پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)

دانلود پایان نامه

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)                                           پیوست ب

لطفاًاین قسمت رابدقت مطالعه كنید:

می خواهیم درباره كسالت وناراحتی های پزشكی واینكه سلامت عمومی شمادرطی یك ماه گذشته تابه امروزچگونه بوده است اطلاعاتی به دست آوریم.لطفاًدرتمامی سئوالات زیر پاسخی را كه فكرمی كنیدباوضع شمابیشتر مطابقت داردمشخص كنید.بخاطرداشته باشید كه مامی خواهیم درباره ناراحتی های اخیرشمااطلاعاتی بدست آوریم،نه مشكلات وناراحتی هایی كه درگذشته داشته ایدسعی كنید به تمامی سئوالات پاسخ دهیدوجواب خودرادرمحل مربوط باعلامت ضربدرمشخص فرمائید.ازهمكاری شما بسیارمتشكریم.

1-آیاازیك ماه گذشته تابه امروز كاملاًاحساس كرده ایدكه خوب وسالم هستید؟

2- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزاحساس كرده ایدكه به داروهای تقویتی نیازدارید؟

3-آیاازیك ماه گذشته تابه امروز احساس ضعف وسستی كرده اید؟

4- آیاازیك ماه گذشته تابه امروز احساس كرده ایدكه بیمارهستید؟

5- آیاازیك ماه گذشته تابه امروز سردردداشته اید؟

6- آیاازیك ماه گذشته تابه امروز احساس كرده ایدكه سرتان رامحكم باچیزی مثل دستمال بسته ایدیااینكه فشاری به سرتان واردمی شود؟

7- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزاحساس كرده ایدكه بعضی وقتهابدنتان داغ ویاسردمی شود؟

8- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزاتفاق افتاده كه براثرنگرانی دچاربی خوابی شده باشید؟

9- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزشبهاوسط خواب بیدارمی شوید؟

10- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزاحساس كرده ایدكه دائماًتحت فشارهستید؟

11- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزعصبانی وبدخلق شده اید؟

12- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزبدون هیچ دلیل قانع كننده ای هراسان ویاوحشت زده شده اید؟

13- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزمتوجه شده ایدكه انجام هركاری ازتوان شماخارج است؟

14- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزاحساس كرده ایدكه درتمامی مدت عصبی هستیدودلشوره دارید؟

15- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزتوانسته ایدخودتان رامشغول وسرگرم نگه دارید؟

16- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزبرای انجام كارهابیش ازگذشته وقت صرف كرده اید؟

17- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزبطوركلی احساس كرده ایدكه كارهارابه خوبی انجام می دهید؟

18- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزازنحوه انجام كارهایتان احساس رضایت می كنید؟

19- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزاحساس كرده ایدكه نقش مفیدی درانجام كارها به عهده دارید؟

20- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزتوانایی تصمیم گیری درباره مسائل راداشته اید؟

21- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزقادربوده ایدفعالیتهای روزمره زندگی لذت ببرید؟

22- آیاازیك ماه گذشته تابه امروز تابه امروزفكركرده ایدكه شخص بی ارزشی هستید؟

23- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزاحساس كرده ایدكه زندگی كاملاًناامیدكننده است؟

24- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزاحساس كرده ایدكه زندگی ارزش زنده بودن راندارد؟

25- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزبه این مسأله فكركرده ایدكه ممكن است دست به خودكشی بزندید؟

26- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزاحساس كرده ایدكه چون اعصابتان خراب می شودنمی توانیدكاری انجام دهید؟

27- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزبه این نتیجه رسیده ایدكه ایكاش مرده بودیدوكلاًازشرزندگی خلاص می شدید؟

28- آیاازیك ماه گذشته تابه امروزاین فكربه ذهنتان رسیده است كه بخواهیدبه زندگیتان خاتمه بدهید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ

نام ونام خانوادگی:                             سن:                   تحصیلات:              رشته تحصیلی

1 بیشتر ازحد معمول درحد معمول كمترازحد معمول خیلی كمترازحدمعمول
2 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
3 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
4 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
5 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
6 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
7 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
8 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
9 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
10 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
11 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
12 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
13 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
14 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
15 بیشتر ازحد معمول درحد معمول كمترازحدمعمول خیلی كمترازحدمعمول
16 بیشتر ازحد معمول درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
17 بیشتر ازحد معمول درحد معمول كمترازحدمعمول خیلی كمترازحدمعمول
18 بیشتر ازحد معمول درحد معمول كمترازحدمعمول خیلی كمترازحدمعمول
19 بیشتر ازحد معمول درحد معمول كمترازحدمعمول خیلی كمترازحدمعمول
20 بیشتر ازحد معمول درحد معمول كمترازحدمعمول خیلی كمترازحدمعمول
21 بیشتر ازحد معمول درحد معمول كمترازحدمعمول خیلی كمترازحدمعمول
22 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
23 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
24 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
25 اصلاً فكرنمی كنم به ذهنم خطوركرده قطعاً بله
26 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
27 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
28 اصلاً فكرنمی كنم به ذهنم خطوركرده قطعاًبله

 

ك ق     ق    خ    ر      ك ر91 ك ق     ق    خ    ر      ك ر61 ك ق     ق    خ    ر      ك ر31 ك ق     ق    خ    ر      ك ر1
ك ق     ق    خ    ر      ك ر92 ك ق     ق    خ    ر      ك ر62 ك ق     ق    خ    ر     ك ر32 ك ق     ق    خ    ر      ك ر2
ك ق     ق    خ    ر      ك ر93 ك ق     ق    خ    ر      ك ر63 ك ق     ق    خ    ر      ك ر33 ك ق     ق    خ    ر      ك ر3
ك ق     ق    خ    ر      ك ر94 ك ق     ق    خ    ر      ك ر64 ك ق     ق    خ    ر      ك ر34 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 4
ك ق     ق    خ    ر      ك ر95 ك ق     ق    خ    ر      ك ر65 ك ق     ق    خ    ر      ك ر35 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 5
ك ق     ق    خ    ر      ك ر96 ك ق     ق    خ    ر      ك ر66 ك ق     ق    خ    ر      ك ر36 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 6
ك ق     ق    خ    ر      ك ر97 ك ق     ق    خ    ر      ك ر67 ك ق     ق    خ    ر      ك ر37 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 7
ك ق     ق    خ    ر      ك ر98 ك ق     ق    خ    ر      ك ر68 ك ق     ق    خ    ر      ك ر38 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 8
ك ق     ق    خ    ر      ك ر99 ك ق     ق    خ    ر      ك ر69 ك ق     ق    خ    ر      ك ر39 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 9
ك ق     ق    خ    ر      ك ر100 ك ق     ق    خ    ر      ك ر70 ك ق     ق    خ    ر      ك ر40 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 10
ك ق     ق    خ    ر      ك ر101 ك ق     ق    خ    ر      ك ر71 ك ق     ق    خ    ر      ك ر41 ك ق     ق    خ    ر      ك ر11
ك ق     ق    خ    ر      ك ر102 ك ق     ق    خ    ر      ك ر72 ك ق     ق    خ    ر      ك ر42 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 12
ك ق     ق    خ    ر      ك ر103 ك ق     ق    خ    ر      ك ر73 ك ق     ق    خ    ر      ك ر43 ك ق     ق    خ    ر      ك ر13
ك ق     ق    خ    ر      ك ر104 ك ق     ق    خ    ر      ك ر74 ك ق     ق    خ    ر      ك ر44 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 14
ك ق     ق    خ    ر      ك ر105 ك ق     ق    خ    ر      ك ر75 ك ق     ق    خ    ر      ك ر45 ك ق     ق    خ    ر      ك ر15
ك ق     ق    خ    ر      ك ر106 ك ق     ق    خ    ر      ك ر76 ك ق     ق    خ    ر      ك ر46 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 16
ك ق     ق    خ    ر      ك ر107 ك ق     ق    خ    ر      ك ر77 ك ق     ق    خ    ر      ك ر47 ك ق     ق    خ    ر      ك ر17
ك ق     ق    خ    ر      ك ر108 ك ق     ق    خ    ر      ك ر78 ك ق     ق    خ    ر      ك ر48 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 18
ك ق     ق    خ    ر      ك ر109 ك ق     ق    خ    ر      ك ر79 ك ق     ق    خ    ر      ك ر49 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 19
ك ق     ق    خ    ر      ك ر110 ك ق     ق    خ    ر      ك ر80 ك ق     ق    خ    ر      ك ر50 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 20
ك ق     ق    خ    ر      ك ر111 ك ق     ق    خ    ر      ك ر81 ك ق     ق    خ    ر      ك ر51 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 21
ك ق     ق    خ    ر      ك ر112 ك ق     ق    خ    ر      ك ر82 ك ق     ق    خ    ر      ك ر52 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 22
ك ق     ق    خ    ر      ك ر113 ك ق     ق    خ    ر      ك ر83 ك ق     ق    خ    ر      ك ر53 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 23
ك ق     ق    خ    ر      ك ر114 ك ق     ق    خ    ر      ك ر84 ك ق     ق    خ    ر      ك ر54 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 24
ك ق     ق    خ    ر      ك ر115 ك ق     ق    خ    ر      ك ر85 ك ق     ق    خ    ر      ك ر55 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 25
ك ق     ق    خ    ر      ك ر116 ك ق     ق    خ    ر      ك ر86 ك ق     ق    خ    ر      ك ر56 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 26
ك ق     ق    خ    ر      ك ر117 ك ق     ق    خ    ر      ك ر87 ك ق     ق    خ    ر      ك ر57 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 27
ك ق     ق    خ    ر      ك ر118 ك ق     ق    خ    ر      ك ر88 ك ق     ق    خ    ر      ك ر58 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 28
ك ق     ق    خ    ر      ك ر119 ك ق     ق    خ    ر      ك ر89 ك ق     ق    خ    ر      ك ر59 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 29
ك ق     ق    خ    ر      ك ر120 ك ق     ق    خ    ر      ك ر90 ك ق     ق    خ    ر      ك ر60 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 30

پاسخنامهNEO PI –R ،حق شناس (1376)،مركزآموزشی و درمانی حافظ –دانشگاه علوم پزشكی شیراز

 

 

 

 

ك ق     ق    خ    ر      ك ر91 ك ق     ق    خ    ر      ك ر61 ك ق     ق    خ    ر      ك ر31 ك ق     ق    خ    ر      ك ر1
ك ق     ق    خ    ر      ك ر211 ك ق     ق    خ    ر      ك ر181 ك ق     ق    خ    ر      ك ر151 ك ق     ق    خ    ر      ك ر121
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 212 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 182 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 152 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 122
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 213 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 183 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 153 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 123
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 214 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 184 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 154 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 124
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 215 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 185 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 155 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 125
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 216 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 186 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 156 ك ق     ق    خ    ر      ك ر126
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 217 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 187 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 157 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 127
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 218 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 188 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 158 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 128
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 219 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 189 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 159 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 129
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 220 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 190 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 160 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 130
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 221 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 191 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 161 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 131
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 222 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 192 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 162 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 132
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 223 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 193 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 163 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 133
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 224 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 194 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 164 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 134
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 225 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 195 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 165 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 135
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 226 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 196 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 166 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 136
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 227 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 197 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 167 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 137
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 228 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 198 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 168 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 138
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 229 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 199 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 169 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 139
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 230 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 200 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 170 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 140
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 231 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 201 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 171 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 141
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 232 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 202 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 172 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 142
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 233 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 203 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 173 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 143
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 234 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 204 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 174 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 144
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 235 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 205 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 175 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 145
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 236 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 206 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 176 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 146
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 237 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 207 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 177 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 147
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 238 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 208 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 178 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 148
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 239 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 209 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 179 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 149
ك ق     ق    خ    ر      ك ر 240 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 210 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 180 ك ق     ق    خ    ر      ك ر 150

بله                                                                                                                      خیر

A-آیامن سعی كرده ام كه تمام سئوالات راصادقانه وبه دقت پاسخ دهم؟

B-آیاآزموده به تمام سئولات پاسخ داده است؟

C- آیاپاسخهای خودرادرجای مناسب علامت زده است؟

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *