پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون در شهر تهران

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته: مدیریت

گرایش : بازرگانی-بازاریابی

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون در شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر مسعود عموپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق 1

1-1مقدمه 2

1-2 بیان مساله 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4 اهداف پژوهش 4

1-4-1 هدف کلی تحقیق 4

1-4-2.هدف کاربردی 4

1-5 چارچوب نظری 5

1-6 سوال اصلی تحقیق 7

1-7 فرضیات تحقیق 8

1-8 متغیر های تحقیق 8

1-8-1 متغیرهای مستقل 8

1-8-2 متغیر وابسته 8

1-9 تعریف مفهومی متغیرهای مستقل 9

1-10 تعریف عملیاتی متغیرها 10

1-10-1 تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل تحقیق 10

1-10-2 تعریف عملیاتی متغیر وابسته 11

1-11 قلمرو تحقیق 11

1-12خلاصه ی فصل 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی تحقیق 12

2-1مقدمه 13

2-2 طبقه‌بندى کالاها 13

2-2-1 کالاهاى مصرفى 14

2-2-2 کالاهاى راحتى 15

2-2-3 کالاهاى ضرورى 15

2-2-4 کالاهاى محرک 15

2-2-5کالاهاى اضطرارى 15

2-2-6 کالاهاى مقایسه‌اى 15

2-2-7 کالاهاى اختصاصى 15

2-2-8 کالاهاى ناخواسته 16

2-2-9 کالاهاى صنعتى 16

2-3 مواد اولیه و قطعات 16

2-3-1 اقلام سرمایه‌اى 17

2-3-2 ملزومات مصرفى و خدمات 17

2-4 طبقه بندی دستگاه گلوکومتر از نظر نوع کالا 17

2-5 رفتار خرید مصرف‌کننده 18

2-6 گرایش خریدار 18

2-7 رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی 18

2-8 تعریف رفتار مصرف‌کننده 19

2-9 نکات کلیدی رفتار مصرف کننده 20

2-10 چرا مطالعه رفتار مصرف کننده مهم است؟ 21

2-11 رفتار مطلوب خریدار صنعتی 22

2-12  رفتار خرید سازمانی: ویژگی‌های اصلی 23

2-13رفتار خرید سازمانی 29

2-14عوامل مؤثر بر خریداران صنعتی 31

2-15 تاریخچه مختصر در باره کنترل قندخون توسط گلوکومتر 33

2-16 تعریف متغیر های مستقل تحقیق 34

2-16-1 تعریف کیفیت 34

2-16-2 تاریخچه کیفیت 35

2-16-3 فلسفه ی دمینگ 36

2-17 کنترل کیفیت و تئوریهای آماری 37

2-18 کیفیت در ژاپن 38

2-19 نگرشهای کیفیت 38

2-20 فرضیه های مدل کیفیت جامع 40

2-21 دوره های مرتبط با ابزارهای مهندسی کیفیت 41

2-22 کیفیت در تجهیزات پزشکی 42

2-23 کیفیت در دستگاه گلوکومتر 45

2-24 قیمت 47

2-25 تعریف قیمت‌گذاری‌ 48

2-26 اهداف قیمت گذاری 48

2-27 روش های قیمت گذاری 50

2-28 خدمات پس از فروش 51

2-29 عناصر اصلی و تشکیل دهنده ی خدمات پس از فروش 52

2-30 خدمات پس از فروش در زمینه ی تجهیزات پزشکی 53

2-31 نام و نشان تجاری 53

2-32 مدیریت نام تجاری 53

2-33 تدوین راهبرد نام تجاری 54

2-34 وفاداری به نام تجاری 59

2-35 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند 61

2-36 بازار کالاهای با دوام 61

2-37 بازار خدمات 62

2-38 پیشینه به تفصیل 62

2-39 پیشینه ی خارجی 71

2-40  خلاصه ی فصل 80

فصل سوم : روش شناسی تحقیق 81

3-1 مقدمه 82

3-2روش پژوهش 82

3-3 آمار توصیفی 83

3-4 آمار استنباطی 83

3-5 جامعه آماری 83

3-6 تعریف نمونه 84

3-7 ابزار گردآوری پژوهش 85

3-8 اعتبار(روایی) 86

3-9 روایی پرسشنامه 87

3-10 پایایی 87

3-11 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 88

3-12 ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم 89

3-13 نرمال بودن متغیرها 89

3-14خلاصه ی فصل 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 91

4-1 مقدمه 92

4-2 آزمون نرمال بودن 94

4-3 اولویت بندی معیارهای کیفیت 101

4-4 اولویت بندی معیارهای خدمات پس از فروش 104

4-5 اولویت بندی معیارهای قیمت 106

4-6 اولویت بندی معیارهای برند 108

4-7 رتبه بندی نهایی زیرمعیارها در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 109

4-8 خلاصه ی فصل 110

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 111

5-1 مقدمه 112

5-2 نتیجه گیری و خلاصه ی یافته ها 113

5-3 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش 116

5-4 پیشنهاد برای پژوهش های بعدی 118

5-4 محدودیت های تحقیق 118

5-4-1 محدودیت خارج از اختیار محقق 118

5-4-2 محدودیت در اختیار محقق 118

5-5 خلاصه ی فصل 118

فهرست منابع 119

پیوست الف 124

پیوست ب 134

فهرست جداول

جدول 2-1  تفاوت‌های عمده بین بازارهای صنعتی و مصرفی 24

جدول 2-2 پنج نگرش به رویکرد کیفیت 39

جدول 2-3 قیمت برخی دستگاههای گلوکومتر موجود در بازار 51

جدول 2-4 خلاصه ی تحقیقات داخلی 72

جدول 2-5 پیشینه ی تحقیقات خارجی 78

جدول 4-1: آزمون کولموگروف 94

جدول 4-2: آزمون تی تک نمونه 95

جدول 4-3: آزمون تی تک نمونه 96

جدول 4-4 ماتریس مقایسه زوجی عوامل موثر در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 100

جدول 4-5 وزن معیارهای اصلی 101

جدول 4-6 ماتریس مقایسه زوجی عامل کیفیت در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 102

جدول 4-7 رتبه بندی معیارهای کیفیت 103

جدول 4-8 ماتریس مقایسه زوجی عامل خدمات پس از فروش در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 104

جدول 4-9 رتبه بندی معیارهای خدمات پس از فروش 105

جدول 4-10 ماتریس مقایسه زوجی عامل قیمت در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 106

جدول 4-11 رتبه بندی معیارهای قیمت 107

جدول 4-12 ماتریس مقایسه زوجی عامل برند در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 108

جدول 4-13 رتبه بندی معیارهای برند 108

جدول 4-14 وزن نهایی زیرمعیارهای تصمیم گیری در خرید دستگاه گلوکومتر 109

جدول 5-1: وزن متغیرهای مستقل 114

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 92

نمودار 4-2: نمودار دایره ای درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 93

نمودار 4-3 سن پاسخگویان 93

نمودار 4-4 مقایسه کیفیت و خدمات پس از فروش 97

نمودار 4-5 مقایسه عامل کیفیت و قیمت 97

نمودار 4-6 مقایسه عامل کیفیت و برند 98

نمودار 4-7 مقایسه عامل خدمات پس از فروش و قیمت 98

نمودار 4-8 مقایسه عامل خدمات پس از فروش و برند 99

نمودار 4-9 مقایسه عامل قیمت و برند 99

نمودار 4-10 وزن معیارهای اصلی 100

نمودار 4-11 اوزان معیارهای کیفیت 103

نمودار 4-12 اوزان معیارهای خدمات پس از فروش 105

نمودار 4-13 اوزان معیارهای قیمت 107

نمودار 4-14 اوزان معیارهای برند 109

فهرست اشکال

شکل 1-1 مدل تحقیق 7

شکل 2-1 مدل رفتار خرید صنعتی ولفگنگ 26

شکل 2-2 مدل رفتار خرید صنعتی نیکلس 27

شکل 2-3 مدل رفتار خریدار صنعتی آرنز 27

شکل 2-4مدل رفتار خریدار صنعتی گاردیال و ودرف 28

شکل 2-5 مدل رفتار خریداران صنعتی رسمی 29

چکیده :

تجهیزات پزشکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در زندگی انسان هستند و بازار تجهیزات پزشکی نیز بخش قابل توجهی از داد و ستدهای مالی را به خود اختصاص می دهد.بنابراین بازاریابی تجهیزات پزشکی امری حائز اهمیت است.از طرفی بیماری دیابت رشد قابل توجهی در کشور داشته و افراد زیادی را مبتلا کرده است و نیز بیماری غیر قابل علاج است که نیاز به کنترل مرتب و حفظ قند خون در سطح نرمال دارد.با توجه به این مهم محقق بازار یکی از تجهیزات پزشکی مرتبط با دیابت یعنی دستگاه تست قند خون را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.پایان نامه ی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون در شهر تهران با هدف شناسایی و اولویت بندی تاثیر چهار عامل کیفیت-قیمت-خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری در رفتار خریداران این دستگاه در سطح شهر تهران انجام شده است.جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی متخصصان داخلی در این شهر هستند که خود اقدام به خرید دستگاه تست قند خون می کنند و محقق این وسیله را از بعد صنعتی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.در نهایت این نتیجه به دست می آید که چهار متغیرکیفیت، قیمت،خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون تاثیر دارد و از لحاظ اولویت بندی به ترتیب کیفیت،نام و نشان تجاری،خدمات پس از فروش و قیمت در رفتار خریداران این دستگاه موثر است.

تحقیق شامل 2 پرسشنامه است. اولی به بررسی تأثیر متغیرهای  مستقل بر متغیر وابسته با کمک آزمون تی تک نمونه و دومی به اولویت بندی متغیرها با تکنیک ای اچ پی می پردازد. نرمال بودن متغیرها قبل از آزمون تی تک نمونه توسط آزمون کولموگروف سنجیده شد.

کلمات کلیدی: بازاریابی صنعتی، تصمیم خرید مصرف کننده، دستگاه تست قند خون

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *