پایان نامه رایگان روانشناسی تاریخچه بهداشت روانی در ایران


دانلود پایان نامه

  • مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران

اگرچه از تاریخچة بهداشت روانی در ایران اطلاعات كافی در دسترس نیست ولی از مدارك ناكافی بدست آمده با توجه به اعتقادات مذهبی ، سنتی و علمی آن زمان در كشورهای ایران و عربی می توان قبول كرد كه رفتار با بیماران روانی به نحو مطلوب انجام می شده و از زمانهای قدیم محلهائی برای نگهداری بیماران روانی وجود داشته است . اكثر تصور ها این است كه علوم پزشكی یونان در نگرش كشورهای عربی زبان و ایران تأثیر گذارده ولی شواهدی وجود دارد كه حتی در قرن 6و7 مدارس پزشكی در ایران وجود داشته و از كتابهای یونانی حتی به صورت ترجمه در این مدارس استفاده می شده . تجاوز و تاخت وتاز اعراب در قرن 7 به كشورهای آسیایی از جمله ایران و حتی اسپانیا باعث شده كه آثارموجود از بین برود . از زمان ساسانیان در جندی شاپور اهواز برای بیماران روانی مكان مخصوص ترتیب یافته و در قرن هشتم چندین بیمارستان در بغداد وجود داشته است و از مسافرینی كه از این كشورها به اروپا می رفتند یا جهت سیاحت به این كشورها آمده و برمی گشتند شواهدی در دسترس است كه درمان بیماران در بیمارستانها به نحو ممكن البته با روش آن زمان انجام می گرفت .در این بیمارستانها ، باغها ، حوضخانه ها ، حمام ، موزیك ، كشاورزی وجود داشته و از عطریات ، دارو های مقوی و اشتها آور گیاهی جهت درمان استفاده می شده . مطابق رسم یونان این بیمارستانها با مدارس پزشكی وابستگی نزدیك داشته و این وسایل برای فقرا و متحولین یكسان بوده و بیشتر بیماران را ، بیماران مانیاك رپرسیو تشكیل می داده است . ریشة اعتقادات مذهبی مسلمانان بنا به گفتة پیغمبر كه «خداوند بیماران را دوست دارد » و « بیماران به وسیلة خداوند انتخاب می شوند كه حقیقت را بگویند » بیماران افراد مقدسی به شمار آمده و مورد لطف و احترام قرارمی گرفتند و این روش تاًثیر زیادی در بهبود آنان داشت . حمایت از زیردستان ، قبول كودكان بی سرپرست ، كمك به افراد بی بضاعت و بیماران روانی در مكتب اسلام یك تكلیف شرعی و از صفات زاتی ایرانیان بوده و هست شعر سعدی كه:

بنی آدم اعضای یكدیگرند                         كه در آفرینش ز یك گوهرند

و حتی وجود موقوفات زیاد همگی نشان دهندة شواهدی از نیكوكاری و نوع پروری مردم آن زمان بوده است .

سعدیا مرد نكونام نمیرد هرگز              مرده آنست كه نامش به نكویی نبرند

در دوران اسلام پزشكان و نویسندگان مهم آن زمان مانند زكریای رازی و ابوعلی سینا را می توان نام برد كه نوشته های آنان غیر از عربی به زبان یونانی ، لاتین و زبانهای دیگر ترجمه شده و در دسترس مردم مغرب زمین قرار گرفته و با استقبال آنان روبه رو شده است .

محمد زكریای رازی در شهر ری به دنیا آمد و پس از آموختن فلسفه ف نجوم و شیعی برای فراگرفتن طب به بغداد رفت كه در آن زمان مركز بزرگی برای آموختن علم طبیعی ، شیعی و پزشكی بوده است . پس از تكمیل دانش پزشكی رازی به ری بازگشت و به درمان بیماران پرداخت و حتی بیمارستانی شبیه به بیمارستان بغداد در شهر ری برپا كرد و به تدریس و آموزشپزشكی پرداخت . رازی به علت نامعلومی به بغداد برگشت و ریاست بیمارستان بغداد را عهده دار شد . بنظر می رسد كه رفتن او به بغداد یكی به علت دعوت خلفای آن زمان از عراق و دیگری عدم توجه به مردم به كارهای او در ایران بوده است . رازی صرف نظر از پزشك بودن شیمیدان و كیمیاگری بر جسته بود. كشف الكل از تقطیر مواد نشاسته ای و اسید سولفوریك از بزرگترین كشفیات اوست و او به كیمیاگری نیز معروف  است . از تالیفات مهم رازی دو كتاب معروف مربوط به طب نبام الحاوی و كتاب منصوری و رسالتی دربارة امراض باطن و كتابی دربارة حركات نفسانی ، اوهام ، حركات عشق و طب روحانی را می توان نام برد .

ابو علی سینا نیز مانند زكریای رازی برای بیماران روانی كه آنها را مریض دماغی نیز می گفتند دسترات دارویی تجویز می كرد . ابو علی سینابرای درمان بیماران روانی عقیده به تلقین داشت و به عقیدة اكثر مورخان بخیر و پیوند اعصاب را برای اولین بار عرضه كرده است . از تالیفات او می توان به كتاب قانون كه معروفیت جهانی دارد اشاره كرد . این كتاب باعث شد پزشكی اعراب شهرت جهانی بیابد و تا چندین قرن مرجع پزشكان شرق و غرب باشد . این كتاب در قرن 12میلادی به لاتین ترجمه و پانزده بار تجدید چاپ شد و در مراكز پزشكی اروپا تدریس می شد . طب امروزی ادامة طب ابو علی سینا است . در این كتاب فصولی برای بیماریهای روانی وجود دارد كه تا چند قرن در كتب اروپایی چنین چیزی به چشم نمی خورده است .

كتاب دیگر او به نام «شفا » كه مربوط به فلسفه است و تا سال 1300تدریس طب فلسفه با هم توام بوده است در مورد مزاجها ابوعلی سینا به چهار نوع ملانكولی اشاره كرده و آنها را جزء ابعاد سرشتی در سایكو پاتولوژی بیماریهای روانی دانسته است .

در سال 1267شمسی دارالشفایی در یزد به فرمان خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان در باغی مشجر و بزرگ بنا شد . این بیمارستان دارای بخشهای مخصوص برای بیماران روانی ، حوضخانه ، مجالس المجانین بوده است . تا سال 1293به علت جنگهای داخلی و هجوم قبایل بیگانه پیشرفت بهداشت روانی انجام نگرفت و در این سال در بیمارستان سینای فعلی كه عمومی است محل كوچكی در زیرزمین و دالان بیمارستان به بیماران روانی اختصاص می یافت كه فقط تكافوی پذیرش عدة قلیلی از بیمارستان روانی ثروتمند را داشت . در سال 1297نگهداری و سرپرستی بیماران روانی و جلوگیری از حوادث ناگوار به شهربانی واگذار شد و باغی در اكبر آباد تهران به صورت «دارالمجانین » یا اولین بیمارستان روانی در تهران ایجاد شد . امور پرستاری و اداری این بیمارستان را یك افسرویك پاسبان انجام می دادند واز پزشك ، پرستار ودارو خبری نبود در سال 1300 در زمان صدارت سید ضیاالدین طباطبایی مدیریت وادارة دارالمجانین از شهربانی به شهرداری منتقل شد ودر سال 1310 اولین متخصص اعصاب وروان در بیمارستان مشغول به كار گردید . پس از انتقال مدیریت دارالمجانین به شهرداری تیمارستانی در امین آباد شهرری جهت بیماران روانی اختصاص یافت وبیماران تیمارستانی خیابان سینا به امین آباد شهرری انتقال داده شدند . به پاس تحقیقات دانشمند معروف محمد زكریای رازی كه در شهرری می زیستندو در آنجا نیز فوت كرده است  نام تیمارستان به نام « رازی » نام گذاری گردید . چون نظر این بود كه مردم آنجا را به چشم یك بیمارستان نگاه كرده ومسائل درمانی مطرح شود واز طرفی بیماران بستری احساس سرافكندگی وحقارت نكنند كم كم نام تیمارستان به بیمارستان مبدل وفعلا به نام مركز روانپزشكی رازی انجام وظیفه می كند .

در سال 1319 سازمان جدید دانشكده پزشكی توسط پروفسور ابرین تاسیس وبا ایجاد كرسی بیماریهای روانی وتدریس بیماریهای روانی در دانشكدة پزشكی تهران ، تدریس روان شناسی در دانشسرای عالی و دانشكدة ادبیات به مورد اجرا گذاشته شد .

در سال 1325 بیمارستان روز به در خیابان سی متری جهت بیماران نسبتا آرام روانی اختصاص یافت ودر سال 1339 بینارستان روز به با وسایل مدرنتر در ساختمان جدید شروع به كار كرد . این بیمارستان از طرف دانشكدة پزشكی تهران اداره می شود .

در سال 1336 بهنامه های روان شناسی وبهداشت روانی از رادیوی ایران آغاز شد ودر سال 1338 ادارةبهداشت روانی در ادرارة كل بهداشت ووزارت بهداری تشكیل شد .

در سال 1343 اولین مركز بهداشت روانی تهران از طرف ادارةبهداشت روانی وزارت بهداری در خیابان هدایت تاسیس شد وبیماران را به طور سرپایی پذیرا گردید .

در سال 1350 ادارة بهداشت روانی به ادارة كل تبدیل شد وپس از گذشت دوسال به علت اختلاف رسید وزرای بهداری وقت یعنی در سال 52مجددا ادارةكل بهداشت روانی به صورت اداره ای تحت نظارت ادارةكل خدمات بهداشتی وی‍‍‍‍‍ژه در امد واینجانب سمت كارشناس ارشد بهداشت روانی ووزارت بهداری وقت را به عهده گرفتم با توجه به رسید بهداشتی معاون

بهداشتی وزارت بهداری ومدیر اداره كل خدمات بهداشتی ویژه اولین دورة باز آموزی پزشكان تهران وشهرستانها در تابستان سال 1354 در مركز بهداشت روانی تهران ومركز روانپزشكی رازی بمدت یك ماه انجام گرفت واینجانب سرپرستی طرح واجرای این برنامه آموزشی را به عهده داشتم . اجرا ی این برنامه بقدری مفید بود كه پزشكان آموزش دیده توانستند با راهنمایی اداره بهداشت روانی تهران در درمانگاههای عمومی شهرستانها بیماران روانی را تشخیص ودرمان واز اعزام آنها به تهران جلو گیری بعمل آورند . چون این امر نتایج بسیار مفید داشت لذا در سال 1355 مجددا برای پزشكان عمومی ، متخصصین رشته های مختلف ، لیسانسه های مامایی وسرپرستاران بیمارستانهای وابسته به بهداری تهران دو دوره باز آموزی یك ماهه روانپزشكی توسط اداره بهداشت روانی بهداری استان تهران ترتیب داده شد . در اواخر سال 55پس از ازعام دو وزارت بهداری ورفاه اجتماعی تمام مراكز وابسته وبیمارستانهای روانی به انجمن توانبخشی وابسته به وزارت بهداری منتقل شد . از همان سال مركز جامع روانپزشكی منطقه ای در نقاط مختلف تهران تاسیس شد . بعضی از مراكز فقط بیماران را به طور سرپایی می پذیرفتند وبعضی دارای تخت های بیمارستانی هستند .

در اردیبهشت سال 1358 پساز انحلال سازمان توانبخشی فعالیت بهداشتی ودرمانی این سازمان به سازمانهای بهداری منطقه ای تهران وفعالیت آمرزشی آن انیستیتو روان پزشكی تهران واگذار شد كه این  انیستیتو فعلا جز دانشكدةعلوم پزشكی ایران فعالیت آموزشی ،پژوهشی ومطرح وبرنامه ریزی و مشورتی در بارة مسایل روانی كشور را به عهده دارد  .

در شهرستانها نیز از جمله مشهد در سال 1300 ، تبریز در سال 1312 ، اصفهان در سال 1317 وبیمارستان سلامی شیراز 1332 وبعدا در سایراستانها تدریجا مراكز جامع روانپزشكی تاسیس ومشغول به كار شدند . ازتاریخ تصویب وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكی تمام سازمانهای بهداشتی ، درمانی وآموزشی به آن وزارت خانه منتقل شد ومجددا دفتری به نام دفتر بهداشت روانی در آن وزارت خانه شروع به فعالیت بهداشتی ، درمانی وآموزشی وطرح وبرنامه ریزی كرد .

برای اولین بار طرح ارغام خدمات بهداشت روانی در خدمات اولیه بهداشتی در شبكه بهداشت ودرمان شهر رضا شروع شد وچون موفقیت این طرح مورد تاكیید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت لذا  بهداشت روانی به عنوان اصل نهم خدمات اولیه بهداشتی در كشور اعلام واجرای طرح كشوری بهداشت روانی در استانهای دیگر كشور آغاز شد .

برحسب این طرح توسط بهورزان آموزش دیده در خانه بهداشت واقع در روستا بیماریا بی انجام می گیرد وبیمار به مراكز بهداشتی ودرمان روستایی در مراكز بخش معرض می شود . در این مركز پروندة شرح حال روانپزشكی برای بیمار تهیه وپر می وبیمار به پزشك مركز معرض می گردد. در صورتیكه بیمار  بیماری ساده ای داشته باشد دستورات لازم بهداشتی ودرمانی به او داده می شود و درصورتیكه بیمار مبتلا به بیماریهای روانی یا عصبی شدید باشد به كلنیك روانپزشكی واقع در پلی كلنیك شهرستانها معرض می شود .این كلانیك دارای یك روانپزشكی ویك روانشناس است كه پس از معاینه كامل دستورات سر پایی به بیمار می دهند و درصورتیكه بیمار احتیاج به بستری شدن داشته باشد به بخش های روانپزشكی مركز استان معرض می شود وتمام اقدامات انجام شده به اطلاع مراكز قبلی داده می شود . با اجرای این طرح خدمات بهداشت روانی از حالت تمركز در بیمارستانهای روانی خارج شده و در سطح كشود كل كشور به مورد اجرا گذاشته می شود وبه نام خدمات بهداشت روانی اجتماعی گفته می شود . طبق گزارش دفتر بهداشت روانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزشی پزشكی در حال حاضر 200 مركز روانپزشكی در ایران فعالیت دارن . تعداد پزشكان ایران حدود24000 نفر می با شد كه از بین آنان فقط 385 نفر روانپزشك هستند وبا توجه به كل جمعیت ایران برای هر یك میلیون نفر 5تا6روانپزشك داریم وبه همین علت 85 در صد بیماران روانی به پزشكان غیر روانپزشك مراجعه می كنند . در حدود بیست بیمارستان عمومی دارای بخش روانپزشكی هستند . تعداد تخت های بیمارستانی در كشور 89000می باشد كه تعداد 5850 از آنها به بیماران روانی اختصاص یافته است . بخش های اورژانس روانپزشكی جا نیافتاده و مراكز توان بخشی جوابگوی احتیاجات بیماران نیستند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *