پرسشنامه: دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان


دانلود پایان نامه

محدودیت اصلی تحقیق حاضر کمبود منابع در این زمینه بود . متاسفانه تحقیقات بسیار اندکی در جهان این باره صورت گرفته است و همین امر باعث شده که در تحقیق تحقیق حاضر نتیجه گیری احتمال بیان شود .
پیشنهادات
۱- انجام دادن تحقیق در سطح وسیع ، گسترده تر در جوامع دیگر
۲- آشنا کردن دانش آموزان با فرهنگ پژوهش و موضوع پژوهش
۳- انجام دادن بیشتر تحقیقات مربوط به هوش هیجانی جهت آشنا کردن بیشتر دانش آموزان با این هوش و جنبه های مفید آن در زندگی و آموزش
۴- انجام تحقیق هریک از موضوع های پژوهش با متغیرهای دیگر
ضمایم

منابع و ماخذ
جرالدسی، د.، ماروین، آ. گ. ( ۱۳۷۷ ). رفتار درمانی بالینی. (ترجمه ا. علونآبادی). چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی چمران.
خسروی، ز.، درویزه، ز.، و رفعتی، م. ( ۱۳۷۷ ). نقش حالتهای خلقی بر شیوه ارزیابی دانشآموزان دختر از توانایی مشکلگشایی خود. .۳۵-۴۵ ،(۱) فصلنامه اندیشه و رفتار، ۴
رزاقی، ر. ( ۱۳۷۹ ). بررسی تأثیر منبع کنترل بر ایمن سازی درماندگی آموخته شده. پایاننامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده). دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران.
شکری، ا. ( ۱۳۸۲ ). بررسی اثر سبکهای شناختی و درماندگی آموخته شده (الگوی خستگی شناختی) بر حل مسائل شناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران. تهران.
قاسمزاده، ح. ( ۱۳۷۵ ). عاطفه و شناخ ت(ویراست دوم). تهران: انتشارات فرهنگیان.
قربانی، ن.، واتسن، پ. ج.، وبینگ، م. ا. ( ۱۳۷۹ ). شباهت ساختاری هوش هیجانی در ایران و آمریکا. مجموعه مقالات.۱۳۳- علوم انسانی دانشگاهها، ۱۵۳
-. تأثیر خنده در سلامتی جسم و جان»، حبیب الله صیقلی، روزنامه اعتماد ۹/۵/۱۳۸۴.
-. پژواک شادی در مغز‌های برون‌گرا»، فرهاد رضایی، روزنامه همشهری ۳۱/۴/۱۳۸۱.
-. بررسی رابطه بین شخصیت و شادکامی»، عباسعلی حسن خانزاده و لیلی صفی‌خانی، نشریه اصلاح و تربیت شماره ۱۳۱.
-. بررسی‌ مقدّماتی‌ پایایی‌ و روایی‌ پرسش‌نامه‌ شادکامی آکسفورد در دانشجویان‌ دانشگاه‌های تهران‌، احمد علی‌‌پور و احمدعلی نوربالا، فصل‌نامه ‌اندیشه‌ و رفتار، شماره:۱۷ و ۱۸، تابستان و پاییز ۱۳۷۸، ص۵۶.
پرسشنامه
دانش آموزعزیز :
دانشجویی محترم پرسشنامه حاضر نوعی پرسشنامه روحیه سنجی است و به صورت بی نام و تنها جهت یک تحقیق آماری حضورتان تقدیم می شود . دقت و صداقت شما در ژاسخگویی باعث اعتبار بیشتر نتایج تحقیق می شود .
جنس:دخترO پسرO
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ بسیار شادتر از اغلب مردم هستم ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ آرزو دارم شادتر بودم ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ کم پیش می آید که ناراحت باشم ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ بیشتر از دیگران سرگرم و فعال هستم ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ فعالیتهای تفریحی زیادی برای سرگرمی خود دارم ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ تقریبا همیشه فعال و مشغول هستم ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ نسبت به اکثر مردم دوستان بیشتری دارم ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ در طول هفته روابط اجتماعی متعددی دارم ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ واقعا به گذراندن وقت با دیگران علاقه زیادی دارم ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ تصور می کنم مشکلاتم حل شدنی است . ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ کوچکترین لحظه ای را در غبطه خوردن به دیگران نمی گذرانم ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ به ندرت احساس خشم یا ناکامی می کنم ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ به طور کلی در مورد همه چیز خوشبینم ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ مطمئنم که زندگی خوبی خواهم داشت ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ معمولا پیش بینی می کنم که همه کارهایم با موفقیت انجام شود ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ می توانم احساساتم را بشناسم ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ می توانم احساساتم را بیان کنم ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ حتی اگر نتوانم احساساتم را بیان کنم آنها را می نو یسم . ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ زندگی را همانگونه که هست می پذیرم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ هیچ آرزوی مهمی که بر آورده نشده باشد ندارم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ انتظار دارم آینده ام بسیار شبیه به گذشته ام باشد. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ هرگز در کارم تظاهر نمی کنم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ از اینکه خودم هستم بسیار شادم . ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ آرزو ندارم مانند فرد دیگری باشم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ با همکلا سهایم رابطه ای دوستانه دارم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ زندگی ی خانوادگی ام همیشه با محبت و علاقه زیادی همراه بوده است ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ نسبت به دیگران دوستان صمیمی بیشتری دارم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ در زندگی برنامه دقیقی دارم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ اغلب می توانم کار های مهم خود را فورا” انجام دهم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ معمولا”هر هفته وقت کافی برای انجام کارهای شخصی دارم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ درباره اکنون بیشتر از گذشته و آینده فکر می کنم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ زمان حال و موقعیت کنونی برایم بسیار جالب است. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ همیشه سعی می کنم برای همان لحظه زندگی کنم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ همیشه آنچه در توان دارم برای شاد بودنم انجام میدهم ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ شاد بودن را هدف اصلی زندگی ام می دانم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ترجیح می دهم زندگی ساده ولی شادی داشته باشم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ رشته تحصیلی و یا کارم بسیار جالب است. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ در هنگام کار، زمان بسیار سریع می گذرد . ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ معمولا” در کارم خلاق و با کفایت هستم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ معمولا” خارج نمودن افکار نگران کنند از ذهنم غیر ممکن است. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ من بیشتر از دیگران نگران و ناراحت هستم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ زندگی بسیار نگران کننده است. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ دوستانم مرا آدم سازگاری می دانند. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ اکثرمواقع شاد هستم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ به طور کلی پس از اتفاقهای نا خوشایند زود به حالت عادی بر می گردم. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ من اجتماعی تر از دیگران هستم . ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ بر خورد من بسیار دوستانه است. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ مردم مرا بسیار اجتماعی می دانند. ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

لطفا عبارت های زیر را با دقت بخوانید و پاسخ خود را با علامت دریکی از گزینه های مقابل هر عبارت مشخص کنید
کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
۱- به نظر منبرای غلبه بر مشکلات باید گام به گام پیش رفت.
۲-لذت بردن از زندگی برایم مشکل است .
۳-شغلی را ترجیح می دهم که حتی الامکان من تصمیم گیرنده باشم.
۴- می توانم بدون تنش زیاد با مشکلات مقابله کنم.
۵- می توانم برای معنادادن به زندگی ، تا حد امکان تلاش کنم.
۶- نسبت به هیجاناتم آگاهم.
۷- سعی می کنم بدون خیال پردازی ، واقعیت امور را در نظر بگیرم.
۸- به راحتی با دیگران دوست می شوم.
۹- معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار را دارم.
۱۰ – بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم.
۱۱- کنترل خشم برایم مشکل است.
۱۲- شروع دوباره برایم سخت است.
۱۳- کمک کردن به دیگران را دوست دارم
۱۴- به خوبی می توانم احساسات دیگران را درک کنم.
۱۵- هنگامی که دیگران خشمگین می شوند، نمی توانم با آنها در این مورد صحبت کنم.
۱۶- هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار ، دوست دارم تا حد ممکن در مورد آن اطلاعات جمع آوری کنم.
کاملامخالفم مخالفم نظریندارم موافقم کاملاموافقم ۱۷- خندیدن برایم سخت است.
۱۸- هنگام کار کردن با دیگران ، بیشتر پیرو افکار آنها هستم.
۱۹- نمی توانم به خوبی استرس ها را تحمل کنم.
۲۰- در چند سال گذشته کمتر کاری را به نتیجه رسانده ام.
۲۱- به سختی می توانم احساسات عمیقم را با دیگران در میان بگذارم.
۲۲- دیگران نمی فهمند من چه فکری دارم.
۲۳- به خوبی با دیگران همفکری می کنم.
۲۴-به اغلب کار هایی که می کنم ، خوش بین هستم.
۲۵- برای خودم احترام قایل هستم.
۲۶- عصبی بودنم مشکل ایجاد می کند.
۲۷- به سختی می توانم فکرم را در مورد مسایل تغییر دهم.
۲۸- کمک به دیگران مرا کسل نمی کند، بخصوص اگر شایستگی آن را داشته باشند.
۲۹- دوستانم می تونند مسایل خصوصی خودشان را با من در میان بگذارند.
۳۰- می توانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم.
۳۱- هنگام مواجهه با یک مشکل ، اولین کاری که انجام می دهم دست نگه داشتن و فکر کردن است.
۳۲- فرد با نشاطی هستم.
۳۳- ترجیح می دهم دیگران برایم تصمیم بگیرند.
۳۴- احساس می کنم کنترل اضطراب برایم مشکل است.
۳۵- از کار هایی که می کنم راضی نیستم.
۳۶- به سختی می فهمم چه احساسی دارم.
۳۷- تمایل دارم با آنچه در اطرافم می گذرد روبرو نشوم و از بر خورد با آنها طفره می روم.
۳۸- روابط صمیمی با دوستانم برای هر دو طرفمان اهمیت دارد.
۳۹- حتی در موقعیت های دشوار، معمولا” برای ادامه کار انگیزه دارم.
۴۰- نمی توانم خودم را این طور که هستم بپذیرم.
۴۱- دیگران به من می گویند هنگام بحث، آرام تر صحبت کنم.
۴۲- به آسانی با شرایط جدید سازگار می شوم.
۴۳- به کودک گمشده کمک می کنم، حتی اگر همان موقع جای دیگری کار داشته باشم.
۴۴- به اتفاقی که برای دیگران می افتد توجه دارم.
۴۵- نه گفتن برایم مشگل است.
۴۶- هنگام تلاش برای حل یک مشکل ، راه حل های ممکن رادر نظر می گیرم ، سپس بهترین را انتخاب می کنم.
۴۷- از زندگی ام راضی ام.
۴۸- تصمیم گیری برایم مشکل است.
۴۹- می دانم در شرایط دشوار ، چگونه آرامش ام را حفظ کنم.
۵۰- هیچ چیز در من علاقه ایجاد نمی کند.
۵۱ – از احساسی که دارم آگاهم.
۵۲- در تصورات و خیال پردازی هایم غرق می شوم.
کاملامخالفم مخالفم نظریندارم موافقم کاملاموافقم ۵۳- با دیگران رابطه خوبی دارم.
۵۴- معمولا” انتظار دارم مشکلات به خوبی خشم شوند ، هر چند گاهی چنین نمی شود.
۵۵- از اندام و ظاهر خود راضی هستم.
۵۶- کم صبر هستم .
۵۷- می توانم عادات قبلی ام را تغییر دهم.
۵۸- اگر لازم باشد با زیر پا گذاشتن قانون از موقعیتی فرار کنم، این کار را انجام می دهم.
۵۹- نسبت به احساسات دیگران حساس هستم.
۶۰- می توانم به راحتی افکارم را به دیگران بگویم.
۶۱- هنگام حل مساله ، به سختی می توانم در مورد انتخاب بهترین راه تصمیم گیری کنم.
۶۲- اهل شوخی هستم .
۶۳- در انجام کارها و امور مختلف به دیگران وابسته ام.
۶۴- رویارویی با مسایل ناخوشایند برایم مشکل است.
۶۵- حتی الا مکان کار هایی را بعهده می گیرم که برایم لذت بخش اند .
۶۶- حتی هنگام آشفتگی ، از آنچه در من اتفاق می افتد آگاهم .
۶۷- تمایل به مبالغه گویی دارم.
۶۸- به نظر دیگران من آدم اجتماعی هستم.
۶۹- به توانایی ام برای مقابله با دشوارترین مسایل اطمینان دارم.
۷۰- از شیوه نگرش و فکرم راضی هستم.
۷۱- بد جوری خشمگین می شوم.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *