پیشینه و ادبیات تحقیق پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی


دانلود پایان نامه

فصل دوم

پیشینه و ادبیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه و كلیات

تعریف

بهداشت روانی (1) ،روانپزشكی پیشگیر  (2) ، بهداشت روانی اجتماعی (3) ، و یا روانپزشكی اجتماعی (4) به كلیه روش ها و تدابیری اطلاق می شود كه برای جلوگیری از ابتلاء و درمان بیماری های روانی و توان بخشی بیماران روانی موجود به كار می رود .

دو واژه اخیر بعد از سومین انقلاب در روانپزشكی (5) از سال 1963كه باعث ایجاد مراكز جامع روانپزشكی در مناطق جغرافیائی و یا جمعیتی معین گردیده به كار می رود .

مشكل تعریف

مشكل تعریف بهداشت روانی از آنجا سرچشمه می گیرد كه هنوز تعریف صحیح  قابل قبولی برای بهنجاری (6) نداریم . البته  تعاریف و نقطه نظر های زیادی با توجه به شرایط و موقعیت های اجتماعی ، سنن و فرهنگ برای بهنجاری شده است . پزشكان و افرادی كه با دید پزشكی به مسئله نگاه می كنند هنجاری یا سالم بودن را نداشتن علایم بیماری تلقی می كنند و به عبارت دیگر سلامتی و بیماری را در دو قطب مخالف یكدیگر قرار می دهند و برای اینكه فردی سالم بیمار شود بایستی از قطب سالم به قطب مخالف برود . این امر در بعضی از بیماری ها منجمله بیماری های عفونی ممكن است صادق باشد ولی در بیماری های روانی صادق نیست . عدم وجود علایم بیمار روانی و یا از بین رفتن علایم بیماری در اثر درمان ، به این معنی نیست كه فرد از سلامت روانی كامل برخوردار و به اصطلاح سالم  است  .

بیماران مبتلا به صرع ، جنون ادواری و انواع افسردگی ها و نظایر آن از این قبیلند . البته این موضوع منحصر به بیماری های روانی نیست و در اكثر بیماری های جسمانی نیز صدق می كند . بیماران مبتلا به فشارخون و یا بیماری قند. غیره .

اگر به علت استفاده از دارو ، فشارخون عادی و یا قند خون در حد طبیعی دارند دلیلی بر سلامی آنها نیست چون قطع درمان باعث پیدایش و برگشت علایم بیماری خواهد شد .

پزشكان و روانپزشكان بهداشتی (2) كه در سازمان های بهداشتی با طب پیشگیری و برنامه های اجرائی سروكار دارند و به اصطلاح دید بهداشتی دارند مانند اپیدمیولوژیست ها برای تعریف بهنجاری از نرمال میانگین (3) یا زنگولة معروف منحنی توزیع عمومی استفاده می كنند و افراد را با خصوصیات افراد میانگین مقایسه می كنند . ای  روش جنبه بالینی و درمانی نداشته و جنبه آماری دارد. بعلاوه تعیین خصوصیات افراد میانگین كه از طریق آماری بدست می آید خود مسئلة قابل بحثی است .روانپزشكان فردی را از نظر روانی عالم می دانند كه تعادلی بین رفتارها و كنترل او در مواجه به مشكلات اجتماعی وجود داشته باشد . از این دیدگاه انسان و رفتار های او در مجموع یك سیستم در نظر گرفته می شود كه  براساس كیفیات تاثیر و تاثر متقابل عمل می كنند . با این دیدسیستمیك ملاحظه می شود كه چگونه عوامل متنوع زیستی انسان بر عوامل روانی اجتماعی او اثر گذاشته و بالعكس از آن اثر می پذیرد . به عبارت دیگر در بهداشت وتعادل روانی ، انسان به تنهایی مطرح نیست بلكه آنچه مورد بحث قرار می گیرد پدیده هایی است كه در اطراف او وجود دارند و به جمع سیستم و نظام او تاثیر می گذارند و از آن متاثر می شوند .پس از دید روانپزشكان سلامتی عبارتند از تعادل ر فعالیتهای زیستی ، روانی و اجتماعی افراد كه انسان از این تعادل سیستمیك و ساختارهای سالم برای سركوب كردن و تحت كنترل در آوردن بیماری استفاده می كند. روانكاوان و طرفداران فرضیه های روانكاوی از شخصیت ایده آل صحبت می كنند و من را میانجی بین خواسته های “نهاد”و كنترل و مواخه “فوق من “می دانند بهنجاری را میانجیگری صحیح و منطقی بین دوقدرت”نهاد”  و “ابرمن “می دانند .روانكاوان به مراحل مختلف رشد روانی و عملكرد صحیح و خالی از تعارض ایگو ، استفاده از مكانیسم های دفاعی سازنده از فربه ها و فشارهای شدید را دلیل بر سلامت و تعادل روان می دانند . كارهای اریكسون و هارتمن نینمو به منظور تایید این نظریه است . كارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فكر و روان را اینطور تعریف می كنند :”سلامت فكر عبارتست از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی ، عادلانه و مناسب “. لوینسون و همكارانش در 1962سلامتی روان را اینطور تعریف كرده اند :”سلامتی روان عبارتست از اینكه فرد چه احساسی نسبت به خود ، دنیای اطراف ، محل زندگی ، اطرافیان مخصوصا با توجه به مسئولیتی كه در مقابل دیگران دارد ، چگونگی سازش وی با در آمد خود و شناخت موقعیت مكانی و زمانی خویشتن “.

كارل فنجر می گوید :”سلامت روانی عبارتست از سازش فرد با جهان اطرافش به حداكثر امكان به طوری كه باعث شای و برداشت مفید و وموثر به طور كامل شود”.

طبق تعریف واتسون موس مكتب رفتار گرایی رفتار عای نمودار شخصیت انسان سالم است كه موجب سازگاری او با محیط و با نتیجه رفع نیازهای  اصلی و ضروری او می شود .

تعریف گینزبوگ در مورد بهداشت روانی عبارت است از :”تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط بخصوص در فضای مهم زندگی عشق ، كار تفریح “. این شخص و همكارانش برای توضیح بیشتر می گویند : در استعداد یافتن و ادامه كار ، داشتن خانواده، ایجاد محیط خانوادگی خرسند ، فرار از مسائلی كه با قانون درگیری دارد ،لذت بردن از زندگی و استفاده صحیح از فرصت ها ملاك تعادل و سلامت روان اس “.

با توجه به تعریف بهنجاری ، از دیدگاههای مختلف و پیچیدگی علوم رفتاری در پزشكی و عدم تعیین مرزو حد رفتار عادی ، ارتباط جسم و روان ،رابطه علوم رفتاری در پزشكی از یك طرف و روانشناسی ، فلسفه علوم انسانی و جامعه شناسی از طرف دیگر ، كمبود تحقیقات و مطالعات دربیماری های روانی و نحوه اجرای انواع پیشگیریها كه پایه و اساس بهداش را در پزشكی تشكیل می دهند . همگی نقطه منفی است كه ر تعریف ، هدف و برنامه های بهداشت روانی را دچار اشكال می كن .

مشكلات تعریف بهداشت روانی به قدری آشكار است كه احتیاج به ارائه مدرك و دلیل ندارد و تعاریف فوق نشان دهنده وسعت مسئه و خط مشیی است برای آنان ه علاقه مند به بهداشت در بیماری های روانی هستند .

همان طور كه گذشت اكثریت روانپزشكان توانایی سازش با محیط ، انعطاف پذیری ، قضاوت عادلانه و منطقی در مواجه با محرومیها و فشارهای روانی را ملاك سلامت و تعادل روان می دانند و هدف اصلی ا ز درمان بیماران روانی نیز قادر كردن آنها به زندگی خانوادگی ، اجتماعی و به اصطلاح سازش با محیط است .

تعاریف فوق برای روانپزشك بهداشتی كه درو زارت بهداشت ، درمان و آموزشی پزشكی مجری طرح و برنامه ریزی بهداشت روانی كشور است و با مسائلی مانند سایت روز ، امكانات بودجه ، مسائل جمعی ، كمبود پرسنل و نیروی انسانی متخصص و فعال ، مسائل اداری ، مالی ، قضاوی ، آمارو اقدام ، جمعیت ، تعداد مبتلایان جهت پیاده كردن و گسترش برنامه های بهداشت روانی و خلاصه مسائل همه گیرشناسی سرو كار دارد مفید و مفهوم نیست و با نوع كار او نیز توافقی ندارد . از تعاریف فوق چنین استنباط می شود كه بهداشت روانی ، علمی است برای بهزیستی و رفاه اجتماعی كه تمام زوایای زندگی از محیط خانه گرفته تا مدرسه ، دانشگاه ، محیط كار و نظایر آن در بهداشت روانی آنچه بیشتر مورد نظر است «احترام به شخصیت وحقیقت انسانی است » وتا هنگامی كه شخصیت فرد برقرار نشود سلامت فكر وتعادل روان و بهبود روابط انسانی معنی و مفهومی نخواهد داشت . روی  این اصل بهداشت روانی را دانش یا هنری می دانند كه به فكر افراد كمك می كند كه با ایجاد روشهای صحیح روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود سازگاری حاصل نموده وبرای حل مشكلات از راههای مطلوب اقدام نمایند . مجددا به این واقعیت تاكید می شود كه در بهداشت روانی تنها نداشتن علایم بیماری كافی نیست . بهداشت مناسب باید افراد را قادر سازد تا تواناییهای جسمی و روانی خود را به حداكثر رسانیده از استرسهای ناشی از عوامل بین افراد جلو گیری كرده ، زندگی اجتماعی ، اقتصادی بارور و هماهنگ با محیط داشته باشند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *