پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی-13- روش های تدریس جاری استفاده شده :

دانلود پایان نامه

13- روش های تدریس جاری استفاده شده :

وقتی که از سه نفر از اعضاء هیئت علمی حسابداری در ایالات متحده پرسیده بودند که چه نوع روشهای تدریسی را شما انجام می دهید و آنرا برای تدریس آموزش مجازی حسابداری دوره لیسانس استفاده می کنید؟ روشهایی را گزارش کرده بودند که فعلاً دانشکده های حسابداری نیز از آن استفاده می کنند  و روشهای متفاوتی هستند که به وسیله دانشکده ها دسته بندی شده اند و بیشتر این روشها به سکوها و صحنه های نمایش یا تابلوها وابسته هستند. برای مثال برخی از این تابلوهای نمایش توانایی آماده کردن یک سمینار زنده یا مذاکرات را ندارد در حالی که دیگران ممکن است برای یک سمینار زنده و یا استفاده از ویدئو آماده باشند. بیشتر مشارکت کنندگان گزارش داده بودند که آنها روشهای ذیل را برای استفاده دانشجویان دسته بندی کرده بودند:

 • دانشکده اثربخش
 • سمینار هفتگی/صحبت ها
 • پیام تخته/میزگرد/رشته مذاکره
 • واگذار کردن تکالیف خانگی.
 • امتحان نهایی/كوایز.

چندین نفر از اعضا یک دانشکده از مذاکره استفاده کرده بودند و تاکید بیشتری داشتند که از رشته مذاکره و یا واکنش تکالیف خانگی در دانشکده بیشتر استفاده شود:

 • کافی است: واکنش سریع برای موفقیت دانشجویان در کلاسهای درس کفایت می کند.
 • بعد از تدریس چندین کلاس، من حالا ارزش پیام تخته را می بینم. من اکنون می بینم که چگونه بیشتر دانشجویان باعث شکل آموختن دیگر دانشجویان می شوند. اگر من در سمینار زنده دانشجویان شرکت کنم پیشنهاد کرده و نمونه مثالهای واقعی را خواهم خواست من حقیقتاً فکر می کنم که پیام تخته اجازه می دهد که دانشجویان فرصت بیشتری داشته باشند.
 • من بکار برن روشهای مخلوط را استفاده می کنم. مذاکرات مفهومات کلیدی هستند که دسته بندی مسایل را برای حل کردن هدایت می کنند. تحقیق اضافی نیز باعث تشویق کردن دانشجو می شود و فهم آنها را بالا می برد تا موضوع موردنظر را پوشش دهند.

4- یک عضو دیگر دانشکده از ایمیل برای مساعدت و کمک اضافی و سمینارها زنده استفاده کرده بود: که رشته مذاکرات برای  تدریس و آموختن مفهومات اصلی هستند. و ایمیل ها هم برای کمک و مساعدت اضافی صورت می گیرد و برخی از مؤسسات نیز از ساختار سمینارهای زنده استفاده می کنند.

5- یک عضو متفاوت با اعضا دیگر چنین بیان داشته است که من باور و گمان دارم که وقت خود را صرف پاسخ دادن به سئوالات دانشجویان می نمایم:

من وقت بسیار زیادی را صرف جواب دادن به سئوالات آموزش مجازی دانشجویان می نمایم و از میان سئوالاتی که تحویل شده است چندین مورد از آنها را برای کلاس درس انتخاب می کنم. به نظر می رسد که این روش به دانشجویان اجازه می دهد که اطلاعات کافی را برای موفق بودن در کلاس ها داشته باشند.

6- یک عضو اضافی دانشکده نیز از سخنرانی،گرافیک وسایل کار شده در بیرون از کلاس ها استفاده کرده بود:

من از سخنرانی و گرافیک ها برای کمک بیشتر و تفاهم زبانی برای آموزش استفاده می کنم و من اغلب مسائلی را که بیرون از کلاس ها کار شده است استفاده می کنم و گام بعدی را به وسیله آن شروع می کنم.

جدول شماره 1 خلاصه ای از بحث و مذاکره روشهایی را که دانشکده برای تعهد آموختن و اثرگذاری بر دانشجویان آموزش مجازی حسابداری و روشهای دیگری را که  می خواهد استفاده کند نشان می دهد.

_ برای به حداکثر رساندن روشهای تدریس فهرست بلند بالایی از ابزارهای روش تدریس توسط دانشکده ها لیست شده بود که این روشها به صورت ذیل می باشند:

 • سخنرانی/نظرات اساتید E – گروه طرح و نقشه
 • میکروسافت پاورپونت F – مسائل نمونه
 • آگهی یا اعلامیه ها                                                           G –  میكرو سافت  اكسل
 • حالت آنالیزهای انفرادی

 

 

 

 

جدول شماره 1

روش های تدریس استفاده شده به وسیله دانشکده آموزش مجازی حسابداری:

دانشکده اثربخش بیشترین عوامل اصلی در رقابتهای آموزش مجازی اثربخشی دانشکده می باشد. نیاز دانشکده برای تأثیرگذاری دانشجویان بر دانشجویان یک موفقیت می باشد. جواب دادن سئوالات از طریق ایمیل یا از طریق کلاس درس، آماده کردن واکنش های کیفی، سهم واقعی دنیای تجربی و درخواست هایی از مفهومات مذاکرات، آماده کردن و پشتیبانی ارزیابی های تعیین تکالیف خانگی، پست کردن آگهی ها و نگهداری کردن شیوه های آموزش افراد بالغ می باشند.
سمینار هفتگی/صحبت ها سمینارهای هفتگی و صحبت ها به وسیله استفاده کردن همزمانی دانشکده انتقال دهنده هستند آنجا که بین اجزا رویدادها همزمان باشند که با فرض سمینارها یا صحبت ها می تواند استفاده شود. که اینها موضوعاتی مثل مذاکره، گرفتن دیگر تکالیف خانگی، جواب سئوالات دانشجو، داشتن یک مذاکره درباره یک موضوع ویژه، و انجام دادن نمونه مثالهای مسایل می باشد. و استفاده کننده از این روش می خواهد که در توانایی های تکنیکی استفاده از سکوها و یا تابلوهای نمایش مستقل باشد.
پیام تخته/کنفرانسها/رشته مذاکرات برای اثربخش بودن مذاکره سئوالات نیاز به باز و بسته بودن و غیربرآوردی یا غیرتخمینی می باشد. جواب سئوالاتی که جوابهای بله یا خیر ندارند و یا نیاز به محاسبه دارند باید از آنها اجتناب شود زیرا که آنها وام به ما نمی دهند که نیاز به محاسبه داشته باشند. برخی از سئوالات بله یا خیر را می توان توسعه داد و سپس با اضافه کردن کلمات دیگر از آنها استفاده کرد مانند توضیح دادن،چرا، بحث و غیره که این میدان خوب نیز برای دسته بندی تجربیات یک زندگی واقعی داخل کلاسهای مذاکره کمک می کنند.
واگذاری تکالیف خانگی هریک از واگذاریها باید متناوب با اندازه هدف رقابت نه برای شلوغ کاری کردن و زیادکارکردن باشد زیرا که دانشجویان آموزش مجازی احساس بی میلی و نفرت از کار می کنند. به نظر می رسد که اگر تکالیف خانگی متناسب با رقابتهای معمول حسابداری آموزش مجازی باشد تمرینات بهتری ساخته خواهد شد. این ممکن است که یک ایده خوب باشد که دانشجویان آماده را با نمونه مسائل، مثل تعیین کار خانگی که آنها باید جواب دهند آشنا کند  همچنین تمریناتی که توسط اساتید ارائه می شود باید یک اطمینان راحت وجود داشته باشد که دانشجویان می توانند آنها را مانند مثال های واقعی حل کنند. تکالیف خانگی باید بر مبنای ظاهر مسئله، اوضاع، مسائل و تجربه ها برای مهارتهای فکرکردن بحرانی آماده دسته شوند.
امتحان / كوایز از امتحان یا كوایز برای ارزیابی فهمیدن دانشجویان از موضوعی که در کلاس پوشش داده شده است استفاده می شود. برخی از دانشگاهها از یک امتحان کوچک هفتگی برای یادآور ساختن ذهن دانشجویان برای خواندن واقعی که برای خواندن اصلی لازم است استفاده می کنند. و برخی از دانشگاهها از یک امتحان میان ترم و یا امتحانات پایانی برای ارزیابی موضوعات و اهداف رقابت ها استفاده می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 2

ابزارهای تدریس استفاده شده به وسیله دانشکده آموزش مجازی حسابداری:

سخنرانی/تفسیرات اساتید سخنرانی باید بر مبنای تجربیات زندگی واقعی ترکیب شده باشد و مانند کتابهای درسی محیط حرفه ای رضایت دانشجویان را به هر شکل فراهم کنند.
نمایش میکروسافت پاورپونت میکروسافت پاورپونت استفاده های مفیدی دارد. بیشتر ناشران کتابهای درسی حسابداری میکروسافت پاورپونت را آماده کرده اند تا برای هریک از فصول درسی که با تفسیر و نظریه همراه نباشد از آن استفاده کنند.
اعلامیه ها/پیام های تخته سیاه دانشکده ها اعلامیه ها را برای مرور خلاصه فصل هفته قبل یا برای مرور خلاصه هفته بعد استفاده می کنند. تشویق دانشجویان برای انجام تکالیف بهتر و مذاکره یک موضوع قطعی را که در مدت هفته پوشش داده شده است بسیار مفید می باشد.

لیست های انتظارات واگذاری تکالیف خانگی برای یک هفته و ماندن دانشجویان درباره سمینار زنده آنها و صحبت ها یا ساعت اثرگذار را استاد مشخص می کند.

حالت آنالیز انفرادی حالنت آنالیز انفرادی در وقت های اضافه استفاده می شود و بدین صورت که واگذاری کار خانگی برای دانشجویان که توسعه یافتگی بیشتری دارند درباره تفکرات بحرانی و مهارتهای نوشتن دانشجویانی می باشد که توانایی بیشتری بدست آورند.
گروه یا تیم طرح و نقشه بسیاری از دانشکده ها و دانشگاهها از گروههای طرح و نقشه استفاده می کنند زیرا که در این دنیا ی حرفه ای خیلی از اوقات مردم یا جامعه برای کار یک تیم را برای انجام دادن کارها دارند. که فقط هزینه تأسیس آن لازم است و سپس توسط یک مدیر هدایت می شوند و آنها می توانند گروه کاری باشند که در شرایط سخت مشکلات را برطرف نمایند و این گروهها در ارزیابی ها و کارهای واقعی و هم چنین مشاوره کمک می نمایند و استفاده کردن از یک تیم بررسی کننده ممکن است استفاده های مفیدی در تعیین کردن دانشجویان انفرادی برای تکالیف خانگی و یا واگذاریها کمک کنند.
مسائل نمونه خیلی از اساتید از مسائل نمونه در حسابداری برای دانشجویان آماده با تمرینات اضافی و اثبات کردن یک محاسبه ویژه استفاده می کنند که در حسابداری تمرینات بهتری ساخته شود و همچنین تمرینات دانشجویان انتظارات بیشتری را درباره درک و فهم آنها مشخص می کند.
میکروسافت اکسل خیلی از ناشران کتب درسی و اساتید و دانشجویان آماده از میکروسافت اکسل برای تکمیل کردن واگذاری تکالیف خانگی استفاده می کنند. و دانشجویان از یک بشقاب آموزشی استفاده می کنند زیرا که آنها شبیه حالتهای کار واقعی می باشد و به دانشجویان کمک می کند که انتظارات خود را افزایش دهند و در مقابل داشتن امکانات و فرم یک مسئله هرکدام می تواند خیلی از صرف کردن وقت را وقتی که داشتن وقت برای محاسبه جوابهای مسائل ضروری است را برطرف نماید.

وقتی که از 25 نفر مشارکت کننده در همین بررسی پرسیده شده بود که چگونه تفکرات شما برروشهای تدریس شما اثربخش هستند؟

23 نفر (92%) از اعضاء دانشکده بناکردند فهرست روشهایی  را که در جدول شماره 1 قید شده است به استثناء سه نفركه  آن را باور نداشتند و این مشارکت کنندگان روشهای تدریس ذیل را برای اثربخشی بیان کردند:

1- این عقیده من هستند که روشهای من خیلی اثربخش و اولیه هستند. زیرا که من از روشهایی برای تدریس استفاده می کنم که رشد داشته اند و به وسیله اساتید مجرب و کارآزموده که 20 سال سابقه آموزشی دارند توسعه پیدا كرده است . و آموزش مجازی یک وسیله خیلی خوب و اثربخش برای آموزش حسابداری می باشد.

2- من فکر می کنم که من اثربخش هستم. و من تمایل زیادی به قرعه کشی و ریزمطالب دارم زیرا که این گام مرا برای توضیح دادن اشیاء کمک می کند و به نظر می رسد که این راه برای رسیدن به هدف یک راه میانبر از میان دیگر  راهها باشد.

3- من فکر می کنم که روشهای استفاده شده خیلی اثربخش هستند. به نظر دانشجویان برای تعهدات بیشتر  کلاسهای درس چهره به چهره مفیدتر می باشد.

اثربخشی ها و ارزیابی ها غالباً و بیشتر به وسیله بررسی یا امتحان پایان ترم که همه موارد غلط خط زده می شود به پایان می رسد و اینکه چقدر دانشجویان در سراسر کلاس های درس حضور داشته اند مشخص می شود در جدول شماره 3 فهرستی از پاسخ های دانشکده ها برای اثربخشی روشهای تدریس شده تهیه شده است.

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی و شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد 130صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *