پیشنهادات:پایان نامه مشاوره,بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار


دانلود پایان نامه

پیشنهادات:

سطوح بالای تعهد سازمانی بیانگر قبول رزشها و اهداف سازمانی در پرسنل بوده كه سبب وفاداری و تلاش بیشتر در جهت نیل به اهداف سازمان می گردد بدین سبب سازمانها به ایجاد محیطهایی كاری با تعهد بالا برای پرسنل خود علاقه مند هستند،زیرا تحقیقات نشان داده است كه باتعهد سازمانی بالا سازمانها به نتایج ارزشمندی ازقبیل كاهش تغییر وتبدیل، بالارفتن انگیزش كاركنان،افزایش حمایت سازمانی و بهبود سطح رفتارها و… دست خواهند یافت(لابات مدین،2007،ص197).

با توجه به یافته های تحقیق و مطالعات صورت گرفته پیشنهادات زیرجهت ارتقاء سطح تعهد كاركنان ارائه می گردد.

  1. با ایجاد تیمی متخصص ، وضعیت تعهد سازمانی پرسنل بصورت دوره ای در سطوح مختلف سازمان ارزیابی شده و بازخورهای لازم ارائه گردد.
  2. عوامل شخصی اثر گذار بر تعهد سازمانی پرسنل مورد بررسی قرار گرفته و علت سطوح پایین تعهد جهت ارایه راهكار بررسی و مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند.
  3. با بستر سازی مناسب شرایطی جهت ورود افراد متعهد به سازمان از طریق برگزاری آزمون و تكمیل پرسشنامه های تعهد سازمانی و همچنین مصاحبه های تخصصی و….فراهم گردد.
  4. در تعیین اهداف و ارزشهای سازمان از نظرات كاركنان استفاده شده و درتصمیمات مرتبط با حوزه كاری اشان مشاركت داده شوند.
  5. افراد متعهد در سازمان شناسایی شده وضمن تشویق، سطوح بالاتری از مسوولیت به آنها واگذار شده و شرایط رقابت سازنده و مثبت برای سایر پرسنل نیز فراهم گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع ومآخذ:

منابع فارسی:

 

1).احمد پور، محمود و شائمی،علی(1379). رابطه تعهد و وجدان کاری با تعهد سازمانی، توسعه مدیریت، شماره 11 و 12

2). استرون، حسین (1377). تعهد سازمانی، مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل 17

3).پازارگادی،مهرنوش و جهانگیر،فریدون(1385). تعهد سازمانی پرستاران وعمل مرتبط با آن،نشریه دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه شهیدبهشتی،شماره 54

4). حضوری، محمد جواد (1384). رابطه تعهد سازمانی با ویژگیهای اعضاء هیات علمی دانشگاه پیام نور، فصلنامه دانشگاه پیام نور، سال سوم، شماره سوم ، پائیز 1384 ص 23.

5). حمیدی‌، مهرزاد و كشتی‌ دار، محمد(1382). . بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشكده های تربیت بدنی دانشگاه های كشور،نشریه حركت، شماره15

6). خوی نژاد،غلامرضا(1385).روشهای تحقیق درعلوم تربیتی،چاپ سوم ،تهران،انتشارات سمت

7).رحمان سرشت،حسن و فیاضی،مرجان(1387). رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد وعملكرد كاركنان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی “ویژه مدیریت”،سال هشتم، شماره 29

8). رنجبریان، بهرام(1375). . تعهد سازمانی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان، سال دهم، شماره 1 و 2

9). زكی، محمد علی(1383).بررسی تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی معلمان دبیرستانهای شهر اصفهان، مجله مصباح ،سال سیزدهم، شماره 51

10). ساروقی، احمد(1375).تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت،فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 35، ص 73 65

11). سكاران،اوما(1384). روشهای تحقیق درمدیریت صائبی،محمدوشیرازی،محمود (مترجم).چاپ سوم ،انتشارات موسسه عالی آموزش وتحقیق مدیریت وبرنامه ریزی

12). طالبان، محمد رضا(1381). تأملی بر مطالعات و تحقیقات مربوط به تعهد سازمانی در ایران و جهان ، نامه پژوهش، شماره 4

13). طالب پور،مهدی و امامی،فرشاد (1385). . بررسی ارتباط تعهد سازمانی ودلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مردآموزشگاههای نواحی هفت گانه مشهد، تحقیق در علوم ورزشی،شماره دوازدهم

14). عریضی،حمید رضا(1382). تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و تعارض نقش در بین معلمان زن و مرد استان اصفهان،فصلنامه آموزه، شماره پیاپی 17،ص29-32

15). فرهنگی،علی اكبر و حسین‌زاده، علی(1384). دیدگاههای نوین درباره تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر،شماره157

‍16).مرتضوی،سعید و مهربان ،حمید(1383). بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی،سال چهارم ، شماره 16

17). مشبكی،اصغر(1376).رابطه تعهد و وجدان كاری با تحول اداری،نامه تحقیق،شماره 5

 

 

.منابع لاتین

 

1). Abraham, R.(1997). The Relationship of Vertical and Horizontal Individualism and Collectivism to Intrapreneurship and Organizational Commitment. Leadership & Organizational Development Journal, Vol.18,Issue .4.

2). Allen,N.j.& Meyer,J.P.(1990). The Measurement & Antecedents of Affective,Continuance and Normative Cimmitment to the organizayion. Jornal of Occapational Psychology,Vol.63,

3). Allen, N. J ; Meyer ,J. P.(1996). Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity. Journal Of Vocational Behavior,Vol.49

4). Becker, H. S. (1960). Notes on The Concept of Commitment.

American Journal of Sociology,Vol.66,No,1

5). Demiray, E; Curabay, Ş.(2008). Organizational Commitment of Anadolu University Open Education Faculty Students. International Journal of Social Sciences, Vol. 3, Issue 2

6). Edwin J, Boezeman, Ellemers, (2008). .Pride and Respect in Volunteers’ Organizational Commitment.European Journal of Social Psychology, Vol. 38 Issue 1, p159-172

7). Elizur, D & Koslowsky, M. (2001). Values and Organizational Commitment. International. Journal of Manpower, Vol. 22 No. 7

8). Hawkins, W.D.(1998). Predictors of Affective Organizational Commitment Among High School Principals, Virginia Polytechnic Institute and State University, Unpublished Doctoral Dissertation

9). Liou, Shwu-Ru.(2008). An Analysis of the Concept of Organizational Commitment .Nursing Forum, Vol. 43 Issue 3

10). Mathieu, J.E., Zajac, D.M. (1990.(A Review and Meta-Analysis of The Antecedents, Correlates and Consequences of Organizational Commitment. Psychological Bulletin, Vol.108

11). Meyer, J.P; Herscovitch, L.(2001). Commitment in The Workplace: Toward a General Model. Human Resource Management Review, Vol.11, Issue. 3

12).Mowday, R.T& Steers, R.M& Porter, L. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior. Volume.14

13). Mowday, R.T., Porter, L., Steers, R.M. (1982). Employ Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Obsenteeism and Turnover.New York: AcademicPress, Book ISBN: 0125093705

14). Pala, F; Eker, S; Eker, M. Is, G. (2008). The Effects of Demographic Characteristics on Organizational Commitment and Job Satisfaction: An Emprical Study on Turkish Health Care Staff. The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Vol. 10, Issue

15). Yousef, D.A. (2001). Islamic Work Ethic – A Moderator Between Organizational Commitment and Job Satisfaction in a Cross-Cultural Context. Personnel Review, Vol. 30, No.2

16).Vakola, Maria&  Nikolaou, Ioannis (2005). Attutudes towards organizational change ,What is the role of employes stress and commitment?.Employ Relations Vol. 27 , Isswe 2.

17).Van Maanen, J. (1972). Pledging the Police: a Study of Selected Aspects of Recruit Socialization in A Large, Urban Police Department. University of California, Irvine, CA., Unpublished Doctoral Dissertation

18). Varona, F. (1996). Relationship Between Communication Satisfaction and Organizational Commitment in Three Guatemalan Organizations. Journal of Business Communication, Vol. 33, No.2.

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *