پایان نامه رایگان روانشناسی :تاثیر شیوه مدیر آموزشگاه برپیشرفت تحصیلی


دانلود پایان نامه

جدول ۴-۱۴ تاثیر شیوه عمل مدیر آموزشگاه برپیشرفت تحصیلی

  فراوانی درصد
متوسط ۱۱ ۲۷.۵
زیاد ۲۱ ۵۲.۵
خیلی زیاد ۸ ۲۰.۰
جمع ۴۰ ۱۰۰.۰

نمودار ۴-۱۴ تاثیر شیوه عمل مدیر آموزشگاه برپیشرفت تحصیلی

 

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال پانزده (تاثیر میزان تحصیلات پدر بر پیشرفت تحصیلی) از بین ۴۰ نفر که بیشترین تعداد به گزینه متوسط با فراوانی ۲۳ و ۵/۵۷ درصد و کمترین آن به گزینه خیلی کم با فراوانی ۱ و ۵/۲ درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول۴-۱۵  تاثیر میزان تحصیلات پدر بر پیشرفت تحصیلی

  فراوانی درصد
خیلی کم ۱ ۲.۵
متوسط ۲۳ ۵۷.۵
زیاد ۹ ۲۲.۵
خیلی زیاد ۷ ۱۷.۵
جمع ۴۰ ۱۰۰.۰

نمودار۴-۱۵ تاثیر میزان تحصیلات پدر بر پیشرفت تحصیلی

 

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال شانزده (تاثیر میزان تحصیلات مادر برپیشرفت تحصیلی) از بین ۴۰ نفر که بیشترین تعداد به گزینه خیلی زیاد با فراوانی ۲۱ و ۵/۳۷ درصد و کمترین آن به گزینه متوسط با فراوانی ۳ و ۵/۷ درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول۴-۱۶  تاثیر میزان تحصیلات مادر برپیشرفت تحصیلی

  فراوانی درصد
متوسط ۳ ۷.۵
زیاد ۱۶ ۴۰.۰
خیلی زیاد ۲۱ ۵۲.۵
جمع ۴۰ ۱۰۰.۰

نمودار۴-۱۶ تاثیر میزان تحصیلات مادر برپیشرفت تحصیلی

 

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال هفده (تاثیر دوستی با افراد تحصیل کرده بر افت تحصیلی )از بین ۴۰ نفر که بیشترین تعداد به گزینه زیاد با فراوانی ۲۵ و ۵/۳۷ درصد و کمترین آن به گزینه کم با فراوانی ۱ و ۵/۲ درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول۴-۱۷  تاثیر دوستی با افراد تحصیل کرده بر افت تحصیلی

  فراوانی درصد
کم ۱ ۲.۵
متوسط ۷ ۱۷.۵
زیاد ۲۵ ۶۲.۵
خیلی زیاد ۷ ۱۷.۵
جمع ۴۰ ۱۰۰.۰

نمودار۴-۱۷  تاثیر دوستی با افراد تحصیل کرده بر افت تحصیلی

 

 

نتایج استنباطی

فرضیه یک:  

بین میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

جهت مشخص  نمودن بین فرضیه ها از روش خی ۲  (Chi-Square) استفاده نموده ایم با توجه به p-value بدست آمده از نتایج آماری که برابر با ۰۰۳/۰ می باشد و از عدد سطح معنی دار یعنی ۰۵/۰ کوچکتر می باشد نتیجه می گیریم که بین میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه صفر ما را رد می کند.

فرضیه دو:

بین میزان تحصیلات والدین و افت تحصیل دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

با توجه به نتایج بدست آمده بین رابطه میزان تحصیلات والدین و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه صفر را تأیید می کند چون p-valu بدست آمده برابر با ۱۵۶/۰ می باشد که از عدد سطح معنی دار ۰۵/۰ بزرگتر می باشد.

فرضیه سه:

بین ویژگی های معلمان و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

با توجه به نتایج بدست آمده بین ویژگی معلمان و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه صفر را تأیید می کند چون p-valu بدست آمده برابر با ۶۱۱/۰ می باشد که از عدد سطح معنی دار ۰۵/۰ بزرگتر می باشد.

 

 

فرضیه چهار:

بین میزان علاقه به تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

با توجه به نتایج بدست آمده بین میزان علاقه و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه صفر را تأیید می کند چون p-valu بدست آمده برابر با ۹/۰ می باشد که از عدد سطح معنی دار ۰۵/۰ بزرگتر می باشد.

فرضیه پنج:

بین چگونگی فضای آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

با توجه به نتایج بدست آمده بین چگونگی فضای آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه صفر را تأیید می کند چون p-valu بدست آمده برابر با ۱۹۲/۰ می باشد که از عدد سطح معنی دار ۰۵/۰ بزرگتر می باشد.

فرضیه شش:

بین شیوه مدیریت آموزشگاه و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

با توجه به نتایج بدست آمده بین مدیریت آموزشگاه و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه صفر را تأیید می کند چون p-valu بدست آمده برابر با ۵۸۷/۰ می باشد که از عدد سطح معنی دار ۰۵/۰ بزرگتر می باشد.

 

 

 

 

یافته های جانبی :

طبق پرسش نامه ای که بین ۴۰نفر معلم اجرا شد به این نتایج دست یافته ایم که :

۱) میزان در آمد والدین در حد زیاد می تواند در افت تحصیلی دانش آموزان موثرواقع شود و معلمان میزان در آمد ماهیانه یک خانواده پنج نفری را بالاتر از ۶۰۰ زار تومان بیان کرده اند.

۲) در مورد انتصاب مدیران مدارس که آیا از روی صلاحیت انتخاب شده اند ۱۵ نفر بیان کرده اند که در حد متوسط از روی صلاحیت انتخاب شده اند. و در مورد تاثیر شیوه عمل مدیر آموزشگاه بر پیشرفت تحصیلی ۲۱ نفر به گزینه زیاد جواب داده اندپس نتیجه می گیریم که مدیران آموزشگاه تاثیر زیادی بر دانش آموزان دارند

۳)در مورد ویژگی های معلمان ۱۸ نفر بیان کرده اند که از شغل خود در حد زیاد راضی هستند ۲۵ نفر عنوان  کرده اند که مدرک تحصیلی  معلمان در حد زیاد می تواند بر پیشرفت تحصیلی موثر واقع شود و ۱۷ نفر گفته اند که متناسب با رشته تحصیلی خود تدریس می کنند.

۴)در مورد شیوه تدریس معلمان ۱۹ نفر بیان کرده اند که در تدریس از شیوه ی سخنرانی استفاده می کنندو ۱۳ نفر از این معلمان گفته اند که در حد متوسط از وسایل کمک اموزشی استفاده می کنند و ۲۵ نفر عنوان کرده اند که در  طراحی سوالات امتحانی کلیه دانش آموزان را یعنی خیلی ضعیف ، ضعیف ، متوسط و زرنگ را در نظر می گیرند .

۵)در مورد تاثیر تحصیلات والدین ۲۳ نفر تاثیر میزان تحصیلات پدران در حد متوسط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیان کرده اند و ۲۱ نفر میزان تحصیلات مادر را درحد خیلی زیاد بر پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان موثر می دانند. و بیان می دارند به علت این که پدر کمتر در خانه حضور می یابد ولی مادر همیشه وقت زیادی در منزل با فرزندان خود به سر می برد میزان تحصیلات مادر بر پیشرفت تحصیل دانش آموز تاثیر بسیار زیادی دارد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن در مدارس دخترانه متوسطه ۱۰۰ برگ  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *