پیشینه تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان


دانلود پایان نامه

پیشینه تحقیق :

از میان پایان نامه های مورد بررسی در دانشكده ادبیات وعلوم انسانی موردی كه بتواند به طور كامل در رابطه با موضوع به ما كمك كند وجود ندارد واین موضوع به گفته مركز پژوهش و تحقیقات ادارة كل زندانها برای اولین بار تحت بررسی قرار گرفته است. اما چند طرح تحقیقاتی وجود دارد كه تا حدودی به موضوع مربوط می شوند از جمله :

طرح تحقیقاتی آقای نوعی و آرامی در رابطه با شناسایی وضعیت زنان آسیب دیده در شهر مشهد و ارائه راهكارهایی در جهت ساماندهی آنان و یك طرح دیگر كه البته امكان دسترسی به آن وجود نداشت از خانم نادره عطاریان تحت عنوان مشكلات زندانیان زن، به همین دلیل به عنوان پیشینة تحقیق از نظر جامعه شناسان و اندیشمندان در رابطه با انحرافات و‌ آسیب های اجتماعی كمك گرفته و بیشتر به این موضوعات كه در گذشته نیز كارشده پرداخته شده است.

بنا به عقیده دور كیم پایه‌گذار علم جامعه‌شناسی در هر جامعه انسانی جرم بروز می‌كند و جرم یك پدیده طبیعی اجتماعی است ولی وقتی از یك حدی تجاوز كرد می‌توان آن را بیماری اجتماعی نامید . از انجا كه بین نابهنجاری موجب رشد سایر آسیب‌ها می‌شود. ضرورت دارد آسیب‌های اجتماعی و ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار گرفته و ریشه یابی شوند تا بتوان با توجه به علل بوجود آورنده و تشدید كننده این آسیب‌ها را مهار نمود . (محمدی، همان منبع : 19)

وی معتقد است در جوامعی كه استاندارد و قیود ضعیف می‌شوند ، وضعیت نابهنجار اتفاق می‌افتد و این امر با افزایش جنایت و اشكال دیگر اساسی رابطه دارد .  (فرجاد،‌آسیب‌شناسی اجتماعی : 24)

« لااكسانی و ماندووید» منشا تبهكاری را در تاثیرات فرهنگی – اجتماعی یافته اند . طبق نظریه لااكسانی مجرم یك قربانی بیچاره نظام اجتماعی است و نقص زمان اجتماعی او را جنایتكار كرده است . مجرم مسئول عمل خود نیست و این اجتماع و تعمیرات دسته جمعی است كه در عمل فرد نگون بخت بروز و ظهور می‌كند . وی می‌گوید تمام مردم دنیا به استثنای جنایتكاران مقصرند. تبهكار به مشابه یك می‌كروب اجتماعی است كه می‌تواند در محیط خاص رشد كند به نظر وی هر جامعه ای دارای تبهكاران مخصوص به خود است و اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود كه محیط مناسبی برای تهیه رشد پیدا كند .

این نظریه باعث شد كه جرم شناسان ، علل بروز جرم را فقط در ساختمان وجود انسان و كیفیات حیاتی او جستجو نكنند بلكه محیط اجتماعی را نیز به عنوان یك علت مهم و موثر مورد مطالعه قرار دهند .

كتكه اجتماع را مسئول كلیه جرائمی می داند كه رخ می‌دهد زیرا خود عامل به وجود آورنده آنهاست و بزهكار جز آلت اجرایی در دست اجتماع چیز دیگری نیست . اجتماع الوده از انسان سازگار ، درستكار و پاك سرشت موجودی ناسازگار ، مست و نا پاك می افریند و تخم بزه كاری را در میان انسانهای سالم پرورش می رهد و آنان را برای ایفای نقش آماده می‌سازد . ( مساواتی ، 1374 : 23-9)

از نظر « هوار بگر » علل بیماریهای جسمی در همه دنیا یكی است در حالیكه علل بیماریهای اجتماعی تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی و زمان و مكان است و نسبی است نه مطلق .

ریشه تمام كجروی ها در محیط اجتماعی است پس هیچكس كجرو متولد نمی‌شود بنابر این كجرو ها بیماران اجتماعی هستند كه مانند بیماران جسمی قابل درمان و علاقمند در صورتی كه عوامل كجروی موجود در محیط اجتماعی از بین برده شود . در واقع كجروی نتیجه تعاریف اجتماعی و موازین و مقررات اخلاقی است كه بوسیله سایرین بر فرد تحمیل می‌شود . (فرجاد، همان منبع : 24)

ماركس معتقد است كه جنایت ،فساد،فحشاورفتار خلاف اخلاق در درجه نخست ناشی از فقر است كه زائیده سیستم سرمایه داری است . ماركس و انگلس معتقدند كه كلیه فعالیتهای انسانی تابع وضع اقتصادی است و ریشه سرمایه داری منشا بروز جرائم است و ارتكا ب جرم واكنشی علیه بیدادگری اجتماعی است .

«ژاك سابران» جرم شناس معروف فرانسوی عقیده دارد كه زندگی انسان به طور مطلق و عام از تاثیر عوامل اقتصادی بر كنار است و كاملا به میزان در امد ان وابسته است . وی به عوامل دیگر مانند فرهنگی ، اجتماعی معتقد است اما اقتصاد را مهمتر              می داند . (مساواتی، بسزایی، 1374 : 62)

انحرافات اجتماعی متاثر از انحرافات فردی است . زیرا بدون شك فرد صالح در ساختن جامعه سالم تاثیر بسزایی دارد و جامعه نورانی و هدایت یافته معلول افراد هدایت شده و عادل می‌باشد اگر چه از نقش جامعه هم در هدایت یا منحرف نمودن افراد نمی‌توان چشم پوشی نمود . بخصوص در افرادی كه زمینه‌های لازم برای هدایت و انحراف را داشته باشند لذا هم فرد و هم جامعه در به انحراف كشیدن یا هدایت یافتن افراد در تعامل هستند . (آقاجانی، همان منبع:  125)

از شرایط و عوامل اجتماعی موثر در كجروی بنا به عقیده نصر الله اقاجانی در كتاب زنان می‌توان :

الف) متغیر همنشینی با افراد منحرف :

هر فردی با فرایند جامعه پذیری مواجه می‌شودو از ان طریق شیوه های رفتاری را می‌آموزد هر گاه جامعه پذیری ارزش‌ها و هنجارهای جامعه اسلامی به خوبی انجام نگیرد یا به جای ان ارزشها و هنجارهای دیگری كه ناهماهنگ با آنها باشد صورت بپذیرد در نتیجه زمینه كجروی فراهم می‌شود .

جامعه پذیری طی مراحل مختلف سنی خصوصا كودكی و نوجوانی و نیز در موقعیت های گوناگون اجتماعی نظیر خانواده ، گروههای همسال، دوستان، مدرسه و نظایر ان انجام می پذیرد . بدیهی است كه نقصان جامعه پذیری ارزش‌های اسلامی در هر یك از مقاطع و موقعیت ها به معنی یادگیری و جامعه پذیری نوعی از انحراف اجتماعی یا دست كم عدم همنوایی با اداب و رسوم و هنجارهای جامعه اسلامی می‌باشد .

علاوه بر خانواده همنشینی با افراد و گروههای منحرف هم از زمینه‌های موثر بر كجروی است . مكانیزم تاثیر پذیری این عوامل بیشتر از رهگذر عواطف انس و الفت با همنشین انجام می‌گیرد . قران حساسیت لازم را در این رابطه بكار برده و روابط و عواطف فرد را به گونه ای تنظیم می‌نماید تا زمینه یادگیری انحراف فراهم نیاید .

ب) وضعیت انومی و نابسامانی اجتماعی :

ساختار اجتماعی كه مجموعه ای از روابط ثابت و الگوها ی رفتاری نسبتا پایدار بین افراد ، گروههاو سازمانها است ، نقش عمده ای در جامعه پذیری افراد دارد . هر گاه این مجموعه انسجام خود را از دست بدهد یا فاقد توانایی جهت كنترل اعضای خود باشد یا به هر دلیلی زمینه ساز بروز كجروی شود ، انحراف با توجه به ساختار اجتماعی قابل تبیین می گردد . ساخت ناسالم اجتماعی صور مختلفی دارد كه یكی از آنها وضعیت انومی است .

در وضعیت انومی اجزای مربوط به ساختار اجتماعی ان قدر مبهم و نامعلوم هستند كه رفتار افراد قابل پیش بینی نیست . در چنین شرایطی هیچ كسی نمی داند كه دیگری با او چه رفتاری خواهد داشت . زیرا هنجارها یا اصلا معلوم نیستند یا مورد توجه و اقبال اجتماعی قرار نمی‌گیرند در نتیجه فشار ساختاری حاصل از شرایط انومی زمینه مساعدی را جهت كجروی فراهم می‌كند . كه این وضعیت را می‌توان در شورش ها ، جنگ ها و انقلابات اجتماعی به خوبی دید.

ج) كاهش نظارت و كنترل اجتماعی :

هر گاه جامعه پذیری ارزش‌ها و هنجارهای جامعه اسلامی و درونی كردن آنها به طور كامل انجام نگیرد ، نواقص ان باید از طریق مكانیزم نظارت و كنترل اجتماعی جبران شود . جامعه باید مكانیزم هایی داشته باشد تا فرد را از ارتكاب نا بهنجاری باز دارد . اگر روابط اجتماعی به گونه ای باشد كه اجازه كجروی را به افراد بدهد و آنها با كمال بی تفاوتی شاهد نابهنجاری یكدیگر باشند چنین ساختار ناسالمی امادگی برای هر نوع كجروی دارد . (شلویری و پولادی، 1381 : 146)

شلویری و پولادی در رابطه با علل وعوامل ارتكاب جرم در زنان معتقدند كه بیشتر بر خوردها با افراد مجرم در چارچوب دستگاههای قضایی و انتظامی محدود می‌شود و كمتر بر خوردهای تربیتی و آموزشی به منظور خشكاندن ریشه ها و علل و عوامل جرم افرین مورد توجه قرار می‌گیرند . برای مبارزه با علل واقعی بروز جرم و انحرافات اجتماعی ضروری است كه مطالعات و تحقیقات گسترده برای شناسایی علل و انگیزه های جرم از جوانب گوناگون صورت پذیرد . در این رهگذر ، با توجه به آسیب پذیری بیشتر زنان و نیز اهمیت نقش زنان در انجام ، پایداری و دوام كانون های خانوادگی و همچنین اهمیت سلامت شیوه های آنان در تربیت نسل های سازنده جامعه ضرورت پرداختن به  مسائل و مشكلات زنان و علل و انگیزه های جرم در زنان روشن می‌شود . عوامل بیشماری را می‌توان با پدیده ارتكاب جرم مرتبط داشت به چند دسته كلی مشكلات خانوادگی ، مشكلات روانی و روانپزشكی ، مشكلات اقتصادی – اجتماعی ، مشكلات آموزشی و مهارت ها ، مشكلات مربوط به ازدواج می‌پردازد .

در كتاب جرم و طبیعت انسانی اثر جیمز كیو ویلسون و ریچارد هیوانستن این دو دانشمند برجسته استدلالی متقارن در رابطه با جرم شناسی ارائه داده‌اند . بر این مبنا كه خصایص شخصی از قبیل ساختار ژنتیكی ، هوش و ساختمان بدنی ممكن است از اهمیت متغیر های اجتماعی به عنوان پیشگویان رفتارهای مجرمانه مهم تر باشند . بنابر این ویلسون و همكارانش یك نظریه تلفیقی بزهكاری را پیشنهاد می‌كنند كه شامل عناصر ساختار زیست شناسی اجتماعی و شخصیت انتخاب منطقی و فرایند ساختار اجتماعی است . بنابر نظرویلسون و هیر نستین همه رفتار های انسانی از قبیل بزهكاری بوسیله نتایج درك شده ان تعیین می‌شود . یك رخداد مجرمانه وقتی رخ می‌دهد كه رفتار مجرمانه را بر رفتار متداول و قرار دادی ترجیح دهد . بعد از مقایسه منافع و خسارات با هر كدام پس جرم عملكرد انتخابی منطقی است . بنابر نظریه ویلسون و همكارانش«چربیدن بهره اجورات خالص لز بزه به اجورات خالص از غیر بزه مساوی است با رغبت بیشتر به ارتكاب جرم».

پاداش ها برای جرم می‌توانند شامل بهره مادی ، ارضای جنسی، انتقام و تأیید همطرازان باشد نتیجه می‌تواند شامل عذاب وجدان ، انتقام جویی بزه دیده ، عدم تایید اجتماعی و تهدید مجازات قانونی باشد .

در رابطه با جرایم زنان در شماره 6و7 ماهنامه اصلاح و تربیت ، محققان منیر السادات علوی نسب ، مهتاب لاهیجانی و رویا لاهول معتقدند كه : بزهكاری زنان به رغم مشابه بودن تعریف در جوامع جهانی از نظر مصادیق با توجه به عوامل اجتماعی – فرهنگی ، مذهب و غیره دارای یك اعتبار نسبی است . یعنی بین سن زنان و ناسازگاری و بزه آنان از جهت كمی و كیفی نسبتی وجود دارد . آنچه مسلم است در دوره نوجوانی تا سن 18 سالگی با رشد جسمی و روانی شخصیت نوجوان تكوین یافته و بین 18تا 21 سالگی نیز دوره تكامل عقلانی و منطبق شدن با وضع و دوره ثبات اغاز می‌شود . نوجوان در این دوره نیاز به محبت و روابط عاطفی با والدین خویش دارد و محروم ماندن از این رابطه باعث گرایش او به بزه و انحراف می‌شود . پدیده های بطور مداوم در جرم شناسی از آنها بحث شده چهار دسته اند 1- عامل 2- علت 3- انگیزه                   4- شرایط

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *