پایان نامه رایگان روانشناسی :بررسی علل افت تحصیلی


دانلود پایان نامه


فهرست

چکیده

فصل اول.. ۱

کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه. ۳

بیان مسئله ۴

اهداف تحقیق.. ۷

اهداف کلی.. ۷

اهداف جزئی ۷

فرضیات تحقیق.. ۸

فرضیه ۸

اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۹

پیامهای افت تحصیلی و مردودی ۹

۱ – اثرات افت تحصیلی بردانش آموزان ۹

۲ – اثرات افت تحصیلی در محیط خانواده ۱۰

متغیر های تحقیق.. ۱۲

تعاریف مفهومی واژه ها ۱۳

فصل دوم. ۱۴

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

ادبیات نظری ۱۵

افت تحصیلی و تعاریف آن ۱۵

علل افت تحصیلی ۲۱

الف) عوامل داخلی ۲۱

۱) نامتناسب بودن روش ها و امکانات آموزشی با محتوای کتب درسی…………………………………….۲۱

۲) نامتناسب بودن معلمان از نظر صلاحیت و شایستگی با نیازهای جامعه……………………………….۲۲

۳) نامتناسب بودن روش های ارزش یابی و سنجش یادگیری  و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۴) عوامل مدیریتی دخیل در افت تحصیلی…………………………………………………………………………………۲۳

ب) عوامل خارجی.. ۲۵

۱) عوامل مربوط به دانش آموزان ……………………………………………………………………………………………….۲۵

۲) فقر و محرومیت اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………۳۰

۳) شرایط و عوامل فرهنگی و اجتماعی……………………………………………………………………………………….۳۱

۴) شرایط و عوامل خانوادگی……………………………………………………………………………………………………….۳۲

۵) تحصیلات والدین…………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۶) محدودیت محلی و جغرافیایی و توزیع نامناسب امکانات ورزشی…………………………………………..۳۳

۷) ارتباط با دوستان. …………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۸) عدم وجود انگیزه تحصیلی در دانش آموز………………………………………………………………………………۳۵

نقش معلمان در افت تحصیلی دانش آموزان ۳۶

معلم کارآمد کیست؟. ۳۶

معلم واقعی کیست؟. ۳۸

ویژگی های معلمان موفق و ناموفق.. ۳۹

درآموزش چه خبر است؟. ۴۱

شیوه تدریس معلم ۴۱

برنامه درسی مدرسه ۴۱

انتظارات و پیش داوری های معلم. ۴۱

شرایط فیزیکی کلاس ۴۲

تعویض مکرر معلمان.. ۴۲

کیفیت پایین امکانات آموزشی.. ۴۳

علل افت تحصیلی از نظر گزارشگران یونسکو. ۴۴

شیوه های مقابله با افت تحصیلی ۴۶

مقابله با افت تحصیلی در کشورهای آسیا و اقیانوس آرام. ۴۸

پیشینه تحقیق ۵۰

فصل سوم. ۵۳

روش ها و تکنیک ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

مقدمه. ۵۵

تعریف جامعه. ۵۶

تعریف جامعه آماری ۵۶

تعریف نمونه ۵۶

تعریف نمونه آماری ۵۷

ابزار اندازه گیری ۵۷

روش تحقیق.. ۵۸

روش جمع آوری داده ها ۵۸

فصل چهارم. ۵۹

تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

مقدمه. ۶۱

آمار توصیفی نتایج آماری.. ۶۲

نتایج استنباطی.. ۷۹

فرضیه یک… ۷۹

فرضیه دو ۷۹

فرضیه سه. ۷۹

فرضیه چهار ۸۰

فرضیه پنج.. ۸۰

فرضیه شش…. ۸۰

یافته های جانبی.. ۸۱

فصل پنجم. ۸۲

بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲

مقدمه. ۸۴

بحث و نتیجه گیری.. ۸۵

محدودیت در تحقیق.. ۸۷

پیشنهاد. ۸۸

پیوست.. ۸۹

پرسشنامه. ۹۶

منابع. ۹۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول

جدول ۴-۱ توزیع  میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی…………..………………………………… ۶۲

         نمودار ۴-۱ توزیع  میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی …………..…………….……………۶۲

جدول ۴-۲ انتصاب مدیران مدارس از روی صلاحیت ……….………………..………………………۶۳

 نمودار ۴-۲ انتصاب مدیران مدارس از روی صلاحیت………………….……..…………………۶۳

 جدول ۴-۳ میزان راضی بودن معلمان از شخصیت خود ……………..………………..……………۶۴

 نمودار ۴-۳ میزان راضی بودن معلمان از شخصیت خود…..…………………………………… ۶۴

جدول ۴-۴ – شیوه تدریس معلمان ….………..……………….………………………………………۶۵

 نمودار ۴-۴ – شیوه تدریس معلمان …….………….……….……………………………………۶۵

جدول ۴-۵ تدریس معلمان متناسب با رشد تحصیلی خود …………..…..….………………………۶۶

 نمودار ۴-۵ تدریس معلمان متناسب با رشد تحصیلی خود ..…………..………………………۶۶

جدول ۴-۶  میزان در آمد ماهیانه والدین ……….……………..……….…………………………… ۶۷

 نمودار ۴-۶  میزان در آمد ماهیانه والدین …………………..……………………………………۶۷

جدول۴-۷ وضعیت ساختمان آموزشگاه …………..……..…….…..…………………………………۶۸

 نمودار ۴-۷ وضعیت ساختمان آموزشگاه …………………………………………………………۶۸

جدول ۴-۸ استفاده از وسایل و امکانات آموزشی ………………..……………………………………۶۹

 نمودار ۴-۸ استفاده از وسایل و امکانات آموزشی …………..……..……………………………۶۹

جدول ۴-۹  تعداد دانش آموزان کلاس …….…………..……..………………………………………۷۰

 نمودار ۴-۹  تعداد دانش آموزان کلاس ……..…………………..………………………………۷۰

جدول۴-۱۰ میزان تاثیر مدرک تحصیلی معلمان بر پیشرفت تحصیلی.……..….…………………………۷۱

 نمودار ۴-۱۰ میزان تاثیر مدرک تحصیلی معلمان بر پیشرفت تحصیلی………..…..……………… ۷۱

جدول ۴-۱۱  میزان تاثیر طراحی سوالات امتحانی ….………..….….….………………………………۷۲

 نمودرا ۴-۱۱  میزان تاثیر طراحی سوالات امتحانی ………….…..……..…………………………۷۲

جدول ۴-۱۲ تاثیر علاقمندی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی .………………………………………۷۳

 نمودار ۴-۱۲ تاثیر علاقمندی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی….…….……….….……………۷۳

جدول ۴-۱۳  تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی ……….….…………………………………………۷۴

 نمودار ۴-۱۳  تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی …………………..…………………………۷۴

جدول ۴-۱۴ تاثیر شیوه عمل مدیر آموزشگاه برپیشرفت تحصیلی .…..…….……………….…………۷۵

 نمودار ۴-۱۴ تاثیر شیوه عمل مدیر آموزشگاه برپیشرفت تحصیلی .….……….…..…..…..……۷۵

جدول۴-۱۵  تاثیر میزان تحصیلات پدر بر پیشرفت تحصیلی …..….……..…….…………..…………۷۶

 نمودار ۴-۱۵  تاثیر میزان تحصیلات پدر بر پیشرفت تحصیلی …..….……..…..……..…………۷۶

جدول۴-۱۶  تاثیر میزان تحصیلات مادر برپیشرفت تحصیلی………..…..….….………………………۷۷

 نمودار ۴-۱۶  تاثیر میزان تحصیلات مادر برپیشرفت تحصیلی ……….……….……….…………۷۷

جدول۴-۱۷  تاثیر دوستی با افراد تحصیل کرده بر افت تحصیلی ….……….……….………….………۷۸

 نمودار ۴-۱۷  تاثیر دوستی با افراد تحصیل کرده بر افت تحصیلی…………..…….………………۷۸

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن در مدارس دخترانه متوسطه ۱۰۰ برگ  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *