پرسشنامه:دانلود رایگان پایان نامه :عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت ( کارخانجات خودرو سازی )

دانلود پایان نامه

خواهر محترم

برادر ارجمند

با سلام

این پرسشنامه برای انجام یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است . در این تحقیق در نظر داریم تا روشن کنیم که چه عواملی می تواند بهره وری کارکنان شاغل در      را بهبود بخشد .

جنابعالی از طریق مشارکت خود در پاسخ دقیق به سؤالات می توانید سهم بزرگی در انجام این تحقیق داشته باشید

همانگونه که ذکر شد این پرسشنامه فقط بمنظور انجام یک تحقیق دانشگاهی تهیه شده است ، لذا نیازی نیست که نام خود را در آن بنویسید .

قبلاً از اینکه با صبر و حوصله و دقت سؤالات پرسشنامه را پاسخ می دهید سپاسگذارم.

 

 

 

 

 

 

بهره وری در صنعت به این معنی است که بتوانیم تعداد تولید و کیفیت آنرا افزایش داده و ضمن تقلیل هزینه ها و ضایعات ، کارکنانی راضی ، سالم و با روحیه داشته باشیم . بهره وری باعث می شود تا ما بتوانیم کارمان را از هر جهت بهتر از قبل به انجام برسانیم . بهره وری نیروی انسانی در گرو ایجاد شرایطی است که کارکنان در آن شرایط بتوانند بهتر و بیشتر از قبل کارکنند و نتایج مطلوبتری برای خود و سازمانشان بدست آورند . با توجه به تعاریفی که از بهره وری ذکر شد ، خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ دهید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتبار و روایی ابزارهای پژوهش

همانگونه که در بخش های قبلی اشاره شد به منظور تعیین عوامل موثر بر بهره وری کارکنان صنایع خودرو سازی کشور ابتدا به مطالعه نظری در متون مربوط به موضوع تحقیق پرداخته و با استفاده از این متون بیش از ۱۵ عامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی سازمان ها شناسائی شد .

از آنجا که سازماندهی این عوامل در قالب یک پرسشنامه درجه بندی شده نمی توانست اطلاعات دقیق و مورد نیاز تحقیق را فراهم کند و بیم آن می رفت که پاسخ دهندگان پرسشنامه همه آنها را به عنوان عواملی که به هر ترتیب تا اندازه ای بر بهره وری آنها موثر است تاکید کنند لذا در صدد برآمدیم که عوامل مورد شناسایی را به نوعی با یکدیگر مقایسه کنیم و از این طریق پاسخ دهندگان را به تعمق و تفکر بیشتری در پاسخ به سؤالات واداریم .

پرسشنامه مقایسه ای این امتیاز را هم دارد که عوامل مورد نظر ، هر یک بصورت مجرد و مستقل از دیگر عوامل ارزیابی و قضاوت قرار نمی گیرند . ابتدا باید معترف شد از آنجا که عوامل مورد مقایسه همگی از متون و منابع معتبر استخراج شده اند لذا مقایسه و رتبه بندی آنها از نظر میزان تاثیر بر بهره وری کارکنان ، قدری مشکل است برای حل این مشکل تدابیری به شرح زیر اندیشیده و اجرا شد که می توان میزان اعتبار نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه را افزایش دهد :

  • نمونه ها به تعداد بیش ازمعمول انتخاب شدند .
  • آن بخش از پرسشنامه ها که بدرستی تکمیل نشده بود و یا احتمال هر گونه خطا یا سوء برداشت در تکمیل آنها احساس شد از مجموعه مورد بررسی کنار گذاشته شد .
  • هر یک از عوامل پانزده گانه ۳ بار در قالب سؤالات مختلف و با عوامل مختلف مقایسه شدند . این تدبیر هم پاسخ دهندگان را به دقت بیشتر وا میداشت و هم امکان تشخیص پرسشنامه هائی را که بدون دقت کافی و شناخت لازم تکمیل شده بود را فراهم میکرد .

از آنجا که در پرسشنامه مربوط به ایت تحقیق باید عوامل مذکور رتبه بندی شوند برای بررسی میزان اعتبار اعتبار پرسشنامه از روش آلفا کربناخ که مناسبترین روش برای پرسشنامه های رتبه ای است استفاده شده است .

در این روش پس از تکمیل پرسشنامه در مرحله مطالعه اولیه توسط تعدادی از افراد جامعه آماری که در این تحقیق تعداد ۳۰ نفر بوده اند ، ابتدا واریانس پاسخ افراد به هر سؤال و واریانس پاسخ هر فرد به تمام سؤالات محاسبه شده و سپس از طریق فرمول زیر ضریب آلفا تعیین می شود .

۷ – در این فرمول n تعداد سؤالات پرسشنامه ، st واریانس پاسخ های هر فرد به سؤالات و si واریانس پاسخ افراد به هر سؤال است .

این فرمول بنحوی طراحی شده است که هر میزان ضریب بدست آمده به یک نزدیک تر باشد نشاندهنده بالا بودن  میزان اعتبار پرسشنامه است .

در تحقیق حاضر پس از انجام مرحله آزمایشی تکمیل پرسشنامه توسط ۳۰ نفر از اعضاء جامعه آماری ، ضریب آلفا به شرح زیر بدست آمد :

۸ – رقم بدست آمده نشانگر اعتبار نسبی پرسشنامه است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« فصل چهارم»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجزیه و تحلیل داده ها:

نمودارهای شماره ۸ و ۹ و ۱۰ بترتیب نمایانگر اهمیت و اولویت عوامل آموزشی ، انگیزه های غیر مالی و انگیزه های مالی از نظر تأثیر آنها بر بهره وری کارکنان است .

نمودار شماره ۸ نشان می دهد که حضور در دوره های آموزشی مرتبط با کار بیشترین تأثیر را بر بهره وری کارکنان مورد بررسی خواهد داشت ، آموزشهای رسمی ( تحصیل در دبیرستان و دانشگاه ) در بین عوامل آموزشی در رتبه دوم قرار دارند . البته وقتی این عامل را به تفکیک گروه های درآمدی بررسی کنیم در میابیم که در گروه درآمدی اول ( با حقوق پائین ) در رتبه دهم ، در گروه درآمدی دوم ( با حقوق متوسط ) در رتبه دوازدهم و در گروه سوم ( با حقوق بالا ) در رتبه سیزدهم قرار دارد . احتمالاً اصلی ترین دلیل این اختلاف در آن است که گروه های درآمدی متوسط و بالاتر معمولاً از تحصیلات و آموزش های بالاتری نیز برخوردارند .

نمودار شمار ۹ عوامل مربوط به گروه انگیزه های غیر مالی را از نظر تأثیر بر بهره وری کارکنان رتبه بندی کرده است . نمودار مذکور نشان می دهد که صمیمی و یا صفا بودن محیط کار و امکان برقراری ارتباط با مدیر از بیشترین درجه تأثیر بر بهره وری برخوردار است . این عوامل در هر ۳ گروه درآمدی نیز در میان انگیزه های غیر مالی بالاترین رتبه را دارد . نکته جالب اینجاست که ۵ عامل مذکور در این نمودار که مبین جایگاه آنها در کل بررسی است در مورد هر یک از گروه های سه گانه نیز عیناً به همین ترتیب حائز رتبه شده اند .

یعنی بطور مثال داشتن اختیار و استقلال عمل در کار در بین گروه انگیزه های غیر مالی برای هر ۳ گروه درآمدی در رتبه دوم قرار دارد .

نمودار شماره ۱۰ به بررسی عوامل مربوط به انگیزه های مالی پرداخته و آنها را از نظر میزان تأثیر بر بهره وری کارکنان به این گروه ضعیف ترین رتبه مربوط به تأثیر ناشی از سهامدار بودن کارکنان در محل کارشان است که خود می تواند موضوع تحقیق جداگانه ای باشد . نکته جالب توجه این است که قابل رقابت بودن حقوق با حقوق سازمان های مشابه از عوامل مؤثر بر بهره وری آنها ذکر شده و حتی جایگاهی بالاتر از سهیم بودن در منافع بهره وری از طریق طرح های کارانه و مشابه آن یافته است که این نکته نیز در جای خود قابل بررسی بصورت جداگانه می باشد . این عامل یعنی قابل رقابت بودن حقوق کارکنان با حقوق سازمان های مشابه در مورد گروه درآمدی متوسط از اهمیت نسبی بیشتری برخوردار بوده است ، لذا چنانچه کارکنان کاردان و کارشناس کم سابقه را که عموماً در این گروه درآمدی قرار می گیرند در نظر بگیریم روشن می شود که اینگونه افراد در صورت مواجه شدن با پیشنهاد حقوق و مزایای بالاتر ، به احتمال زیاد شغل و محل کار خود را تغییر خواهند داد . در حالیکه این عامل برای سطوح بالاتر حقوق از آنجا که سطح بالای حقوق اغلب با سطوح بالای سابقه کار همراه است به این شدت مؤثر نیست . بهر حال به نظر می رسد سازمان های مورد بررسی برای نگه داشتن کارشناسان جوان و کم سابقه خود و به منظور اطمینان از بهره وری آنها باید سطح حقوق سازمان های مشابه را نیز مورد توجه قرار دهند .

همانگونه که در تجزیه و تحلیل نتایج از توزیع پرسشنامه ها نیز به آن اشاره شد در میان همه اعضاء نمونه ( فارغ از سطح درآمد ) عوامل انگیزشی غیر مالی از بیشترین تأثیر بر بهره وری نیروی انسانی صنایع خودرو سازی کشور برخوردار است .

در مرحله دوم جمع آوری اطلاعات و به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت اطلاعات دریافتی از پرسشنامه ها نسبت به دریافت اطلاعات در مورد میزان تولید ، میزان فروش ، تعداد کارکنان و متوسط حقوق و مزایای شرکت های جامعه آماری اقدام شد . این قبیل اطلاعات می تواند تا حدود زیادی نشانگر میزان بهره وری نیروی انسانی این شرکت ها باشد و همچنین می تواند تأثیر ناشی از پرداخت امتیازات مالی را بر بهره وری روشن سازد .

اطلاعات مورد نظر با مراجعه به گزارشات سالانه هیأت مدیره این شرکت ها به مجمع عمومی صاحبان سهام ( سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ) بدست آمد با توجه به نتایج مورد نظر ، ۶ شاخص به شرح زیر این گزارشات استخراج شد :

  • نسبت ارزش افزوده به فروش
  • نسبت سود نا ویژه به فروش
  • متوسط دستمزد و مزایای ماهیانه
  • ارزش تولید سرانه
  • فروش سرانه

ارزش تولید سرانه

  • بازده حقوق =

حقوق و دستمزد سرانه

همچنین به منظور فراهم آوردن امکان تحلیل نتایج حاصل از تغییر در سطح حقوق و مزایای اطلاعات فوق الذکر برای دو سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ از گزارشات استخراج و مقایسه شد

 

 

 

 

 

 

ردیف شاخص سایپا مرتب پارس خودرو ایران خودرو
    ۸۲ ۸۳ ۸۲ ۸۳ ۸۲ ۸۳ ۸۲ ۸۳
۱ نسبت ارزش افزوده به فروش ۳۶% ۲۱% ۷۲% ۵۰% ۲۵% ۴۶% ۳۰% ۳۱%
۲ سود ناویژه به فروش ۵/۱۵% ۱۴% ۳۷% ۴۳% ۲۵% ۳۴% ۱۷% ۱۴%
۳ متوسط دستمزد ماهانه ۵۷۳۰۰۰ ۵۶۱۰۰۰ ۶۶۲۰۰۰ ۶۹۲۰۰۰ ۷۷۲۰۰۰ ۵۶۴۰۰۰ ۵۶۸۰۰۰ ۶۹۷۰۰۰
۴ ارزش تولید سرانه ۹۲۰۴۴ ۱۹۱۶۷۵ ۲۵۱۰۸ ۳۵۷۵۷ ۶۸۵۶۹ ۵۱۶۳۵ ۵۲۱۴۷ ۸۱۰۸۶
۵ فروش سرانه ۱۳۶۴۵۶ ۲۲۳۶۶۸ ۶۰۰۹۸ ۴۷۸۰۴ ۹۱۳۹۳ ۷۸۷۳۷ ۶۵۲۷۵ ۹۴۶۰۴
۶ بازده حقوق ۱۶/۰ ۳۴/۰ ۰۴/۰ ۰۵/۰ ۰۸۸/۰ ۰۹۱/۰ ۰۹۱/۰ ۱۱۶/۰

 

 

 

ردیف شاخص ایران کاوه خاور شهاب خودرو
    ۸۲ ۸۳ ۸۲ ۸۳ ۸۲ ۸۳
۱ نسبت ارزش افزوده به فروش ۴۱% ۳۶% ۲۸% ۲۵% ۵۸% ۴۷%
۲ سود نا ویژه به فروش ۲۴% ۴۱% ۲۶% ۴۵% ۲۷% ۳۱%
۳ متوسط دستمزد ماهانه ۴۳۷۰۰۰ ۵۴۹۰۰۰ ۶۹۲۰۰۰ ۶۸۵۰۰۰ ۴۱۸۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰
۴ ارزش تولید سرانه ۴۰۷۷۳۷ ۳۷۴۱۴ ۷۵۰۸۸ ۲۲۲۲۱ ۱۱۹۸۷ ۲۴۲۴۱
۵ فروش سرانه ۵۳۵۸۸ ۶۳۷۲۰ ۹۵۹۴۹ ۶۲۵۹۰ ۱۹۵۷۲ ۳۵۰۳۳
۶ بازده حقوق ۰۹۳/۰ ۰۶۸/۰ ۱۰۸/۰ ۳۲/۰ ۰۲۸/۰ ۰۴۹/۰

 

 

 

 

 

  ۱۳۸۲ ۱۳۸۳
رتبه نام شرکت متوسط حقوق نام شرکت متوسط حقوق
۱ پارس خودرو ۷۷۲.۰۰۰ پارس خودرو ۶۹۷.۲۰۳
۲ خاور ۶۹۱.۹۸۰ خاور ۶۹۲.۰۰۰
۳ مرتب ۶۶۴.۰۰۰ مرتب ۶۸۵.۴۶۰
۴ سایپا ۵۷۳.۰۰۰ سایپا ۵۶۴.۰۰۰
۵ ایران خودرو ۵۶۸.۶۹۹ ایران خودرو ۵۶۱.۰۰۰
۶ ایران کاوه ۴۳۷.۰۰۰ ایران کاوه ۵۴۹.۰۰۰
۷ شهاب خودرو ۴۱۸.۰۰۰ شهاب خودرو ۴۹۰.۰۰۰

« شرکت های خودرو سازی به ترتیب میزان حقوق پرداختنی »

  ۱۳۸۲ ۱۳۸۳
رتبه نام شرکت بازده حقوق نام شرکت بازده حقوق
۱ سایپا ۱۶/۰ سایپا ۳۴/۰
۲ خاور ۱۰۸/۰ ایران خودرو ۱۱۶/۰
۳ ایران کاوه ۰۹۳/۰ پارس خودرو ۰۹۱/۰
۴ ایران خودرو ۰۹۱/۰ ایران کاوه ۰۶۸/۰
۵ پارس خودرو ۰۸۸/۰ مرتب ۰۵/۰
۶ مرتب ۰۴/۰ شهاب خودرو ۰۴۹/۰
۷ شهاب خودرو ۰۲۸/۰ خاور ۰۳۲/۰

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت ( کارخانجات خودرو سازی )

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *