۹۰/۸ ۵۳/۲ ۴۱/۶
دختر ۳۰ ۱۰/۸ ۴۳/۲ ۹۳/۴
جستجوی حمایت اجتماعی پسر ۳۰ ۴۰/۷ ۶۰/۲ ۰۹/۷
دختر ۳۰ ۲۰/۷ ۴۳/۲ ۸۰/۶
مسئولیت پذیری پسر ۳۰ ۶۵/۵ ۴۷/۲ ۵۰/۳
دختر ۳۰ ۳۵/۵ ۸۷/۱ ۵۷/۴
گریز – اجتناب پسر ۳۰ ۰۵/۱۰ ۱۳/۲ ۸۵/۵
دختر ۳۰ ۸۰/۱۰ ۴۱/۲ ۶۴/۹
حل مدبرانه مسئله پسر ۳۰ ۰۵/۱۰ ۱۰/۲ ۹۹/۴
دختر ۳۰ ۲۰/۱۰ ۰۷/۲ ۳۰/۴
ارزیابی مجدد مثبت پسر ۳۰ ۷۰/۸ ۱۲/۲ ۰۶/۷
دختر ۳۰ ۷۰/۸ ۲۴/۳ ۵۳/۴

در جدول شاخص های آماری گروه ها میانگین ، واریانس و انحراف معیار هر یک از مقیاسهای (کنار آمدن رویارویانه ، دوری جویی ، خویشتن داری ، جستجوی حمایت اجتماعی ، مسئولیت پذیری ، گریز اجتناب ، حل مدبرانه ، ارزیابی مجدد مثبت ) به تفکیک برای دانشجویان پسر و دختر محاسبه شده است .

جدول شماره ۶ : آزمون T و تفاوت میانگین

مقیاس T محاسبه

شده

درجه

آزادی

سطح

معنی داری

تفاوت

میانگین

کنار آمدن ۷۴۸/۰ ۵۸ ۴۵۹/۰ ۰۲/۱
دوری جویی ۱۲۵/۱- ۵۸ ۳۴۴/۰ ۲۸/۰-
خویشتن داری ۴۵۸/۳ ۵۸ ۰۰۱/۰ ۴۴/۲
جستجوی حمایت اجتماعی ۷۴۸/۱- ۵۸ ۰۱۸/۰ ۵۲/۰
مسئولیت پذیری ۰۷۵/۲ ۵۸ ۲۸۸/۰ ۷۶/۰
گریز – اجتناب ۷۸۷/۲- ۵۸ ۷۲۴/۰ ۷۹/۲-
حل مدبرانه مسئله ۴۶۶/۰ ۵۸ ۴۵۷/۰ ۷۲/۰
ارزیابی مجدد مثبت ۱۲۲/۲ ۵۸ ۵۰۶/۰ ۴۷/۰

با توجه به جداول آزمون T و تفاوت میانگین مشخص می شود که گروه خویشتن داری با ۹۹% اطمینان دارای تفاوت معنی دار می باشد و جستجوی حمایت اجتماعی با وجود ۹۵% اطمینان معنی دار می باشد و ارزیابی مجدد مثبت هم می توان گفت دارای تفاوت معنادار است .

جدول شماره ۷ : تحلیل واریانس یکطرفه و مقایسه ی دانشجویان پسر و دختر

مقیاس F محاسبه شده درجه آزادی سطح معنی داری
کنار آمدن رویارویانه ۵۸/۰ ۵۸ ۵۶۳/۰
دوری جویی ۹۲۴/۰ ۵۸ ۴۰۳/۰
خویشتن داری ۹۶۸/۰ ۵۸ ۳۸۶/۰
جستجوی حمایت اجتماعی ۱۹۲/۰ ۵۸ ۸۲۶/۰
مسئولیت پذیری ۰۹۹/۰ ۵۸ ۹۰۶/۰
گریز – اجتناب ۴۷۱/۰ ۵۸ ۶۲۷/۰
حد مدبرانه مسئله ۰۲۶/۰ ۵۸ ۹۷۵/۰
ارزیابی مجدد مثبت ۳۲۵/۰ ۵۸ ۷۲۴/۰

 

در جدول تحلیل واریانس یکطرفه ملاحظه می شود که دانشجویان پسر و دختر در هر یک از مقیاسها با یکدیگر مقایسه شده اند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر ۸۵صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *