پیشینه :دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی


دانلود پایان نامه

 • ( اوكونیسكی [1]1963) در تحقیقات خود نشان داد ، افرادیكه دست به آ‎دم كشی می زنند ، در دنیای تخیلات خودشان مرگ پدر راتحت روابط او دیپ آرزو می كنند و در مورد اشخاصی كه اقدام به كشتن پدر خود می كنند ، می گوید این افراد دارای پدرانی هستند كه بد خلق بوده ومادر را كتك می زنند ویا برعكس در برابر زن خود ضعیف و ناتوان است و شخصیت فرد پدركش بامحدودیت عاطفی همراه است و گاهی نیز خصیصه های خود شفیتگی آمیخته با وسواس را دارا می باشد .

ناكامیهای سنین خردسالی در تمام این افراد موثر بوده است و كشش برای این افراد به معنی متلاشی كردن ، نا پدید ساختن و نابود نمودن و خارج كردن قربانی از دنیای اشیاء است و كشتن دیگران به معنی حق هستی دادن به خود است و در معنای وسیع متلاشی كردن دیگری به منزله متلاشی كردن خود است . به نظر او كونیسكی ، افرادی كه اقدام به خود كشی می كنند دارای سه خصیصه قابل رویت هستند :

 • ضعیف شدن اصل واقعیت 2- معنای اختصاصی داد به مرگ دیگری 3- صفتی اختصاصی دادن به روابط اولیه با مادر ( روابط با اشیاء )[2]
 • ( اشپتس [3]1961)در تحقیقات خود در رابطه با رفتارهای پرخاشگرانه با دوام نسبت به خود نشان داد كه : خود آزاریی ثانویه ( مثل وارد كردن جراحات شدید به خود ، جویدن ناخن تا حد یكه گوشت دست نیز خورده شود وا زاین قبیل صدمات ) در شیر خوارانی كه محروم از مادر هستند بروز نمی كند .
 • ( اشنتوب و سولراك [4]1961) نشان دادند كه رفتار كودكان روانپریش و كودكان عقب مانده در برابر درد متفاوت است . « من » در كودكان روانپریش نمی تواند روابط خود با اشیاء را دریابد در اینگونه كودكان ارتباط با اشیاء بیشتر توسط « اوهام» [5]بر قرار می شود و كمتر به واقعیت توجه دارند . به نظر آنان این فرض ممكن است وجود داشته باشد كه ضعیف شدن شمای تن كودك ، سرچشمه اوهام واپس گرایانه باشد ، میان شمای تضعیف شده تن و توانایی كودك برای عكس العملها در مقابل درد همبستگی وجود دارد . و برعكس كودكان عقب مانده ذهنی كه دچار خود آزاری شدید ، نمایشی و یكنواخت می گردند ، دستخوش اوهام واپس گرایانه و یا گسترش یافته می شوند . عقب ماندهای ذهنی ( ابله ) نمی توانند جلوی دردی را كه بر اثر رفتارهای بی اراده و خودكار بوجود می آیند را بگیرند ، زیرا ساخت این رفتارها در سطح بازتاب های ساده است .
 • تحقیقات ( سوكر [6]1969) د ر زمینه اهمیت پرخاشگری و نقش آ‎ن در خودكشی كودكان ، نشان می دهد كه خود كشی بدترین مجازاتی است كه كودك درباره پدر و مادر خود بكار می گیرد . وبه وسیله آن می خواهد احساس كهتری خود را كاهش داده وارزش خود را به اطرافیان نشان بدهد .
 • ( هیم [7]1969) بیان داشت كه : در افرادیكه خود كشی می كنند به ویژه نوجوانان یكی از خصوصیات دوران خرد سالی ، به صورت خواستی كه باعدم اعتماد همراه است بروز می كند ، در این حال مكانیسمهای دفاعی نارسیسمی ، تغییرات تحركات بدنی و دشواری بیان هیجانات به عوامل واعمال غیر لفظی اهمیت بیشتری می دهد . تمایل به زندگی كردن همیشه در خود كشی وجود دارد و عمل خود كشی غالبا پس از آن می آید ، كه تلاش های فرد برای ادامه زندگی ندیده گرفته شده است و در خواست های او را نشنیده اند .
 • ( گارما[8]1952) مشخص كرد كه وقتی محیط كودك پرخاشگر می شود و كودك نمی تواند پاسخ بدهد پرخاشگری را به خود نسبت می دهد و در نتیجه خود كشی به وقوع می پیوندد .

ب) تحقیقات در زمینه ناكامی :

 • تحقیقات ( دالیرد و [9]و دیگران 1939) در زمینه فرضیه « ناكامی – پرخاشگری » نشان داد كه : ناكامی ماندن تلاش های فرد برای دستیابی به هدف موجب پیدایش سائق پرخاشگری می شود و این نیز به نوبه خود رفتاری را برای صدمه رساندن به فرد یا شی كه موجد ناكامی است ، بر می انگیزد ، بروز پرخاشگری باعث كاهش این سائق می شود و در پاسخ به ناكامی پرخاشگری یك پاسخ غالب است ، اما اگر پرخاشگری رد گذشته تنبیه شده باشد ممكن است پاسخهای دیگری ظاهر شود مطابق این تبین پرخاشگری فطری نیست ، اما از آنجا كه ناكامی یك پدیده تقریبا همگانی است ، پرخاشگری را باید سائقی بحساب آ‎ورد كه در جستجوی مفری است .
 • تحقیقات ( راجر باركر – تامارادمبو – كورت لوین [10] 1941) در رابطه با ناكامی و پرخاشگری نشان داد ناكامی می تواند منجر به پرخاشگری شود ، آزمایش این روانشاسان به این صورت بود كه كودكان خردسال را با نشان دادن اطاقی پر از اسباب بازیهای جالب و اجازه ندادن بازی با آنها محكوم كردند . كودكان در پشت حائلی سیمی ایستادند و امیدوار و حتی متوقع بوند كه با اسباب بازیها بازی كنند اما به آنها دسترسی نداشتند . در این آزمایش گروه دیگری از كودكان مستقیماً و بدون اینكه ناكام شوند ، اجازه یافتند با اسباب بازیها بازی كنند . این گروه دوم كودكان با نشاط و سرور با اسباب بازیها به بازی پرداختند در صورتیكه گروه ناكام هنگامیكه سرانجام به اسباب بازیها دسترسی پیدا كردند . آنها را به طرف دیوار پرت كرده لگد مال كردند .
 • تحقیقات ( جروم فرانك[11] 1945) د ر رابطه با تمیز بین ناكامی و محرومیت [12]مشخص كرد كه : آشوبهای جدی سیاهوستان ( واتس و دتروی [13]) به این دلیل بود كه ، زندگی سیاهپوستان در آن مناطق در مقایسه با ثروت ومكنت سفید پوستان فلاكت بار بود انقلابها معمولا توسط مردم محروم ظاهر نمی شود ،بلكه انقلاب ها را اكثرا مردمی آغاز می كنند كه تازه سر بلند كرده و به اطراف می نگرند و متوجه می شوند كه دیگران وضعی بهتر از آنان دارند و نظام حاكم با آنان با بی عدالتی رفتار می كند . بنابراین نتیجه گرفتند كه : ( ناكامی اصولا نتیجه محرومیت نیست بلكه زاده محرومیت نسبی است )
 • تحقیقات ( میلروبوگلسكی[14] 1948) در زمینه ناكامی و پرخاشگری نشان داد كه : پسرانی كه در یك اردوی تابستانی بسر می بردند در یك آزمون طولانی ملال آ‎ور شركت كردند ، این آزمون چندان طولانی شد كه آنان را از برنامه هفتگی تماشای فیلم در بیرون از اردو محروم ساخت . پژوهشی درباره نگرش این پسران به گروهای اقلیت در دوره های پیش و پس از آزمون نشان داد كه پس از آزمون در احساسات غیر دوستانه آنان افزایش معنا دارتری پیدا شده است . این پسران بجای ابراز مستقیم خشم خود به گردانندگان آزمونها ، آن را به اقلیت ها جابجا كرده بودند .
 • تحقیقات ( تورنتون و جاكوبس [15]1971) در مورد درماندگی آموخته شده و اكنشی به ناكامی نشان داد كه ، وقتی گروهی ا زآدمیان در بعضی ا زموقعیتهای آزمایشی قرار می گیرند كه نتوانند كنترلی بر ضربه برقی یا صدای شدید داشته باشند ، در صورت فراهم آمدن امكان گریز ، این افراد كمتر به پاسخهای گریز دست می زنند تا كسانیكه هرگز تجربه احساس درماندگی نداشته باشند و نتیجه اینكه آدمیان ممكن است یاد بگیرند كه در برابر موقعیتهای فشار زا احساس درماندگی كنند .
 • تحقیقات ( ببورو[16] 1969 ) در رابطه با ناكامی در كودكان ، نشان داد كه ناكامی ا زعوامل تعیین كننده نوروز كودكان است و بیشتر به صورت رفتارهای ناسازگار از قبیل ، خشمگینی ، پرخاشگری ، آ‎شوبگری ، بی انضباطی ظاهر می شود وبه شكل رفتارهای منفی در خود فرو رفتن ، قهر كردن ، رویا پردازی ، سهل انگاری ، خجالتی بودن و گاهی افسردگی بروز می كند و غالب اوقات می توان ناسازگاریهای تحصیلی ، دشمنی ، طغیان علیه اطرافیان ، فرار ولگردی ، دزدی وغیره را از آن جمله دانست .
 • ( لاكان [17]1959) درتحقیقات خود در رابطه با ناكامی مشخص كرد كه : ناكامی می تواند بنیاد تمام اختلالهای رفتاری باشد، یعنی ناكام ماندن فرد در زندگی باعث بروز اختلالات نوروتیك در او می شود .
 • مطالعات ( روبرت همبلین[18] و همكارانش 1969) در رابطه با ( استعمال فنون ناكام كننده در كوشش جهت تقلیل پرخاشگری احتراز شود ) نشان داده شد كه : در این مطالعه پسران خیلی پرخاشگر را معلمشان با حذف امتیازات آنان تنبیه كرد . به طور احض این پسران می توانستند ، ژتونهای بدست آورند كه قابل معاوضه با بسیاری اشیاء دوست داشتنی بود ، اماهر بار كه پسری پرخاشگری می كرد . از چند ژتون محروم می شد . در خلال كاربرد این روش و پس از آن فراوانی اعمال پرخاشگرانه در میان این پسران عملا دو برابر شد . این فرض كه نتیجه فوق به علت افزایش ناكامی است مستدل شد .

[1] Ochonisky A (1963)

[2] Relations Obgectales

[3] Spitz R.A(1961)

[4] Schentoub S.Asoulairac A(1961)

[5] Fantasmes

[6] Socker A(1969)

[7] Haim A (1969)

[8] Garma( 1952)

[9] Dollard(1939)

[10] Roger Barker – Tamara Dembo – Kurt Lewin (1941)

[11] Gerome Frank (1945)

[12] Despriation

[13] Watts – Detitoit

[14] Milkt- Bugelski (1948)

[15] Thornton – gocobs (1971)

[16] Beboro (1969)

[17] Lacan (1959)

[18] Robert Hamblion (1969)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *