پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

دانلود پایان نامه

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺑﮭﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﻨﻮان:

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان

 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ: داروﺳﺎزی- از ﺳﺎل 84 ﺗﺎ ﺳﺎل  89

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ اﺣﻤﺪی

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﮑﯿﺪه

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ازﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ، ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ روش ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮی ﺣﺬف داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS در ﯾﮏ دوره ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ، از ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎلﻫﺎی 1384 اﻟﯽ 1389 اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮان ، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﺮم اﻓﺰار Eviews وﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ واﺗﺴﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﺪلﻫﺎی اﺑﺘﺪا از آزﻣﻮن ﭼﺎو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ آﯾﺎ از روش آﻣﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﯾﺎ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. در اداﻣﻪ از آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎری اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﺪارد ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪ واژه : ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدش ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔـﺮدش، ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔـﺮدش ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪ ﮐﺎراﻧـﻪ ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

 

ﭼﻜﻴﺪه

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ازﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ، ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ روش ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮی ﺣﺬف داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS در ﻳﻚ دوره ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ، از ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎلﻫﺎی 1384 اﻟﻲ 1389 اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺎﺳﻲ ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮان ، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻧﺮم اﻓﺰار Eviews وﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ واﺗﺴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﺪل ﻫﺎی اﺑﺘﺪا از آزﻣﻮن ﭼﺎو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ آﻳﺎ از روش آﻣﺎری ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻳﺎ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ. در اداﻣﻪ از آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎری اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﺎ اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲداری وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻧﺪارد ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻳﺎی اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻄﻮری ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﻛﻠﻴﺪ واژه : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ

(1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ

در اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻓﺰآﻳﻨﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﺪود، داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ﺟﺎری ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و ﺑﺨﺼﻮص در واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﻧﺪاز ه ﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ، و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ

ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺛﺮوت ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ(ﺧﺮم ﻧﮋاد،.(1386

اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم، ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﻬﺎی ﻣﻮاد ﺧﺎم، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل و ﺟﻤﻊ آوری وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل. ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﺟﻤﻊ آوری ﺣﺴﺎب ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﻜﻦ و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، اﻳﻦ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻔﻬﻮم ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪی ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﻬﺎی ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه و ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺒﺎﻟﻎ درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻛﺎﻻی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه، ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد(ﻣﻮس و

(2-1ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص داراﻳﻲﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ: ﺟﺴﻮراﻧﻪ (ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ) و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎراﻧﻪ.

ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ در ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﺧﺎﻟﺺ1 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ داراﻳﻲ-

ﻫﺎی ﺟﺎری و ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺟﺎری اﺳﺖ. اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎراﻧﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻻ رود. در اﺟﺮای اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﺪﻳﺮ در اﻳﻦ ﻧﻮع راﻫﺒﺮد ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار داراﻳﻲﻫﺎی ﺟﺎری را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﮕﻪ دارد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان داراﻳﻲ ﺟﺎری از ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮد در اﺟﺮای

اﻳﻦ راﻫﺒﺮد رﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﺣﺠﻢ داراﻳﻲﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ-

ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﺪ، ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(ﻓﺘﺤﻲ، .(1388

ﺷﺮﻛتﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﻧﺴﺒﻲ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در اﺟﺰای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻞ داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺎری را ﻛﺎﻫﺶ داد. اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ

اذﻋﺎن واﻧﮓ(2002)2 اﮔﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد را ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎل از دﺳﺖ دادن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ﺷﻜﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻳﺴﻚ ﻛﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺘﺒﻊ آن ﺳﻮد ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت دارﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ود ﻛﻪ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ داراﻳﻲ ﻫﺎ، رﻗﻢ ﻛﻮﭼﻜﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺷﺮﻛﺖ رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮی را در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺳﻮد ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﻲ ﺟﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺎری ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ﺟﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺷﺮﻛﺖ، ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ(اﻟﺸﺎﺑﻴﺮی و

ﻋﺮب1،.(2011 ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺗﺤﻤﻞ رﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ روﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻮال اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

  • آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *