پیشنهادهای پژوهشی-پایان نامه رایگان روانشناسی درباره مشکلات تحصیلی

دانلود پایان نامه

ب) پیشنهادهای پژوهشی

1-این تحقیق بیشتر جنبه كمی دارد. پیشنهاد می گردد كه در مورد وضعیت كیفی فضاها نیز تحقیق شود.

2- پژوهش هایی در زمینه میزان انطباق فضاهای مختلف مدارس ایران با استاندارد های جهانی صورت گیرد.

3- پژوهش هایی در زمینه منطبق ساختن محتوای برنامه های درسی با زندگی واقعی دانش آموزان ساكن در مناطق گوناگون با شرایط اقلیمی متنوع صورت گیرد.

4-در مورد نحوه كنترل كلاس هایی با دانش آموزان زیرحد نصاب ونحوه تخصیص اعتبارات واستفاده بهینه از فضاها وامكانات پژوهش هایی صورت گیرد.

5- پیشنهاد می گردد در مورد راه های بهبود كیفی آموزش در مناطق روستایی تحقیق شود.

6- در مورد راه های تشویق اولیا به مشاركت در فعالیت های آموزشی وپرورشی مدارس روستایی پژوهش هایی صورت گیرد.

7- پیشنهاد می گردد، پژوهش هایی در زمینه گسترش عدالت آموزشی و كاهش نابرابری های آموزشی در مناطق شهری و روستایی صورت گیرد.

8- پژوهش هایی در زمینه مسایل و مشكلات معلمان و دبیران شاغل در مناطق محروم روستایی صورت گیرد.

9- پی گیری چرخه زندگی کودکان روستایی و مقایسه رابطه آن با ادامه تحصیل و یا ترک تحصیل.

 

10- ارزیابی تطبیقی توانایی های شناختی کودکان ساکن در منطق روستایی.

 

11- ارزیابی تطبیقی مهارت های اجتماعی کودکان ساکن در مناطق روستایی.
منابع فارسی

 

آذرخش، فایز. (1384). بررسی و مقایسه رابطه دروندادهای نظام آموزش ابتدایی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دبستان های شهرستان های کهکیلویه و بویر احمد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

آقازاده، احمد. (1383). مسایل آموزش و پرورش ایران. تهران: انتشارات سمت.

آقازاده، محرم؛ فضلی، رخساره. (1384). راهنمای آموزش در کلاس های درس چند   پایه. تهران: آییژ.

آهنچیان، محمدرضا. (1373). خلاصه مقالات نقش آموزش ابتدایی و جایگاه مطلوب آن در جامعه. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان،صص(16-14).

احمدیان، احمد. (1374). مجموعه مقالات همایش نقش و آموزش ابتدایی. وزارت

آموزش و پرورش.

افروز، غلامعلی. (1372). نقش الگوها در رشد شخصیت و پیشگیری از تعارضات روانی کودکان دبستانی. تهران: رشد.

امین فر، مرتضی. (1367). علل و عوامل افت تحصیلی و چگونگی کاهش آن. فصلنامه تعلیم و تربیت (36-9).

بابایی، علی اکبر و همکاران. (1382). تواناسازی کارکنان، سرمایه گذاری بی جایگزین. نشریه تدبیر، سال سیزدهم، شماره 129، ص 86.

بارکلی. (1982). اختلال نارسایی توجه، فزون جنبشی، ویژگی ها، ارزیابی و درمان. (ترجمه حمید علیزاده، 1383). تهران: انتشارات رشد.

بازرگان، عباس. (1373). آموزش با کیفیت جامع، رهیافتی برای ایجاد تحول در نظام های پیش دانش گاهی و دانشگاهی. پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت، شماره 3، صص(59-55).

بازرگان، عباس. (1375). مقدمه ای بر ارزیابی اموزشی و الگوهای آن. همدان: دانشگاه بوعلی سینا.

بازرگان، عباس. (1380). ارزشیابی آموزشی. تهران: سمت.

برچ ایان و لالی مایک. (1999). تدریس چند پایه در مدارس ابتدایی، (ترجمه -پریوش جعفری،1379). وزارت اموزش و پرورش، دفتر همکاری های بین المللی.

برمر، سعدالله. (1373). بررسی و مقایسه مدارس اسلام شهر با استانداردهای آموزش و پرورش و مقایسه با مدارس منطقه 6 تهران از نظر منابع مالی، مواد و تجهیزات. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

بزرگ سهرابی، فاطمه. (1385). مقایسه کتابخانه های سنتی و کتابخانه های اینترنتی. ماهنامه رشد مدیریت مدرسه، دوره پنجم، شماره 6. اسفند1385. انتشارات کمک آموزشی.

بنیانیان، محمدرضا. (1374). فضای آموزشی. فصلنامه تعلیم و تربیت.

بولا. ه. س. (1979). ارزیابی آموزشی و کاربرد آن در سواد آموزی تابعی (ترجمه عباس بازرگان،1362). تهران: مرکز نشردانشگاهی.

بیابانگرد، اسماعیل. (1380). روش های پیشگیری از افت تحصیلی. تهران: انتشارات سازمان انجمن اولیا و مربیان.

پورحقگو، محمد. (1386). بررسی عوامل موثر در ایجاد رفتار امتناع از مدرسه دانش آموزان دوره راهنمایی استان گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

تقی پور ظهیر، علی. (1384). مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی. تهران: آگاه. چاپ بیست و چهارم.

جلالی، محمدرضا. (1386). فصلنامه تعلیم و تربیت، پژوهشکده تعلیم و تربیت ویژه نامه نابرابری های اجتماعی در آموزش و پرورش. سال 23. شماره سوم. پاییز 1386.

چاکر، دونالد؛ هاینز، ریچارد. (1993). مدارس برتر جهان، استانداردهای جدید آموزش و پرورش. (ترجمه مرجان مرندی،1376). تهران: دفتر همکاری های علمی و بین المللی وزارت آموزش و پرورش.

حاتمی، حسین و همکاران . (1383). کتاب جامع بهداشت عمومی، جلد سوم. تهران: ارجمند.

حلم سرشت، پریوش؛ دل پیشه، اسماعیل. (1383). درسنامه جامع علوم بهداشت، جلد چهارم. تهران: انتشارات چهر.

خاکزادان، زهرا. (1385). بررسی رابطه بین منبع کنترل و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی مدارس دولتی شهر نیشابور. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

خوش لهجه، انیس. (1386). مشکلات تدریس در مدارس چند پایه، ماهنامکه رشد معلم، دوره 26. شماره پی درپی 222-221.

دانه کار، ماهرخ. (1372). زمینه اجتماعی بزهکاری، مجله پیوند. تهران: انجمن اولیا و مربیان.

دلاور، علی.(1380). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.

دوست محمدی، غلامرضا. (1371). کار در دبستان. تهران: انتشارات صفی علیشاه.

ریچارد پی. هالجین وسوزان کراس ویتبورن. (2003). آسیب شناسی روانی. (ترجمه یحیی سید محمدی،1385). تهران: نشر روان. جلد دوم.

زمانی، بی بی عشرت. (1377). کتابخانه آموزشگاهی. مجله تکنولوژی آموزشی. شماره 2، تهران: انتشارات کمک آموزشی.

سابقی، فرامرز. (1384). بررسی وضعیت موجود فضاهای آموزشی شهر کهنوج و مطابقت آنها با استانداردهای مطلوب آموزشی. پایان نامکه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. (1386). راهبردهای آموزشی. اصفهان: انتشارات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.

سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان. (1386). راهنمای فعالیت های انجمن اولیا و مربیان. تهران انجمن اولیا و مربیان.

سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور. (1382). ضوابط و طراحی ساختمان های آموزشی. نشریه شماره232.

سالمی، نجمه. (1383). بررسی جایگاه کتابدار و کتابخانه در آموزش و پرورش ایران. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره90.

سرتیپی، سیاوش. (1380). روابط معلم .و دانش آموز. تهران: نشر فاخته.

سرکار آرانی، محمد رضا. (1382). اصلاحات آموزشی و مدرن سازی. تهران: -روزنگار.

سیف، سوسن و همکاران. (1385). روان شناسی رشد. تهران: سمت.

سیف، علی اکبر. (1383). روان شناسی پرورشی، روان شناسی یادگیری و آموزش. تهران: آگاه.

سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت الله. (1380). روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، تهران: ارسباران.

سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت الله. (1384). نارسایی های ویژه در یادگیری و چگونگی تشخیص و روش بازپروری. تهران: مکیال.

شعاری نژاد، علی اکبر. (1386). روان شناسی رشد. تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ هجدهم.

شعبانی، حسن. (1385). مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس)، جلد دوم. تهران: سمت.

شکوهی، غلامحسین. (1370). رابطه آموزش و اشتغال در بخش غیر متشکل اقتصادی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه تهران.

شکوهی، غلامحسین. (1374). تعلیم و تربیت و مراحل آن. مشهد: آستان قدس رضوی.

شهرکی، پوران دخت. (1376). طراحی مجموعه آموزشی دخترانه. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

صافی، احمد. (1373). دوره ابتدایی. اهمیت و نقش مدیریت در این دوره، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش. سال دوم، شماره4. صص(32-28).

صافی، احمد. (1380). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه. تهران: سمت.

عبداللهی، بیژن. (1383). طراحی سامانه ی نشانگرهای ارزیابی کیفیت مدارس ابتدایی و راهنمایی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره90،صص(150-127).

عبدالعلی زاده، علی. (1386). ماهنامه رشد معلم، شماره هفتم، دی ماه1386. شماره پی درپی 216. تهران: انتشارات کمک آموزشی.

عماد زاده، مصطفی. (1385). اقتصاد آموزش و پرورش. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

غفاری، علی. (1377). اصول و مبانی فضاهای آموزشی. تهران: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور.

فرقانی رئیسی، شهلا. (1383). مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان. تهران: وزارت آموزش و پرورش.

فریار، اکبر؛ رخشان، فریدون. (1379). ناتوانی های یادگیری. تهران: مبنا.

فشارکی، پریدخت. (1373). جغرافیای روستایی. تهران: دانشگاه پیام نور.

فقیهی، عباس. (1373). بررسی رابطه برخی از درون دادهای نظام آموزش ابتدایی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دبستان های شهرستان اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

قاضی زاده، بهرام. (1377). اصول طراحی فضاهای آموزشی. تهران: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور.

کاکو جویباری، علیرضا و دیگران.( 1382). سند و منشور اصلاح نظام آموزش و پرورش ایران. تهران: وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت.

کریمی، یوسف. (1373). روان شناسی اجتماعی آموزش و پرورش، چاپ اول. تهران: موسسه نشر و ویرایش. با همکاری انتشارات فهیم.

کومبز. (1985). بحران جهانی آموزش و پرورش و چشم انداز آن از دهه هشتاد. (ترجمه فریده آل آقا،1373). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کومینگز، ویلیام. ک. دال، فرانک پی. بهسازی کیفیت آموزش ابتدایی در کشورهای در حال گذر. (ترجمه مرتضی مشتاقی،1376). تهران: عمیق.

گروه مشاوران یونسکو(بی تا). فرایند برنامه ریزی آموزشی. (ترجمه فریده مشایخ،1373). انتشارات مدرسه.

گله داری، صدیقه. (1375). بررسی علل چند شغله بودن معلمان مقطع متوسطه شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطباعی تهران.

لاکهید، مارلن ای؛ ورسپور، آدریان. (1989). توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش ابتدایی در کشورهای در حال توسعه، بازنگری گزینه های گوناگون سیاستگذاری (ترجمه سید جعفر سجادیه و علیزاده لاهیجی،1371). تهران: انتشارات مدرسه.

لورای، برک. (2001). روان شناسی رشد، جلد دوم. (ترجمه یحیی سید محمدی،1382). تهران: انتشارات ارسباران.

لوئیس، خوزه؛ گوریدو، گارسیا. (1986). آموزش ابتدایی در استانه قرن بیست و یکم (ترجمه علی مهدی پور،1374). تهران: امیر کبیر.

مفیدی، فرخنده. (1380). مدیریت مراکز پیش دبستانی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

مک شین، داکرل. (2000). تشخیص و درمان اشکالات یادگیری کودکان. (ترجمه پرویز شریفی درآمدی و دیگران،1380). انتشارات خوشنواز.

منصور، محمود. (1381). روان شناسی ژنتیک. تهران: سمت.

میر شکار، حبیب الله. (1386). بررسی و مقایسه درون دادهای آموزش ابتدایی شهرستان زاهدان با استانداردهای مطلوب آموزشی و رابطه آن با ارتقاء کیفیت بروندادها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

میر کمالی، سید محمود. (1376). مدیریت در دبستان. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره چهارم، صص(11-4).

میلانی فر، بهروز. (1379). روان شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. تهران: قومس.

ناصری، ابوذر. (1386). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش نشانه های اختلال نا فرمانی مقابله ای. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

نجفی، محمد علی. (1371). نگاهی به مسایل آموزش و پرورش شهر تهران: انتشارات تربیت.

نجفی، محمد علی. (1372). آیین نامه انجمن اولیا و مربیان واحد های آموزشی. وزارت آموزش و پرورش.

نریمانی، احمد. (1371). عوامل موثر بر افت تحصیلی. مجله پیوند، شماره 160، انتشارات کمک آموزشی.

نوید ادهم، مهدی. (1382). پیام مدرسه. تهران: انتشارات مدرسه.

واحد تحقیقات انجمن اولیا و مربیان. (1366). آشنایی با انجمن اولیا و مربیان. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

واحد تحقیقات انجمن اولیا و مربیان. (1380). جذب مشارکت های اولیا. ماهانه آموزشی – تربیتی پیوند.تهران:  انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

وزارت آموزش و پرورش. (1385). آمار آموزش و پرورش، دفتر آمار و برنامه ریزی و بودجه سال تحصیلی 1386-1385.

ویلیام گلاسر. (2003). مدارس بدون شکست.  (ترجمه ساده حمزه و مژده حمزه تبریزی،1382). تهران: انتشارات رشد.

هارولد، کاپلان؛ بنیامین سادوک. (1995). اختلالات روانی و رفتاری دوران کودکی و نوجوانی. (ترجمه مهدی صابری و همکاران،1377). تهران: انتشارات قلمستان هنر.

هارولد، کاپلان؛ بنیامین سادوک. خلاصه روان پزشکی علوم رفتاری – روان پزشکی بالینی. (ترجمه نصرت الله پور افکاری،1385).

هاشمیان، کیانوش. (1386). روان شناسی نابهنجاری و زندگی نوین. تهران: دانشگاه الزهرا.

هلک، ژان. (1990). آموزش و پرورش، سرمایه گذاری برای آینده. (ترجمه عبدالحسین نفیسی، 1371). انتشارات مدرسه.

یزدان پناه، قربانعلی. (1373). بررسی وضعیت موجود فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی شهرستان های استان مازندران در مقایسه با استانداردهای مطلوب آموزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع لاتین

Akhtar, Rafique.(ed), Pakistan yearbook, 2000-2001 Karachi – Lahore: East and West publishing Company, 2001.

Berry, C. (2001). Achievement effects of multigrade and monograde primary schools in the Turks and Caicos Islands. International Journal of Educational Development. Vol. 21. pp. 537-552.

Earthman, Glen, (2002). A state wide study of student achievement and behavior and school building condition, paper presented at the annual meeting of the council of education facility planners, international, Dallas, TX, (ERIC). Document, reproduction service, No. Ed 3878781.

EPA (environmental protection Agancy). 2000. Indoor air quality and student performance. EPA report, number EpA, 402. F. 00.009.

Washington, D.C: Environmental Protection Agency.

Epstein, Conway, (2000). Daylighting in schools: An investigation in the relationship between day lighting and human performance. Sanfrancisco, clif, pacific Gas and Electricity Company.

Heschong Mahone Grop. (2002). Daylighting in school, additional analysis. Sacramanto, calif.: California Energy commission (CEC contract to new building institute, number 400-99-13).

Lackney, J.A. (1999). Assessing school facilities for learning assessing the impact of physical environment on the educational process. Mississippi State: Educational Design Institute, (ed 441330).

Miller. J. and et al. (2003), How school library media service impact on student achievement country. School and secondary education. Missouri State Library.

Roos. N. Kenneth and Genevios, (2006), Cross – national studies of the quality of education: planning their impact. Unesco, Pigozzi, Mary joy, what is the quality of education? (A unesco perspective). Rosen, K. G., and Richardson. (1999). would removing indoor air particulates in children’s environments reduce rate of absenteeism – A hypothesis. The science of the Total Environment.

Schneider, M. (2002). Do school facilities affect academic outcomes. National clearinghouse for educational facilities. Washington, D.C.

Taylor, Mullhall, A. (2001). Linking Learning Environments through Agricultural Experience — enhancing the learning process in rural primary   schools.   International   Journal   of  Educational Development. Vol. 21. pp. 135-148.

Wasley, R. (2000). Small schools, Great strides. A study of new small schools in Chicago.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

 

مدیر گرامی مدرسه: با عرض سلام وخسته نباشید ، این پرسشنامه صرفاً جهت گرد آوری اطلاعات لازم جهت تدوین پایان نامه كارشناسی

 

ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران تهیه شده است، لطفاً با تكمیل دقیق آن پژوهشگر را در اجرای تحقیق یاری فرمایید.

 

متشكرم

 

اطلاعات كلی مدرسه:

 

نوع مدرسه:  پسرانه 1                                        دخترانه 1                        مختلط 1

تعداد دانش آموزان مدرسه ………………نفر                                            تعداد كلاس های مدرسه ……………..كلاس

پایه اول………….كلاس    پایه دوم ……….كلاس            پایه سوم………..كلاس       پایه چهارم ………كلاس    پایه پنجم………..كلاس

 

تعداد كاركنان مدرسه ونوع مدرك:

مدیر:نوع مدرك:  دیپلم 1           فوق دیپلم 1             لیسانس 1                    فوق لیسانس 1

 

تعداد معاونان ……….نفر    دیپلم 1             فوق دیپلم 1        لیسانس 1                           فوق لیسانس 1

تعداد معلمان……..نفر     دیپلم 1          فوق دیپلم   1          لیسانس 1                  فوق لیسانس 1

میزان سابقه معلمان   1- 3سال   1       3-8 سال 1          9-12 سال 1               12سال به بالا  1

دیگر كاركنان………نفر      امور دفتری………            مربی بهداشت…………نفر               مربی ورزش………….نفر

 

  • هر كلاس درس چند دانش آموز دارد؟

كلاس اول ……نفر     كلاس دوم ……..نفر   كلاس سوم……..نفر    كلاس چهارم …….نفر     كلاس پنجم……..نفر

  • نیمكت های مورد استفاده در كلاس درس چند نفره هستند؟

چهار نفره 1                سه نفره1             دو نفره 1              صندلی یك نفره 1

  • نیمكت های كلاس از چه جنسی ساخته شده اند؟

چوب  1                       فلز 1                 تركیبی از هر دو1

4- ابعاد هر كلاس درس نظری چند متر است؟   طول……………                    عرض………………

5- نور كلاس درس از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی 1    نور طبیعی +نور مهتابی 1     نور طبیعی + لامپ حبابی 1    فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

6- در رنگ آمیزی داخل كلاس های دروس نظری از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها……………………..                                      رنگ سقف……………….

7- آیا مدرسه دارای كلاس دروس تجربسی می باشد؟   بلی 1                      خیر 1

در صورت داشتن كلاس دروس تجربی به سوالات زیر پاسخ دهید

8- مدرسه دارای چند واحد كلاس تجربی می باشد؟           ……………….واحد

9- ابعاد هر كلاس درس تجربی چند متر است؟   طول…………….                          عرض………………

10- نور كلاس های دروس تجربی از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی 1            نور طبیعی + نور مهتابی1   نور طبیعی + لامپ حبابی 1   فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی1

11- در رنگ آمیزی داخل كلاس های دروس تجربی از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ……………..                                 رنگ سقف…………………

12- آیا مدرسه دارای اتاق سمعی وبصری می باشد ؟    بلی  1                         خیر 1

در صورت داشتن اتق سمعی وبصری به سوالات زیر پاسخ دهید

13- ابعاد اتاق سمعی وبصری چند متر است؟     طول …………….                  عرض………………..

14- نور اتاق سمعی وبصری ازچه منبعی تأمین می گردد؟11

نور طبیعی 1   نور طبیعی + نورمهتابی 1   نور طبیعی + لامپ حبابی  1      فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

15- چه رنگی در رنگ آمیزی داخل اتاق سمعی وبصری بكار رفته است ؟

رنگ دیوارها …………….                                        رنگ سقف……………………

16- مدرسه دارای كدامیك از وسایل آموزشی زیر می باشد؟

نقشه وكره 1   ویدیو 1     تلوزیون 1        اوپك 1       اورهد 1  رادیو ضبط 1

17- آیا مدرسه شما دارای اتاق كامپیوتر برای دانش آموزان می باشد؟   بلی 1      خیر 1

در صورت داشتن اتاق كامپیوتر به سوالات زیر پاسخ دهید

18- چند دستگاه كامپیوتر در اتاق كامپیوتر وجود دارد؟  ………………..دستگاه

19- ابعاد اتاق كامپیوتر چند متر است ؟   طول…………….                 عرض …………………

20- آیا مدرسه دارای سالن چند منظوره می باشد؟    بلی 1                       خیر 1

در صورت داشتن سالن چند منظوره ، لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

21- ابعاد سالن چند منظوره چند متر است؟   طول………………..                       عرض……………………….

22- برای كدامیك از موارد زیر از سالن چند منظوره استفاده می شود؟  ورزش 1      برگزاری نماز جماعت 1

تشكیل جلسات اولیاء ومربیان1          جشن ونمایش 1        سخنرانی 1      همه موارد1

23- نور سالن چند منظوره از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی1    نور طبیعی + نور مهتابی 1          نور طبیعی + لامپ حبابی 1  فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

24- در رنگ آمیزی داخل سالن چند منظوره از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها……………..                          رنگ سقف…………………….

25- آیا مدرسه دارای كتابخانه می باشد؟   بلی 1                 خیر 1

در صورت داشتن كتابخانه ، لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

26- ابعاد كتابخانه چند متر است؟     طول……………                         عرض ………………………

27- كتابخانه دادای چند جلد كتاب است؟.  ………………جلد

28- نور كتابخانه از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی  1           نور طبیعی +نور مهتابی1         نور طبیعی +لامپ حبابی 1    نور طبیعی یا لامپ حبابی 1

29- در رنگ آمیزی داخل كتابخانه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها………………….                                  رنگ سقف……………………..

30- آیا مدرسه دارای اتاق فعالیت های پرورشی می باشد؟   بلی 1                          خیر 1

در صورت داشتن اتاق فعالیت های پرورشی به سوالات زیر پاسخ دهید

31- ابعاد اتاق های پرورشی چند متر است؟    طول…………                     عرض………………..

32- نور اتاق فعالیت های پرورشی از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی 1نور طبیعی + نور مهتابی1   نور طبیعی + لامپ حبابی 1  فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی1

33- از چه رنگی برای رنگ آمیزی اتاق فعالیت های پرورشی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها…………………                                        رنگ سقف……………………

34- آیا مدرسه دارای نماز خانه می باشد؟      بلی 1                      خیر  1

در صورت داشتن نماز خانه به سوالات زیر پاسخ دهید

35- ابعاد نماز خانه چند متر است؟     طول………………….                        عرض………………………

36- نور نماز خانه از چه منبعی تأمین می شود؟

نور طبیعی  1   نور طبیعی + نور مهتابی 1   نور طبیعی + لامپ حبابی 1   نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

37- در رنگ آمیزی داخل نماز خانه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها………………………                                   رنگ سقف…………………………

38- آیا مدرسه دارای اتاق بهداشت وكمك های اولیه می باشد؟   بلی  1              خیر 1

39- ابعاد اتاق بهداشت وكمك های اولیه چند متر است ؟   طول ……………………                  عرض……………….

40- نور اتاق بهداشت وكمك های اولیه از چه منبعی تأمین می گردد

نور طبیعی 1  نور طبیعی + نور مهتابی 1        نور طبیعی + لامپ حبابی 1     نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

41- از چه رنگی برای رنگ آمیزی داخل اتاق بهداشت وكمك های اولیه استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ……………………                                         رنگ سقف………………….

42- آیا مدرسه دارای دفتر مدیر می باشد؟    بلی 1                خیر 1

در صورت داشتن دفتر مدیر به سوالات زیر پاسخ دهید

43 – ابعاد دفتر مدیر چند متر است؟    طول…………………….                 عرض………………..

44- نور دفتر مدیر از چه منبعی تأمین می شود؟

نور طبیعی  1    نور طبیعی +نور مهتابی1           نور طبیعی + لامپ حبابی 1  نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

45- از چه رنگی برای رنگ آمیزی داخل اتاق مدیر استفاده شده است؟

رنگ دیوارها…………………                         رنگ سقف…………………….

46- آیا مدرسه دارای دفتر معاون یا معاونان می باشد؟   بلی 1                   خیر1

در صورت داشتن دفتر معاون یا معاونان به سوالات زیر پاسخ دهید

47- ابعاد دفتر معاون یا معاونان چند متر است؟   طول ………………………                     عرض……………………

48- نور طبیعی دفتر معاون یا معاونان از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی 1  نور طبیعی + نور مهتابی 1    نور طبیعی + لامپ حبابی 1      فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

49- در رنگ آمیزی اتاق دفتر معاون یا معاونان از چه رنگی استفاده شده است

رنگ دیوارها …………………                                  رنگ سقف………………

50- آیا مدرسه دارای اتاق كاركنان وامور دفتری وتكثیر می باشد     بلی 1                    خیر 1

در صورت داشتن اتاق كاركنان وامور دفتری وتكثیر به سوالات زیر پاسخ دهید

51- ابعاد اتاق كاركنان وامور دفتری وتكثیر چند متر است؟   طول…………………              عرض ……………..

52- نور اتاق كاركنان وامور دفتری وتكثیر از چه منبعی تأمین می شود؟

نور طبیعی 1     نور طبیعی + نور مهتابی 1    نور طبیعی + لامپ حبابی 1      فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

53- در رنگ آمیزی اتاق كاركنان وامور دفتری وتكثیر از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ……………………                     رنگ سقف…………………….

54- آیا مدرسه دارای انبار بخش اداری می باشد   بلی 1                            خیر 1

در صورت داشتن انبار اداری به سوالات زیر پاسخ دهید

55-ابعاد انبار بخش اداری چند متر است ؟   طول………………………..                                عرض…………………

56- نور انبار بخش اداری از چه منبعی تأمین می شود

نورطبیعی 1         نور طبیعی +نور مهتابی 1       نور طبیعی + لامپ حبابی 1      فقط نورمهتابی یا لامپ حبابی1

57- از چه رنگی برای رنگ آمیزی داخل انبار بخش اداری استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ………………………                                رنگ سقف…………………………

58- آیا مدرسه دارای اتاق استراحت معلمان می باشد؟    بلی 1                     خیر1

در صورت داشتن اتاق استراحت معلمان به سوالات زیر پاسخ دهید

59- مدرسه دارای چند واحد اتاق استراحت معلمان می باشد؟  ……………………واحد

60- ابعاد هر اتاق استراحت معلمان چند متر است

طول  …………………                                        عرض………………….

61- نور اتاق استراحت معلمان از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی 1    نور طبیعی + نور مهتابی 1   نور طبیعی + لامپ حبابی 1                      فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

62- در رنگ آمیزی اتاق استراحت معلمان از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها…………………….                          رنگ سقف………………………..

63- آیا مدرسه دارای دفتر كار معلمان وملاقات با اولیاء می باشد ؟   بلی 1             خیر 1

در صورت داشتن اتق كار معلمان با اولیاء به سوالات زیر پاسخ دهید

64- ابعاد دفتر كار معلمان واولیاء چند متر است ؟   طول……………………..                 عرض………………

65- نور اتاق دفتر كار معلمان  وملاقات با اولیا ء از چه منبعی تأمین میشود

نور طبیعی 1  نور طبیعی + نور مهتابی 1       نور طبیعی + لامپ حبابی 1     فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

66- در رنگ آمیزی اتاق كار معلمان وملاقات با اولیاء از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ………………                   رنگ سقف…………………….

67- آیا مدرسه دارای توالت ودستشویی مخصوص كاركنان مدرسه می باشد؟   بلی 1      خیر 1

در صورت داشتن توالت مخصوص كاركنان ، به سوالات زیر پاسخ دهید

68- مدرسه دارای چند واحد توالت مخصوص كاركنان می باشد ؟   ………………..واحد

69- ابعاد هر واحد توالت مخصوص كاركنان چند متر است؟  طول………………….                  عرض………………….

70- نوع رنگ داخل توالت های مخصوص كاركنان چه رنگی می باشد ؟   رنگ……………………

71- مدرسه دارای چند توالت برای دانش آموزان می باشد   …………………..واحد

72- ابعاد هر واحد توالت مخصوص دانش آموزان چند متر است؟   طول………………..         عرض……………………….

73- چه نوع رنگی در داخل توالت های مخصوص دانش آموزان به كار رفته است؟

رنگ دیوارها …………………..                                  رنگ سقف…………………….

74-مدرسه دارای چند آبخوری برای دانش آموزان می باشد؟   ……………………عدد

75- ابعاد هر آبخوری چند متر است؟     طول…………………….                   عرض……………………

76- آیا مدرسه دارای انبار وسایل نظافت وشستشو می باشد؟    بلی 1        خیر 1

در صورت داشتن انبار وسایل نظافت وشستشو ، به سوالات زیر پاسخ دهید

77- چند واحد انبار وسایل نظافت وشستشو در مدرسه وجود دارد؟     …………………واحد

78- ابعاد هر واحد انبار وسایل نظافت وشستشو چند متر است؟     طول …………………        عرض …………………

79- نور اتاق انبار وسایل نظافت وشستشو از چه منبعی تأمین می گردد

نور طبیعی 1     نور طبیعی + نور مهتابی 1   نورطبیعی + لامپ حبابی 1   فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

80- در رنگ آمیزی داخل انبار وسایل نظافت وشستشو از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ………………                          رنگ سقف…………………

81- آیا مدرسه دارای سالن غذاخوری می باشد؟   بلی 1                     خیر 1

در صورت داشتن سالن غذاخوری ، به سوالات زیر پاسخ دهید

82- ابعاد سالن غذاخوری چند متر است؟   طول…………………..                       عرض ………………………

83- نور سالن غذاخوری از چه منبعی تأمین می گردد

نور طبیعی 1       نور طبیعی + نور مهتابی 1   نور طبیعی + لامپ حبابی 1  فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

84- در رنگ آمیزی داخل سالن غذاخوری از چه رنگی استفاده شده است

رنگ دیوارها…………………                                      رنگ سقف………………….

85- آیا مدرسه دارای بوفه است ؟    بلی 1                                           خیر 1

در صورت داشتن بوفه ، به سوالات زیر پاسخ دهید

86- ابعاد بوفه چند متر است؟   طول……………….                         عرض …………………..

87- نور بوفه از چه منبعی تأمین می گردد

نورطبیعی 1        نور طبیعی + نور مهتابی 1       نور طبیعی + لامپ حبابی 1    فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

88- چه رنگی در رنگ آمیزی بوفه بكاررفته است؟    .رنگ…………………..

 

89- آیا مدرسه دارای آبدارخانه می باشد؟    بلی 1                               خیر 1

در صورت داشتن آبدارخانه ، به سوالات زیر پاسخ دهید

90- چند واحد آبدارخانه در مدرسه وجود دارد؟   ………………….واحد

91- ابعاد هر آبدارخانه چند متر است؟   طول ………………………..                            عرض…………………

92- نور آبدارخانه از چه منبعی تأمین می گردد؟

نورطبیعی 1      نور طبیعی + نورمهتابی 1      نور طبیعی + لامپ حبابی 1  فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

93- در رنگ آمیزی داخل آبدارخانه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ………………………                          رنگ سقف……………………

94- ابعاد هال وراهرو ساختمان مدرسه چند متر است ؟    طول ………………….           عرض…………………….

95- نور هال وراهرو ساختمان مدرسه از چه منبعی تأمین می گردد

نور طبیعی 1    نور طبیعی + نور مهتابی 1        نور طبیعی + لامپ حبابی 1      فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

96- دررنگ آمیزی هال وراهرو مدرسه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ………………….                        رنگ سقف……………………

97- ورودی در هال وراهرو چند متراست؟

طول ……………………….                      عرض……………………..

اگر مدرسه دو طبقه یا بیشتر است به سوالات زیر پاسخ دهید

98- عرض راه پله ها چند متر است؟   ………………..متر

99- راه پله ی هر طبقه چند متر است؟   …………………………….متر

100- ابعاد سطوح زیر ساخت دیوارها وستون ها چند متر است؟

طول…………………………………..           عرض………………………

101- ابعاد فضای صف جمع وتفریح (زمین های ورزش ) چند متر است؟     طول…………………….        عرض……………….

102- ابعاد فضای سبز مدرسه چند متر است؟     طول …………………       عرض ………………….

103- آیا در فضای سبز مدرسه باغچه وگل وگیاه وجود دارد ؟    بلی 1                                                                     خیر 1

در صورت داشتن باغچه وگل وگیاه به سوالات زیر پاسخ دهید

104-ابعادی كه برای  باغچه وگل وگیاه در نظر گرفته شده است چند متر است؟

طول……………………………….                              عرض…………………………

105- چند اصله درخت در حیاط مدرسه وجود دارد ؟ ……………………………اصله

106- ابعاد فضای راههایتوقف وسایل نقلیه مدرسه وپاركینگ چند متر است؟

طول………………………                             عرض………………………….

107- ابعاد فضای راههای ارتباطی در حیاط مدرسه چند متر است؟

طول…………………….                             عرض………………………

108- ابعاد فضای تلف شده محوطه چند متر است ؟

طول ……………………                            عرض………………………….

 

109- ابعاد فضای محوطه، پیش بینی شده برای توسعه آتی مدرسه چند متر است؟

طول…………………………                                              عرض………………………..

110- در رنگ آمیزی دیوارها وحیاط داخلی مدرسه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ…………………و…………………..و…………………و……………….

111- دمای فضای كلاس ، راهرو وهال در فصل گرما به چند درجه می رسد؟

كلاس ها………………………..                            هال وراهرو……………………………

112- دمای فضای كلاس، راهرو وهال در سرما به چند درجه می رسد؟

كلاس ها ………………………….                       هال وراهرو……………………………

113- مدرسه با كدامیك از كاربری های زیر سازگار زیر همجوار است؟

كاربری های مسكونی 1             كاربری های فرهنگی 1          كاربری های آموزشی 1

فضای سبز وپارك 1             هیچكدام1

114- مدرسه با كدام یك از كاربریهای زیر همجوار است؟

آلاینده های هوا شامل: صنایع ، پایانه های مسافربری 1

آلاینده های صوتی شامل : بزرگ راهها، فرودگاه ها، مسیر راه آهن، مراكز تجاری پررفت وآمدو….1

آلاینده های محیط مثل: فاضلاب های شهری، كشتار گاه ها، دامداری ها، مراكز درمانی، گورستان ها1

هیچكدام 1

115- مدرسه از نظر مكانی در چه موقعیتی  قراردارد؟

روبه شمال 1                    روبه جنوب 1         روبه شرق 1            روبه غرب 1

116- آیا ساختمان های مدرسه قابلیت گسترده شدن به منظور پاسخگویی به تقاضاهای جدید آموزشی دارد؟

بلی 1                                                                       خیر1

117- آیا در مدرسه آزمایشگاه ومركز مواد وسایل آموزشی وجود دارد؟   بلی 1         خیر 1

در صورت داشتن آزمایشگاه ومركز مواد آموزشی به سوالات زیر پاسخ دهید

118- ابعاد آزمایشگاه ومركز مواد آموزشی چند متر است؟    طول…………………..                 عرض…………………

119- نور آزمایشگاه از چه منبعی تأ مین می گردد

نور طبیعی 1          نورطبیعی+ نور مهتابی 1    نورطبیعی + لامپ حبابی 1   نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

120- در رنگ آمیزی آزمایشگاه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها…………………                            رنگ سقف ……………..

121- آیا مدرسه دارای انجمن اولیاء ومربیان می باشد ؟   بلی 1                    خیر 1

در صورت داشتن انجمن اولیاء ومربیان به سوالات زیر پاسخ دهید

 

122- اعضای اصلی چند نفراند؟    …………………نفر

123- اعضای علی البدل چند نفراند؟…………………….نفر

124- در جلسات انجمن اولیاء ومربیان چه مباحثی مطرح می گردد

آموزشی 1         پرورشی وفوق برنامه 1         عمرانی وتجهیزاتی 1                    سایر موارد 1

125- تعداد دانش آموزانی كه در سال تحصیلی 86-1385 ترك تحصیل نموده اند چند نفر است؟

پایه اول…….نفر     پایه دوم…………نفر       پایه سوم………….نفر  پایه چهارم ………نفر        پایه پنجم ………….نفر

 

126- تعداد قبول شدگان در خرداد ماه 1386 چند نفراست ؟

پایه اول ……….نفر     پایه دوم …………….نفر   پایه سوم …………..نفر      پایه چهارم ……………نفر    پایه پنجم ………….نفر

 

127- تعداد دانش آموزان تجدیدی در خردادماه 1386 چند نفر است؟

پایه اول…………..نفر    پایه دوم ………نفر    پایه سوم ………………نفر    پایه چهارم …………….نفر      پایه پنجم …………..نفر

 

128- تعداد دانش آموزان مردودی در امتحانات خردادماه 1386 چند نفر است؟

پایه اول ……………نفر    پایه دوم ……………نفر   پایه سوم  …………..نفر  پایه چهارم …………… نفر     پایه پنجم…………….نفر

 

129- تعداد تكرار كنندگان پایه در سال تحصیلی 87-1386 چند نفر است ؟

پایه اول ………..نفر    پایه دوم ……………نفر     پایه سوم ………………نفر  پایه چهارم  …………….نفر    پایه پنجم ………..نفر

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *