پایان نامه کنترل بیولوژیک کنه بالغ هیالوما مارجیناتوم توسط قارچ­های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

دانلود پایان نامه

دانشگاه شهرکرد

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ ی انگل شناسی دامپزشکی

 

 

عنوان پایان نامه:

کنترل بیولوژیک کنه بالغ هیالوما مارجیناتوم توسط قارچ­های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

 

استاد راهنما:

دکتر خداداد پیرعلی خیرآبادی

 

استاد مشاور:

دکتر محمد عبدی گودرزی

مهر ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اوّل: مقدمه 5
فصل دوّم: کلیات 8
2-1- کنه­ها 8
2-1-1- تاریخچه 8
2-1-2- اهمیت بهداشتی و اقتصادی کنه­ها در انسان و دام 9
2-1-3- تاریخچه مقاومت کنه­ها 9
2-2- کنترل بیولوژیک 10
2-2-1- تعریف کنترل بیولوژیک 10
2-2-2- تقسیم بندی کنترل بیولوژیک 11
2-2-2-1- کنترل بیولوژیک کامل 11
2-2-2-2- کنترل بیولوژیک محدود 11
2-2-3- عوامل موثر بر کنترل بیولوژیک 11
2-2-3-1- عوامل غیر زنده 11
2-2-3-2- عوامل زنده 11
2-2-4- تاریخچه استفاده از روش­های کنترل بیولوژیک 12
2-2-4-1- سایر کشورها 12
2-2-4-2- ایران 14
2-2-5- مزایای کنترل بیولوژیک 15
2-2-6- معایب کنترل بیولوژیک 15
2-2-7- عوامل کنترل بیولوژیک 16
2-2-7-1-  شکارچی 16
2-2-7-2- انگل 16
2-2-7-3- پاتوژن 16
2-3- کلیاتی بر قارچ­ها 16
2-3-1-  بیولوژی قارچ­ها 17
2-3-1-1- تغذیه 17
2-3-1-2- تولید مثل2-3-2-عوامل موثر بر فعالیت قارچ ها 1717
2-3-3- طبقه بندی 19
2-3-4- قارچ­های انتوموپاتوژن 19
2-3-4-1- استفاده از قارچ­های انتوموپاتوژن در کنترل بیولوژیک 20
2-3-4-2- مکانیسم اثر قارچ های انتوموپاتوژن 21
فصل سوم: مواد و روش کار 25
3-1- کنه­ها 25
3-1-1- تهیه کلنی کنه­ها 25
3-1-2-  حمل و نقل کنه­ها 25
3-1-3- کار با کنه ها در آزمایشگاه 25
3-2- قارچ­ها 26
3-2-1- محیط کشت PDA 26
3-2-2-  قارچ­های مورد نیاز 26
3-2-2-1- تهیه قارچ­ها 26
3-2-2-2- کشت قارچ­ها 27
3-2-2-3- تهیه سوسپانسیون کنیدیوم 28
3-2-2-4- تهیه اسلاید کالچر 28
3-3- طرز آلوده کردن کنه­ها با سوسپانسیون کنیدیوم قارچ 28
3-4- روش آنالیز اطلاعات به دست آمده 29
فصل چهارم: نتایج حاصل از آزمایش پایلوت بر روی کنه هیالوما مارجیناتوم 30
فصل پنجم: نتایج حاصل از آزمایش نهایی بر روی کنه هیالوما مارجیناتوم 32
 فصل ششم: بحث و نتیجه گیری 42
6-1 بحث 42
6-2- نتیجه گیری 45
منابع: 46

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *