پایان نامه شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف

دانلود پایان نامه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت MBA گرایش استراتژیک

    عنوان:       

شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف

استاد راهنما

دکتر بهمن سعیدیان راد

شهریور‌ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

فرهنگ‏سازمانی الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش‏ها، باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است؛ بنابراین می‏توان گفت انجام هرگونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان‏پذیر می‏باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر شناخت فرهنگ حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف می‏باشد. در این پژوهش دوازده مؤلفه از مؤلفه‌های فرهنگ‏سازمانی در نظر گرفته‌شده است که عبارت‌اند از: نوآوری فردی، تحمل مخاطره، جهت‏دهی، یکپارچگی و وحدت، روابط مدیریت، کنترل، هویت، سیستم پاداش، تحمل تعارض، الگوهای ارتباطات، تحول سازمانی و نتیجه گرایی؛ مؤلفه‌های مربوط به عملکرد کارکنان شامل: کیفیت کاری، کمیت کاری، وابستگی سازمانی و طرز برخورد می‏باشد.

جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنانی که در سازمان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای‏ حل‏ اختلاف، به فعالیت مشغول هستند، تشکیل می‌دهند؛ که با استفاده از تمام شماری به حجم 57 نفر تعیین گردیده‏اند. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش انجام تحقیق از نوع توصیفی- مطالعه موردی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات از جامعه موردنظر پرسشنامه می‏باشد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن، از طریق ارائه به کارشناسان و اساتید دانشگاهی سنجیده شده است. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده 921/0 می‏باشد که نشان می‏دهد پرسشنامه مربوطه از پایایی مطلوبی برخوردار است. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی است که برای آزمون این فرضیات از آزمون‏های همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون و برای رتبه‏بندی متغیرهای مستقل از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل این اطلاعات نشان می‏دهد که میان فرهنگ‏سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی:  فرهنگ، فرهنگ‌سازمانی، عملکرد کارکنان

فهرست مطالب

1- فصل اول:مقدمه وکلیات 1

1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مسئله 3

1-3- ضرورت تحقیق 4

1-4-اهداف تحقیق 5

1-4-1- هدف اصلی 5

1-4-2- اهداف فرعی 6

1-5- فرضیه‌های تحقیق 6

1-5-1- فرضیه اصلی 6

1-5-2- فرضیه‌های فرعی 6

1-6- پیشینه تحقیق 7

1-6-1- مطالعات و تحقیقات داخلی 7

1-6-2- مطالعات و تحقیقات خارجی 8

1-7- قلمرو تحقیق 9

1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق 9

1-7-2- قلمرو مکانی تحقیق 9

1-7-3- قلمرو زمانی تحقیق 9

1-8- جامعه و نمونه آماری 9

1-9- روش تحقیق 9

1-10- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 10

1-11- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات 10

1-12- مراحل انجام تحقیق 10

1-13- تعریف عملیاتی واژگان 11

1-13-1- فرهنگ‌سازمانی 11

1-13-2- عملکرد 12

2- فصل دوم: ادبیات تحقیق 13

2-1- فرهنگ سازمانی 13

2-1-1- مفهوم فرهنگ 13

2-1-2- تعریف فرهنگ 16

2-1-3- خصوصیات اصلی فرهنگ 19

2-2- زندگی سازمانی 21

2-2-1- تعریف سازمان 21

2-2-2- مفهوم فرهنگ‌سازمانی 23

2-2-3- تعریف فرهنگ‌سازمانی 29

2-2-4- نقش رهبر در مدیریت تغییر فرهنگ‌سازمانی 33

2-3- سطوح فرهنگ‌سازمانی 34

2-4- تقسیم‌بندی فرهنگ‌سازمانی از دیدگاه و نظریات مختلف صاحب‌نظران مدیریت 36

2-4-1- مدل هاروی و براون 36

2-4-2- مدل هافستد 37

2-4-3- مدل دنیسون 38

2-4-4- مدل کوئین 40

2-4-5- دیانا فیزی 41

2-4-6- مدل رابینز 42

2-5- عوامل مؤثر بر فرهنگ‌سازمانی 46

2-6- شناخت فرهنگ موجود و مطلوب و مقایسه 47

2-6-1- شناسایی فرهنگ موجود 47

2-6-2- شناسایی فرهنگ مطلوب سازمانی 48

2-6-3- مقایسه فرهنگ موجود با فرهنگ مطلوب سازمانی 48

2-7- عملکرد 49

2-7-1- تعریف عملکرد 49

2-7-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد 51

2-7-3- ارزیابی عملکرد 51

2-7-4- اهداف ارزیابی عملکرد 54

2-7-5- اندازه‌گیری عملکرد 55

2-7-6- اهمیت ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد 56

2-7-7- شاخص‌های ارزیابی 57

2-7-8- عملکرد سازمانی 59

2-7-9- شاخص‌های عملکرد 59

2-7-10- مدیریت عملکرد 61

2-7-11- ارزیابی عملکرد تا مدیریت عملکرد 62

2-7-12- رابطه فرهنگ‌سازمانی و عملکرد 63

3- فصل سوم: روش تحقیق 66

3-1- مقدمه 66

3-2- روش تحقیق 67

3-3- اهداف تحقیق 67

3-3-1- هدف اصلی 67

3-3-2- اهداف فرعی 67

3-4- فرضیات تحقیق 67

3-4-1- فرضیه اصلی 67

3-4-2- فرضیه‌های فرعی 68

3-5- جامعه و نمونه آماری 69

3-6- مکان تحقیق 69

3-7- اهداف 70

3-8- قلمرو زمانی تحقیق 71

3-9- روش جمع‌آوری داده‌ها 71

3-9-1- تهیه و تنظیم پرسشنامه 72

3-9-2- روایی پرسشنامه (اعتبار) 73

3-9-3- پایایی پرسشنامه (اعتماد) 73

3-10- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات 74

4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 75

4-1- مقدمه 75

4-2- آمار توصیفی 76

4-2-1- آمار جمعیت شناختی 76

4-2-1-1- درصد سن پاسخ‌دهندگان. 76

4-2-1-2- درصد جنسیت پاسخ‌دهندگان. 77

4-2-1-3- درصد تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 77

4-2-1-4- درصد رده سازمانی پاسخ‌دهندگان. 78

4-2-1-5- درصد سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان. 79

4-3- آمار استنباطی 80

4-3-1- بررسی پاسخ سؤالات مرتبط با متغیرهای تحقیق 81

4-3-2- بررسی پاسخ‏های مربوط به متغیر فرهنگ‏سازمانی 81

4-3-2-1- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل نوآوری فردی. 81

4-3-2-2- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحمل مخاطره. 82

4-3-2-3- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل جهت‌دهی. 83

4-3-2-4- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل یکپارچگی و وحدت. 83

4-3-2-5- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل روابط مدیریت. 84

4-3-2-6- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل کنترل. 85

4-3-2-7- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل هویت. 86

4-3-2-8- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل سیستم پاداش. 87

4-3-2-9- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحمل تعارض. 87

4-3-2-10- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل الگوهای ارتباطات. 88

4-3-2-11-………………………. بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحول سازمانی. 89

4-3-2-12-بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل نتیجه گرا بودن سازمان. 89

4-3-3- نتیجه‌گیری در خصوص پاسخ‌های مؤلفه مستقل 90

4-4- آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن 90

4-4-1- همبستگی اسپیرمن بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد. 90

4-4-2- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و عملکرد 90

4-5- آزمون رگرسیون خطی با یک متغیر مستقل 91

4-6- آزمون رگرسیون خطی با مؤلفه‌های مستقل 92

4-7- نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق 93

4-7-1- فرضیه اصلی 93

4-7-2- فرضیه فرعی اول 94

4-7-3- فرضیه فرعی دوم 95

4-7-4- فرضیه فرعی سوم 96

4-7-5- فرضیه فرعی چهارم 97

4-7-6- فرضیه فرعی پنجم 97

4-7-7- فرضیه فرعی ششم 98

4-7-8- فرضیه فرعی هفتم 99

4-7-9- فرضیه فرعی هشتم 100

4-7-10-فرضیه فرعی نهم 100

4-7-11-فرضیه فرعی دهم 101

4-7-12-فرضیه فرعی یازدهم 102

4-7-13-فرضیه فرعی دوازدهم 103

4-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق 103

4-9-آزمون فریدمن 104

4-10-مدل مفهومی بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق 105

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 106

5-1- مقدمه 106

5-2- نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق 106

5-2-1- فرضیه اصلی 106

5-2-2- فرضیه‌های فرعی 107

5-3- مدل پیشنهادی تحقیق 112

5-4- مدل مفهومی بر مبنای رگرسیون چندگانه 113

5-5- پیشنهادات 113

5-6- پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آینده 115

فهرست مراجع 116

پیوست الف:پرسشنامه تحقیق 121

پیوست ب:جداول SPSS 124

فهرست جداول

جدول ‏2‑1تعاریف مختلف فرهنگ و ارائه‌کنندگان آن‌ها (ایران زاده، 1377) 18

جدول ‏3‑1-ارزش‌دهی طیف لیکرت 72

جدول ‏3‑2- ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق 74

جدول ‏4‑1- فراوانی سنی پاسخ‌دهندگان 76

جدول ‏4‑2- فراوانی جنسیتی پاسخ‌دهندگان 77

جدول ‏4‑3- فراوانی تحصیلی پاسخ‌دهندگان 78

جدول ‏4‑4- فراوانی رده سازمانی پاسخ‏دهندگان 79

جدول ‏4‑5- فراوانی سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان 80

جدول ‏4‑6- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های نوآوری فردی 81

جدول ‏4‑7- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های نوآوری فردی 82

جدول ‏4‑8- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های تحمل مخاطره 82

جدول ‏4‑9- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های تحمل مخاطره 82

جدول ‏4‑10- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل جهت‌دهی 83

جدول ‏4‑11- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل جهت‌دهی 83

جدول ‏4‑12- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل یکپارچگی و وحدت 84

جدول ‏4‑13- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل یکپارچگی و وحدت 84

جدول ‏4‑14- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل روابط مدیریت 85

جدول ‏4‑15- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل روابط مدیریت 85

جدول ‏4‑16- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل کنترل 85

جدول ‏4‑17- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل هویت 86

جدول ‏4‑18- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل هویت 86

جدول ‏4‑19- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه سیستم پاداش 87

جدول ‏4‑20- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه سیستم پاداش 87

جدول ‏4‑21- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحمل تعارض 88

جدول ‏4‑22- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحمل تعارض 88

جدول ‏4‑23- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل الگوهای ارتباطات 88

جدول ‏4‑24- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحول سازمانی 89

جدول ‏4‑25- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل نتیجه گرا بودن سازمان 89

جدول ‏4‑26- نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان 90

جدول ‏4‑27- نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان 91

جدول ‏4‑28- سطح معناداری رگرسیون(ANOVA) 92

جدول ‏4‑29- نتایج تحلیل رگرسیون متغیر فرهنگ‌سازمانی 92

جدول ‏4‑30- نتایج تحلیل رگرسیون خطی با مؤلفه‌های مستقل 93

جدول ‏4‑31- مقایسه میانگین رتبه‌ای مؤلفه‌های مؤثر بر عملکرد کارکنان 104

جدول ‏4‑32- آزمون فریدمن مربوط به مقایسه مؤلفه‌های مؤثر بر عملکرد 105

فهرست اشکال

شکل ‏2‑1- پرده‌های فرهنگی (شاین، 1381) 31

شکل ‏2‑2- قدرت فرهنگ‌های سازمان (امیری‏جاوید، 1391) 37

شکل ‏3‑1 تشکیلات مرکز امور شوراهای حل اختلاف 71

شکل ‏4‑1- درصد پرسشنامه جمع‌آوری‌شده بر اساس سن 76

شکل ‏4‑2- درصد پرسشنامه جمع‌آوری‌شده بر اساس جنسیت 77

شکل ‏4‑3- درصد پرسشنامه جمع‌آوری‌شده بر اساس تحصیلات 78

شکل ‏4‑4- درصد پرسشنامه جمع‌آوری‌شده بر اساس رده سازمانی 79

شکل ‏4‑5- درصد پرسشنامه جمع‌آوری‌شده بر اساس سابقه خدمت

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *