پایان نامه طراحی آموزشی مبتنی برروش نظامدارواکت (VAKT) وتأثیرآن برکاهش اختلالات نوشتاری کودکان پسر پایه دوم ابتدایی شهر سنندج

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول : کلیات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………..12

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………15

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………18

فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..19

تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………..20

تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………..21

متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………22

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………24

بخش اول (مبانی نظری)…………………………………………………………………………………………………………………25

طراحی آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………25

تعاریف طراحی آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………….26

ویژگی های طرح آموزشی …………………………………………………………………………………………………………….28

نقش طراح آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………33

استدلال های اساسی در مورد فرایند طراحی آموزشی ………………………………………………………………………..34

مزایای کاربرد فرایند طراحی آموزشی …………………………………………………………………………………………….39

مزایای طراحی آموزشی در آموزش و پرورش عمومی………………………………………………………………………..40

رویکردهای طراحی آموزشی…………………………………………………………………………………………………………..42

طراحی آموزشی در سطح خرد ………………………………………………………………………………………………………45

طراحی آموزشی در سطح کلان……………………………………………………………………………………………………….45

تعریف یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………….46

نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………….48

اصول یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………..60

مشکلات یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………….61

اختلالات یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………62

مشخصه های اولیه در ناتوانی یادگیری……………………………………………………………………………………………..65

طبقه بندی اختلالات یادگیری………………………………………………………………………………………………………….65

عوامل دخیل در اختلالات نوشتاری………………………………………………………………………………………………….74

اختلالات کنترل حرکتی………………………………………………………………………………………………………………….74

اختلالات ادراک بصری…………………………………………………………………………………………………………………..76

اختلالات حافظه بصری…………………………………………………………………………………………………………………..77

چپ دستی……………………………………………………………………………………………………………………………………77

نظریه های چپ دستی…………………………………………………………………………………………………………………….79

عوامل مؤثر بر چپ دستی……………………………………………………………………………………………………………….82

شرایط مؤثر بر بد خطی………………………………………………………………………………………………………………….84

خطاهای متداول در نوشتن………………………………………………………………………………………………………………89

آموزش چگونه نوشتن به کودکان چپ دست……………………………………………………………………………………..92

روش نظامدار واکت (vakt)………………………………………………………………………………………………………….94

الگوی پیشنهادی طراحی آموزشی بر اساس روش نظامدار واکت…………………………………………………………..97

بخش دوم (پیشینه تجربی) …………………………………………………………………………………………………………..100

تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………………..100

تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………………………………………….103

جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….107

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….109

روشت حقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………110

طرح تخقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….111

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………..114

حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………114

ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………115

روایی ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………115

پایایی ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..115

روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………..116

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………

آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………

آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………

بحث در مورد فرض اول …………………………………………………………………………………………………………….

بحث در مورد فرض دوم …………………………………………………………………………………………………………….

بحث در مورد فرض سوم …………………………………………………………………………………………………………..

بحث در مورد فرض چهارم………………………………………………………………………………………………………….

پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….

منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *