پیشینه تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی


دانلود پایان نامه

 

 • تاثیر تراکم : مطلالعات ( فرید من[۱] ) در مورد تاثیر تراکم نشان داد که ، تراکم بیش از حد ممکن است سطح پرخاشگری را بالا ببرد ، در مطالعاتی دیگر چنین رابطه به ثبوت نرسیده است . در موقعیت هایی که واکنش تببیک منفی هستند ( مثل مزاحمت – تحریک – ناکامی ) تراکم جمعیت ممکن است ، احتمال انفجارهای پرخاشگرانه را تشدید نماید .
 • تحقیق در زمینه « بررسی رابطه بین تنبیه بدنی با پرخاشگری ، افسردگی ، افت تحصیلی ، دانش آموزان مدارس راهنمایی فردوس » ( هراتی زاده و رضا زاده[۲] ۱۳۷۱)

-این تحقیق از نوع همبستگی بوده و به دنبال کشف رابطه بین تنبیه بدنی با متغیرهای همچون پرخاشگری ، افسردگی ، وافت تحصیلی دانش آموزان د ر مدارس راهنمایی شهرستان فردوس می باشد . حجم نمونه در این تحقیق (۲۵۲۰) نفر دانش آموز دختر و پسر مدارس راهنمایی تحصیلی شهرستان فردوس را شامل شده است . برای گرد آوری اطلاعات ازیک پرسشنامه بیست و هشت سئوالی محقق ساخته و دو تست شامل تس سی سوالی « آیزنگ » جهت اندازه گیری متغیر پرخاشگری و تست سیزده عاملی « بک » برای سنجش متغیر افسردگی استفاده شده است
، برخی از یافته های مهم این تحقیق به شرح ذیل است :

 • تنبیه بدنی با پرخاشگری در پسران رابطه مستقیم و معنی دار نشان می دهد ، لکن در دختران رابطه معنی دار نشان نمی دهد . ۲- تنبیه بدنی با افسردگی در هر دو جنس رابطه مستقیم و معنی دار نشان می دهد و نتایج حاصل از ضریب همبستگی تری سریال و آزمون فی ، در بیان آن است که نتیجه تنبیه بدنی بیشتر افسردگی و کمتر پرخاشگری است ۳- تنبیه بدنی با افت تحصیلی هر و جنس رابطه مستقیم و معنی دار نشان می دهد . ۴- د رنمونه مورد مطالعه بطور کلی پسران بیش از دختران تنبیه بدنی می شوند . ۵- عامل تنبیه بدنی برای پسران بیشتر از همه اولیاء مدارس و برای دختران پدر می باشد . ۶- مهمترین علت تنبیه در پسران کم کاری درسی و در دختران درگیری با خواهران و برادران بوده است .
 • تحقیق در زمینه « بررسی عوامل موثر در پرخاشگری بین نوجوانان پسر دبیرستانهای شهر زنجان » ( حبیبی [۳]۱۳۷۲)
 • نتایج این تحقیق مشابه نتایج بدست آمده از تحقیقات ( مرادی ۱۳۶۵) و ( سالاری و اسلامی ۱۳۷۰ ) می باشد .
 • تحقیق در زمینه « بررسی میزان افسردگی و پرخاشگری کودکان شاهد » ( بخشی[۴] ۱۳۷۱)

-کودکان شاهد از فقدان پدر رنج می برند و احساسات وعواطف ناخوشایند خودرابه وسیله واکنشهای نابهنجار مانند : افسردگی ، پرخاشگری ، واپس روی و .. نشان می دهند و پسران بدلیل آنکه والد همجنس خود را از دست داده نسبت به دختران دارای موقعیت حساس تری هستند و بیش از دختران ، تحت تاثیر این فقدان قرار می گیرند .

 • تحقیق در زمینه « بررسی تاثیر طلاق والدین بر بروز رفتارهای نابهنجار نوجوانان در شهرستان بیرجند » ( کاهنی[۵] ۱۳۷۲)

پژوهش حاضر یک گزارش تحلیلی گذشته نگر است  که به منظور تاثیر طلاق بر بروز رفتارهای نابهنجار نوجوانان د رشهرستان بیرجند سال (۷۲) انجام گرفته است . ابزار گرد آوری داده های ، پرسشنامه و فرم مشاهده بوده است که در تنظیم آن از آزمون ( اس . سی . ال ۹) استفاده شده است . تعداد صد وشصت نوجوان که هشتاد نفر انها بعنوان گروه مورد و هشتاد نفر گروه شاهد هستند و دارای شرایط مورد نظر پژوهشگر بودند در این پژوهش شرکت کرده اند . نتایج حاصل از تجزیه تحلیل ‎آماری نشان می دهد میانگین امتیاز افسردگی بر مبنای (۴۸) در خانواده گسسته (۰۱/۱۹) و در خانواده پیوسته (۶۸/۱۲) و انحراف معیار در نوجوانان خانواده گسسته (۶۲/۸) و در پیوسته (۸۲/۸) بوده است بنابر این امتیاز افسردگی در نوجوانان خانواده با اختلاف میانگین (۳۳/۶) و انحراف معیار (۲۰/۰) بیشتر از نوجوانان خانواده پیوسته است . میانگین امتیاز اضطراب بر مبنای (۳۲) در خانواده گسسته (۱/۱۰) و پیوسته (۳۲/۷) و انحراف معیار آن در خانواده گسسته ( ۷۹/۵) و در پیوسته (۶۱/۶) بوده است لذا میزان اضطراب در نوجوانان خانواده گسسته با اختلاف میانگین (۶۸/۲) و انحراف معیار (۸۲/۰) بیشتر از نوجوانان خانواده پیوسته است . میانگین امتیاز پرخاشگری بر مبنای (۴۰) در خانواده گسسته (۵۵/۱۲) و پیوسته (۳۵/۷) و انحراف معیار آن در گسسته (۶۷/۵) و در پیوسته (۰۳/۶) است . لذا میزان پرخاشگری در نوجوانان خانواده گسسته با اختلاف میانگین (۲/۵) وانحراف معیار (۳۶/۰) بیشتر از نوجوانان خانواده پیوسته است . میانگین امتیاز بزهکاری بر مبنای (۴۸) در نوجوانان خانواده گسسته (۱۳/۶) و در پیوسته (۷۶/۲) بیشتر از نوجوانان خانواده پیوسته است . در مقایسه رفتارهای نابهنجار نوجوانان درخانواده گسسته و پیوسته و از دید مربیان دانش آموزان نیز با (p   <  ۰/۰۰۱ ) تایید کننده این نتیجه بود ه است .

همچنین نتیجه داد که رفتارهای نابهنجار در نزد نوجوانان دختر پسر متفاوت است . بنابراین این نتایج آماری تحقیق می توان گفت که طلاق در بروز رفتارهای نابهنجار تاثیر دارد و طلاق والدین در نوع رفتارهای نوجوانان پسر و دختر نیز تاثیر دارد .

 • تحقیق در زمینه « بررسی صفات شخصیتی ورزشکاران مرد رشته های انفرادی و گروهی و مقایسه آنها با یکدیگر » ( امیر منصوری ۱۳۷۳[۶])

اختلاف و تفاوت احتمالی بین صفات شخصیتی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی مورد توجه محققان بوده است . در یک تحقیق توصیفی ، تحلیلی ، صفات شخصیتی درونگرایی ، اعتماد به نفس و پرخاشگری ورزشکاران رشته های انفرادی ( کشتی و دو میدانی ) و گروهی ( بسکتبال و فوتبال ) بررسی  و مورد مقایسه قرار گرفتند . این تحقیق بر روی دویست نفر ورزشکاران منتخب رشته های بستکبال ، فوتبال ، دو میدانی ، کشتی لیک استان خوزستان در سال ۷۱-۷۲ انجام گرفته است . صفات شخصیتی مذکور به وسیله پرسشنامه شخصیتی آیزنگ حاوی چهل و پنج سوال سه گزینه ای بود . اندازه گیری گردید ، تجزیه تحلیل توصیفی واستباطی اطلاعات با استفاده از برنامه های کامپیوتری (QTRQ),(PCTAB) و همچنین آزمون کای اسکور X2 و آزمون  Zانجام گرفته است ، نتایج حاصل بطور خلاصه عبارتند از : اختلاف معنی دا رو صفت شخصیتی درونگرایی بین ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی با اطمینان (۹۵ درصد ) مشاهده گردد . اختلاف معنی دار در صفت شخصیتی اعتماد به نفس و پرخاشگری بین ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی با اطمینان ( ۹۵ درصد ) مشاهده نگردید . اختلاف معنی دار در صفت پرخاشگری بین ورزشکاران رشته های کشتی و دو میدانی با اطمینان (۹۵ درصد ) مشاهده گردید . اختلاف معنی دار در صفات شخصیتی پرخاشگری  و اعتماد به نفس بین ورزشکاران رشته های کشتی و فوتبال مشاهده نگردید . نتایج نشان داد که ورزشکاران رشته های گروهی نسبت به ورزشکاران رشته های انفرادی برونگران می باشند . ورزشکاران رشته های انفرادی نسبت به ورزشکاران رشته های گروهی دورنگرامی باشند . همچنین نتیجه گرفته شد که اعتماد به نفس و پرخاشگری ورزشکاران درحد بالایی است .

در این تحقیق نشان داده شد که ورزشکاران رشته های گروهی پرخاشگر تر از ورزشکاران رشته های انفرادی می باشند ، و با نتایج اطلاعات حاصل می توان گفت به احتمال زیاد نوع ورزش در شکل گیری شخصیت ورزشکاران موثر می باشد .

 • تحقیق در زمینه « پدید آیی تفاوتهای جنسی در پرخاشگری » ( شمالی[۷] مهر ، آبان ۱۳۷۳)

بنابر شواهد بدست آمده از مطالعات پژوهشگران ، پرخاشگری رفتاری است که به قصد آزار دیگران انجام می شود و در جنس مذکر بیش از جنس مونث قابل رویت است .

نکته بحث انگیز در اکثر این تحقیقات این است که کدامیک از عوامل زیستی با محیطی عمدتا چنین تفاوتی را موجب می گردند . بنابر نتایج بدست ‎آمده از مطالعات طولی پنج کشور ، فراتر از هر گونه زمینه زیستی ، سرشتی ، و یا ژنتیکی که احتمالا تفاوت هایی رویت شده در رفتار پرخاشگرانه جنس مونث و مذکر را موجب می شوند ، نحوه اجتماعی شدن و انتظارات بسیاری از جوامع از دختران و پسران در تفاوت میان واکنشهای پرخاشگرانه ضد اجتماعی آ”نها نقش مهمی را ایفاء می کند ، مکوبی و ژاکلین [۸]، اینگونه نتیجه گرفتند که باوجود مشاهده موارد بسیاری مبنی بر  یکسان بودن واکنشهای پرخاشگرانه در میان زنان ومردان و بستگی پرخاشگری و یا عدم پرخاشگری به وقوع رویدادهای که موجبات بروز این واکنشها را فراهم می سازند ، آگاهی اشخاص برای نشان دادن واکنشهای پرخاشگرانه در قبال این رویداد ها باتوجه به جنسیت آ‎نها متفاوت است . آنان به رغم مطالعات گسترده خود نتوانستند هیچ گونه شواهد قانع کننده ای را مبنی بر آنکه تجارب مختلف طی فرآیندهای اجتماعی شدن بیانگر تفاوت در پرخاشگری است ، بدست آورند .

ژاکلین و وایت [۹]به هنگام نقد آثار دیگر پژوهشگران نتیجه گرفتند با وجود یکه جنس مذکر ظاهرا از نظر سرشتی آمادگی بیشتری برای نشان دادن واکنشهای پرخاشگرانه دارد ، تنوع در پرخاشگری که بواسطه عوامل زیست شناختی ایجاد می شود ، نسبتا ناچیز است وبرای درک دلایل پرخاشگری در انسان و یافتن راهی برای کنترل آن عوامل روانی – اجتماعی را باید در نظر گرفت .

هاید –[۱۰] از تمام یافته های مکوبی و ژاکلین به انضمام صد و چهل و سه مورد فعالیت های پژوهشی معاصر ، استفاده کرد ، وی بر اساس پژوهشهای تحلیلی تاکید می ورزد ، با آنکه تفاوت در پرخاشگری میان مردان و زنان از پایایی بالایی برخوردار است . اما حقیقتا این تفاوت چندان زیاد نیست .

مضافا اینکه این تفاوت در آزمایشگاه کمتر از محیط های طبیعی قابل رویت است و با سن همبستگی منفی داشته و در سالهای اخیر به حداقل رسیده است .

تحقیقی که در زمینه اجتناب از پرخاشگری ( یا اضطراب پرخاشگری ) انجام شد نشان داد که تفاوت جنسیتی در جهت عکس پرخاشگری عمل می کند . نمرات متوسط دختران در این زمینه بالاتر وبه لحاظ آماری معنادار است . تحقیقی که در زمینه دو سو گرایی در اجتماع شدن پسران به واسطه تاثیر متفاوت حضور والدین در مراسم مذهبی بر پرخاشگری پسران و دختران نشان داد که : هر چه بیشتر والدی دختران هشت ساله رابه کلیسا می برند ، ده سال بعد از شدت پرخاشگری آنان کاسته می شود . درمورد پسران چنین ارتباطی دیده نشد ، چون عدم پرخاشگری صفتی است زنانه و چنین تعالیمی به آئین کلیسا مطابقت میکند .

 • تحقیق در زمینه « الویتهای نقش جنسیتی و پایائی رفتار پرخاشگرانه » (شمالی ۱۳۷۳)

فرض بر این است که تمایل شخصی به بازیهای دخترانه یا پسرانه از عوامل همانند سازی با نقش جنسیتی آنها به شمار می رود . بنابر شواهد بدست آمده  ، عدم پرخاشگری در مدرسه میان پسرانی مشاهده شده که به بازیهای دخترانه بیشتر تمایل داشتند . ده سال بعد بین انتخاب همسالان برای پرخاشگری و تمایل به بازی و فعالیتهای دخترانه در کلاس سوم ، این همبستگی کاملا بر عکس شد . تمایل پسرانی که به بازیهای و فعالیتهای پسرانه می پرداختند با انتخاب همسالان برای پرخاشگری ، همبستگی مثبت داشت که البته چندان معنا دار نبود .

برای دختران هیچگونه روابط معنا دار آماری وجود نداشت .به هر حال یکی از مهمترین عوامل پیش بینی آسیب های روانی دختران در اوایل نوجوانی ، الویت دادن آنها به بازیهای دخترانه [۱۱]است .

تمایل پسران به انتخاب بازیهای دخترانه عامل باز دارنده پرخاشگری در سنین کودکی و آینده محسوب می شود .

شاید به همین دلیل است که بین گزارش والدین مبنی بر تنبیه خشنونت بار دختران خود برای پرخاشگری و نمرات آنها در آزمون های که به منظور تشخیص آسیبهای روانی در بزرگسالی انجامی می شود رابطه معنا دارتری وجود دارد . پرخاشگری رفتار نامناسبی برای دختران محسوب می شود ، بنابراین چنین بنظر می رسد ، والدینی که مدعی هستند دختران خود را به شدت تنبیه می کنند در قبال چنین انتظاراتی اینگونه واکنش نشان می دهند . بنابر داده های اطلاعاتی که طی دو دوره پیگردی بدست آمده ، تمایل زنان به فعالیتهای مردانه کلیشه ای را باید دارای ارتباطی مثبت با پرخاشگری دانست .

و در زمینه پایانی رفتار پرخاشگرانه : یکی از موارد تفاوت پرخاشگری میان دختران و پسران دوام و پایداری رفتار پرخاشگرانه آنها است . د ر مطالعاتی که طی بیست ودو سال انجام گرفت ، ضریب پایانی پرخاشگری برای مردان (۵/۰)  و برای زنان (۳۴/۰) بدست آمد ( در سنین هشت تا سی سالگی )

رابینز[۱۲] مشخص کرد که احتمال بروز اختلالات روانی در آن دسته از دخترانی که در کودکی رفتارهای مردانه چون پرخاشگری را از خود نشان می دادند . و در هنگام مطالعه نیز د ر زمره اشخاص با انحراف رفتاری قرا رداشتند ، بیشتر از دیگران بود . نتایج تحقیق نشان داد که : برای هر دو جنس رفتار جامعه پذیر زودرس عامل مهمی در رشد « خود » محسوب گشته و با پرخاشگری در دوران کودکی ارتباط نداشته و حال آنکه پرخاشگری کودکی تا حدودی بر رشد « خود » و بزرگسالی تاثیر منفی برجای می گذارد . در بروز رفتارهای پرخاشگرانه در دختران و پسران باید زمینه های ژنتیک – زیستی یا سرشتی و نحوه اجتماعی شدن دو جنس و انتظارات جوامع از آنان را نیز در نظر گرفت .

 • تحقیق در زمینه « علل پرخاشگری کودکان » ( علیزاده ۱۳۷۴[۱۳]):

علل پرخاشگری در کودکان عبارتست : ۱- تولد نوزاد جدید ۲- عدم بر آورد شدن تمایلات وخواسته های کودک ۳- ناکامی ۴- شیوه های تربیتی والدین : ( با استفاده از تنبیهات بدنی – عدم ارتباط عاطفی مناسب با کودک – عدم نظارت بر اعمال و رفتار کودکان – استفاده نکردن از شیوه های تنبیه با ثبات و …) ۵- حسادت ۶- تقلید ۷-  رفتار پرخاشگرانه والدین با یکدیگر نیز تاثیرسویی در حافظه کودکان بر جای می گذارد ۸-  جلوگیری از حرکات بدنی کودکان ۹- پوشاندن لباس و شستشو دادن بدن ۱۰- رشد حس استقلال : ( کودک را بر آن می دارد که تا انجام برخی از کارها مانند غذا خوردن و لباس پوشیدن را خودش بعهده بگیرد ولی چون از انجام آن بر نمی آید ( دچار خشم می شود )

نتیجه : والدینی که بدون در نظر گرفتن علایق و تواناییهای فرزند خود از او انتظار دارند که همیشه و در همه حال با کسب موفقیتهای پی در پی به عنوان « ستاره » جمع شناخته شود ، باید بدانند که با دست خود عوامل مستعد کننده پرخاشگری و سرانجام ناکامی را در وجود او تقویت نموده اند.

 • تحقیق در زمینه « بررسی خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانوادگی آنها در استان لرستان » ( سبحانی[۱۴] ۱۳۷۵)

فرضیه اول تحقیق که بر حسب آن بین میانگین های مربوط به میزا خود بیمار پنداری در گروهای پرخاشگر وغیر پرخاشگر تفاوت معنی دار وجود دارد ، تایید می گردد و به همین اساس فرض صفر رد می شود و  محاسبه Tشده و در سطح اطمینان (۰/۹۹۹) معنی دار است . فرضیه دوم تحقیق بیان می کند ، بین میانگین های مربوط به میزان افسردگی در گروههای پرخاشگر و غیر پر خاشگر تفاوت معنی داری وجود دارد تایید می گردد . به سخن دیگر نوجوانان پرخاشگر دارای سطح افسردگی بالاتری غیر پرخاشگر هستند به همین اساس فرض صفر رد می شود وT محاسبه شده در سطح اطمینان (۰/۹۸) معنی دار است . فرض سوم تحقیق که بر اساس آن بین میانگینهای مربوط به میزان هیستری در گروههای پرخاشگر و غیر پرخاشگر تفاوت معنی دار وجود دارد تایید می گردد بر همین اساس نوجوانان پرخاشگر دارای اختلال هیستری بالای در مقایسه با نوجوانان غیر پرخاشگر هستند ، و در نتیجه فرض صفر رد می شود وT محاسبه شده در سطح اطمینان (۰/۹۷۷) معنی دار است . فرض چهارم تحقیق که میزان واکنشهای روان دردمندی در نوجوانان پرخاشگر بیشتر از نوجوانان غیر پرخاشگر است تایید می گردد . به عبارت دیگر نوجوانان پرخاشگر دارای واکنش روان دردمندی بیشتری درمقایسه بانوجوانان غیر پرخاشگر   هستند و فرض صفر رد شده و T محاسبه شده در سطح اطمینان (۰/۹۹۹) معنی دار است .

[۱] Freed Man (1975)

[۲] سبقت الله هراتی زاده – محمد رضا زاده (۱۳۷۱) آموزش و پرورش استان خراسان ( طرح پژوهشی ) پژوهشکده تعلیم و تربیت

[۳] امیر هوشنگ حبیبی ۱۳۷۲ اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان – پژوهشکده تعلیم  و تربیت ( طرح پژوهش )

[۴] گلناز بخشی (۱۳۷۱) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ( پایان نامه )

[۵] سیما کاهنی (۱۳۷۲) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – دانشکده پرستاری و مامایی ( پایان نامه )

[۶] رحیم میر منصوری ( ۱۳۷۳) دانشگاه تربیت مدرس ( پایان نامه )

[۷] شروین شمالی مهرماه و آبانماه ۱۳۷۳ – مجله تربیت – پژوهشکده تعلیم و تربیت ( مقالات ) (۱و۲)

[۹]Gaclin and white (1983)

[۱۰] Hyde (1983)

[۱۱] Stability

[۱۲] Robins (1986)

[۱۳] الهه اخوان علیزاده ۱۳۷۴- مجله تربیت – پژوهشکده تعلیم وتربیت ( مقاله)

[۱۴] رحیم سبحانی (۱۳۷۵) آموزش و پرورش استان لرستان – پژوهشکده تعلیم وتربیت ( طرح پژوهشی )

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *