پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: عمومی   

عنوان:

پیش‌بینی سلامت روان و تاب‌آوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران

استاد راهنما:

دکتر محبوبه چین آوه 

استاد مشاور:

دکتر صدراله خسروی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده …………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول :  کلیات

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………..4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………….8

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………9

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1-مفهوم سلامت روان………………………………………………………………………………11

2-1-1- مفهوم سلامت روان از دیدگاه برخی نظریه پردازان…………………………………………14

2-1-2- اهداف سلامت روان………………………………………………………………………………18

2-1-3- ابعاد سلامت روان……………………………………………………………………………..19

2-1-4- معیارهای سلامت روان…………………………………………………………………………..19

2-2- مفهوم تاب آوری………………………………………………………………………………21

2-2-1- عناصر تاب آوری…………………………………………………………………………..26

2-2-2- ویژگی افراد تاب آور………………………………………………………………………….28

2-2-3- ویژگی های خانواده تاب آفرین…………………………………………………………..30

2-2-4- راهبردهای پرورش تاب آوری درنوجوانان…………………………………………………31

2-3- مفهوم سبک های دلبستگی…………………………………………………………….32

2-3-1- ویژگی های دلبستگی………………………………………………………………….36

2-3-2- اهمیت نظریه دلبستگی…………………………………………………………………….37

2-3-3- علائم دلبستگی کودک به پرستار خود………………………………………………38

2-3-4- دلبستگی در طول زندگی…………………………………………………………..38

2-3-5- ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر…………………………………………….40

2-4- مفهوم رضایت زناشویی……………………………………………………………………….42

2-4-1- پنج مؤلفه در فرایند تعامل زناشویی از منظر برین و مکی……………………………..46

2-4-2- شرایط بقاء خانواده از دیدگاه ژانت و موهر……………………………………………46

2-4-3- عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی………………………………………………………….47

2-4-4- عوامل تعیین کننده موفقیت ازدواج و رضایت زناشویی …………………………………48

2-4-5- مهم ترین عوامل شناخته شده در بهبود کیفیت زندگی زناشویی……………………..48

2-4-6- نظریه های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی………………………………….55

2-5- پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط متغیرهای پژوهش……………………………87

2-6- خلاصه و جمع بندی……………………………………………………………………….64

2-7- سوالات پژوهش…………………………………………………………………………64

2-8 تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات………………………………………………………….65

2-8-1- تعاریف نظری اصطلاحات……………………………………………………………65

2-8-2- تعاریف عملیاتی اصطلاحات………………………………………………………..67

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- روش پژوهش………………………………………………………………………………..69

3-2- جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………….69

3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………….69

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………..71

3-5- مراحل اجرای پژوهش…………………………………………………………………80

3-6- روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………80

فصل چهارم: نتایج

4-1- یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش………………………………………82

4-2- ماتریس همبستگی صفر مرتبه متغیرهای پژوهش……………………………………..83

4-3- بررسی یافته های پژوهش……………………………………………………………..84

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………….97

5-2- جمع بندی و نتیجه گیری نهایی………………………………………………………..110

5-3- محدودیت و موانع …………………………………………………………………………111

5-4- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………112

5-5- پیشنهادهای پژوهشی مبتنی بر یافته های پژوهش……………………………113

منابع و مأخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………115

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………126

پیوست‌ها

پیوست الف- 1: پرسشنامه تاب آوری………………………………………………………..133

پیوست الف- 2:  پرسشنامه سلامت روان……………………………………………………136

پیوست الف- 3: پرسشنامه رضایت زناشویی………………………………………………… 138

پیوست الف- 4: پرسشنامه سبک های دلبستگی………………………………………….142

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………144

چکیده:

هدف از این پژوهش پیش بینی سلامت روان و تاب آوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران  بود. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی از نوع پیش بینی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 10 تا 12 ساله دبستان های شهر شیراز که در سال تحصیلی 93-92  مشغول به تحصیل هستند و مادرانشان، تشکیل داده اند. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد  125 نفر از دانش آموزان همراه با مادرانشان به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. سپس پرسشنامه های رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی برای مادران و پرسشنامه های سلامت روان و تاب آوری برای فرزندان آنان اجرا گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی ساده، رگرسیون چندگانه همزمان مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی مادران، بخشی از واریانس سلامت روان و تاب آوری فرزندان را تبیین می کنند. همچنین رضایت زناشویی قدرت پیش بینی کنندگی قوی تری برای سلامت روان و تاب آوری فرزندان دارد.نتایج نشان داد که رضایت زناشویی برای مادران می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *