پایان نامه رایگان روانشناسی ۲ ) دستور اجرا و پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ )

دانلود پایان نامه

۲ ) دستور اجرا و پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ )

خواهشمندیم  نوشته های زیر را با دقت بخوانید :

می خواهیم  بدانیم که در چند هفته گذشته ، ناراحتی جسمانی داشته اید و یا بطور کلی ، وضع عمومی سلامت شما چگونه بوده است .

لطفا دور پاسخی که فکر میکنید بیشتر از پاسخهای دیگر با وضع شما مطابقت دارد ،  یک دایره بکشید .

یادتان باشد که ما می خواهیم وضع کنونی و اخیر شما را بدانیم و نه آنچه در گذشته وجود داشته است.

آیا اخیراً :

A1ـ احساس کرده اید که حالتان بسیار خوب است و از سلامتی خوبی برخوردارید؟ بیش از معمول در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
A2 ـ احساس کرده اید که به یک داروی نیروبخش موثر احتیاج دارید ؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
A3 ـ احساس کرده اید که نیروی کافی ندارید و حالتان خوش نیست ؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
A4 ـ احساس کرده اید که بیمار هستید ؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
A5 ـ دوچار سردرد هایی شده اید ؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیاربیش از معمول
A6 ـ در سر خود احساس سنگینی و فشار کرده اید ؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
A7 ـ احساس سرمای شدید یا( گر گرفتگی)  کرده اید؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
B1ـ خوابتان به دلیل نگرانی زیاد بسیار کم شده است ؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
B2ـاغلب هنگام شب ، پس از به خواب رفتن از خواب بیدار شده اید ؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
B3ـ احساس کرده اید که مدام خسته اید ؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
B4ـ عصبی و بد خلق شده اید ؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
B5 ـبی دلیل از چیزی ترسیده یا دچار وحشتزدگی شده اید ؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
B6 ـ احساس میکنید که همه چیز از اختیار شما خارج شده است ؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
B7 ـ همواره عصبی و بر آشفته هستید ؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
C1 ـ  به گونه ای برنامه ریزی کرده اید که خود را مشغول وسرگرم نگه دارید؟ بیش از معمول در حد معمول کمتر از معمول بسیار کمتر از معمول
C2 ـ برای انجام کارها بیش از گذشته وقت صرف کرده اید ؟ کمتر از معمول در حد معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
C3 ـ رویهم رفته احساس می کنید کارها را خوب انجام داده اید ؟ بهتر از معمول تقریبا در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
C4 ـ از روشی که برای انجام وظایف خود به کار برده اید راضی هستید ؟ بیش از معمول تقریبا در حد معمول کمتر از معمول بسیار کمتر از معمول
C5 ـ احساس مکنید نقش موثری در کارها دارید ؟ بیش از معمول در حد معمول کمتر از معمول بسیار کمتر از معمول
C6 ـاحساس می کنید قادر به تصمیم گیری در امور هستید؟ بیش از معمول در حد معمول کمتر از معمول بسیار کمتر از معمول
C7 ـ  می توانید از انجام فعالیتهای عادی خود لذت ببرید ؟ بیش از معمول در حد معمول کمتر از معمول بسیار کمتر از معمول
D1 ـ خود را فرد بی ارزشی می دانید؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
D 2 ـ  احساس میکنیدزندگی کاملا ناامید کننده است ؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
D 3 ـ احساس می کنید زندگی ارزش زنده ماندن را ندارد؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
D 4 ـ در باره امکاناتی فکر کرده اید که میتوانند شما را از شر خودتان خلاص کنند؟ هرگز نه بیش از معمول به ذهنم خطور کرده است قطعا چنین است
D 5 ـ بارها فکر کرده ایدکه به علت ناراحتی عصبی هیچ کاری نمی توانید انجام دهید ؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
D 6 ـ احساس می کنید که آرزو دارید بمیرید و از همه چیز خلاص شوید؟ به هیچ وجه نه بیش از معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
D 7 ـ احساس میکنید که فکر از بین بردن خود ، ذهنتان را مشغول می کند ؟ هرگز چنین فکر نمی کنم گاهی به ذهنم می آید قطعا چنین است
نمره  کلی D C B A

 

۳ ـ نمره گذاری

به هر پاسخ از راست به چپ ، صفر ، یک ، دو یا سه نمره تعلق می گیرد . نمرات هر آزمودنی در هر یک از زیر ـ مقیاسها به صورت جداگانه مشخص و در زیر ورقه نوشته می شوند و پس از آن،‌نمرات چهار ـ  مقیاس را جمع کرده و نمرات کلی را بدست می آوریم . نمرات بین ۱۴ تا ۲۱ در هر زیر ـ مقیاس وخامت وضع آزمودنی در آن‌عامل را نشان می دهند.

اگر بخواهیم مقیاس سلامت عمومی ( QGH ) را به عنوان یک آزمودنی سرندی به کار ببریم براساس روش نمره گذاری ۰ ـ ۰ ـ ۱ ـ ۱  به نتایج بهتری دست می یابیم .

محاسبات آماری نشان داده اند که اگر چه عامل مورد نظر در هر یک اززیر مقیاسها ،۵۹ درصد واریانس آن را تشکیل داده است اما چهار زیر ـ مقیاس بطور معنا داری مستقل از یکدیگر نیستند . جدول شماره ۶ همبستگیهای بین چهار زیر ـ مقیاس و مقیاس کلی را نشان میدهد.

جدول شماره ۶ : همبستگیهای بین زیر ـ مقیاسها و مقیاس کلی QHG

         مقیاسB     مقیاسC      مقیاس D       مقیاس کلی ( حاصل جمع ۲۸ مادّه )
مقیاس A   ۵۸ / ۰ ۵۲    /۰        ۳۳ / ۰                       ۷۹ /۰

مقیاس B   ـ      ۵۷ /۰   ۶۱ /۰       ۹۰/۰

مقیاس C   ـ      ـ   ۴۴/۰         ۷۵ /۰

مقیاسD     ـ      ـ     ـ          ۶۲۹ /۰

 

 

با توجه به جدول شماره ۶ می توان نتیجه گرفت که درجه همبستگی بین زیر ـ مقیاسها کمتر از درجه همبستگی بین هر زیر ـ مقیاس و مقیاس کلی است .

همبستگهای بین زیر ـ‌ مقیاسها نشان دهنده وجود یک عامل عمومی است و در مجموعه ۲۸ ماده پرسشنامه سلامت عمومی ،۳۲ درصد از مجموعه واریانس را عامل عمومی تشکیل می دهد . ضریب همبستگی۹۰/ ۰ بین زیر ـ مقیاس B و نمره کلی را می توان ناشی از این امر دانست که اضطراب یک پدیده بنیادی است که مخرج مشترک نشانگان اختلالهای روانی را تشکیل می دهد . اما وجود سه زیر ـ مقیاس دیگر ، به محققان اجازه خواهد داد تا به دیگر ابعاد نشانه شناختی مورد نظر خود دست یابند.

پرسشنامه سلامت عمومی (QHQ) این امکان را برای پژوهشگران فراهم می کند تا بتواند به اطلاعاتی فراتر از آنچه از یک پرشسنامه کلی حاصل می شود ، دست یابند .برای مثال ،‌یک محقق که می خواهد افراد افسرده و وخیم را متمایز کند  می تواند در بین کسانی که نمرات بالایی در مقیاس کلی دارند فقط آنهایی را انتخاب کند که در زیر ـ مقیاس D نیز نمرات بالایی به دست آورده اند .

محققانی که از پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ )قبل و بعد از وقوع یک رویداد مانند یک دگرگونی اجتماعی یا اجرای یک شیوه درمانگری  استفاده می کنند ، می توانند با مقایسه سطح نمرات پیش ـ ‌آزمون و پس ـ آزمون ، درجه تاثیر عامل برونی را در قلمروهای مختلف نشانه شناختی تعیین نمایند.

 

 

 

 

 

منابع و مآ خذ :

دلاور  ـ علی ـ    آمار استنباطی ـ   ۱۳۸۳ ـ  انتشارات رشد ـ  تهران

دلاور  ـ علی  ـ  روش تحقیق در علوم تربیتی   ۱۳۸۳ـ   انتشارات رشدـ تهران

شاملو ـ سعید ـ   سلامت روانی۱۳۸۴ـ  انتشارات بهمن ـ تهران
شهسواری ـ روح الله –  بهداشت عمومی۱۳۸۲ ـ انتشارات فرهنگ ـ تهران

کریمی رادـ بهمن – ورزش و تاثیر بر سلامت روانی ۱۳۸۳ـ  انتشارات نورـ تهران

میلانی فر ـ بهروز – بهداشت روانی  ۱۳۸۲ ـ انتشارات نی ـ تهران محمدی ـ سید یحیی-  سلامت عمومی ۱۳۸۳ ـ‌ انتشارات رشد ـ تهران

محمدی ـسید یحیی    بهداشت روانی   ۱۳۸۴ـ انتشارات فرهنگ ـ تهران

نورالهی ـ مجید   ورزش و سلامتی جسمی   ۱۳۸۲ ـ انتشارات بهار ـ تهران

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  ۱۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *