پیشینه :دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

دانلود پایان نامه

 • ( اوکونیسکی [۱]۱۹۶۳) در تحقیقات خود نشان داد ، افرادیکه دست به آ‎دم کشی می زنند ، در دنیای تخیلات خودشان مرگ پدر راتحت روابط او دیپ آرزو می کنند و در مورد اشخاصی که اقدام به کشتن پدر خود می کنند ، می گوید این افراد دارای پدرانی هستند که بد خلق بوده ومادر را کتک می زنند ویا برعکس در برابر زن خود ضعیف و ناتوان است و شخصیت فرد پدرکش بامحدودیت عاطفی همراه است و گاهی نیز خصیصه های خود شفیتگی آمیخته با وسواس را دارا می باشد .

ناکامیهای سنین خردسالی در تمام این افراد موثر بوده است و کشش برای این افراد به معنی متلاشی کردن ، نا پدید ساختن و نابود نمودن و خارج کردن قربانی از دنیای اشیاء است و کشتن دیگران به معنی حق هستی دادن به خود است و در معنای وسیع متلاشی کردن دیگری به منزله متلاشی کردن خود است . به نظر او کونیسکی ، افرادی که اقدام به خود کشی می کنند دارای سه خصیصه قابل رویت هستند :

 • ضعیف شدن اصل واقعیت ۲- معنای اختصاصی داد به مرگ دیگری ۳- صفتی اختصاصی دادن به روابط اولیه با مادر ( روابط با اشیاء )[۲]
 • ( اشپتس [۳]۱۹۶۱)در تحقیقات خود در رابطه با رفتارهای پرخاشگرانه با دوام نسبت به خود نشان داد که : خود آزاریی ثانویه ( مثل وارد کردن جراحات شدید به خود ، جویدن ناخن تا حد یکه گوشت دست نیز خورده شود وا زاین قبیل صدمات ) در شیر خوارانی که محروم از مادر هستند بروز نمی کند .
 • ( اشنتوب و سولراک [۴]۱۹۶۱) نشان دادند که رفتار کودکان روانپریش و کودکان عقب مانده در برابر درد متفاوت است . « من » در کودکان روانپریش نمی تواند روابط خود با اشیاء را دریابد در اینگونه کودکان ارتباط با اشیاء بیشتر توسط « اوهام» [۵]بر قرار می شود و کمتر به واقعیت توجه دارند . به نظر آنان این فرض ممکن است وجود داشته باشد که ضعیف شدن شمای تن کودک ، سرچشمه اوهام واپس گرایانه باشد ، میان شمای تضعیف شده تن و توانایی کودک برای عکس العملها در مقابل درد همبستگی وجود دارد . و برعکس کودکان عقب مانده ذهنی که دچار خود آزاری شدید ، نمایشی و یکنواخت می گردند ، دستخوش اوهام واپس گرایانه و یا گسترش یافته می شوند . عقب ماندهای ذهنی ( ابله ) نمی توانند جلوی دردی را که بر اثر رفتارهای بی اراده و خودکار بوجود می آیند را بگیرند ، زیرا ساخت این رفتارها در سطح بازتاب های ساده است .
 • تحقیقات ( سوکر [۶]۱۹۶۹) د ر زمینه اهمیت پرخاشگری و نقش آ‎ن در خودکشی کودکان ، نشان می دهد که خود کشی بدترین مجازاتی است که کودک درباره پدر و مادر خود بکار می گیرد . وبه وسیله آن می خواهد احساس کهتری خود را کاهش داده وارزش خود را به اطرافیان نشان بدهد .
 • ( هیم [۷]۱۹۶۹) بیان داشت که : در افرادیکه خود کشی می کنند به ویژه نوجوانان یکی از خصوصیات دوران خرد سالی ، به صورت خواستی که باعدم اعتماد همراه است بروز می کند ، در این حال مکانیسمهای دفاعی نارسیسمی ، تغییرات تحرکات بدنی و دشواری بیان هیجانات به عوامل واعمال غیر لفظی اهمیت بیشتری می دهد . تمایل به زندگی کردن همیشه در خود کشی وجود دارد و عمل خود کشی غالبا پس از آن می آید ، که تلاش های فرد برای ادامه زندگی ندیده گرفته شده است و در خواست های او را نشنیده اند .
 • ( گارما[۸]۱۹۵۲) مشخص کرد که وقتی محیط کودک پرخاشگر می شود و کودک نمی تواند پاسخ بدهد پرخاشگری را به خود نسبت می دهد و در نتیجه خود کشی به وقوع می پیوندد .

ب) تحقیقات در زمینه ناکامی :

 • تحقیقات ( دالیرد و [۹]و دیگران ۱۹۳۹) در زمینه فرضیه « ناکامی – پرخاشگری » نشان داد که : ناکامی ماندن تلاش های فرد برای دستیابی به هدف موجب پیدایش سائق پرخاشگری می شود و این نیز به نوبه خود رفتاری را برای صدمه رساندن به فرد یا شی که موجد ناکامی است ، بر می انگیزد ، بروز پرخاشگری باعث کاهش این سائق می شود و در پاسخ به ناکامی پرخاشگری یک پاسخ غالب است ، اما اگر پرخاشگری رد گذشته تنبیه شده باشد ممکن است پاسخهای دیگری ظاهر شود مطابق این تبین پرخاشگری فطری نیست ، اما از آنجا که ناکامی یک پدیده تقریبا همگانی است ، پرخاشگری را باید سائقی بحساب آ‎ورد که در جستجوی مفری است .
 • تحقیقات ( راجر بارکر – تامارادمبو – کورت لوین [۱۰] ۱۹۴۱) در رابطه با ناکامی و پرخاشگری نشان داد ناکامی می تواند منجر به پرخاشگری شود ، آزمایش این روانشاسان به این صورت بود که کودکان خردسال را با نشان دادن اطاقی پر از اسباب بازیهای جالب و اجازه ندادن بازی با آنها محکوم کردند . کودکان در پشت حائلی سیمی ایستادند و امیدوار و حتی متوقع بوند که با اسباب بازیها بازی کنند اما به آنها دسترسی نداشتند . در این آزمایش گروه دیگری از کودکان مستقیماً و بدون اینکه ناکام شوند ، اجازه یافتند با اسباب بازیها بازی کنند . این گروه دوم کودکان با نشاط و سرور با اسباب بازیها به بازی پرداختند در صورتیکه گروه ناکام هنگامیکه سرانجام به اسباب بازیها دسترسی پیدا کردند . آنها را به طرف دیوار پرت کرده لگد مال کردند .
 • تحقیقات ( جروم فرانک[۱۱] ۱۹۴۵) د ر رابطه با تمیز بین ناکامی و محرومیت [۱۲]مشخص کرد که : آشوبهای جدی سیاهوستان ( واتس و دتروی [۱۳]) به این دلیل بود که ، زندگی سیاهپوستان در آن مناطق در مقایسه با ثروت ومکنت سفید پوستان فلاکت بار بود انقلابها معمولا توسط مردم محروم ظاهر نمی شود ،بلکه انقلاب ها را اکثرا مردمی آغاز می کنند که تازه سر بلند کرده و به اطراف می نگرند و متوجه می شوند که دیگران وضعی بهتر از آنان دارند و نظام حاکم با آنان با بی عدالتی رفتار می کند . بنابراین نتیجه گرفتند که : ( ناکامی اصولا نتیجه محرومیت نیست بلکه زاده محرومیت نسبی است )
 • تحقیقات ( میلروبوگلسکی[۱۴] ۱۹۴۸) در زمینه ناکامی و پرخاشگری نشان داد که : پسرانی که در یک اردوی تابستانی بسر می بردند در یک آزمون طولانی ملال آ‎ور شرکت کردند ، این آزمون چندان طولانی شد که آنان را از برنامه هفتگی تماشای فیلم در بیرون از اردو محروم ساخت . پژوهشی درباره نگرش این پسران به گروهای اقلیت در دوره های پیش و پس از آزمون نشان داد که پس از آزمون در احساسات غیر دوستانه آنان افزایش معنا دارتری پیدا شده است . این پسران بجای ابراز مستقیم خشم خود به گردانندگان آزمونها ، آن را به اقلیت ها جابجا کرده بودند .
 • تحقیقات ( تورنتون و جاکوبس [۱۵]۱۹۷۱) در مورد درماندگی آموخته شده و اکنشی به ناکامی نشان داد که ، وقتی گروهی ا زآدمیان در بعضی ا زموقعیتهای آزمایشی قرار می گیرند که نتوانند کنترلی بر ضربه برقی یا صدای شدید داشته باشند ، در صورت فراهم آمدن امکان گریز ، این افراد کمتر به پاسخهای گریز دست می زنند تا کسانیکه هرگز تجربه احساس درماندگی نداشته باشند و نتیجه اینکه آدمیان ممکن است یاد بگیرند که در برابر موقعیتهای فشار زا احساس درماندگی کنند .
 • تحقیقات ( ببورو[۱۶] ۱۹۶۹ ) در رابطه با ناکامی در کودکان ، نشان داد که ناکامی ا زعوامل تعیین کننده نوروز کودکان است و بیشتر به صورت رفتارهای ناسازگار از قبیل ، خشمگینی ، پرخاشگری ، آ‎شوبگری ، بی انضباطی ظاهر می شود وبه شکل رفتارهای منفی در خود فرو رفتن ، قهر کردن ، رویا پردازی ، سهل انگاری ، خجالتی بودن و گاهی افسردگی بروز می کند و غالب اوقات می توان ناسازگاریهای تحصیلی ، دشمنی ، طغیان علیه اطرافیان ، فرار ولگردی ، دزدی وغیره را از آن جمله دانست .
 • ( لاکان [۱۷]۱۹۵۹) درتحقیقات خود در رابطه با ناکامی مشخص کرد که : ناکامی می تواند بنیاد تمام اختلالهای رفتاری باشد، یعنی ناکام ماندن فرد در زندگی باعث بروز اختلالات نوروتیک در او می شود .
 • مطالعات ( روبرت همبلین[۱۸] و همکارانش ۱۹۶۹) در رابطه با ( استعمال فنون ناکام کننده در کوشش جهت تقلیل پرخاشگری احتراز شود ) نشان داده شد که : در این مطالعه پسران خیلی پرخاشگر را معلمشان با حذف امتیازات آنان تنبیه کرد . به طور احض این پسران می توانستند ، ژتونهای بدست آورند که قابل معاوضه با بسیاری اشیاء دوست داشتنی بود ، اماهر بار که پسری پرخاشگری می کرد . از چند ژتون محروم می شد . در خلال کاربرد این روش و پس از آن فراوانی اعمال پرخاشگرانه در میان این پسران عملا دو برابر شد . این فرض که نتیجه فوق به علت افزایش ناکامی است مستدل شد .

[۱] Ochonisky A (1963)

[۲] Relations Obgectales

[۳] Spitz R.A(1961)

[۴] Schentoub S.Asoulairac A(1961)

[۵] Fantasmes

[۶] Socker A(1969)

[۷] Haim A (1969)

[۸] Garma( 1952)

[۹] Dollard(1939)

[۱۰] Roger Barker – Tamara Dembo – Kurt Lewin (1941)

[۱۱] Gerome Frank (1945)

[۱۲] Despriation

[۱۳] Watts – Detitoit

[۱۴] Milkt- Bugelski (1948)

[۱۵] Thornton – gocobs (1971)

[۱۶] Beboro (1969)

[۱۷] Lacan (1959)

[۱۸] Robert Hamblion (1969)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *