چکیده : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل


دانلود پایان نامه

چکیده

فصل اول – کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………..۱

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….۲

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………….۴

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………….۵

هدف کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۶

اهداف جزئی ……………………………………………………………………………………………………۶

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۶

واژه ها و متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………۶

تعاریف عملیاتی و نظری …………………………………………………………………………………….۷

فصل دوم پیشینه و ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………..۸

پیشینه نظری – رضایت زناشویی ………………………………………………………………………… ۹

ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن …………………………………………………………….۱۲

دوازده باور و انتظار مخرب ………………………………………………………………………………۱۴

تاریخچه هوش هیجانی ……………………………………………………………………………………۱۹

ظهور و مفهوم هوش هیجانی ………………………………………………………………………….. ۲۰

دو رویکرد در تعریف هوش هیجانی …………………………………………………………………۲۷

هوش غیر شناختی ………………………………………………………………………………………….۲۹

دانستنیهای هوش هیجانی ………………………………………………………………………………..۳۱

مولفه های هوش هیجانی ………………………………………………………………………………..۳۵

عوامل هوش هیجانی …………………………………………………………………………………….۳۶

سنجش برای هوش هیجانی ……………………………………………………………………………۳۸

جایگاه هیجانات ………………………………………………………………………………………….۴۰

مقیاسهای مبتنی بر روشها و رویکردهای اندازه گیری ………………………………………….۴۴

نقش هوش عاطفی در تفکر و رفتار انسان …………………………………………………………۵۴

نظری گلمن ……………………………………………………………………………………………….۵۹

نظریه باران …………………………………………………………………………………………………۶۰

نظریه کامپوس و گرمویان ……………………………………………………………………………..۶۱

الگوی رابطه ای هیجان در خارج و داخل کشور ……………………………………………………..۶۱

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور ………………………………………………………….۶۴

فصل سوم – روش شناسی پژوهش ……………………………………………………………………….۶۶

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۶۷

جامعه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………….۶۷

نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………..۶۷

ابزار و اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………۶۷

اعتبار و رواتی …………………………………………………………………………………………………..۶۸

روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………..۷۰

روش آماری و تجربه و عامل داده ها ……………………………………………………………………۷۰

فصل چهارم – یافته ها وتجربه و تحلیل داده ها …………………………………………………….. ۷۱

جدول ۱-۴…………………………………………………………………………………………………….۷۲

تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………۷۳

جدول ۲-۴…………………………………………………………………………………………………….۷۴

جدول ۳-۴…………………………………………………………………………………………………….۷۵

جدول ۴-۴…………………………………………………………………………………………………….۷۶

جدول ۵-۴…………………………………………………………………………………………………….۷۷

جدول ۶-۴…………………………………………………………………………………………………….۷۸

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………۷۹

خلاصه یافته ها و نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. ۸۰

محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………..۸۱

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………۸۲

فهرست منابع و سایت ها ………………………………………………………………………………….۸۴

آزمون هوش هیجانی ( ۲۰ سئوالی )

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

پاسخنامه


چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارت بودند از :

  • بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رابطه معنا داری وجود دارد .
  • بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل زن رابطه وجود دارد .
  • بین هوش هیجانی و رضای زناشویی دانشجویان متاهل مرد رابطه معنی دار وجود دارد.

جامعه مورد مطالعه عبارت بودند از دانشجویان متاهل که ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون هوش هیجانی بار و رضایت زناشویی اینریچ بر روی آنها اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش همبستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد .

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 مقدمه :

رضایت مندی زناشویی تا حدودی به شرایط زندگی زن و شوهر ها بستگی دارد در مجموع هنگامی که با شرایط تنش زای زندگی مواجه شوند ، خطر بیشتری آنها را تهدید می کند اما اگر این خانواده پیش از مواجه با فشار روانی خانواده ای با ثبات و استوار باشد ، کمتر در معرض خطر خواهد بود برخی از یافته های اختصاصی تر در زیر خواهد آمد ، درآمد کم و ناامنی شغلی با رضایت مندی زناشویی پائین همراه است ( چرلین ۱۹۷۹) ( یلینت ۱۹۷۷) هنگامی که زوجین دائما درباره پول نگرانی داشته باشند رضایت مندی زناشویی پائین خواهد بود به ویژه برای شوهرها ، رضایت مندی شغلی با خشنودی زناشویی رابطه دارد اما موفقیت شغلی نیز ممکن است مسائل و مشکلات خاص خود را داشته باشد معلوم شده است که اگر شوهران پردرآمد مجبور باشند قسمت عمده ای از زمان را بیرون از خانه به سر ببرند ، رضایت مندی زناشویی کاهش می یابد                 ( دیزارد ۱۹۶۸) شاید این نکته درست باشد که عشق می تواند به هر چیزی غلبه کند ، اما غالبا چنین نیست زوجهای غیر رمانتیک ، همانگونه که از اسم آن بر می آید پیش از آنکه خود را متعهد به ازدواج کنند بررسی دیزارد درباره اثرات زمان صرف شده برای کار به جای بدون در خانه ظاهرا می تواند حاکی از آن باشد که اگر زنان در خارج از خانه کار بکنند ازدواجها به خطر می افتد که اگر چنین چیزی درست باشد آگاهی از این نکته نسبت به زنان شاغل و متاهل در بیرون از خانه از ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۴ دو برابر شده است یعنی ۴۳ درصد در سال ۱۹۷۴ موضوعی نگران کننده خواهد بود ، امروزه این نسبت افزایش یافته است خوشبختانه لاسکی هیچ گونه مدرکی دال بر اینکه سازگاری زناشویی با اشتغال این زنان رابطه دارد پیدا نکرد در حقیقت برک وویر ۱۹۷۶ دریافتند هنگامی که زن در بیرون ازخانه کار می کند گاهی اوقات از لحاظ هوش هیجانی دچار تغییراتی می شود که می تواند تاثیر بسزایی در زندگی و روابط زناشویی آنها داشته باشد یک منبع بسیار با اهمیت رضایت مندی در ازدواج را عبارت است از یاداشتهایی که طرفین به یکدیگر می دهند ( را سالت ) ۱۹۸۰ دریافت که بسیاری از عوامل باعث استحکام ازدواج می شوند این عوامل عبارتند از هزینه های ترک خانواده ( آیا می توانیم هر خانواده را حمایت کنیم ؟ والدین ما چه خواهند گفت و مطالب دیگر که تمام اینها از لحاظ هیجان و هیجان طلبی و حتی هوش هیجانی می تواند تاثیر گذار باشد گاهی اوقات در زندگی متاهلی مشکلاتی به وجود می آید که هم رضایت زناشویی را کاهش می دهد و هم اینکه هوش هیجانی زنان و یا مردان را دچار مشکل می کنند ( اند روا ساپینگتون به نقل از حمید رضا شاهی برواتی ۱۳۸۵)

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *