پایان نامه رایگان روانشناسی درباره مشکلات تحصیلی تأثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر معلم

دانلود پایان نامه

6-2  تأثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر معلم

موقعیت مدارس و امکانات آن بر فرایند یاد دهی- یادگیری تأثیر گذاشته و موقعیت فضایی، شدت صدا، رطوبت، حرارت، روشنایی و سیستم تهویه هوا بر روی توانایی معلمان اثر می گذارد. در یک مطالعه، بیشتر از30درصد معلمان واشنگتن2 از مشکلاتی که تجهیزات مدارس بوجود آورده بودند شکایت می کردند. بسیاری ازاین مشکلات مربوط به کیفیت هوای داخل کلاس ها بود. در گزارش معلمان آسم و دیگر مشکلات تنفسی از مهمترین تأثیرات بود(اشنایدر،2002).

صدا های مزاحم بیرونی باعث بسیاری از ناراحتی ها و نا کارآمدی معلمان در تدریس می شوند و کیفیت تدریس را پایین می آورد(لاکنی3 ،1999). توانایی معلمان به شدت تحت تأثیر عوامل حرارتی قرار می گیرد. حتی درجه حرارت، اخلاق معلم را تحت تأثیر قرار می دهد(هسکونگ4،2002). معلمان حاضرند حقوق کمتری را دریافت کنند ولی در مدارس دارای امکانات بیشتر به کار مشغول شوند چون احساس می کنند این مدارس از استرس 5می کاهند.

 

1.Wasley et al

 1. Washington

3.Lackney

4.Heschong

5.Stress

 

 

 

آنها همچنین معتقدند که ازدحام و شلوغی در مدرسه و کلاس درس، یادگیری دانش آموزان را کاهش می دهد(ارث من،2002). مدارس قدیمی که فاقد هر گونه تجهیزات آموزشی و پرورشی باشند؛ کلاس های بی قواره، که از اندازه مناسب یا نور و وسایل کمک آموزشی برخوردار نیستند. راهروها و کریدورهای باریک و بی رنگ، میز و نیمکت های کهنه و کثیف و شکسته، از محرک های فشار زای کار معلم محسوب می شوند (خاکزادان،1385). کمبود تجهیزات آموزشی منجر به نارضایتی معلمان می گردد و نارضایتی معلمان ممکن است در کلاس جو ناامن و نامطلوبی را برای کودکان فراهم سازد و آن ها را از نظر عاطفی دچار تعارض نماید(آقا زاده،1384). با توجه به مطالب گفته شده و از آنجائیکه در حال حاضر روزانه 74مدرسه در ایران ساخته می شود بایستی که کمیت همراه با کیفیت باشد و مدارس روستایی از این امر عقب نمانند(عبدالعلی زاده،1386).

7-2 تأثیر محیط بر فعالیت های نظام آموزشی

نظام آموزشی، با کلیه عوامل بیرون از خود در تعامل می باشد. یک مدرسه در حالی که از اجزای مختلف تشکیل شده است. تحت تأثیر محیط اطراف نیز می باشد. قرار گرفتن مدرسه در روستا، حاشیه شهر ومرکز شهر تأثیرات متفاوتی را می پذیرد. در روستاها به علت کمبود تجهیزات و مواد کمک آموزشی، عدم تقویت، گرایش های متفاوت محلی، شرایط خاص بر مدارس حاکم است.  مدارک نشان        می دهند  که محیط مناسب می تواند به عنوان سوق دهنده کیفیت آموزشی مورد لحاظ  قرار گیرد، بایستی امکانات بهداشتی کافی، خدمات تغذیه ای در حومه شهرها برای همه قابل دسترس باشد(پیگوزی1،2006). طبقه اجتماعی والدین نیز بر فعالیت های نظام آموزشی تأثیر گذار است. والدین طبقه متوسط در موارد ضعف درسی دانش آموزان کمتر مبادرت به تنبیه های محروم کننده می کنند.

1.Pigozzi

 

اما والدین طبقات پایین غیر منعطف عمل کرده به تنبیه های بدنی متوسل می شوند که خود موجب خاموشی رفتار تحصیلی می گردد(جلالی،1386). والدین طبقه متوسط ، در شرایطی که بچه ای دچار مشکل تحصیلی می گردد دست به کار شده ومدارس را کنترل می کنند، درحالی که والدین طبقه پایین احساس بیهودگی کرده ودر روابط متقابلشان با مدارس بیگانه هستند(کریمی،1373). در مناطق روستایی  معمولاً طرح سنجش یا غربالگری خیلی کم صورت می گیرد؛ دراین مدارس دانش آموزان با نیازهای خاص، مانند دانش آموزان عادی باید ظرف یک سال تحصیلی، حجم کتاب ها را تمام نمایند(خوش لهجه،1386). همچنین ارزیابان نظام آموزشی در این مناطق فعالیت کمتری دارند اگر چه ملاک ارزیابی و مقایسه ی مدارس و مناطق نتایج امتحانات و درصد قبولی و مردودی مدارس و مناطق می باشد؛ این نتایج به سبب نبود معیارها وشاخص های کمی و کیفی در نظام آموزشی، مسأ له آفرین خواهد بود. وتا زمانی که مدارس در مقابل بازده خود پاسخگو نباشند؛ هیچ گونه پیشرفتی به دست نمی آید(عبداللهی،1383).

8-2 کلاس های درس چند پایه1

یکی از اقدامات موثر جهت تجدید حیات شبکه مدارس ابتدایی برای ایجاد امکان دسترسی همگانی به مراکز آموزشی و پذیرش تعداد بیشتر کودکان، تشکیل کلاس های چند پایه است. این مدارس به دلایل اداری هم چون کاهش جمعیت دانش آموزی، نیازهای اداری – مالی و موقعیت جغرافیایی به وجود می آید(مشتاقی،1376). مدارس چند پایه معمولاً در مناطق کم جمعیت و دور افتاده وجود دارند این مدارس از مدارس تک پایه2  کوچک تر هستند و به طور متوسط کمتر از 60نفر دانش آموز وکمتر از 4نفر

1.Multi Grade Classroom

2.Mono Grade

 

معلم دارند. اندازه کلاس ها کمتر از20 متر است و نسبت دانش آموز به معلم 14به1 است. جذب و نگهداری معلمان در این مدارس مشکل است. در این مدارس دانش آموزان ضعیف موفقیت بیشتری نسبت به مدارس تک پایه به دست می آورند. رقابت بین دانش آموزان  کمتر دیده می شود زیرا آنها در گروه های نامتجانس کار می کنند (بری1 ،2001). در مناطق روستایی والدین از آموزش های رسمی کمتری برخوردارند و ارزش کمتری برای آموزش و مدرسه قائل می شوند. آنها از لحاظ امکانات ضعیف هستند و اغلب به فرزندانشان برای انجام فعالیت های کشاورزی وابسته هستند اما با وجود این مواد وبرنامه های درسی این دانش آموزان همان برنامه و کتاب های درسی دانش آموزان شهر نشین که در مدارس تک پایه هستند می باشد؛ در این مدارس یک عدم ارتباط و هماهنگی بین سه محیط یادگیری یعنی خانه، مدرسه و جامعه دیده می شود (تایلر و مالهال، 2001).

یکی از مسائل اساسی در کلاس های چند پایه، نیروی انسانی است. در این کلاس ها معمولا ًمعلم علاوه بر تدریس محتوای سی کتاب درسی (132ساعت تدریس در هفته)،امور اداری مربوط به مدیر، متصدی امور دفتری و وظایف مربی بهداشت، معلم ورزش را نیز عهده دار است.از سوی دیگر او باید به عنوان یک پژوهشگر در آموزش کیفی و یک مشاور اجتماعی نیز ایفای نقش کند در حالی که اکثر معلمان در این مناطق چنین آموزشهایی راحتی در زمان تحصیل ندیده اند(آقا زاده،1384). معلم حرفه ای در تدریس چند پایه یک شخص کلیدی محسوب می گردد و این دیدگاه که معلمان آموزش دیده برای تدریس یک پایه به طور اتوماتیک می توانند در کلاس های چند پایه تدریس کنند، غیر قابل قبول است(جعفری،1379). به نظر می رسد آموزش مطالب و مفاهیم یکسان با کلاس های عادی، در زمان کم با حجم زیاد و کمبود امکانات برای معلمی که معمولاً تجربه زیادی ندارد آموزش های خاصی در این

1.Berry

 

زمینه ندیده است؛ و از دریافت حمایت هایی که سایر معلمان برخوردارند محروم است؛ به منابع ومواد مرجع، آموزش ضمن خدمت و مشارکت در جمع معلمان، دسترسی ندارد بسیار دشوار و خسته کننده باشد. یکی از مشکلات مهم در این مدارس کمبود وقت است؛ براساس استانداردهای جهانی آموزش و پرورش مدت آموزش به طور متوسط 311 دقیقه در روز است. در مدارس کشور ما در حدود 240 دقیقه است این مدت زمان برای هر پایه در کلاس پنج پایه به طور متوسط 50 دقیقه، چهار پایه 60دقیقه، سه پایه 80 دقیقه و دو پایه 120دقیقه می باشد. فقدان تجربه، نامناسب بودن فضای آموزشی وکمبود کلاس درس، عدم هماهنگی بین مدرسه و خانواده، کمبود تجهیزات و دو زبانه بودن دانش آموزان از مشکلات عمده تدریس در این مدارس  می باشد (آقا زاده،1384).

9-2 مشکلات تحصیلی دانش آموزان در مدارس

1-9-2 افت تحصیلی1 و عوامل موثر بر آن  

افت تحصیلی یعنی دانش آموز در هنگام تحصیل بعد از یك دوره موفققیت تحصیلی، به تدریج ظرفیت یادگیری او كاهش یافته ویا تكرار پایه تحصیلی داشته باشد و به طور كلی نمرات او  نسبت به  ماه قبل یا سالهای قبل سیر نزولی محسوس داشته باشد ( شیخ ،1386). این اصطلاح از زبان اقتصاد دانان گرفته شده است و آموزش و پرورش را به صنعتی تشبیه کردند که بخشی از سرمایه و مواد اولیه ای را که باید به محصول نهایی تبدیل شود تلف نموده است و نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به بار نیاورده است. اما اصطلاح« قصور در تحصیل» یا«واماندگی از تحصیل» مطلوب تر است (امینی فر،1367).

 

1.Wastage

 

 

افت تحصیلی به دو صورت کمی1و کیفی2 می باشد:

 • افت کمی عبارت است از درصدی از دانش آموزان یک دوره آموزشی که به سبب مردود شدن یا ترک تحصیل نتوانند آن دوره را با موفقیت بگذرانند
 • افت کیفی عبارت است از نارسایی در رسیدن به اهداف تعیین شده ویا عدم تحقق بخشی از هدف ها (نریمانی،1371).

عوامل موثر بر افت تحصیلی به دو دسته تقسیم می شود

الف. عوامل داخلی موثر بر افت تحصیلی

 • عوامل فردی که عبارتند از نداشتن هدف، عدم اعتماد به نفس، عدم انگیزه، اضطراب، روش مطالعه نامناسب، هوش، عدم توجه وتمرکز،عدم برنامه ریزی، جنسیت، عوامل بدنی، نارساخوانی، سازش نایافتگی رفتاری، شرایط عاطفی وروانی وغیبت از مدرسه (بیابانگرد،1380).
 • عوامل آموزشگاهی که شامل نیروی انسانی، ساختمان مدرسه، وسایل کمک آموزشی، امتحانات، منابع مالی، برنامه های آموزشی و مقررات مدرسه است(امینی فر،1367).

ب. عوامل خارجی موثر بر افت تحصیلی

 • فقر و محرومیت اقتصادی
 • شرایط و عوامل فرهنگی و اجتماعی
 • شرایط و عوامل خانوادگی
 • محرومیت های محلی و جغرافیایی و عدم امکانات آموزشی(همان منبع، 1367).

1.Quantitive Wastage

2.Qualitive Wastage

 

2-9-2 ترک تحصیل1

ترك تحصیل وضع دانش آموزانی است كه در یك دوره ی آموزشی ثبت نام كرده اند ولی قبل از اتمام آن دوره مدرسه را ترك می كنند( امینی فر،1367). همچنین یونسكو2 عدم توانایی مدرسه در نگاه داشتن دانش آموز پس از ثبت نام در مدرسه را ترك تحصیل نامیده است( به نقل از نادر بلداجی،1381). زمانی که دانش آموزی در مدرسه مشغول تحصیل بوده و بدون آن که دلیل واضحی داشته باشد و یا با دلیل خاصی برای مدتی یا برای همیشه مدرسه را ترک می کند و در فرایند آموزش و پرورش رسمی شرکت نمی کند را در اصطلاح ترک تحصیل گویند(فرقانی،1383).

 عوامل موثر بر ترك تحصیل

الف : عوامل آموزشی، كه شامل عدم مشاركت والدین در امور مدرسه، شرایط نامناسب مدرسه و كمبود امكانات، حضور نامرتب معلمان و اكراه معلمان از تدریس در مناطق محروم، دوری محل تحصیل از خانه، تنبیه بدنی، تكرار پایه، نبود مكان مناسب برای مطالعه، نبود مدرسه شبانه روزی، عدم انطباق مطالب درسی با واقعیت های زندگی، ترس از آینده و فقدان امنیت شغلی می باشد.

ب : عوامل فرهنگی و اجتماعی كه شامل، موقعیت اجتماعی- اقتصادی یادگیرنده، تحصیلات و سطح خانواده، حاكمیت آداب و رسوم سنتی، نبود الگوی موفقی از افراد تحصیل كرده، زیاد بودن تعداد افراد خانواده، تأثیر پذیری از دوستان و همسالان، اشتغال بیش از حد والدین، فقر فرهنگی خانواده، ازدواج پیش از موعد و فقدان والدین می باشد( نادری بلداجی، 1381).

 

 1. Leave Out

UNESCO 2.

 

 

3-9-2 نارسایی های یادگیری ویژه 1

دانش آموزانی که در یک یا تعدادی از فرایند های اساسی یادگیری: فهم مطالب، کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری دچار مشکل اند و این مشکلات به صورت های گوناگون مانند، دشواری در گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن، هجی کردن، حساب کردن ظاهر می شود و اشکال اساسی یادگیری آنان در نتیجه نقص بینایی، شنوایی، حرکتی ، عقب ماندگی ذهنی، اشکالات هیجانی یا محرومیت های محیطی است در بر نمی گیرد(سیف نراقی و نادری،1384). سه گروه عمده این کودکان عبارتند از:

 • کودکان با دشواری هایی در خواندن

یکی از مهمترین مسایلی که کودکان مبتلا به ناتوانی در یادگیری با آن مواجهند، ناتوانی های مربوط به خواندن است. نام های مختلف برای این دسته از مشکلات وجود دارد که متداول ترین آن خوانش پریشی2 و ناخوانی3 است. در نا خوانی فرد توانایی خواندن را به طور کامل از دست می دهد؛ در صورتی که در خوانش پریشی فرد تمام توانایی خواندن را از دست نمی دهد(میلانی فر،1379).

 • کودکان با دشواری هایی در نوشتن

اصطلاح دیس گرافی4 ، برای کودکانی که علی رغم هوش طبیعی بسیار بد می نویسند به کار می رود. این کودکان معمولاً آینه نویسی یا وارونه نویسی می کنند یا بسیار بد خط می نویسند(سیف نراقی و نادری،1384).

 

1.Specific Learning Disability

2.Dyslexia

3.Alexia

4.Dysgraphia

 

 • کودکان با دشواری هایی در ریاضی1

فرد مبتلا به این مشکل، در تکالیف ومفاهیم ریاضی مشکل دارد، امکان دارد در مهارتهای زبانی(درک کردن اصطلاحات، نمادها یا مفاهیم ریاضی) مهارتهای ادراکی(خواندن علایم حساب) مهارت های توجه و مهارت های ریاضی(مثلاً یادگیری جدول ضرب) اختلال هایی وجود داشته باشد(هالجین و ویتبورن2،2003؛ ترجمه سید محمدی، 1385).

 • تأثیر محیط بر ایجاد و درمان مشكلات یادگیری

برخی از مشكلات یادگیری نتیجه مسایل آموزشی یا محیطی می باشند، از قبیل روشهای نا كارآمد در امر تدریس، شكست در ابتدای تحصیل، محیط و تجهیزات نامناسب مدرسه، رسانه های گروهی، خدمات بهداشتی و قانونی ضعیف، عوامل خانوادگی و فرهنگی كه همگی در ایجاد مشكلات یادگیری تأثیر گذار هستند و متخصصین برای درمان و اصلاح مشكلات یادگیری بایستی این موارد را به درستی تشخیص داده، سپس در جهت اصلاح آن برنامه ریزی نمایند(شریفی در آمدی،1380).

الگو. ها و تسهیلات سازمانی مختلفی وجود دارد كه موجب كمك به كودكان با نارسایی های یادگیری ویژه می گردد. در این قبیل سازمانها امكاناتی وجود دارد كه ارائه خدمات به  این كودكان را میسر می سازد. وجود الگو ها از یك طرف و تجهیزاتت سازمانی از طرف دیگر، كار معلم را  بیش از پیش تسهیل كرده و اجرای موفقیت آمیز برنامه آموزشی و در نتیجه توفیق كودك را در رسیدن به هدفهای یادگیری امكان پذیر می سازد(فریار و رخشان،1379).

1.Dyscalculia

2.Halgin&Whithbourne

 

 

 

10-2 مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدارس

1-10-2 ترس از مدرسه1

این مشکل بیشتردر مدارس ابتدایی دیده می شود. این دسته از دانش آموزان دچار اضطراب مفرط به هنگام جدا شدن از افراد مورد علاقه خود مثل مادر یا  محیط های مورد نظر خود می شوند که به صورت واکنش ترس از مد رسه و بی میلی به رفتن مدرسه یا در واقع جداشدن از موردهای مورد علاقه خود نشان داده می شود؛ این ترس شدید تر از آن چیزی است که معمولاً کودکان در این سن نشان می دهند؛ زیرا به طور کلی  بچه ها در سنین اولیه ورود به مدرسه بیشتر مایل هستند در خانه باقی بمانند و نزد دیگر افراد خانواده به سرگرمی بپردازند با بالا رفتن سن این ترس کمتر می شود(فرقانی،1383).

این افراد ممكن است، میل به حضور در مدرسه را داشته باشند، اما فكر می كنند كه توانایی و اراده لازم برای حضور در مدرسه را ندارند، و هنگام حضور در مدرسه حالت هیجانی شدیدی كه شامل ترس مفرط، قشقرق راه انداختن، درماندگی و بیماری بدون دلیل جسمی را از خود نشان می دهند. آن ها دارای رفتارهای ضد اجتماعی و مخرب نیستند، با آگاهی والدین در منزل باقی می مانند. این مشكل به عنوان نوعی از اختلال های نوروتیك كه با ترس و اضطراب همراه است تلقی می شود. این افراد اضطراب زیادی در مورد اینكه در نظر والدین خوب باشند دارند و از ترك خانه اكراه دارند، در این افراد مشكل خوردن، خوابیدن، شب ادراری دیده شده است (پورحقگو، 1386).

2-10-2 فرار از مدرسه2

این دسته از دانش آموزان به قصد آمدن به مدرسه از منزل خارج می شوند ولی بدون اطلاع والدین به جای دیگری که مورد علاقه آنها است می روند. آنها به طور متناوب این کار را تکرار می کند و هیچ گونه

1 School Phobia

2.Truancy

عذر موجه ای برای عدم حضور در مدرسه ابراز نمی کنند، این افراد معمولاً از مدرسه و اولیاء ترس ندارند وبا بالا رفتن سن این عمل شدت می یابد (فرقانی،1383). این اختلال اغلب با بزهكاری و رفتارهای مخرب همراه است. این افراد بیشتر تحت تأثیرهمسالان قرار می گیرند و سابقه دروغ گویی، دزدی و پرسه زدن در ساعات مدرسه كه خارج از خانه هستنددارند (پور حقگو، 1386).

3-10-2  اختلال لجبازی و نافرمانی1

این اختلال مشتمل بر الگوی مداوم رفتار ناسازگار، بی اعتنا و تهاجمی علیه مراجع قدرت كه متضمن تعارضات ضد اجتماعی عمده نبوده، با مرحله رشد كودك ناهمخوان است و منجر به تخریب معنا دار در عملكرد (كاپلان و سادوك2،1994؛ ترجمه صابری، 1377). افراد مبتلا به این اختلال، به علت رفتار منفی، خصمانه و نافرمان، دچار آشفتگی مهمی می شوند. این الگوی رفتاری حداقل 6ماه ادامه می یابد، آنها اغلب از کوره در می روند، با بزرگسالان جر و بحث می کنند، عمداً از دستورات سرپیچی می کنند یا از پیروی کردن درخواست ها یا مقررات خودداری می کنند، عمداً دیگران را آزار می دهند، دیگران را به خاطر اشتباهات یا بد رفتاریشان سرزنش می کنند، به راحتی از دیگران دلخور می شوند، اغلب عصبانی و دلخور هستند و مغرض یا کینه جو می باشند. فرد مبتلا به این اختلال حداقل چهار مورد از این ملاکها را نشان می دهد، این اختلال معمولاً بین 8تا 12سالگی نمایان می شود(سید محمدی،1385).

باید توجه داشت كه رفتارهای ذكر شده به دفعات بیشتری از آنچه كه بطور شاخص در افراد همسن و دارای سن عقلی مشابه مشاهده می شود، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین باید توجه داشت كه این ملاك ها با اختلال سلوك تلاقی نكنند  (راهنمای آماری و تشخیص بیماری های روانی3،1994؛به نقل از ناصری).

1.Oppositional Defiant Disorder

2.Kaplan & Sadock

3.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder

4-10-2رفتارهای نامناسب یا ناپخته

خصوصیات رفتاری این شاگردان عبارت است از: بی علاقگی، کندی یا عدم فعالیت مناسب، در خواب وخیال بودن، صحبت های نامفهوم، با اجسام صدا درآوردن، بازی با اسباب بازی در کلاس، خط خطی کردن میز و صندلی، عدم توانایی در تمام کردن تمرین های د رسی، این گونه رفتارها در دانش آموزان بزرگ تر احتمالاً تأخیر در رشد رفتاری را نشان می دهد(سیف نراقی و نادری،1380).

5-10-2 بیش فعالی همراه با کمبود توجه (ADHD)1

این اختلال عبارت است از، اختلال رشدی در توجه، كنترل تكانش، بی قراری و هدایت رفتار كه به طور طبیعی ایجاد می شود و ناشی از اختلال های عصب شناختی بزرگ حسی- حركتی یا هیجانی است (باركلی2 ،1982؛ به نقل از علیزاده،1383). این اختلال باعث پر فعالیتی، كم توجهی و رفتارهای تكانشی بیشتر و شدیدتر از معمول در كودكان مبتلا می شود. این بیماری نسبت‍‍اً شایع بین كودكان است و بین 3تا5 درصد از كودكان به آن مبتلا هستند (هاشمیان،1386).

این اختلال مجموعه ای از علایم است که با محدودیت میدان توجه که به ضعف تمرکز، رفتار خلق الساعه و بیش فعالی منجر می شود، مشخص می گردد (پور افکاری، 1385). این اختلال به سه صورت عمدتاً بی توجه، عمدتاً بیش فعال – تکانشی و نوع ترکیبی خود را نشان می دهد.

 • بی توجهی حداقل شش نشانه زیر را در بر دارد ودست کم به مدت شش ماه طول می کشد: نمی تواند به جزئیات توجه کند، درحفظ کردن توجه مشکل دارد، وقتی با او صحبت می کنند گوش نمی کند، از دستورات پیروی نمی کند، در سازمان دادن تکالیف مشکل دارد.

 

1.Attention-Dificit/ Hyper Activity

2.Barkley

 

از انجام دادن تکالیفی که به تلاش ذهنی مداوم نیاز دارند خودداری می کند، وسایل لازم برای تکالیف را گم می کند، به راحتی حواسش پرت می شود، اغلب فراموش کار است.

 • بیش فعالی- تکانشگری با حداقل شش نشانه زیر که دست کم به مدت شش ماه ادامه یافته باشد ودر خرده گروه بیش فعالی یا خرده گروه تکانشگری جای می گیرد. نشانه های بیش فعالی عبارتنداز: اغلب بی قرار است و وول می خورد، اغلب به طور نامناسبی صندلی اش را ترک می کند، اغلب در شرایط نامناسب به اطراف می دود یا با شدت جست و خیز می کند، اغلب در بازی کردن یا پرداختن به فعالیتهای اوقات فراغت مشکل دارد، اغلب در حالت جنب وجوش است، پرحرفی می کند. نشانه های تکانشگری عبارتند از: اغلب قبل از اینکه سوالها به اتمام برسند، پاسخ ها را می پراند،درمنتظر ماندن برای نوبت، مشکل دارد، اغلب برای دیگران مزاحمت ایجاد می کند(به نقل از سیدمحمدی، 1385).

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *