پیشنهاد -پایان نامه رایگان روانشناسی :بررسی علل افت تحصیلی


دانلود پایان نامه

پیشنهاد

 

 •    پیشنهاد می گردد  در مدارس آموزش های لازم برای تنظیم در آمد  هاو نحوه هزینه آنها آموزش داده شود با اجرای این طرح در تمامی سطوح تحصیلی دانش آموز تعادل بین میزان در آمد و مصرف خانواده ها به عنوان اصلی اساسی مورد توجه و اثرات کمتری در افت تحصیلی داشته باشد.
 • پیشنهاد می گردد دانشجویان در تحقیق های بعدی بررسی تاثیر مشغله های غیر درسی بر افت تحصیلی دانش آموزان تحقیق و بررسی نمایند.
 • پیشنهاد می گردد دانشجویان در تحقیق های بعدی بررسی تاثیر دو زبانه بودن بر افت تحصیلی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه یک

  Cases
  Valid Missing Total
  N Percent N Percent N Percent
oftetahsili * daramad ۴۰ ۱۰۰.۰% ۰ .۰% ۴۰ ۱۰۰.۰%
Chi-Square Tests
  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square ۱.۰۱۲E2a ۶۵ .۰۰۳
Likelihood Ratio ۶۷.۲۸۹ ۶۵ .۳۹۹
Linear-by-Linear Association ۱۲.۱۴۳ ۱ .۰۰۰
N of Valid Cases ۴۰    
a. 84 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .03.

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه دو

Case Processing Summary
  Cases
  Valid Missing Total
  N Percent N Percent N Percent
oftetahsili * tahsilatvaledin ۴۰ ۱۰۰.۰% ۰ .۰% ۴۰ ۱۰۰.۰%

 

 

 

Chi-Square Tests
  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square ۷۶.۴۹۲a ۶۵ .۱۵۶
Likelihood Ratio ۶۶.۳۵۹ ۶۵ .۴۳۰
Linear-by-Linear Association ۶.۱۲۴ ۱ .۰۱۳
N of Valid Cases ۴۰    
a. 84 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .03.

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه سه

Case Processing Summary
  Cases
  Valid Missing Total
  N Percent N Percent N Percent
oftetahsili * visjegi.maleman ۴۰ ۱۰۰.۰% ۰ .۰% ۴۰ ۱۰۰.۰%

 

 

Chi-Square Tests
  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square ۱.۷۶۰E2a ۱۸۲ .۶۱۱
Likelihood Ratio ۱۰۰.۸۷۲ ۱۸۲ ۱.۰۰۰
Linear-by-Linear Association ۳.۶۱۹ ۱ .۰۵۷
N of Valid Cases ۴۰    
a. 210 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه چهار

Case Processing Summary
  Cases
  Valid Missing Total
  N Percent N Percent N Percent
oftetahsili * q12 ۴۰ ۱۰۰.۰% ۰ .۰% ۴۰ ۱۰۰.۰%

 

 

Chi-Square Tests
  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square ۱۷.۰۲۷a ۲۶ .۹۰۸
Likelihood Ratio ۱۸.۵۸۸ ۲۶ .۸۵۳
Linear-by-Linear Association ۴.۹۸۹ ۱ .۰۲۶
N of Valid Cases ۴۰    
a. 42 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه پنج

Case Processing Summary
  Cases
  Valid Missing Total
  N Percent N Percent N Percent
oftetahsili * fazayeamozeshi ۴۰ ۱۰۰.۰% ۰ .۰% ۴۰ ۱۰۰.۰%

 

 

 

Chi-Square Tests
  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square ۷۴.۷۳۱a ۶۵ .۱۹۲
Likelihood Ratio ۶۸.۴۲۹ ۶۵ .۳۶۲
Linear-by-Linear Association ۹.۸۴۶ ۱ .۰۰۲
N of Valid Cases ۴۰    
a. 84 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه شش

Case Processing Summary
  Cases
  Valid Missing Total
  N Percent N Percent N Percent
oftetahsili * q14 ۴۰ ۱۰۰.۰% ۰ .۰% ۴۰ ۱۰۰.۰%

 

 

Chi-Square Tests
  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square ۲۳.۸۰۸a ۲۶ .۵۸۷
Likelihood Ratio ۲۶.۶۱۸ ۲۶ .۴۳۰
Linear-by-Linear Association ۱.۸۳۸ ۱ .۱۷۵
N of Valid Cases ۴۰    
a. 42 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .20.

 

 

 

 

پرسشنامه

دبیر محترم  با سلام و احترام

این پرسشنامه جهت بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه  ناحیه ۲  آموزش وپرورش شهرستان اردبیل تنظیم شده است خواهشمند است با جواب دادن به این سوالات   ما را دراین راه یاری کنید.                                                                                                            با تشکر

۱-   میزان درامد والدین تا چه حد می تواند در افت تحصلی دانش آموزان موثر واقع شود؟

خیلی کم               کم                متوسط                زیاد                    خیلی زیاد

 • آیا مدیران مدارس منطقه از روی صلاحیت منصوب شده اند؟

خیلی کم                   کم             متوسط                   زیاد                  خیلی زیاد

 • در ارئه دروس بیشتر از چه شیوه تدریس استفاده می کنید؟

سخنرانی              حل مساله          نمایش               گردش علمی          بحث گروهی

 • آیا متناسب با رشته تحصیلی خود تدریس می کنید؟

خیلی کم              کم              متوسط                   زیاد                 خیلی زیاد

 • به نظر شما با چه میزان درآمد ماهیانه والدین دانش آموزان آسوده خاطر می توانند درس بخوانند؟در یک خانواده پنج نفری

کمتر ۳۰۰ هزار             بین۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار         بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار                          بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار                  بالاتر از ۶۰۰ هزار

 • آیا ساختمان آموزشگاهی که در آن شاغل هستید در وضعیت مطلوب آموزشگاهی قرار دارد؟

خیلی کم                 کم                متوسط                  زیاد                  خیلی زیاد

 • به نظر شما استفاده از وسایل و امکانات آموزشی تا چه حد بر میزان یادیگیری و پیشرفت تحصیلی موثر است؟

خیلی کم                  کم               متوسط                  زیاد                خیلی زیاد

 • تعداد دانش آموزان کلاس شما به طور متوسط چند نفر است؟

کمتر از ۲۰        بین ۲۰ تا ۲۵        بین ۲۵ تا ۳۰             بین۳۰ تا ۳۵         بیشتر از ۳۵

 • آیا مدرک تحصیلی معلمان می تواند بر پیشرفت تحصیلی موثر واقع شود؟

خیلی کم                   کم              متوسط                  زیاد             خیلی زیاد

 • در طراحی سوالات امتحانی بیشترکدام گروه از دانش آموزان را مد نظر قرار می دهید؟

خیلی ضعیف              ضعیف          متوسط                  زرنگ            هر سه

 • میزان علاقه مندی دانش آموز به درس ومدرسه تا چه میزان بر پیشرفت تحصیل تاثیر دارد؟

خیلی کم                کم               متوسط                    زیاد            خیلی زیاد

 • آیا در تدریس خودتان از مواد و وسایل کمک  آموزشی استفاده می کنید؟

خیلی کم            کم               متوسط                   زیاد          خیلی زیاد

 • آیا شیوه عمل مدیر آموزشگاه تاثیری در پیشرفت دانش آموزان دارد؟

خیلی کم                کم                متوسط                    زیاد             خیلی زیاد

 • میزان تحصیلات پدر تا چه حد بر پیشرفت دانش آموز تاثیر دارد؟

خیلی کم                کم                متوسط                    زیاد            خیلی زیاد

 • میزان تحصیلات مادر, پدر تا چه حدر بر پیشرفت دانش آموز تاثیر دارد؟

خیلی کم                 کم              متوسط                      زیاد           خیلی زیاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 • امین فر,مرتضی , « افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش» , فصل نامه تعلیم و تربیت , شماره ۷ و ۸ پاییز و زمستان ۱۳۶۵
 • اسحاقی , سید علی , برسی علل و عوامل موثر بر افت تحصیلی در مدرسه راهنمایی ۱۷ شهریور کلور از توابع شهرستان خلخال در سال تحصیلی ۷۲-۷۱ شورای تحقیقات , ۱۳۷۲
 • بیابان گرد , اسماعیل , «عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان » مجله تربیت , شماره هشتم ر اردبهشت ۱۳۷۵
 • بهروش علی ,«بررسی پدیده افت تحصیلی از دید گاه جامعه شناسی »روزنامه اطلاعات شماره ۲۰۷۳۳, ۱۶ فروردین ۱۳۷۵
 • بهروش علی , «عوامل کاهش افت تحصیلی »روزنامه اطلاعات شماره ۲۰۷۳۹ , ۲۳ فروردین ۱۳۷۵
 • بهروش علی ,«عوامل کاهش افت تحصیلی »روزنامه اطلاعات شماره ۲۰۷۴۵, ۳۰ فروردین ۱۳۷۵
 • پولادی , محمد علی «بررسی عوامل مهم افت تحصیلی , در دبیرستان پسرانه اهواز »پایان نامه کارشناسی ارشد , دانشگاه شهید چمران اهواز , خرداد ماه ۱۳۷۵
 • توکلی , مهین «بررسی رابطه برخی درون داده های توام آموزش ابتدایی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان این دوره »مجله رشد آموزش ابتدایی , شماره ۳ , آذر ماه ۱۳۷۶
 • دلاور , علی , «روش های آماری در روان شناسی , علوم تربیتی تهران» انتشارات دانشگاه پیام نور ۱۳۷۰
 • شریفی , حسن پاشا , «آموزش ابتدایی و افت تحصیلی »رشد معلم , شماره۱ مهر ماه ۷۰-۶۹
 • شریفی , حسن پاشا , « افت تحصیلی و تربیت معلم »رشد معلم , شماره ۳ مهر ماه ۷۰-۶۹
 • علی پور, عظیم , «بررسی ارتباط ویژگی های خانوادگی بعد خانواده با افت تحصیلی دانش آموزان پسردر دوره متوسطه شهر اردبیل », پایان نامه کارشناسی ارشد , دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران , تابستان ۱۳۷۴
 • گلشن مومنی , رسول , جامعه شناسی , آ.پ , تهران نشر شیفته , ۱۳۷۵
 • گزارشات یونسکو , «ضایعات تحصیلی در کشورهای جهان بین سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ », قصل نامه تعلیم و تربیت , شماره ۷ و ۸ پاییز و زمستان ۱۳۶۵
 • مهداد , حسین , «بررسی عوامل افت تحیلی در دوره متوسطه عمومی دبیرستان های پسرانه شهرستان خرم آباد لرستان » , پایان نامه کارشناسی ارشد , دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طبا طبایی تهران ۱۳۷۰
 • سلطانی , شهناز , روزنامه ایران شماره ۳۸۲۱ , ۱۳۸۶ , صفحه زنگ اول
 • پور ظهیری , تقی , «مقدمات برنا مه ریزی درسی و آموزشی »چاپ اول ۱۳۷۰
 • شاهروانی , احمد و جمعی از پژوهشگران , «علل افت تحصیلی در شهرستان خرم آباد »پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۳۸۴
 • سیف , علی اکبر , روان شناس ===چاپ اول ۱۳۷۰
 • دباغی دوست , علیرضا ,«بررسی آسیب های اجتماعی دانش آموزان و تاثیر آن در آموزش » پایان نامه کارشناسی ارشد  , دانشگاه تهران ۱۳۸۰

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن در مدارس دخترانه متوسطه ۱۰۰ برگ  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *