پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی-بحث و نتیجه گیری

دانلود پایان نامه

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

 

بحث و نتیجه گیری :

دراین مطالعه از ۶۰۸۹ نوزاد زنده ایرانی مورد بررسی، ۱۷۹ نوزاد دارای ناهنجاری  مادرزادی ظاهری بودند که شیوع ناهنجاری مادرزادی در طول یکسال ۹۳/۲ درصد بر آورد شد که نزدیک به گزارش بحرین ۷/۲ درصد (۲۹) وکمتر از تهران ۵/۳ درصد (۳۰) هند۶/۳ درصد (۳۱) و بیشتراز گزارشات اخیر در ایران می باشد ،اراک (%۰۴/۱) و گرگان (%۰۱/۱)(۳۳ و۳۲و۲۵)واز هند (%۲۸/۱) (۳۴) عربستان (%۷۹/۰ ) (۳۵).

در زایشگاه های شهر اصفهان در نیمه اول سال ۱۳۷۶ شیوع ۲/۶ درصد (۵۶) در زایشگاه های شهر یزد در سال ۱۳۷۶ شیوع ۱/۶ درصد (۵۷) و در سال های (۸۳-۸۲) در شهر یزد ۸۳/۲ درصد . در مطالعات خارجی دیگر در کانادا شیوع ناهنجاری های مادرزادی شدید ۳-۲ درصد ، در سیاهان جنوب آفریقا ۹/۱۱درصد در ۱۰۰۰تولد زنده (۳۶) در جمعیت ترکیه ۱/۱ درصد (۳۷) . این اختلافات آماری بین مطالعات مختلف که می تواند به خاطر اثرات مختلف نژادی و فاکتورهای اجتماعی در مناطق مختلف جهان وفاکتورهای اقتصادی – اجتماعی باشد.

واین عدد یک تخمین جزئی است زیرا فقط بر اساس معاینه فیزیکی نوزادان بیان شده وناهنجاری های اضافی که با افزایش سن تشخیص داده می شود ویا ناهنجاری هایی که باعث مرگ دردوران جنین می شود را شامل نمی شود. بعضی از ناهنجاری ها مانند موکوپلی ساکاریدوزها ، بیماری های ذخیره ای ،کری های شدید وبعضی از انواع نقص های مادرزادی قلب علی رغم آن که ممکن است در موقع تولد موجود باشندولی تا مدتی آشکار نمی شوند.(۳۸). ۴۳ درصد ناهنجاری ها هنگام تولد و۸۲ درصد تا ۶ ماه اول تشخیص داده می شوند بنابراین شیوع ذکر شده کمتر از مقدار واقعی آن است (۳۹)

در این بررسی۱۷۶مورد آنومالی منفرد گزارش شد که علت منفرد بودن اکثریت ناهنجاری های مادرزادی این است که شایعترین اختلالات تکاملی قبل از تولد فقط دریک محل ایجاد شده درحالی که بقیه قسمت های جنین به طور طبیعی به تکامل خود ادامه می دهند. نتایج مطالعات ما مشابه با سایر گزارشات ناهنجاری مادرزادی در ایران نشان داد که بیشترین محل درگیری سیستم عضلانی – اسکلتی (%۵/۴۳ ) می باشد (۲۵-۳۱-۳۳-۳۴) .

در حالیکه گزارشات در سایر کشورها مثل عمان (۴۰) لبنان (۴۱)عمارت  عربی(۳۵) بیشترین محل درگیری شامل آنومالی های سیستم عصبی مرکزی ، گوارشی و قلبی – عروقی می باشند .در  مطالعه ای در ترکیه از نظر شیوع ناهنجاری های مادرزادی به ترتیب ناهنجاری های سیستم عصبی – مرکزی سپس سیستم ادراری- تناسلی ، ناهنجاری های صورت وسیستم عضلانی – اسکلتی قرار داشتند (۳۷) .

در اصفهان شایعترین ارگان های درگیر به ترتیب قلبی- عروقی- وتنفسی ، گوارشی ، ادراری  تناسلی بوده است (۵۶).

درسیاهان جنوب افریقا شایع ترین ناهنجاری ها مربوط به سیستم عصبی مرکزی وبعد از آن سیستم عضلانی – اسکلتی بوده است.(۳۶)

در این مطالعه ، شایعترین آنومالی از سیستم اسکلتی ،دررفتگی مادرزادی هیپ(۲۴مورد)بود که مشابه با سایر شهرهای ایران (۳۲،۳۳،۲۵) بود.

از نظر سیستم های دچار ناهنجاری در این مطالعه به ترتیب ناهنجاری های عضلانی – اسکلتی (%۵/۴۳)، سیستم ادراری تناسلی (۹/۲۲درصد) سیستم عصبی مرکزی %۳۵/۳ ،ناهنجاری های کروموزومی%۳۵/۳، سایر ناهنجاری ها ۲۶/۷درصد و سوفل های قلبی ۰۸/۱۵ درصد و گوارشی %۲۳/۲ وآنومالی های متعدد %۶۷/۱ قرار داشت .

در بین ناهنجاری های عضلانی – اسکلتی ، دررفتگی های مادرزادی هیپ با ۲۴ مورد ، کلاب فوت ۲۰ مورد وپلی داکتیلی ۱۴ مورد واکسترنال روتاسیون و….

و از بین ناهنجاری های ادراری– تناسلی، عدم نزول بیضه و هیپوسپادیازیس از همه شایعتر بودند درناهنجاری های سیستم عصبی مرکزی هیدروسفالی ۳ مورد که در بین ناهنجاری های عصبی مرکزی بیشترین شیوع را داشت  که مشابه با یک گزارش در تهران بود(۳۲).

اما مطالعه ای که در گرگان (۲۵) انجام شد بیشترین ناهنجاری عصبی مرکزی،مننگومیلوسل بود.

ناهنجاری های گوارشی شامل شکاف کام و لب ۳ موردو ناهنجاری های کروموزومی ،سندرم داون ۶ مورد گزارش شد.

دراین مطالعه شیوع ناهنجاری در جنس پسر کمی بیش از دختر بود(%۴/۵۶) از این بیماران ۱۰۱نفر پسر (۴/۵۶) درصد و۷۸ نفر دختر بود(۶/۴۳درصد) بودند ولی ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری وجنس نوزاد یافت نشد این یافته مشابه با سایر مطالعات بود (۴۳-۴۲)شیوع ناهنجاری ها در متولدین با سن حاملگی ارتباط معنی داری یافت شد ۰۰۷/۰=P که۹/۹۳درصد نوزادان ناهنجار رسیده و ۱/۶ درصد زودرس بودند.

که شیوع ناهنجاری های کوچک در زودرس ها۴/۳۶ درصد وناهنجاری های بزرگ ۵/۴۵ درصدگزارش شد. احتمالاًبسیاری از ناهنجاری های ظاهری در نوزادان زودرس از نظر معاینه  اولیه قابل تشخیص نیستند خصوصاً  ناهنجاری های اسکلتال و بسیاری از اختلالات مادرزادی کوچک با افزایش سن نوزاد بیشتر آشکار می شوند.

در بسیاری از مطالعات همراهی شیوع بیشتر ناهنجاری ها با وزن کم هنگام تولد ونارس بودن گزارش شده است (۵۹.۵۸.۵۲.۴۵.۴۴.).

در منابع علمی ،ازدواج فامیلی عامل مهمی در بروز ناهنجاری های مادرزادی ذکر شده است (۴۸.۴۷.۴۶.۴۵).

ولی دراین مطالعه بین  شیوع ناهنجاری های مادرزادی وداشتن سابقه ی ناهنجاری در خانواده وازدواج فامیلی ارتباط معنی داری پیدانشد. البته این درحالی است که ما اطلاعی از شیوع ازدواج فامیلی در نوزادان سالم نداریم در ضمن شاید اطلاعات در مورد وجود ناهنجاری درخانواده توسط مادرپنهان شده است.

دراین مطالعه شیوع ناهنجاری های مادرزادی در مادرانی که بیماری زمینه ای پر فشاری خون حاملگی  داشتند نسبت به سایر بیماری های خاص ذکر شده در این مطالعه بیشتر بوده است.

ولی ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری ها با نوع بیماری خاص زمینه ای مادر و وجود بیماری زمینه  مادر یافت نشد. سابقه ی برخورد با اشعه که تنها ۱/۱ درصد از کل ناهنجاری ها را به خود اختصاص دادند وهیچ ارتباط معنی داری یافت نشد . که شاید علت آن کم بودن شدت اشعه وموارد محدود دریافت اشعه باشد.

شیوع ناهنجاری های مادرزادی در مادرانی که از آنتی بیوتیک در طول حاملگی استفاده می کرده اند ۶/۵ درصد ودر مادرانی که هیچ نوع دارویی استفاده نمی کردند ۱/۱۵درصد گزارش شد. که ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری ها با دارو های مصرفی مادر گزارش شد۰۰۲/۰=Pvalue.

دریک مطالعه ای که در تهران در سال ۸۳-۸۱ در بیمارستان شریعتی تهران انجام گرفت ، سابقه برخورد با اشعه ،مصرف داروهای تراتوژن و بیماریهای خاص مادر رابطه ای یافت نشد(۲۲)

مادران در محدوده ی سنی ۲۹-۲۰ سال ،۷/۶۸ درصد ناهنجاری و مادران با سن >30سال،۹/۱۷ درصد و سن <20سال ،۴/۱۳ درصد ناهنجاری در فرزندان آنها دیده شد اما ارتباط معنی داری  یافت نشد.

شیوع ناهنجاریهای مادرزادی با افزایش سن مادر (بیشتر از ۳۵سال) و افزایش تعداد حاملگی مادر (بیشتر از۴) سابقه ی سقط قبلی و نسبت فامیلی والدین افزایش می یابد (۴۹.۵۰)

در ۱/۱۱ درصد نوزادان با ناهنجاری بزرگ سابقه ی سقط مادر وجود نداشت در حالی که۱/۲۳ درصد نوزادان با ناهنجاری بزرگ، مادران شرح حال سابقه ی سقط را می دادند.ولی هیچ ارتباط معنی داری یافت نشد.

همچنین در این مطالعه سابقه ی سقط در مادران با نوع ناهنجاری در نوزادان بررسی نشد .

در مطالعات دیگر سابقه ی سقط خود بخود در مادران دارای نوزادان مبتلا به نقص لوله عصبی و ناهنجاری های قلبی – عروقی بیشتر مشاهده شده است.(۵۱)

در مادرانی که از IUDبه عنوان روش پیشگیری از بارداری استفاده می کردند ۶ مورد ناهنجاری (۴ مورد کوچک  و ۲مورد سوفل قلبی )گزارش شد. درمادرانی که از OCP استفاده می کردند۲ مورد ناهنجاری کوچک ویک مورد ناهنجاری بزرگ ویک مورد سوفل قلبی .

در سایر مطالعات داخلی و خارجی ، هیچ یک اثر استفاده از روش های پیشگیری از بارداری را بر روی شیوع ناهنجاری های مادرزادی ونوع آن مورد بررسی قرار نداده اند.در این مطالعه نیز بین استفاده ار روش های پیشگیری از بارداری وشیوع ناهنجاری های مادرزادی ارتباط معنی داری یافت نشد شاید بهتر بود که اثر هر یک از روش های پیشگیری از بارداری بر روی نوع خاصی از ناهنجاری مادرزادی بررسی شود.

دلیل هر کدام از ناهنجاری های بزرگ ایزوله ، توراث چند عاملی است که به صورت واکنش بین ژن های متعدد با اثرکم  می باشد که فاکتور های خارجی ناشناخته در آن دخالت  می کنند اختلالات چند عاملی در خانواده ،گسترش پراکنده دارد بدون این که الگوی مندلی در آن دخالت کند.

در صورتی که توراث غالب یا مغلوب نداشته باشیم و والدین نیز مبتلا باشند احتمال خطر عود چند عاملی بوده و۲ تا ۵ درصد می باشد. به دلیل آن که بسیاری از ناهنجاری ها ریسک عود  پایینی دارند،تاریخچه منفی فامیلی شایع است.(۴۵.۵۲.۵۳.۵۴)

اگر چه شیوع ناهنجاری های مادرزادی در این مطالعه تقریباً نزدیک به سایر مطالعات بود اما اگر ما سقط ها،نوزادان مرده به دنیا آمده واگر از تست های غربالگری ومطالعات ژنتیکی برای تشخیص ناهنجاری ها استفاده می کردیم شاید شیوع  ناهنجاری ها از این میزان بیشترمی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهادات

  • باتوجه به شیوع اختلالات اسکلتی توجه خاص در هنگام معاینه برای شناخت دیسپلازی تکاملی هیپ وسایر ناهنجاری ها توصیه می شود.
  • مطالعات وسیع تری برای بررسی ارتباط بین بروز ناهنجاری ها وعوامل احتمالی لازم می باشد .
  • برای بررسی تأثیر بیماری های مادر روی ناهنجاری های مادرزادی باید مطالعه ی وسیع تر ،آینده نگر و به صورت مقایسه با گروه کنترل صورت گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References:

۱- Lee k, khoshnood B, chen L,et al.Infant mortality from congenital malformation in the united, 1970-1997 . obstet Gynecol. 2001; 98: 620-7

۲- Petrini J , damus k , Johnston RB . An over view of infant mortality and birth defects in the united states Teratology . 1997; 56:8-10

۳- Young Id , clarke M, lethal malformations and perinatal mortaliy: a 10 year review with comparison of ethnic differences .Br medj. 1987; 295:89-91.

۴- Anthony s. rander pal –de bruin KM, Graa fmans wc, etal.The reliability of perinatal and neonatal mortality rates:differential under – reporting in linked professional registers. Dutch civil registers. Pediatr perinatal Epidemiol- 2001;15:306-14.

۵- Schulpen Tw, van steen Bergen JE,van Driel HF .Influencees of ethnicity on perinatal and child mortality in the Nether lands. Arch Dis childhood .2001;2001;84:222-6

۶- Czeizel ,Andrew E.Birth Defects are preventable. International Journal of Medical sciences 2005; 2 (3):91-92.

۷- Williams,John whitridge, williams obstetrics . 23 th ed 2003;.387

۸- Behrman ,Richard E.Nelson`s textbook of pedliatrics 18 th ed . 2008 ; 16-1Table .196.

۹- Granado Nogaeira da Gama , silvana. et al , prevalence and factors associated with congenital malformations, cad . saude publica , Rio de janeiro ,22 (11) :2423 -2431,nov,2006

۱۰- Kliegman, Robert M. et all. Nelson essentials of  pediatrics ,5th ed, c 2006 ; 337 .

۱۱- Kliegman, Robert M. et all. Nelson essentials of  pediatrics ,5th ed, c  ۲۰۰۶; ۳۱۱,۷۰۵ .

۱۲- Williams,John whitridge, Williams obstetrics. 23 th ed. 2003;299.

۱۳- Kligman, Robert M. et all. Nelson essentials of  pediatrics ,5th ed, c 2006 ; 325 .

۱۴- Williams,John whitridge, Williams obstetrics. 23 th ed.2003;391

۱۵- Williams,John whitridge Williams obstetrics. 23 th ed.2003;.217 . 278.221.222.

۱۶- Behrman ,Richard E.Nelsons textbook of pediatrics, 18 th ed . 2008 ;156

۱۷-Williams,John whitridge,Williams obstetrics.23 th ed . 2003;386.387 .388 .389 .394 .395.396.404.407.4.9.412.

۱۸- Kligman, Robert M. et all. Nelson essentials of  pediatrics 5td ed, c 2006; 1199-1200-1249-1258-1:58.

۱۹- Behrman ,Richard E.Nelson textbook of pediatrics, 18 th ed . 2008 ;212 20.Ahmadzadeh Ali , safikhani z, Abdulahi M, congenital malformations.a Mong live Births at arvand hospital, Ahwaz, Iean-Aprospective study. pak J med sci 2008 ;vol.24NO.1 33-37.

۲۱- Akhavan karbasi sedighah ,Golestan M, Fallah R,et all. Prevalence of congenital Malformations. Acta Medica Iranica , vol .47, NO.2(2009):149-153.

۲۲- Shajari,Hamideh.Mohammad N. karbalai Aghai M. prevalence of congenital malformations observed in neonates in shariati Hospital(1381-1383)-Iran Jpediatr, vol 16.No3,sep 2006;308-312

۲۳- Khoskkalam masomeh farrokh-Islamlou Hamidreze the prevalence at Birth of overt congenital Anomalies in urmia ,Northwestern Iran ,Archives of Iranian medicine,volume 11, Number 2,2008;148-151.

۲۴-Movafagh A, HaJiseyedJavadi M, Mohammedi f etall, occurrence of congenital Anomalies and Genetic Diseases in  a populastion of Ghazvin province Iran A :study of 33380 cases , pak J Med sci January- March 2008 vol.24No .1 80-85.

۲۵- Golalipour. M.J,Ahmadpour M ,vakili M.A,Congenital Malformations at a referral hospital in Gorgan,Islamic Republic of Iran,Eastern Mediterrance Health Journal ,vol 11,No.4,2005.707-715.

۲۶- Madi S.A,naggar R.L et all. Profile of major congenital malformations in neonates in Al – Jahra Region of Kuwait. East Mediterr Health J 2005

:۱۱(۴):۷۰۰(۶)

۲۷- Muga RO, Mummah scJ , congenital malformations among newborns in Kenya, Ajfand N0-3 2009-May 2009-814-829.

۲۸- Kochanek KD, Hudson BC.Advanced report of final mortality statistics 1992. Congenital malformation Registry-Annual report1995:1-4

۲۹- Al Arrayed ss. Idemiolgy of congenital abnormalities in Bahrain. Mediterr Health  J 1995;1(2):248-252

۳۰- Farhad DD,walizadeh GhR,kamalli Ms .congenital malformation and genetic diseases in Iranian infants . Human genetics 1986:74:382-385.

۳۱- Verma M, chhatwal J, singh congenital malformations –Aretro spective study of 10,000 cases-Indian pediatr 1991;28:245-252

۳۲- Tootoonchi p-Easily identification congenitl anomalies.  Prevalence and risk factors .Acta Medica Iranica 2003 ;49 (1) :15-19

۳۳- Shamohamdi F,Ahadi MA.The survey of congenital malformation in live births in Taleghani hospital ,Arak Iran.Journal of Arak univerersity of Medical sciences 1997:1(4):23-29

۳۴- Datta v, chaturvedi p. congenital malformations in rural Maharashtra.Indian pediatrics 2000;37:998-1001.

۳۵- Al Hosani H, salah M, Abazeid H, Farag 4M ,saadeD. The National congenital Anomalies Register in the united Arab Emirates . East Mediterr Health J 2005.Jul: 11(4):690-699

۳۶- Delport SD,Christianson Al, Van den Berg HJ,et al. Congenital abnormalities in black south African live–born neonates at an urban academic hospital.SAfr Med J 1995 ;85(1):11-5.

۳۷- Himmetoglu o,Tiras MB, Gursoy R, et al.The incidence of congenital malformation in a Turkish population.Int J Gynecol obstet.1996;55(2)=117-21.

۳۸- Choudhury AR,Mukherjee M, Sharma A, et al study of 1266 consecutive births for major congenital defects. Indian . 1989 ;56(4):493.

۳۹- Sheikha salim A. Epidemiology of congenital abnormalities in Bahrain. EMHJ 1995;1(2):248-52.

۴۰- Sawardekar kp,prevalence of isolated minor congenital anomalies in a regional hospital in oman –saudi Med J 2005 oct ;26(10):1567-1572.

۴۱- Singh R, AL-sudani o.Major congenital anomalies at birth in Benghazi , Libyan Arab Jamahiriya, Mediter Health J 2000 ;b(1) :b5-75.

۴۲- Lary JM, paulozzi LJ.sex differences in the prevalent of human birth defects:a population based study.Teratology. 2001 ;64:237-51.

۴۳- Garry Vf,Harkins ME, Erickson LL, et al, Birth defects , season of conception,and sex of children born to pesticide applicatiors living in the Red River valley of Minnesota,USA Enriron Health perspect.2002;110(3):441-9.

۴۴-Louanne H,Suzanne B.Cassidy congenital anomalies Infanar off M.Neonatal perinatal Medicine.8th ed.philadelphia, mos by .2006 pp:561-82.

۴۵- Pinto Escalante D,Castillo Zapata,Ruiz Allec D,et al. spectrum of congenital malformations observed in neonates of consanguineous parents. Ann pediatr .2006;64(1):5-10.

۴۶- Demirel s,kaplanogu N,Acar A,et al.the frequency of consanguinity in konya,turkey,and its medical effects.Genetic counsel -1997;8-295-301.

۴۷- Jabber L,Hapern GJ,shohat M. The impact of consanguinity worldwide. Community Genetics .1998;1:12-7.

۴۸- Stoll c,Alembik y, Roth MP,et al. parental consanguinity as cause for increased incidence of births defects in a stady of 239,942 consecutive births.consanguinity Birth Defects .1999;42:133-9.

۴۹- Cleary –Goldman J,Malone FD,vidaver J,et al. Impcat of maternal age on obstetric outcome.obstet Grnecol 2005 ;105 (5): 983-90

۵۰- Seidman DS,Ever Hadani p,Gale R effect of maternal smoking and age on congenital anomalies. obstet Grynecol 1990 ;70 (6):1046-50

۵۱- Sheiner E, katz M, Fraser o,et al.The relationship between congenital cardiovascular malformations and spontaneous abortion in preceding pregnancy.pediatr perinatal Epidemiol 1998 ;12(2):128-35

۵۲-Louanne H,Suzanne B.cassidy congenital anomalies.In: Fanar off M. Neonatal perinatal Medicine.8th ed.philadelpia Mobsy -2006pp:561-82.

۵۳- Graham JM. Dysmorph Logy, approach and classification .In:Graham JM,smith DW.Smith`s recognizable patterns of Human deformation,5th ed.philadelpia , saunders 1988pp:1-10

۵۴- Leck I, Lancashire RJ . Birth prevalence of malformations in members of different ethnic groups and in the offspring of matings between them,in Birmingham, England-J Epidemiol community Health. 1995;49:171-9

۵۵- همت یارم ،خواجویی پ ،بررسی شیوع ناهنجاری های مادرزادی در ۱۰۰۰ نوزاد  متولد شده در بیمارستان جواهری تهران سال ۱۳۸۲ ،مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ،دوره ۱۵ شماره ۲ تابستان ۸۴ صفحات ۷۵تا۷۸

۵۶-کیانپور م ،داوری  ح ع . بررسی شیوع ناهنجاری های مادرزادی آشکار در نوزادان متولد شده در زایشگاه های شهر اصفهان در نیمه اول سال ۷۶ . مجله علوم پژشکی اصفهان ،۱۳۷۷،سال ۳ ،شماره ۲ ، صفحات ۱۲۸تا ۱۳۱ .

۵۷-اخوان قالیباف م ، زعیمان بافتی ف ، سادات اخوی م ه، بررسی شیوع آنومالی های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه های شهر یزد ، پایان نامه دکتر تحصفی ،یزد ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،۱۳۷۶.

۵۸- امینی ، زمانی  ع، بررسی میزان ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان ؛مجله علمی پزشکی قانون ۱۳۷۹ :۲۰.۱۹-۲۵.

۵۹- پنجوانی ز، خاتمی ف، بررسی ناهنجاری های کوچک مادرزادی، مسائل رایج طب اطفال .۱۳۷۱. ۱۴: ۵۵۸- ۵۶۴ .

 

Abstract:

Background: congenital malformation generally used for premanent change that has been produced by development disorder within body structure before birth and it has inner origin .based on studies it is cleared that 2-3 percent of infants have severe malformation.Congenital malformation has important role infant`s mortality before birth. Treatment and rehabilitathon of children with congenital malformation are costly and complete recovery is usually improvement is usually  impossible.With respect to the impact of Racial and enviromental factors in appearance of malformations the aim of this study was to determine frequency of congenital malformation and some probable determinants in Rafsanjan city to find out if there has been any difference in the rate and types of congenital malformationin this area.

Methods:

This study was cross sectional and all of the neonatesborn that were born in Niknafs maternity of Rafsanjan in 2007-2008 were examined and based on clinical examination, The kind of malformations (minor or major) by pediatrics registered in checklist.

Results: 6089 newborn were examined the 179 cases had at least a major or minor malformations.over all the prevalence of malformation during one year was 2/93%,that from these cases 70/9% was minor malformation and 12/8% major malformation and 1/7%include both of them was reported .The skeletal-muscular system had the highest rate of malformations، while the genitourinary system is in second-degree.there were no significant relation between the prevalence of malformation and infants gender، mothers age،mothers  illness and consanguineous marriage.where there was significant relation between congenital malformation and birth age and medicine use by mother.

conclusion:the results of this study is similar to other countries`s reports, but recent reports shows that the congenital malformation in Iran has less publicity،In comparison with reports of this study.Different factors such as racial,social ،economical have an Important role in this publicity. The results of this study like other reports in Iran represent that the most involvement system is skeletal-muscular,where in Arabic countries the most involvement system is cardiovascular and central nervous system.

Key words: congenital malformation.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *