پایان نامه روانشناسی-رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی

دانلود پایان نامه

تعریف هوش هیجانی :‌

هوشمند بودن از نظر عاطفی، داشتن مهارتهای فردی است كه با شخصیت غنی و متعادل مشخص می‌شود. هوش عاطفی داشتن توانایی برای « خشمگین شدن در برابر فرد مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب، برای دلیل مناسب و به شیوة مناسب » است . هوش عاطفی از IQ ( بهرة هوشی ) مجزا است چرا كه IQ انجام با مهارت عملكردهای شناختی است. هر كدام از این انواع مختلف هوش بر مدارهای عصبی متفاوت اما مرتبط قرار گرفته اند بطوریكه هوش عاطفی به مقدار زیادی بوسیلة مناطق لیمبیك و پره‌فرونتال و IQ به تنهایی بوسیلة مناطق نئوكورتیكال تنظیم می‌شود.(4)

تئوری هوش عاطفی یك چارچوب كاری روانشناختی جدیدی را برای پیشگیری اولیه در روانپزشكی پیشنهاد می‌كند كه كشفیات جدید در علم شناخت، علم نورولوژیك و نمو را با یكدیگر ادغام می‌نماید.

مهارتهای هوش عاطفی برای ادارة فردی عواطف و انجام با مهارت روابط، ضروری است. این تواناییها در طی زندگی فراگرفته می‌شوند. یادگیری اولیه در طی كودكی صورت می‌گیرد. این یادگیری مدار های نورولوژیك زمینه ای را شكل می‌دهد كه تا بزرگسالی بالغ می‌شوند. هوش عاطفی با رشد كودك از طریق تجارب یادگیری شدة سودمند ارتقاء می یابد و نقایص آن از طریق یادگیری اصلاحی و تعلیم، قابل ترمیم است.

افرادی كه نتوانند مهارتهای هوش عاطفی را كسب كنند باطیفی از خطرات فزایندة روانپزشكی مواجه می‌شوند مانند اختلالات خلق و اضطراب، اختلالات خوردن، و سوء مصرف مواد. (4)

از آنجاییكه این مهارتهای هوش عاطفی، قابل آموزش است، ایجاد امكاناتی برای                 بچه ها و بالغین به منظور ارتقاء این مهارتها می تواند به عنوان یك واكسن در برابر طیف خطرات اجتماعی و روانپزشكی عمل نماید.

 

اجزای هوش هیجانی :

مدلی كه به طور معمول برای تعریف هوش عاطفی بكار می رود مربوط به پیترسالووی و جان مایر[1] (1990) است كه براساس آن هوش عاطفی شامل توانایی در پنج موضوع اصلی است :

1-خودآگاهی :‌شناختن احساسات هنگامیكه بوجود می آیند، ركن اصلی هوش هیجانی است. توانایی كنترل احساسات از یك لحظه به لحظة دیگر، كلید بصیرت روانشناختی و شناخت خود است. آگاه بودن از هیجانات باعث اطمینان بیشتر هنگام تصمیم گیری های مهم فردی مانند با چه كسی ازدواج كردن یا چه مسیری را دنبال كردن می‌شود.

2-اداره ( كنترل ) هیجانات : داشتن واكنش های عاطفی مناسب یك قابلیت ( استعداد) است كه بر خود آگاهی بنا نهاده می‌شود. توانایی تعدیل عواطف منفی مانند اضطراب، عصبانیت، و افسردگی یك مهارت هیجانی ضروری است.

انعطاف پذیری هیجانی كمك می‌كند تا بتوان بر شكست ها و ناراحتی های غیرقابل اجتناب زندگی غلبه كرد. آنهاییكه توانایی خود تنظیمی هیجانی را ندارند، به طور مداوم با احساسات اندوهبار محاصره می‌شوند.

3- خود انگیزش : توانایی تمركز بر یك هدف برای یك رشته از موفقیت ها ضروری است. خود كنترلی هیجانی مانند خشنودی تأخیری یا كنترل تكانشگری برای رسیدن به هدفهای زندگی ضروری است.

افرادی كه می توانند هیجانات خود را تحت كنترل در آورند و به جای نا امیدی امید و خوش بینی را حفظ كنند به طور كلی در كارهایشان مؤثرتر و پربارتر خواهند بود.

4- شناختن هیجانات در دیگران :‌انتقال فكر، یك مهارت بر اساس خود آگاهی هیجانی است و برای مؤثر بودن روابط بین فردی یك جزء اساسی می‌باشد. افرادی كه به خوبی با اشارات اجتماعی ظریف كه نشاندهندة نحوة احساس دیگران است هماهنگ باشند، در روابط فردی و حرفه ای موفق تر هستند.

5- اداره كردن روابط :‌هنر ارتباطات نیازمند مهار در ادارة هیجانات دیگران است. صلاحیت (كفایت) اجتماعی، زمینه ساز محبوبیت، رهبری و مؤثر بودن روابط بین فردی است.

افراد دارای نیمرخی از تواناییهای مختلف در هر كدام از مسائل هستند، برای نمونه، بعضی افراد كه در اداره خشم بسیار مهارت دارند ممكن است در آرام كردن               ناراحتی های دیگران ناتوان باشند. ( استعداد كمتری داشته باشند ). (4)

مسائل نورولوژیك، استعداد ابتدایی فرد را در هر حیطه از هوش هیجانی تعیین می‌كند.

هر فردی دارای مجموعه ای از امتیازات نورولوژیك زمینه ای است كه خلق او را تعیین می‌كنند ، برای مثال توانایی كنترل تكانة هیجانی، خجالت یا تحریك پذیری.

هر چند اساس زمینه ای توانایی هیجانی عصبی است، مدار مغزی درگیر در آن قابل تطابق ( انعطاف پذیر ) است. به مقدار زیادی هر كدام از پنج حوزة نشان داده شده  مجموعه ای از عادات و پاسخ ها هستند كه فرا گرفته شده اند و بنابراین با تلاش مناسب می توان آنها را ارتقاء داد.

با استفاده از یك سنجش وابسته، جك بلاك [2] متوجه شد كه نشانه های اصلی هوش هیجانی، اعتماد به نفس، خوش بینی و توازن اجتماعی است.

افرادی كه از نظر هیجانی با هوش هستند دارای قوة خودداری بسیار زیاد و توانایی انگیزش خود هستند. زندگی برای آنها پر معنی است. آنها پای بند به اصول و مسئولیت پذیر هستند. آنها هیجانات خود را اداره كرده و به درستی بروز می‌دهند، در روابط خود، قوی و در عین حال دلسوز و مهربان هستند.

زندگی هیجانی آنها غنی ولی متعادل است، آنها با خود، دیگران و محیط اجتماعی كه در آن زندگی كنند راحت هستند. آنها استرس را بدون نگرانی یا نشخوار فكری بیش از حد اداره می‌كنند. آنها همچنین تمایل دارند، اجتماعی، خود انگیخته، سرزنده            باشند. (4)

 

شواهد عصب شناختی برای هوش هیجانی

علیرغم وجود بعضی نگرش های منفی به هوش هیجانی، شواهد عصب شناختی نورولوژیك دال بر تفاوت هوش هیجانی با هوش شناختی وجود دارد كه هوش شناختی را از هوش هیجانی جدا می‌داند. جدید ترین بررسی در این حوزه مطالعاتی است كه بر روی مورد « گیج »[3]  انجام گرفته است. گیج در یك تصادف، میله ای آهنی به جلوی پیشانی اش اصابت كرد ولی با وجود این، گیج به طور معجزه آسایی بهبودی اش را در نیروی هوشی، حافظه، گفتار، احساسات و رفتارهایش كاملاٌ بدست آورد اما هیجانات و واكنش هایش غیر قابل پیش بینی شده بودند. بی مسئولیت شده بود، بد اخلاقی هایش در حال افزایش و با نیازها و خواسته هایش در حال تعارض بود.

روش های جدید ( تصویرسازی عصبی ) [4] بر روی گیج مورد استفاده قرار گرفتند، با مشاهده جمجمه سر پی بردند كه میله آهنی قسمتی از قشر پیشانی ( كورتكس پره‌فرونتال)[5] گیج را سوراخ كرده بود .

همانطور كه می‌دانیم توانایی های هوشی از قبیل فصاحت كلامی، استدلال فضایی ‌و تفكر انتزاعی ( مؤلفه های هوش شناختی ) اساس فعالیت های  قشر تازه مخ  است و  مؤلفه های هوش هیجانی با چندین مدار عصبی متصل به منطقه لیمبیك (آمیگدال) در قشر پیشانی ( مركز اجرایی مغز ) مربوط است. كه آسیب در آن باعث ایجاد نقایصی در توانایی های بارز هوش هیجانی می‌شود ،‌به طور ویژه این مسأله مهم است كه بیمارانی كه از ضایعه بوجود آمده در قشر پیشانی رنج می‌برند علیرغم افزایش آسیب های جدی در تصمیم گیریهای شخصی و اجتماعی، توانایی های شناختی شان را حفظ می‌كنند .

این افراد از نداشتن طرح و برنامه برای زندگی روزمره و آینده و انتخاب دوست، شریك در فعالیت هایشان رنج می‌برند ،‌به انتخاب های نادرستی كه معلوم نیست آیا قبلاٌ این انتخاب را داشته اند دست می زنند ،‌نمی توانند از خطاهایشان درس بگیرند و از نقص در توانایی پردازش هیجانی كه عامل مؤثر در مقابله با تقاضاهای اجتماعی و محیطی است، ناراحت هستند. این چنین مطالعات عصب شناختی، از چندین جزء مهم هوش هیجانی كه در همه مدل های هوش هیجانی وجود دارد حمایت می‌كنند. به عنوان مثال باز شناسی هیجانات در خود و دیگران یك جزء واحد از هوش هیجانی می‌باشد. از تحقیق و مطالعه بر روی بیمارانی كه دچار آسیب در آمیگدال شده بودند این نكته بدست آمد كه آمیگدال در بازشناسی هیجانات با توجه به بیان و اظهار هیجانات چهره ای و در توانایی قضاوت در مورد افراد ضروری است. پژوهشگران اعتقاد دارند كه نقص در پردازش اطلاعات می تواند پیامد های مضری بر تصمیم گیری های اجتماعی داشته باشد.

مناطق لیمبیك كه هیجان را تنظیم می‌كند از طریق مدارهای بی شماری به تمام قسمت های نئوكورتكس وصل می‌شود. بنابراین مراكز هیجانی دارای نیروی زیادی هستند تا عملكرد بقیه قسمت های مغز مثلاٌ مراكز تفكر را تحت تأثیر قرار دهند.

نئوكورتكس جایی كه مناطق نئوفرنتال تكانه های هیجانی را تعدیل می‌كنند ،‌بیشتر زندگی هیجانی را كنترل می‌كنند. هر چند در لحظات بسیار بحرانی هیجانی نئوكورتكس تسلم تكانه های هیجانی می‌شود. (6)

تحقیقات اخیرنشان می‌دهند كه سیستم های عصبی شناختی و هیجانی با هم كار می‌كنند تا رفتار راهبردی عقلانی را  شكل داده و به عنوان واسطه عمل نمایند. در حقیقت یكی از اهداف اصلی هیجان، همانا كمك به پردازش شناختی و رفتار استراتژیك                        است. حتی روانشناسان معاصر از این دیدگاه كه شناخت برتر از هیجان است فاصله گرفته و در جهت تأكید بر كار برد هیجان حركت كرده اند. بنابراین بر اساس نظریات و تحقیقات جدید در روانشناسی و نوروآناتومی هیجان اغلب یك عنصر حیاتی قابل استفاده ای برای انطباق با موقعیت اجتماعی می‌باشد. بر اساس نظر آدولف داماسیو پردازش هیجانی یك پیش آیند تكوینی است به سوی فرم های پیچیده تر پردازش اطلاعات. شناخت های عالی تر نیازمند راهنمایی هستند كه توسط پردازش هیجانی ممكن می‌شود. شاید یكی از جهانی ترین تأثیرات هیجان این باشد كه افكار و            پاسخ های ما را رنگ آمیزی می‌كند.(6)

[1] -John Mayer , Peter Salovey

[2] – Jack Block

[3] – Gage

[4] -modern neuroimaging techniques

[5] – Prefrontal cortex

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی 110صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *