پیشینه تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی


دانلود پایان نامه

 

 • تاثیر تراكم : مطلالعات ( فرید من[1] ) در مورد تاثیر تراكم نشان داد كه ، تراكم بیش از حد ممكن است سطح پرخاشگری را بالا ببرد ، در مطالعاتی دیگر چنین رابطه به ثبوت نرسیده است . در موقعیت هایی كه واكنش تببیك منفی هستند ( مثل مزاحمت – تحریك – ناكامی ) تراكم جمعیت ممكن است ، احتمال انفجارهای پرخاشگرانه را تشدید نماید .
 • تحقیق در زمینه « بررسی رابطه بین تنبیه بدنی با پرخاشگری ، افسردگی ، افت تحصیلی ، دانش آموزان مدارس راهنمایی فردوس » ( هراتی زاده و رضا زاده[2] 1371)

-این تحقیق از نوع همبستگی بوده و به دنبال كشف رابطه بین تنبیه بدنی با متغیرهای همچون پرخاشگری ، افسردگی ، وافت تحصیلی دانش آموزان د ر مدارس راهنمایی شهرستان فردوس می باشد . حجم نمونه در این تحقیق (2520) نفر دانش آموز دختر و پسر مدارس راهنمایی تحصیلی شهرستان فردوس را شامل شده است . برای گرد آوری اطلاعات ازیك پرسشنامه بیست و هشت سئوالی محقق ساخته و دو تست شامل تس سی سوالی « آیزنگ » جهت اندازه گیری متغیر پرخاشگری و تست سیزده عاملی « بك » برای سنجش متغیر افسردگی استفاده شده است
، برخی از یافته های مهم این تحقیق به شرح ذیل است :

 • تنبیه بدنی با پرخاشگری در پسران رابطه مستقیم و معنی دار نشان می دهد ، لكن در دختران رابطه معنی دار نشان نمی دهد . 2- تنبیه بدنی با افسردگی در هر دو جنس رابطه مستقیم و معنی دار نشان می دهد و نتایج حاصل از ضریب همبستگی تری سریال و آزمون فی ، در بیان آن است كه نتیجه تنبیه بدنی بیشتر افسردگی و كمتر پرخاشگری است 3- تنبیه بدنی با افت تحصیلی هر و جنس رابطه مستقیم و معنی دار نشان می دهد . 4- د رنمونه مورد مطالعه بطور كلی پسران بیش از دختران تنبیه بدنی می شوند . 5- عامل تنبیه بدنی برای پسران بیشتر از همه اولیاء مدارس و برای دختران پدر می باشد . 6- مهمترین علت تنبیه در پسران كم كاری درسی و در دختران درگیری با خواهران و برادران بوده است .
 • تحقیق در زمینه « بررسی عوامل موثر در پرخاشگری بین نوجوانان پسر دبیرستانهای شهر زنجان » ( حبیبی [3]1372)
 • نتایج این تحقیق مشابه نتایج بدست آمده از تحقیقات ( مرادی 1365) و ( سالاری و اسلامی 1370 ) می باشد .
 • تحقیق در زمینه « بررسی میزان افسردگی و پرخاشگری كودكان شاهد » ( بخشی[4] 1371)

-كودكان شاهد از فقدان پدر رنج می برند و احساسات وعواطف ناخوشایند خودرابه وسیله واكنشهای نابهنجار مانند : افسردگی ، پرخاشگری ، واپس روی و .. نشان می دهند و پسران بدلیل آنكه والد همجنس خود را از دست داده نسبت به دختران دارای موقعیت حساس تری هستند و بیش از دختران ، تحت تاثیر این فقدان قرار می گیرند .

 • تحقیق در زمینه « بررسی تاثیر طلاق والدین بر بروز رفتارهای نابهنجار نوجوانان در شهرستان بیرجند » ( كاهنی[5] 1372)

پژوهش حاضر یك گزارش تحلیلی گذشته نگر است  كه به منظور تاثیر طلاق بر بروز رفتارهای نابهنجار نوجوانان د رشهرستان بیرجند سال (72) انجام گرفته است . ابزار گرد آوری داده های ، پرسشنامه و فرم مشاهده بوده است كه در تنظیم آن از آزمون ( اس . سی . ال 9) استفاده شده است . تعداد صد وشصت نوجوان كه هشتاد نفر انها بعنوان گروه مورد و هشتاد نفر گروه شاهد هستند و دارای شرایط مورد نظر پژوهشگر بودند در این پژوهش شركت كرده اند . نتایج حاصل از تجزیه تحلیل ‎آماری نشان می دهد میانگین امتیاز افسردگی بر مبنای (48) در خانواده گسسته (01/19) و در خانواده پیوسته (68/12) و انحراف معیار در نوجوانان خانواده گسسته (62/8) و در پیوسته (82/8) بوده است بنابر این امتیاز افسردگی در نوجوانان خانواده با اختلاف میانگین (33/6) و انحراف معیار (20/0) بیشتر از نوجوانان خانواده پیوسته است . میانگین امتیاز اضطراب بر مبنای (32) در خانواده گسسته (1/10) و پیوسته (32/7) و انحراف معیار آن در خانواده گسسته ( 79/5) و در پیوسته (61/6) بوده است لذا میزان اضطراب در نوجوانان خانواده گسسته با اختلاف میانگین (68/2) و انحراف معیار (82/0) بیشتر از نوجوانان خانواده پیوسته است . میانگین امتیاز پرخاشگری بر مبنای (40) در خانواده گسسته (55/12) و پیوسته (35/7) و انحراف معیار آن در گسسته (67/5) و در پیوسته (03/6) است . لذا میزان پرخاشگری در نوجوانان خانواده گسسته با اختلاف میانگین (2/5) وانحراف معیار (36/0) بیشتر از نوجوانان خانواده پیوسته است . میانگین امتیاز بزهكاری بر مبنای (48) در نوجوانان خانواده گسسته (13/6) و در پیوسته (76/2) بیشتر از نوجوانان خانواده پیوسته است . در مقایسه رفتارهای نابهنجار نوجوانان درخانواده گسسته و پیوسته و از دید مربیان دانش آموزان نیز با (p   <  0/001 ) تایید كننده این نتیجه بود ه است .

همچنین نتیجه داد كه رفتارهای نابهنجار در نزد نوجوانان دختر پسر متفاوت است . بنابراین این نتایج آماری تحقیق می توان گفت كه طلاق در بروز رفتارهای نابهنجار تاثیر دارد و طلاق والدین در نوع رفتارهای نوجوانان پسر و دختر نیز تاثیر دارد .

 • تحقیق در زمینه « بررسی صفات شخصیتی ورزشكاران مرد رشته های انفرادی و گروهی و مقایسه آنها با یكدیگر » ( امیر منصوری 1373[6])

اختلاف و تفاوت احتمالی بین صفات شخصیتی ورزشكاران رشته های انفرادی و گروهی مورد توجه محققان بوده است . در یك تحقیق توصیفی ، تحلیلی ، صفات شخصیتی درونگرایی ، اعتماد به نفس و پرخاشگری ورزشكاران رشته های انفرادی ( كشتی و دو میدانی ) و گروهی ( بسكتبال و فوتبال ) بررسی  و مورد مقایسه قرار گرفتند . این تحقیق بر روی دویست نفر ورزشكاران منتخب رشته های بستكبال ، فوتبال ، دو میدانی ، كشتی لیك استان خوزستان در سال 71-72 انجام گرفته است . صفات شخصیتی مذكور به وسیله پرسشنامه شخصیتی آیزنگ حاوی چهل و پنج سوال سه گزینه ای بود . اندازه گیری گردید ، تجزیه تحلیل توصیفی واستباطی اطلاعات با استفاده از برنامه های كامپیوتری (QTRQ),(PCTAB) و همچنین آزمون كای اسكور X2 و آزمون  Zانجام گرفته است ، نتایج حاصل بطور خلاصه عبارتند از : اختلاف معنی دا رو صفت شخصیتی درونگرایی بین ورزشكاران رشته های انفرادی و گروهی با اطمینان (95 درصد ) مشاهده گردد . اختلاف معنی دار در صفت شخصیتی اعتماد به نفس و پرخاشگری بین ورزشكاران رشته های انفرادی و گروهی با اطمینان ( 95 درصد ) مشاهده نگردید . اختلاف معنی دار در صفت پرخاشگری بین ورزشكاران رشته های كشتی و دو میدانی با اطمینان (95 درصد ) مشاهده گردید . اختلاف معنی دار در صفات شخصیتی پرخاشگری  و اعتماد به نفس بین ورزشكاران رشته های كشتی و فوتبال مشاهده نگردید . نتایج نشان داد كه ورزشكاران رشته های گروهی نسبت به ورزشكاران رشته های انفرادی برونگران می باشند . ورزشكاران رشته های انفرادی نسبت به ورزشكاران رشته های گروهی دورنگرامی باشند . همچنین نتیجه گرفته شد كه اعتماد به نفس و پرخاشگری ورزشكاران درحد بالایی است .

در این تحقیق نشان داده شد كه ورزشكاران رشته های گروهی پرخاشگر تر از ورزشكاران رشته های انفرادی می باشند ، و با نتایج اطلاعات حاصل می توان گفت به احتمال زیاد نوع ورزش در شكل گیری شخصیت ورزشكاران موثر می باشد .

 • تحقیق در زمینه « پدید آیی تفاوتهای جنسی در پرخاشگری » ( شمالی[7] مهر ، آبان 1373)

بنابر شواهد بدست آمده از مطالعات پژوهشگران ، پرخاشگری رفتاری است كه به قصد آزار دیگران انجام می شود و در جنس مذكر بیش از جنس مونث قابل رویت است .

نكته بحث انگیز در اكثر این تحقیقات این است كه كدامیك از عوامل زیستی با محیطی عمدتا چنین تفاوتی را موجب می گردند . بنابر نتایج بدست ‎آمده از مطالعات طولی پنج كشور ، فراتر از هر گونه زمینه زیستی ، سرشتی ، و یا ژنتیكی كه احتمالا تفاوت هایی رویت شده در رفتار پرخاشگرانه جنس مونث و مذكر را موجب می شوند ، نحوه اجتماعی شدن و انتظارات بسیاری از جوامع از دختران و پسران در تفاوت میان واكنشهای پرخاشگرانه ضد اجتماعی آ”نها نقش مهمی را ایفاء می كند ، مكوبی و ژاكلین [8]، اینگونه نتیجه گرفتند كه باوجود مشاهده موارد بسیاری مبنی بر  یكسان بودن واكنشهای پرخاشگرانه در میان زنان ومردان و بستگی پرخاشگری و یا عدم پرخاشگری به وقوع رویدادهای كه موجبات بروز این واكنشها را فراهم می سازند ، آگاهی اشخاص برای نشان دادن واكنشهای پرخاشگرانه در قبال این رویداد ها باتوجه به جنسیت آ‎نها متفاوت است . آنان به رغم مطالعات گسترده خود نتوانستند هیچ گونه شواهد قانع كننده ای را مبنی بر آنكه تجارب مختلف طی فرآیندهای اجتماعی شدن بیانگر تفاوت در پرخاشگری است ، بدست آورند .

ژاكلین و وایت [9]به هنگام نقد آثار دیگر پژوهشگران نتیجه گرفتند با وجود یكه جنس مذكر ظاهرا از نظر سرشتی آمادگی بیشتری برای نشان دادن واكنشهای پرخاشگرانه دارد ، تنوع در پرخاشگری كه بواسطه عوامل زیست شناختی ایجاد می شود ، نسبتا ناچیز است وبرای درك دلایل پرخاشگری در انسان و یافتن راهی برای كنترل آن عوامل روانی – اجتماعی را باید در نظر گرفت .

هاید –[10] از تمام یافته های مكوبی و ژاكلین به انضمام صد و چهل و سه مورد فعالیت های پژوهشی معاصر ، استفاده كرد ، وی بر اساس پژوهشهای تحلیلی تاكید می ورزد ، با آنكه تفاوت در پرخاشگری میان مردان و زنان از پایایی بالایی برخوردار است . اما حقیقتا این تفاوت چندان زیاد نیست .

مضافا اینكه این تفاوت در آزمایشگاه كمتر از محیط های طبیعی قابل رویت است و با سن همبستگی منفی داشته و در سالهای اخیر به حداقل رسیده است .

تحقیقی كه در زمینه اجتناب از پرخاشگری ( یا اضطراب پرخاشگری ) انجام شد نشان داد كه تفاوت جنسیتی در جهت عكس پرخاشگری عمل می كند . نمرات متوسط دختران در این زمینه بالاتر وبه لحاظ آماری معنادار است . تحقیقی كه در زمینه دو سو گرایی در اجتماع شدن پسران به واسطه تاثیر متفاوت حضور والدین در مراسم مذهبی بر پرخاشگری پسران و دختران نشان داد كه : هر چه بیشتر والدی دختران هشت ساله رابه كلیسا می برند ، ده سال بعد از شدت پرخاشگری آنان كاسته می شود . درمورد پسران چنین ارتباطی دیده نشد ، چون عدم پرخاشگری صفتی است زنانه و چنین تعالیمی به آئین كلیسا مطابقت میكند .

 • تحقیق در زمینه « الویتهای نقش جنسیتی و پایائی رفتار پرخاشگرانه » (شمالی 1373)

فرض بر این است كه تمایل شخصی به بازیهای دخترانه یا پسرانه از عوامل همانند سازی با نقش جنسیتی آنها به شمار می رود . بنابر شواهد بدست آمده  ، عدم پرخاشگری در مدرسه میان پسرانی مشاهده شده كه به بازیهای دخترانه بیشتر تمایل داشتند . ده سال بعد بین انتخاب همسالان برای پرخاشگری و تمایل به بازی و فعالیتهای دخترانه در كلاس سوم ، این همبستگی كاملا بر عكس شد . تمایل پسرانی كه به بازیهای و فعالیتهای پسرانه می پرداختند با انتخاب همسالان برای پرخاشگری ، همبستگی مثبت داشت كه البته چندان معنا دار نبود .

برای دختران هیچگونه روابط معنا دار آماری وجود نداشت .به هر حال یكی از مهمترین عوامل پیش بینی آسیب های روانی دختران در اوایل نوجوانی ، الویت دادن آنها به بازیهای دخترانه [11]است .

تمایل پسران به انتخاب بازیهای دخترانه عامل باز دارنده پرخاشگری در سنین كودكی و آینده محسوب می شود .

شاید به همین دلیل است كه بین گزارش والدین مبنی بر تنبیه خشنونت بار دختران خود برای پرخاشگری و نمرات آنها در آزمون های كه به منظور تشخیص آسیبهای روانی در بزرگسالی انجامی می شود رابطه معنا دارتری وجود دارد . پرخاشگری رفتار نامناسبی برای دختران محسوب می شود ، بنابراین چنین بنظر می رسد ، والدینی كه مدعی هستند دختران خود را به شدت تنبیه می كنند در قبال چنین انتظاراتی اینگونه واكنش نشان می دهند . بنابر داده های اطلاعاتی كه طی دو دوره پیگردی بدست آمده ، تمایل زنان به فعالیتهای مردانه كلیشه ای را باید دارای ارتباطی مثبت با پرخاشگری دانست .

و در زمینه پایانی رفتار پرخاشگرانه : یكی از موارد تفاوت پرخاشگری میان دختران و پسران دوام و پایداری رفتار پرخاشگرانه آنها است . د ر مطالعاتی كه طی بیست ودو سال انجام گرفت ، ضریب پایانی پرخاشگری برای مردان (5/0)  و برای زنان (34/0) بدست آمد ( در سنین هشت تا سی سالگی )

رابینز[12] مشخص كرد كه احتمال بروز اختلالات روانی در آن دسته از دخترانی كه در كودكی رفتارهای مردانه چون پرخاشگری را از خود نشان می دادند . و در هنگام مطالعه نیز د ر زمره اشخاص با انحراف رفتاری قرا رداشتند ، بیشتر از دیگران بود . نتایج تحقیق نشان داد كه : برای هر دو جنس رفتار جامعه پذیر زودرس عامل مهمی در رشد « خود » محسوب گشته و با پرخاشگری در دوران كودكی ارتباط نداشته و حال آنكه پرخاشگری كودكی تا حدودی بر رشد « خود » و بزرگسالی تاثیر منفی برجای می گذارد . در بروز رفتارهای پرخاشگرانه در دختران و پسران باید زمینه های ژنتیك – زیستی یا سرشتی و نحوه اجتماعی شدن دو جنس و انتظارات جوامع از آنان را نیز در نظر گرفت .

 • تحقیق در زمینه « علل پرخاشگری كودكان » ( علیزاده 1374[13]):

علل پرخاشگری در كودكان عبارتست : 1- تولد نوزاد جدید 2- عدم بر آورد شدن تمایلات وخواسته های كودك 3- ناكامی 4- شیوه های تربیتی والدین : ( با استفاده از تنبیهات بدنی – عدم ارتباط عاطفی مناسب با كودك – عدم نظارت بر اعمال و رفتار كودكان – استفاده نكردن از شیوه های تنبیه با ثبات و …) 5- حسادت 6- تقلید 7-  رفتار پرخاشگرانه والدین با یكدیگر نیز تاثیرسویی در حافظه كودكان بر جای می گذارد 8-  جلوگیری از حركات بدنی كودكان 9- پوشاندن لباس و شستشو دادن بدن 10- رشد حس استقلال : ( كودك را بر آن می دارد كه تا انجام برخی از كارها مانند غذا خوردن و لباس پوشیدن را خودش بعهده بگیرد ولی چون از انجام آن بر نمی آید ( دچار خشم می شود )

نتیجه : والدینی كه بدون در نظر گرفتن علایق و تواناییهای فرزند خود از او انتظار دارند كه همیشه و در همه حال با كسب موفقیتهای پی در پی به عنوان « ستاره » جمع شناخته شود ، باید بدانند كه با دست خود عوامل مستعد كننده پرخاشگری و سرانجام ناكامی را در وجود او تقویت نموده اند.

 • تحقیق در زمینه « بررسی خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانوادگی آنها در استان لرستان » ( سبحانی[14] 1375)

فرضیه اول تحقیق كه بر حسب آن بین میانگین های مربوط به میزا خود بیمار پنداری در گروهای پرخاشگر وغیر پرخاشگر تفاوت معنی دار وجود دارد ، تایید می گردد و به همین اساس فرض صفر رد می شود و  محاسبه Tشده و در سطح اطمینان (0/999) معنی دار است . فرضیه دوم تحقیق بیان می كند ، بین میانگین های مربوط به میزان افسردگی در گروههای پرخاشگر و غیر پر خاشگر تفاوت معنی داری وجود دارد تایید می گردد . به سخن دیگر نوجوانان پرخاشگر دارای سطح افسردگی بالاتری غیر پرخاشگر هستند به همین اساس فرض صفر رد می شود وT محاسبه شده در سطح اطمینان (0/98) معنی دار است . فرض سوم تحقیق كه بر اساس آن بین میانگینهای مربوط به میزان هیستری در گروههای پرخاشگر و غیر پرخاشگر تفاوت معنی دار وجود دارد تایید می گردد بر همین اساس نوجوانان پرخاشگر دارای اختلال هیستری بالای در مقایسه با نوجوانان غیر پرخاشگر هستند ، و در نتیجه فرض صفر رد می شود وT محاسبه شده در سطح اطمینان (0/977) معنی دار است . فرض چهارم تحقیق كه میزان واكنشهای روان دردمندی در نوجوانان پرخاشگر بیشتر از نوجوانان غیر پرخاشگر است تایید می گردد . به عبارت دیگر نوجوانان پرخاشگر دارای واكنش روان دردمندی بیشتری درمقایسه بانوجوانان غیر پرخاشگر   هستند و فرض صفر رد شده و T محاسبه شده در سطح اطمینان (0/999) معنی دار است .

[1] Freed Man (1975)

[2] سبقت الله هراتی زاده – محمد رضا زاده (1371) آموزش و پرورش استان خراسان ( طرح پژوهشی ) پژوهشكده تعلیم و تربیت

[3] امیر هوشنگ حبیبی 1372 اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان – پژوهشكده تعلیم  و تربیت ( طرح پژوهش )

[4] گلناز بخشی (1371) دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ( پایان نامه )

[5] سیما كاهنی (1372) دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی – دانشكده پرستاری و مامایی ( پایان نامه )

[6] رحیم میر منصوری ( 1373) دانشگاه تربیت مدرس ( پایان نامه )

[7] شروین شمالی مهرماه و آبانماه 1373 – مجله تربیت – پژوهشكده تعلیم و تربیت ( مقالات ) (1و2)

[9]Gaclin and white (1983)

[10] Hyde (1983)

[11] Stability

[12] Robins (1986)

[13] الهه اخوان علیزاده 1374- مجله تربیت – پژوهشكده تعلیم وتربیت ( مقاله)

[14] رحیم سبحانی (1375) آموزش و پرورش استان لرستان – پژوهشكده تعلیم وتربیت ( طرح پژوهشی )

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *