پرسشنامه تست شخصیتی فارسی NEO(كامل)

دانلود پایان نامه

پرسشنامه تست شخصیتی فارسی NEO(كامل)                                   پیوست الف

1- من آدم نگرانی نیستم.

2- من بیشترافرادی راكه می شناسم واقعاًدوست دارم.

3-من قدرت تخیل وتصورخیلی زنده وفعالی دارم.

4- من معمولاًدرموردقصدونیت دیگران بدبین وبدگمان هستم.

5- من به محتاط بودن وداشتن عقل سلیم مشهورم.

6- من اغلب ازنحوه برخورددیگران باخود عصبانی می شود.

7- من معمولاًازجمعیتهای بزرگ وشلوغ دوری وپرهیزمی كنم.

8- مسائل ومطالب مربوط به هنروزیبایی شناسی برای من چندان اهمیت ندارند.

9- من آدم حیله گرومكاری نیستم.

10- من ترجیح می دهم كه باذهن بازبه استقبال اتفاقات آینده بروم تااین كه برای هركاری طرح ونقشه قبلی داشته باشم.

11- من به ندرت احساس تنهایی وغمگینی می كنم.

12- من آدمی مسلط،قوی وقاطعی هستم.

13-بدون هیجانات قوی،زندگی برای من چیز جالبی نخواهدبود.

14-بعضی ازمردم مراآدمی خودخواه وخودمحوری میدانند.

15- من سعی می كنم تاوظایف محوله به خودراباصداقت ودرستی انجام دهم.

16- من درمعامله بامردم همیشه ازاین می ترسم كه نكندمرتكب اشتباه بزرگی شوم.

17- من درموقع كاریاتفریح ،عجله وشتاب به خرج نمی دهم.

18-من دركارهای خودازروش نسبتاًثابت وجاافتاده ای پیروی می كنم.

19- من ترجیح می دهم بادیگران همكاری كنم تاباآنهابه رقابت بپردازم.

20- من آدم راحا طلب وتنبلی هستم.

21- من به ندرت دركارزیاده روی می كنم.

22- من اغلب تشنه هیجان وتحریك هستم.

23-من اغلب ازبازی كردن بانظریه هاوافكارانتزاعی لذت می برم.

24- من ازلاف زدن درباره استعدادها وموفقیت های خودبدم نمی آید.

25- من بخوبی می توانم وقت وفعالیت خودراطوری تنظیم كنم كه كارهای محوله به موقع تمام شود.

26- من اغلب احساس درماندگی وناتوانی می كنم ومیل دارم شخص دیگری مسایلم راحل كند.

27- من هرگز آنقدراحساس خوشحالی نكرده ام كه به اصطلاح ازخوشی به هوا بپرم؟

28-من معتقدم اگربه دانشجویان اجازه داده شود تابه سخنرانی بحث انگیز ومتناقص گوش دهندباعث سردرگمی وانحراف بیشترآنهاخواهد شد.

29-رهبران سیاسی بایددرباره جنبه های انسانی برنامه های خودآگاهی بیشتری داشته باشند.

30- درطی سالها،من بعضی كارهای كاملاًبی ربط انجام داده ام.

31- من به آسانی دچارترس می شوم.

32- من ازصحبت كردن بادیگران چندان لذت نمی برم.

33- من سعی می كنم همه افكارم رادرراستای واقعیتهاهدایت كرده وازپناه بردن به عالم رویاوتخیل خود داری نمایم.

34-من معتقدم كه اكثرمردم اساساًدارای قصدونیت خوب ودوستانه ای هستند.

35- من مسئولیتهای اجتماعی ازقبیل رای دادن راخیلی جدی نمی گیرم.

36- خلق وخوی من بیشتر وقتهاثابت بوده وزیادبالاوپایین نمی رود.

37- من دوست دارم همیشه افرادزیادی دور وبرم باشند.

38- من بعضی مواقع كاملاً درموسیقی كه گوش می دهم ،غرق می شوم.

39- اگرنیازباشد،من حاضرم ازافراددیگربرای رسیدن به مقاصدخودسوءاستفاده كنم.

40- من اشیاءمتعلق به خودم راتمیزوپاكیزه نگه می دارم.

41- من بعضی وقتهاكاملاًاحساس بی ارزشی می كنم.

42- من گاهی نمی توانم آن طوركه بایدازخودقاطعیت نشان دهم.

43- من به ندرت دچاراحساسات وعواطف قوی می گردم.

44- من سعی می كنم باهمه افرادی كه ملاقات می كنم،رفتاری مؤدب وبانزاكت داشته باشم.

45- گاهگاهی من ان طوركه بایدصادق وقابل اعتمادنیستم.

46- من وقتی باافراددیگرهستم به ندرت احساس خجالت می كنم.

47- من وقتی كاری راانجام می دهم ان راباتمام علاقه وسرعت انجام می دهم.

48- من فكرمی كنم یادگرفتن وتمرین سرگرمیها وكارهای ذوقی جدیدجالب است.

49- درمواردی كه لازم باشد،من می توانم ازدیگران ایرادگرفته وبه آنهاكنایه بزنم.

50- من دارای اهداف روشن ومشخصی هستم وبرای دستیابی به آنها طبق برنامه منظمی عمل می كنم.

51- مقاومت دربرابرخواستها وهوسهای آنی برای من آسان نیست.

52- من ازگذراندن تعطیلات خوددر جاهای شلوغ وپرهیجان لذت نمی برم.

53- من بحث واستدلال درباره مطالب فلسفی راكاری بی فایده وكسل كننده می دانم.

54- من ترجیح می دهم كه درموردخودم وموفقیتهایم حرفی نزنم.

55- من قبل ازشروع به هركاری مقدارزیادی وقت تلف می كنم.

56- احساس می كنم قادرهستم بابسیاری ازمشكلات خودكناربیایم.

57- من بعضی وقتها حالات شادی یانشاط بسیارشدیدی راتجربه (احساس)كرده ام.

58-من معتقدم كه قوانین وسیاستهای اجتماعی بایدتغییركنندتانیازهای یك دنیای درحال تغییر وتحول رابه خوبی منعكس سازند.

59- من ازلحاظ نگرشهای اجتماعی آدمی سختگیر وبی گذشت هستم.

60- من قبل این كه تصمیمی بگیرم درموردجوانب مختلف مسئله به دقت فكر می كنم.

61- من به ندرت احساس ترس واضطراب می كنم.

62- من به آدمی خونگرم وخوشرومعروف هستم.

63- من زندگی تخیلی بسیارفعالی دارم.

64- من عقیده دارم كه اكثرمردم،اگربه آنهااجازه داده شود ،ازآدم سوءاستفاده خواهندكرد.

65- من خودرادرباره حوادث جاری مطلع نگه داشته ومعمولاًتصمیمات عاقلانه ای اتخاذ می كنم.

66- من به آدمی جوشی وعصبی معروف هستم.

67- من معمولاًترجیح می دهم كارهارابه تنهایی انجام دهم.

68- تماشای صحنه های (رقص)باله یارقصهای جدیدمراخسته وكسل می كند.

69- من حتی اگربخواهم نمی توانم كسی راگول بزنم.

70- من آدم بسیارمنظم وبابرنامه ای نیستم.

71-من به ندرت افسرده ویاغمگین می شوم.

72- من غالباًدرگروههایی كه عضو بوده ام ،سمت رهبری رابرعهده داشته ام.

73- احساس وعاطفه ای كه اشیاءمختلف درمن ایجادمی كنندبرای من مهم است.

74- بعضی افرادفكرمی كنندمن آدم فاقداحساسات وحسابگری هستم.

75- من بدهی های خودرابه موقع وبه طوركامل می پردازم.

76- بعضی وقتهامن طوری احساس خجالت كرده ام كه دلم می خواست خودراازدیگران مخفی كنم.

77- كارمن ممكن است كندباشدولی باثبات ویكنواخت است.

78- وقتی كه روش صحیح انجام كاری رایافتم به همان روش می چسبم وادامه می دهم.

79- من درنشان دادن خشم وعصبانیت درنگ وتامل می كنم حتی اگراحساس كنم حق بامن است.

80- هرگاه برنامه ای برای اصلاح پاره ای ازرفتارهای خودشروع                                        می كنم،معمولاًبعدازچندروز آن راكنارمی گذارم .

81-مقاومت دربرابروسوسه ها وخواهشهای نفسانی برای من مشكل نیست.

82-من بعضی وقتهاكارهایی راانجام داده ام كه هدف آنها فقط هیجان ولذت بردن است.

83-من ازحل مسئله های مشكل یامعما لذت می برم.

84- من ازبیشترمردم بهترهستم واین رامی دانم.

85- من آدم سازنده ومولدی هستم كه همیشه مسئولیتهای خودرابه انجام می رساند.

86- وقتی كه تحت فشارواسترس زیادی هستم بعضی مواقع احساس می كنم كه دارم ازهم می پاشم.

87- من آدم خوشحال وامیدواری نیستم.

88- من معتقدم كه برای اخذتصمیم درباره موضوعات اخلاقی مابایدازرهبران مذهبی خوكسب تكلیف وتقلیدكنیم.

89- هرچه درموردافرادفقیروسالمندانجام دهیم بازهم كم است.

90- گاهگاهی من اول عمل می كنم وبعدمی اندیشم.

91- من اغلب دچارتنش بوده وعصبی هستم.

92- بیشترمردم مرافردی كم وبیش سردوغیراجتماعی می دانند.

93- من دوست ندارم وقتم راباخیالبافی تلف كنم.

94- فكرمی كنم بیشترمردمی كه باآنها درتماس هستم افرادی درستكار وقابل اطمینان هستند.

95- من غالباًبدون آمادگی كافی درموقعیتهای مختلف حاضرمی شوم.

96-بیشترمردم مراآدمی زودرنج وبداخلاق نمی دانند.

97- اگربرای مدت طولانی تنهاباشم واقعاًاحساس می كنم به افراددیگر نیازمندهستم.

98- نظم وترتیب خاصی كه درهنروطبیعت می بینم برای من بسیارجالب وشوق انگیزاست.

99- كاملاًصادق ودرستكاربودن برای تجارت وكاسبی خوب نیست.

100- من دوست دارم هرچیزی رادرجای مخصوص آن نگه دارم تاجای آن رابه خوبی بدانم.

101- من گاهی دچاراحساس پشیمانی وگناهكاری شدیدی شده ام.

102- درجلسات جمعی من می گذارم دیگران بیشترحرفهارابزنند.

103- به ندرت به احساسات آنی خودتوجه می كنم.

104- من غالباًسعی می كنم نسبت به افكار واحساسات دیگران آگاهی واحترام نشان دهم.

105- من گاهی دربازی شطرنج یاورزش تقلب می كنم.

106- اگرمردم مرادست اندازندومسخره كنند،من زیاداحساس ناراحتی وخجالت               نمی كنم.

107- من اغلب احساس می كنم كه سرشارازنیرووانرژی هستم.

108- من اغلب غذاهای جدیدوناآشناراامتحان می كنم.

109- من اگراشخاصی رادوست نداشته باشم ،آنرا از آنهامخفی نمی كنم.

110- من برای دستیابی به اهداف خود سخت تلاش می كنم.

111- وقتی به غذای موردعلاقه ام دسترسی پیدا كنم غالباًبیشترازحدمی خورم.

112- من معمولاً ازتماشای فیلم های منزجركننده یاوحشتناك خودداری می كنم.

113- بعضی مواقع كه مردم درموردمسایل خیلی انتزاعی ونظری صحبت می كنندمن علاقه ام راازدست می دهم.

114- من سعی می كنم كه آدم افتاده وفروتنی باشم.

115- من به زحمت می توانم خودراواداربه كاری كنم كه بایدانجام دهم.

116- من درمواقع اضطراری می توانم خونسردی خودراحفظ كنم.

117- من گاهی بیش ازاندازه احساس خوشبختی می كنم.

118- من معتقدم كه عقایدمتفاوت افرادجوامع دیگر درموردحق وناحق ازنظرخودآنهامعتبراست.

119-من درموردآدمهایی كه درخیابانهاگدایی می كنند،هیچگونه احساس همدردی نمی كنم.

120- من همیشه قبل ازاینكه دست به عملی بزنم ،پیامدهای آن راموردتوجه قرارمی دهم.

121- من به ندرت درباره آینده احساس ترس ونگرانی می كنم.

122- من واقعاًازصحبت كردن بادیگران لذت می برم.

123- من ازتمركز حواس روی یك موضوع خیالی یا«رؤیادربیداری »وبررسی امكانات مختلف ناشی ازآن لذت می برم،وبه آن اجازه می دهم رشد كرده وشاخ وبرگ پیداكند.

124- هروقت كسی درموردمن كارخوبی انجام دهد،من احساس بدگمانی وسوء ظن     می كنم.

125-من به خاطردرستی قضاوتم به خودم می بالم.

126- من اغلب نسبت به افرادی كه باآنهاسروكاردارم احساس تنفروبیزاری می كنم.

127- من كارهایی راترجیح می دهم كه بتوانم به تنهایی وبدون تحمل مزاحمت دیگران انجام دهم.

128- شعرتاثیرچندانی روی من ندارد.

129- ازاینكه به عنوان آدم ریاكاری شناخته شوم ،متنفرم.

130- به نظرنمی رسدهرگزبتوانم كارهای خودرانظم وترتیب دهم.

131- هرگاه اشتباهی رخ دهد(یاعیب وایرادی پیش بیاید)من خودراسرزنش می كنم.

132- افراددیگر اغلب درتصمیم گیری خودازمن كسب تكلیف (یابه عنوان مدل)استفاده می كنند.

133- هیجانات واحساسات گوناگونی به من دست می دهند.

134- من به سخاوت ودست ودلبازی مشهورنیستم .

135- همیشه وقتی قول انجام كاری رابدهم،مردم می توانندبه انجام آن كاراطمینان كنند.

136- من اغلب نسبت به دیگران احساس حقارت می كنم.

137- من به اندازه دیگران چابك وسرزنده نیستم.

138- ترجیح می دهم وقتم رادرمحیطهای مأنوس وآشنابگذرانم.

139-وقتی كسی به من توهین كند،من فقط سعی دارم اوراببخشم وفراموش كنم.

140- من احساس نمی كنم كه مجبورم بادیگران رقابت نموده وازآنهابهترعمل كنم.

141- من به ندرت درمقابل خواسته های آنی خودتسلیم می شوم.

142- من ترجیح می دهم درجاهایی باشم كه كانون فعالیت وعمل است.

143- من ازسروكله زدن بامسایل یامعماهایی كه ذهن آدم رتبه كوشش وچالش وادار            می كند،لذت می برم.

144- من درموردخودم نظربسیارمثبتی دارم.

145-من وقتی كاری راشروع می كنم ،معمولاً همیشه ان رابه اتمام می رسانم.

146- تصمیم گرفتن واتخاذیك روش قطعی غالباً برای من مشكل است.

147- من خودراآدم خیلی شنگول وسرزنده ای نمی دانم.

148-من معتقدم كه وفاداری به ایده آلهاواصول موردقبول خودبیش از«آزادمنشی»وخالی ازتعصب بودن اهمیت دارد.

149- نیازهای انسانی افرادهمیشه بایدبرملاحظات اقتصادی دولت اولویت داده شوند.

150- من غالباًكارهارابدون تامل قبلی وبه خاطریك انگیزه آنی انجام می دهم.

151- من اغلب نگران این هستم كه مباداكارها طبق نقشه وبه درستی پیش نروند.

152- لبخند زدن به افرادغریبه وایجادارتباط باآنهابرای من آسان است.

153- من هروقت احساس كنم ذهنم درجهت خیال پردازی می رودمعمولاًخودرابه كاری مشغول می كنم وبه جای خیال پردازی حواس خودراروی آن كارمتمركز می سازم.

154- واكنش اولیه من به مردم آن است كه به انهاعتمادكنم.

155- من ظاهراًدرهیچ كاری موفق نمی شوم.

156- من خیلی به ندرت واقعاًعصبانی می شوم.

157- ترجیح می دهم تعطیلات خودرادریك ساحل عمومی وشلوغ بگذرانم تادریك كلبه جنگلی دورافتاده.

158- انواع خاصی ازموسیقی بیش اندازه برای من شورانگیزهستند.

159- بعضی وقتهامن مردم راباچرب زبانی وتقلب به انجام كارهای موردنظرخودوادارمی كنم.

160- من معمولاًآدمی كم وبیش سختگیر وپرتوقع هستم.

161- من نسبت به خودم نظری منفی دارم.

162- من ترجیح می دهم دنبال كارهای خودرابگیرم،تااینكه رهبردیگران باشم.

163- من به ندرت متوجه خلق وعواطفی كه محیطهای مختلف به وجود می آورند،        می شوم.

164- بیشترمردمی كه می شناسم مرادوست دارند.

165- من دقیقاًازاصول اخلاقی پیروی می كنم.

166-من درحضورروسای خودودیگرافرادمهم وصاحب قدرت احساس آرامش وراحتی می كنم.

167- من معمولاًدرحال عجله به سرمی برم.

168- بعضی مواقع تنهابرای این كه كارتازه ای انجام داده باشم ،محل اثاثیه خانه راتغییرمی دهم.

169- اگركسی بامن شروع به دعواومرافعه كند،من هم آماده ام جواب اورابادعوا بدهم.

170- من تلاش می كنم تمام چیزهایی راكه می توانم ،به دست آورم (كسب كنم).

171- من گاهی آنقدرغذامی خورم كه بالامی آورم.

172- من عاشق ترس وهیجانی هستم كه معمولاًسوارشدن به چرخ فلك یاكارهای خطرناك دیگرایجادمی كند.

173- من علاقه ای به تامل وتفكرجدی درباره سرنوشت جهان یاانسان ندارم.

174- من احساس می كنم كه مزیتی برافراددیگرندارم(صرف نظرازموقعیت و وضع افراد).

175- وقتی كه اجرای یك طرح یانقشه بامشكل روبرومی شودمن تمایل پیدامی كنم طرح دیگری راشروع كنم.

176-من دریك موقعیت بحرانی به خوبی می توانم خودراكنترل واداره كنم.

177- من آدم خوش مشرب ،شادوباروحیه ای هستم.

178- من خودراآدمی باسعه صدرمی دانم كه می تواندراه ورسم زندگی وطرز فكردیگران رابه خوبی قبول وتحمل نماید.

179- من معتقدم كه همه انسانها باارزش وقابل احترامند.

180- من به ندرت تصمیم عجولانه می گیرم.

181- درمقایسه بابیشترمردم من ازچیزهای كمتری می ترسم.

182- من به دوستان خودوابستگی عاطفی زیادی دارم.

183- بچه كه بودم هرگزازبازیهایی كه مستلزم تقلیدنقش دیگران باشدلذت نمی بردم.

184-من معمولاًدرموردافراددیگر خوشبین وخوش باورهستم.

185- من فردبسیارشایسته وكارآیی هستم.

186- بعضی وقتهامن نسبت به دیگران احساس خصومت وآزردگی كرده ام.

187- معاشرت وگردهماییهای اجتماعی معمولاًبرای من ناخوشایندوكسل كننده هستند.

188- بعضی مواقع كه شعری رامی خوانم یابه یك اثرهنری نگاه می كنم ،موجی ازاحساس افسردگی یاهیجان مرادربرمی گیرد.

189- من بعضی وقتها بااعمال زوریاتعلق وخوش آمدگویی مردم رابه انجام كارهای موردخودواداركنم.

190- من درموردتمیزكردن چیزهاوسواس ندارم.

191- بعضی وقتها زندگی به نظرم تیره ونومیدكننده می آید.

192- درمواقع صحبت بادیگران،من غالباًبیشترازدیگران حرف می زنم.

193-هم حس شدن بادیگران ،یعنی داشتن همان احساس كه دیگران دارندبرای من آسان است.

194- من خودراآدم خیرونیكوكاری می دانم.

195- من سعی می كنم كارهای خودرابادقت انجام دهم تاانجام مجدد آنهالزوم پیدانكند.

196- اگر درموردكسی حرف بدی زده یاكارغلطی انجام داده باشم.به سختی می توانم باردیگربه روی اونگاه كنم.

197- همه زندگی وكارهای من باسرعت انجام می گیرد.

198- درموقع استفاده ازتعطیلات ،من ترجیح می دهم به جاهایی بروم كه قبلاً آنهارامتحان كرده وبه درستی شناخته ام.

199-من آدم كله شق وسرسختی هستم.

200-من سعی می كنم همه كارهای خودرابه بهترین نحوانجام دهم.

201- من بعضی مواقع كارهایی رابدون تامل انجام می دهم كه بعداًپشیمان می شوم.

202- من ازرنگهای روشن ولباسهای پرزرق وبرق خوشم می آید.

203-من كنجكاوی فكری بسیارزیادی دارم.

204- من ترجیح می دهم ازدیگران تمجیدكنم تااینكه خودموردتمجیدقرارگیرم.

205- آنقدرخرده كاری برای انجام وجود داردكه من گاهی همه آنهاراندیده می گیرم.

206- درشرایطی كه به نظرمی رسدهمه چیزبه طورغلط پیش می رودمن بازهم می توانم تصمیمات خوبی اتخاذكنم.

207- من به ندرت برای توصیف تجارب خودازكلماتی چون «فوق العاده»یا«جنجالی»استفاده می كنم.

208- من فكرمی كنم اگركسی درسن 25 سالگی هنوزنداندبه چه چیزهایی اعتقاددارد،بایددرسلامت عقل اوشك كرد.

209- من نسبت به افرادی كه كمترازمن خوشبخت هستنداحساس همدردی می كنم.

210- من قبل ازرفتن به یك مسافرت به دقت برنامه ریزی می كنم.

211- بعضی مواقع افكارترسناكی به ذهن من می آیند.

212-من نسبت به همه همكاران خود نوعی علاقه ومسئولیت شخصی احساس می كنم.

213- من نمی توانم بگذارم افكارم درهرجهتی كه می خواهندسیركنند.

214- من به طبیعت وذات انسان بسیاراعتماددارم.

215- من دركارخودفردی مؤثروكارآمدهستم.

216- حتی آزردگیها وناراحتیهای خیلی كوچك می تواننددرمن احساس ناكامی ومحرمیت كنند.

217- من ازمهمانیهای بزرگ وپرجمعیت لذت می برم.

218- من ازخواندن اشعاری كه روی احساسات وتخیلات تاكید می كنندبیشتر لذت        می برم تا اشعاری كه داستان خاصی بیان می كنند.

219- من اززیركی خوددركنترل واداره مردم به خودم می بالم.

220- من وقت زیادی رابرای پیداكردن چیزهایی كه درجای عوضی گذاشته ام            می گذرانم.

221- بیشتروقتهاكه كارها طبق نقشه پیش نمی رودیااشتباه ازآب درمی آیند،احساس دلسردی می كنم ومی خواهم آنهاراناتمام رهاكنم.

222- قبول مسئولیت اداره یارهبری یك موقعیت برای من آسان نیست.

223- اشیاءغیرعادی ازقبیل بعضی عطرها یااسامی مكانهای دورمی توانند احساسات وعواطف شدیدی درمن ایجادنماید.

224-من اگربتوانم به دیگران كمك كنم،به آسانی وبدون درخواست آنها كار رامی كنم.

225- من واقعاًبایدمریض باشم تایك روزسركارنروم.

226- وقتی افرادآشنای من كاراحمقانه ای انجام می دهندبه جای آنهااحساس خجالت    می كنم.

227-من شخص بسیارفعالی هستم.

228- من وقتی به جایی می روم ازهمان مسیرهمیشگی استفاده می كنم.

229- من اغلب بااعضای خانواده وهمكارانم بگومگودارم.

230-من ازجمله افراد«معتادكار»هستم كه نمی توانندهرگزبیكاربشینند.

231- من همیشه می توانم احساساتم راكنترل كنم.

232- درحوادث ورزشی،من دوست دارم جزیی ازجمعیت باشم ومثل بقیه رفتاركنم.

233-من علایق فكری وسیع ومتنوعی دارم.

234- من آدم مهم وبرتری هستم.

235- من آدم بسیارباانضباطی هستم ومی توانم خودراخوب كنترل كنم.

236-من ازلحاظ عاطفی آدم كاملاًباثبات ومتعادلی هستم.

237- من زود خنده ام می گیرد.

238- به عقیده من فلسفه جدید«آزادی فردی»فلسفه قابل قبولی نیست.

239-من ترجیح می دهم دیگران مرافرددلرحم وخطابخشی شناسندتاصرفاًطرفداراجرای عدالت.

240- من قبل ازپاسخ دادن به هرسئوال به دقت درباره آن فكرمی كنم.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *