پیشینه ی تحقیق:پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع طلاق

دانلود پایان نامه

 

پیشینه ی تحقیق:

1- موضوع: علل طلاق و پیامدهای آن و آسیب شناسی اجتماعی

تهیه و تنظیم: سیدعلی محمدی

روش تحقیق: میدانی

نتایج: در بین موارد مراجعه کننده برای طلاق 63% افراد به علّت ناسازگاری اختلافی و رفتاری، 27% به علّت دخالت بی جای بستگان، 20% به علّت تنفّر از همسر، 18% به علّت اعتیاد همسرانشان طلاق گرفته اند. در این تحقیق به پیامدهای طلاق، علل طلاق، علّت افزایش طلاق نرخ طلاق در عصر حاضر و قوانین مدنی درباره ی طلاق اشاره شده است.

2- موضوع: پژوهشی در شکل اجتماعی طلاق

تهیه و تنظیم: مجید پایدار، اکبر آقاجانیان

روش تحقیقی: میدانی

نتایج: این تحقیق نشانگر آن است که توسعه ی شهرنشینی با افزایش طلاق رابطه ی مستقیم دارد و در شهرها از میان چهار تا پنج ازدواج یکی از آنها به طلاق منجر می شود و عواملی همچون نبودن موانع سنّتی در شهرها، کاهش روابط احساسی و عاطفی، افزایش تحصیلات به ویژه برای  زنان و فراهم بودن امکانات اشتغال برای مرد و زن باعث می شوند نرخ طلاق در شهرستان ها بیشتر از مناطق دیگر شود، البتّه برخی از این عوامل مذکور که باعث افزایش نرخ طلاق می شوند در شهرها قطعی هستند و شدّت و ضعف دارند.

3- موضوع: بررسی تأثیر منزلت اجتماعی، اقتصادی زوجین در بروز طلاق:

تهیه و تنظیم: مژگان صادق پور

روش تحقیق: میدانی

نتایج: در این تحقیق از 40 نفر افراد مطلقه ای که پرسشنامه در مورد آنها تنظیم شده است تعداد 28 نفر زن و 12 نفر مرد می باشند. 34 نفر زیر 35سال و 6 نفر بالای 40 سال سن دارند که حدود 15% جمعیت مذکور را شامل می شوند، این تحقیق نشان می دهد که هرچه تحصیلات بالاتر باشد امکان طلاق کم می باشد و هم چنین هر چه خانواده ها درآمد کافی و دارای روابط عاطفی و شغل مناسب باشند میزان طلاق کم می باشد.

هم چنین در این تحقیق نتیجه گیری می شود که توسعه ی شهرنشینی با افزایش طلاق را بطه ی مستقیم دارد و میزان طلاق در شهرها بیشتر از روستاهاست.

4- موضوع: بررسی علل طلاق از دیدگاه محققین

تهیه و تنظیم: حسام الدین باقری، رضا صداقت پور

روش تحقیق: میدانی و کتابخانه ای

نتایج: در این تحقیق اینگونه نتیجه گیری می شود که حدود 48% علّت طلاق مسأله ی نازایی یکی از زوجین بوده است و هم چنین بیشتر طلاق ها به علّت ازدواج در سنین پایین بوده است.

5- موضوع: پژوهش در تأثیر معنویت در بروز طلاق در شهر مشهد

تهیه و تنظیم: محمّد رضا فتح آبادی

روش تحقیق: میدانی و کتابخانه ای

نتایج: در این تحقیق اینگونه نتیجه گیری می شود که بین رعایت مراسم و آداب مذهبی و طلاق رابطه ی معنی داری وجود دارد و با فاصله گرفتن جامعه از معنویت میزان طلاق نیز افزایش می یابد.

نتیجه:

با توجّه به تحقیقاتی که در زمینه ی طلاق قبلاً صورت گرفته علّت اصلی بیشتر طلاق های اتفاق افتاده به علّت نداشتنم درآمد کافی، نداشتن تحصیلات، مسأله ی نازایی یکی از طرفین، و پایین بودن سن افراد می باشد که لزوم توجّه به این عوامل مهم می باشد و برای از بین بردن این مسأله باید اقدامات اساسی صورت گیرد.

فرضیه های تحقیق

1- كسانی كه اختلاف سنی زیاد در هنگام ازدواج دارند بیشتر به طلاق روی می آورند.

2- كسانی كه از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند، بیشتر به طلاق روی می آورند.

3- محل زندگی افراد نیز می تواند عاملی برای از هم پاشیدگی خانواده شود.

4- كسانی كه وضعیت مسكن مناسبی ندارند بیشتر به طلاق روی می آورند.

5- كسانی كه تحصیلات كمتری دارند بیشتر به طلاق روی می آورند.

6- كسانی كه دارای فرزندان كمتری هستند بیشتر به طلاق روی می آورند.

مفاهیم و متغیرها

خانواده: نخستین واحد زندگی اجتماعی و اساسی ترین نهاد جامعه است.

ازدواج: به رابطه ای قانونی، عرفی یا دینی گفته می شود كه مرد و زن برای شركت دائم یا موقت در زندگی به هم پیوند می دهد.

طلاق: در لغت به معنای رهایی و رها كردن و در اصطلاح شرع به مفهوم فتح قرارداد ازدواج یا پاره نمودن رشته ی پیوند زناشویی است.

شغل: عبارت است از یك رشته وظایف و مسئولیت هایی كه از طرف سازمان و مقام صلاحیت دار بر اساس مقررّات خاص همان سازمان به یك نفر شاغل محوّل می شود.

بیكار: به فردی گفته می شود كه مشغول انجام هیچ قضیه ای در هیچ سازمانی نمی باشد.

بی سواد: فردی كه توانایی خواندن و نوشتن ندارد.

فرهنگ: به طرز تفكّر و آداب و رسوم یك قوم یا ملّت گویند.

تحصیلات: به میزان بهره مندی فرد از آموزش های ارائه شده توسط آموزش و پرورش رسمی جامعه تحصیلات گویند. (قاسم آبادی، 1384، ص 39).

منزلت اجتماعی: به پایگاه اجتماعی فرد در میان یك گروه و یا منزلت اجتماعی یك گروه در مقایسه با گروه های دیگر منزلت اجتماعی گویند.

درآمد در ماه: به میزان عایدی و پولی كه فرد در ماه به دست می آورد و با آن زندگی خویش را تأمین می كند.

شهر: یك تجمع انسانی است كه در آن مردم نزدیك یكدیگر زندگی می كنند و فعّالیت اساسی و شغل مردم شهر عمدتاً غیر


فصل سوم

روش تحقیق:

تحقیق حاضر از لحاظ روش گردآوری اطلاعات در رده ی تحقیقات كتابخانه ای و مشاهده ای قرار می گیرد. لازم به ذكر است كه برای كسب اطلاعات لازم ناگزیر از مراجعه به كتابخانه های مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی، دادگاه خانواده، مراجعه به افراد تحت مطالعه به صورت میدانی و بهره گیری از پرسشنامه است.

نحوه ی انجام كار:

– تحقیقات از افراد و خویشان طلاق گرفته ها

– مصاحبه و بهره گیری از پرسشنامه جهت كسب اطلاعات ضروری

– استفاده از كتابخانه و بهره گیری از مطالب مورد نیاز از كتابهای مختلف حقوق مدنی.

جامعه ی آماری:

هر یك از زوج های طلاق گرفته اعم از مرد یا زن در شش ماهه ی اول سال 1386

جمعیت نمونه و شیوه ی نمونه گیری:

روش مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده است و حجم نمونه مورد نظر در این تحقیق 60 نفر می باشد.

فصل 4- تجزیه و تحلیل داده ها، نمودارها و جداول

 

جدول شماره 1- توزیع فراوانی بر حسب سن پاسخگویان

 

Fi niی xi-xi
46% 27 29-20
27% 16 39-30
15% 10 49-40
12% 7 60-50
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 1: توزیع فراوانی بر حسب سن پاسخگویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنا به اطلاعات به دست آمده از جدول شماره ی یك و شكل نموداری آن در حدود سن طلاق گرفته ها نشان دهنده ی این مطلب است كه بیشترین طلاقها بین سنین 29-20 و كمترین آنها بین 60-50 سال سن دارند. با توجه به موضوع تحقیق افرادی كه سن كمتری دارند بیشتر مورد طلاق واقع شده اند.

 

جدول شماره 2- توزیع فراوانی بر حسب سن همسر پاسخگویان

 

Fi niی xi-xi
48% 28 29-20
26% 15 39-30
20% 12 49-40
06% 5 60-50
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 2: توزیع فراوانی بر حسب سن همسر پاسخگویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% یعنی بیشترین افراد طلاق گرفته بر اساس اطلاعات به دست آمده سنین 39-30 را تشكیل می دهد و كمترین افراد در سنین 60-50 سال سن دارند.

 

جدول شماره 3- توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات

 

Fi niی xi-xi
15% 9 خواندن و نوشتن
42% 25 ابتدایی
37% 22 سیكل
6% 4 دیپلم و بالاتر
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 3: توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق اطلاعات به دست آمده از جدول بیشترین طلاق گرفته ها دارای تحصیلات ابتدایی هستند و كمترین طلاق گرفته ها را افراد دیپلم و بالاتر تشكیل می دهند.

 

جدول شماره 4- توزیع فراوانی بر حسب سطح تحصیلات همسر

 

Fi niی xi-xi
32% 19 ابتدایی
38% 23 سیكل
18% 11 دیپلم
12% 7 دانشگاهی
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 4: توزیع فراوانی بر حسب سطح تحصیلات همسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق اطلاعات استخراج شده از جدول بیشترین افراد طلاق گرفته در میان همسران آنها دارای سیكل بوده كه 38% از این افراد را تشكیل می دهد كه نتیجه می گیریم نیاز به افزایش سطح تحصیلات احساس می شود.

نداشتن سواد به علّتهای مختلف از قبیل مشغول بودن به كار- نبودن مدرسه، ممانعت والدین و غیره می تواند باشد. هرچه تحصیلات افراد بیشتر باشد طلاق كمتر اتفاق می افتد زیرا افرادیكه تحصیلات بالاتر دارند نوع نگرششان نسبت به زندگی و طرز برخورد با مسائل مختلف زندگی را بهتر تشخیص می دهند.

 

 

جدول شماره 5- توزیع فراوانی بر حسب محل تولد

 

Fi niی xi-xi
15% 10 روستا
48% 28 شهر
37% 22 مركز استان
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی5: توزیع فراوانی بر حسب محل تولد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی 5 توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه بر اساس محل تولّد افراد می باشد. همانگونه كه در جدول مشاهده می شود 48% افرادیكه طلاق گرفته اند در شهر زندگی می كرده اند كه نشان می دهد تعداد طلاق در نقاط شهری بیشتر است. زیرا زندگی روستایی ساده و به دور از تجمل گرایی و در آن صمیمیت و دوستی زیاد است امّا زندگی شهری با مشكلاتی از قبیل هزینه های بالا، تجمل گرایی و كم بودن روابط صمیمی مواجه است.

 

جدول شماره 6- توزیع فراوانی بر حسب محل تولد همسر

 

Fi niی xi-xi
15% 9 روستا
48% 29 شهر
37% 22 مركز استان
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 6: توزیع فراوانی بر حسب محل تولد همسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این جدول هم نشان می دهد كه بیشترین افراد طلاق گرفته ساكن شهرها بوده اند و كمترین آنها زندگی روستایی داشته اند.

 

جدول شماره 7- توزیع فراوانی بر حسب تعداد فرزند

 

Fi niی xi-xi
17% 10 بدون فرزند
42% 26 1 فرزند
26% 15 2 یا 3 فرزند
15% 9 5-3 فرزند
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 7: توزیع فراوانی بر حسب تعداد فرزند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% افراد یعنی بیشترین طلاق گرفته ها دارای یك فرزند هستند و كمترین آنها بدون فرزند بوده اند و بعد از آن كمترین آمار طلاق مربوط به افرادی است كه دارای 5-3 فرزند هستند و این نشان دهنده ی آن است كه هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشد خانواده ها به خاطر فرزندان خود هم كه شده دست به این فاجعة طلاق كه باعث از هم گسیختگی خانواده می شود نمی زنند و خود را نسبت به زندگی و فرزندان مقید تر می دانند.

 

جدول شماره 8- توزیع فراوانی بر حسب سطح تحصیلات همسر

 

Fi niی xi-xi
32% 19 ابتدایی
38% 23 سیكل
18% 11 دیپلم
12% 7 دانشگاهی
100% 60 جمع

 

 

72 = 360 * 20%

54 = 360 * 15%

126 = 360 * 35%

108 = 360 * 30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 8: توزیع فراوانی بر حسب سطح تحصیلات همسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% یعنی بیشترین افراد طلاق گرفته همان طور كه در جدول مشاهده می شود زندگی كسالت آور و خسته كننده ای داشته اند و محیط عاطفی مناسبی برای زندگی نداشته اند كه ممكن است به علّت كمی درآمد، دخالتهای دیگران و نداشتن تفاهم این شرایط ایجاد شده باشد.

جدول شماره 9- توزیع فراوانی بر حسب اینكه والدین خود را مقصّر می دانند؟

 

Fi niی xi-xi
85% 51 بله
15% 9 خیر
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 9: توزیع فراوانی بر حسب اینكه آیا والدین خود را مقصّر می دانند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانگونه كه در جدول مشاهده می كنیم 85% از افراد اظهار داشته اند كه در ازدواجشان پدر و مادر خود را مقصّر می دانند و می گویند یا سنمان كم بوده كه مسائل را درك كنیم و ما را وادار به این ازدواج نموده اند و یا اصلاً ازدواج به خاطر خویشاوندی و خوش آمدن از داماد بوده كه ما را وادار به این ازدواج نموده اند. 15% از افراد هم خود را مقصّر داشته اند و می گویند كمترین نقش را در ازدواجشان پدر و مادرشان داشته اند و كسی را مقصّر نمی دانند.

 

جدول شماره 10- توزیع فراوانی بر حسب اینكه آیا از شروع زندگی خود راضی بوده اند؟

 

Fi niی xi-xi
55% 33 بله
32% 19 خیر
13% 8 نمی دانم
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 10: توزیع فراوانی بر حسب اینكه آیا از شروع زندگی خود راضی بوده اند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس اطلاعات به دست آمده از جدول 55% یعنی بیشترین افراد اظهار داشته اند در شروع زندگی و انتخاب همسر راضی بوده ند و 13% یعنی كمترین افراد اظهار داشته اند كه نمی دانند واقعاً انتخابشان به جا بوده یا خیر.

جدول شماره 11- توزیع فراوانی بر حسب اینكه كدامیك از نزدیكان آنها طلاق گرفته اند.

 

Fi niی xi-xi
3% 2 پدر
23% 14 مادر
20% 12 برادر
26% 15 خواهر
28% 17 هیچكدام
100% 60 جمع

 

 

8/10 = 360 * 3%

8/82 = 360 * 23%

72 = 360 * 20%

6/93 = 360 * 26%

8/100 = 360 * 28%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 11: توزیع فراوانی بر حسب اینكه كدامیك از نزدیكان آنها طلاق گرفته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق اطلاعات به دست آمده از جدول 28% یعنی بیشترین افراد اظهار داشته اند كه هیچ یك از اطرافیانشان طلاق نگرفته اند و 3% یعنی كمترین افراد پدر خانواده طلاق گرفته است. پس نتیجه می گیریم طلاق جنبة ارثی و موروثی ندارد.

جدول شماره 12- توزیع فراوانی بر حسب علّت طلاق

Fi niی xi-xi
18% 11 عدم تفاهم اخلاقی
12% 7 عدم تناسب سنی
15% 9 ازدواج اجباری
07% 4 نازایی همسر
28% 17 اعتیاد
05% 3 دخالت وابستگان
15% 9 اقتصاد و عدم بضاعت مالی
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 12: توزیع فراوانی بر حسب علّت طلاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانگونه كه می بینیم بیشترین عامل طلاق اعتیاد همسر می باشد كه لزوم توجّه مسئولین در زمینة كنترل مواد مخدر و توجّه والدین نسبت به فرزندانشان را نشان می دهد.

جدول شماره 13- توزیع فراوانی بر حسب شغل

 

Fi niی xi-xi
23% 14 كارمند
65% 39 خانه دار
12% 7 معلم
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 13: توزیع فراوانی بر حسب شغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همان طور كه در جدول مشاهده می كنیم بیشترین افراد اظهار داشته اند كه شغلشان خانه داری بوده كه ممكن است این افراد كم سواد باشند و همسران آنها به علّت تحصیلات بالاتر طلاق گرفته اند و نیز به خاطر نبودن فرصتهای شغلی مناسب.

جدول شماره 14- توزیع فراوانی بر حسب شغل همسر

 

Fi niی xi-xi
12% 7 بنگاه معاملات
18% 11 كاسب
07% 4 كارمند
20% 12 معلم
05% 3 راننده
15% 9 بیكار
23% 14 كارگر
100% 60 جمع

 

 

2/43 = 360 * 12%

8/64 = 360 * 18%

2/25 = 360 * 07%

72 = 360 * 20%

18 = 360 * 05%

54 = 360 * 15%

8/82 = 360 * 23%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 14: توزیع فراوانی بر حسب شغل همسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدود 23% یعنی بیشترین آمار به دست آمده طبق جدول بیانگر این است كه همسران آنها شغل مناسبی نداشته و كارگر می باشند و همین باعث می شود كه از پس مخارج زندگی به خوبی برنیایند و تن به طلاق می دهند.

كه این كارگری ممكن است به علّت نداشتن تحصیلات مناسب باشد.

جدول شماره 15- توزیع فراوانی بر حسب رضایت از شغل خود

 

Fi niی xi-xi
30% 18 اصلاً راضی نبودم
15% 9 خیلی كم راضی بودم
35% 21 راضی بودم
20% 12 كاملاً راضی بودم
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 15: توزیع فراوانی بر حسب رضایت از شغل خود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر طبق آمار موجود در جدول 35% از افراد از شغل خود رضایت داشته و 30% از افراد از شغل خود اصلاً راضی نبودند پس نتیجه می گیریم رضایت یا عدم رضایت از شغل نشانگر آن است كه می توانند عاملی برای از هم گسیختگی زندگی زناشویی باشند.

 

جدول شماره 16- توزیع فراوانی بر حسب رضایت از شغل همسر

 

Fi niی xi-xi
38% 23 اصلاً راضی نبودم
37% 22 خیلی كم راضی بودم
10% 6 راضی بودم
15% 9 كاملاً راضی بودم
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 16: توزیع فراوانی بر حسب رضایت از شغل همسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38% یعنی بیشترین افراد اظهار داشته اند كه از شغل همسرانشان اصلاً راضی نبوده اند و 37% نشانگر آن است كه از شغل همسر خود خیلی كم راضی بوده اند كه احتمالاً شغل مناسبی نداشته اند و نمی توانسته اند از پس مخارج زندگی برآیند و همین عاملی شده كه از هم جدا شوند.

جدول شماره 17- توزیع فراوانی بر حسب میزان درآمد سرپرست خانواده بر حسب تومان

 

Fi niی xi-xi
38% 23 40 هزار
32% 19 60-40 هزار
12% 7 80 -60 هزار
18% 11 80 هزار به بالا
100% 60 جمع

 

 

8/136 = 360 * 38%

2/115 = 360 * 32%

2/43 = 360 * 12%

8/64 = 360 * 18%

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 17: توزیع فراوانی بر حسب میزان درآمد سرپرست خانواده بر حسب زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدود 38% از افراد یعنی بیشترین آنها اظهار داشته اند كه درآمد آنها حدود 40هزار تومان است و بعد از آن 32% گفته اند كه درآمد آنها بین 60-40 هزار تومان بوده كه كمی درآمد می تواند به خاطر نداشتن تحصیلات و مدرك بالا باشد كه این كمی درآمد می تواند عاملی برای از هم پاشیدگی خانواده شود.

جدول شماره 18- توزیع فراوانی بر حسب درآمد به مقدار كفایت

 

Fi niی xi-xi
06% 4 كاملاً كافی بود
15% 9 تا حدود زیادی كفایت می كرد
42% 25 خیلی كم بود
37% 22 اصلاً كافی نبود
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 18: توزیع فراوانی بر حسب درآمد به مقدار كفایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42% افراد یعنی بیشترین آنها اظهار داشته اند كه درآمد آنها از لحاظ كفایت خیلی كم بوده و 37% نیز گفته اند كه درآمد آنها اصلاً كافی نبوده و همین امر منجر به طلاق شده، كفایت یا عدم كفایت درآمد ماهیانه خانواده بستگی به توقّعات زوجین دارد كه چگونه با كمبود مسائل زندگیشان مواجه شوند و آنرا حل كنند.

جدول شماره 19- توزیع فراوانی بر حسب نوع منزل مسكونی

 

Fi niی xi-xi
39% 24 استیجاری
18% 11 شخصی
26% 15 رهن و اجاره
17% 10 منزل پدر یا مادر یكی از زوجین
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 19: توزیع فراوانی بر حسب نوع منزل مسكونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برطبق جدول و اظهارات وارد شده 38% و 37% افراد یعنی بیشترین آنها گفته اند كه در منزل استیجاری و رهن و اجاره زندگی می كرده اند و تنها 6% یعنی كمترین آنها در منزل شخصی زندگی می كردند. علّت اینكه بیشتر افراد منزل شخصی ندارند می تواند به خاطر كمی درآمد و گران بودن مصالح ساختمانی باشد.

 

جدول شماره 20- توزیع فراوانی بر حسب طول در شبانه روز كنار خانواده بودن

 

Fi niی xi-xi
27% 16 اصلاً در منزل نبودند
20% 12 فقط چند ساعت
23% 14 فقط شبها
07% 4 فقط روزها
23% 14 بیشتر اوقات
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 20: توزیع فراوانی بر حسب طول در شبانه روز در كنار خانواده بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چنانچه در جدول مشاهده می كنیم 27% یعنی بیشترین افراد اظهار داشته اند كه سرپرست خانواده در طول شبانه روز اصلاً در منزل نبودند. چنانچه پدر خانواده در كل اوقات شبانه روز فقط یك سوم آن را كاملاً در كنار زن و فرزند خود در منزل باشد و به مسائل عاطفی و خانوادگی آنها رسیدگی كند هیچگاه و یا كمتر اتفاق می افتد كه خانواده از هم پاشیده شود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *