پایان نامه رایگان دروغگویی کودکان-رشته روانشناسی


دانلود پایان نامه

نتایج تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوال 1 : كمبود محبت

99/74درصد از پاسخ‌دهندگان، كمبود محبت در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغ گویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط 9/9 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، كمبود محبت در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 5 33/8% 9 15% 25 66/41% 20 33/33%

 

سئوال 2 : عدم ارتباط صحیح خانواده

در مورد سئوال (2)، 66/76 درصد از پاسخ‌دهندگان، عدم ارتباط صحیح خانواده را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغ گویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط 33/3درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند.

بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، عدم ارتباط صحیح خانواده را تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
2 33/3% 12 20% 28 66/46% 18 30%

 

 

سئوال 3 : دروغهای مصلحتی پدر و مادر

در مورد سئوال (3)،  33/78 درصد از پاسخ‌دهندگان، دروغهای مصلحتی پدرو مادر را درحد زیاد و خیلی زیاد در دروغ گویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط  32/3 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، دروغهای مصلحتی پدر و مادر در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 1 66/1% 11 33/18% 21 35% 26 33/43%

 

سئوال 4 : ترس از والدین

در مورد سئوال (4)،  49/84 درصد از پاسخ‌دهندگان، ترس ازوالدین را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغ گویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط  66/1درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، ترس از والدین در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

 خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 10 33/13% 16 66/26% 35 32/58%

 

 

سئوال 5  تهدیدهای پدر و مادر

در مورد سئوال (5)، 66/81درصد از پاسخ‌دهندگان تهدید‌های پدر و مادر را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی موثر می‌دانند در حالی كه فقط  66/1درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، تهدیدهای پدر و مادر در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

 

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 10 66/16% 15 25% 34 66/56%

 

سئوال 6 : اگلوهای نادرست خانوادگی

در مورد سئوال(6)،  75درصد از پاسخ‌دهندگان الگوهای نادرست خانوادگی نسبت به دروغگویی را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی موثر می‌دانند، در حالی كه فقط  33/3درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند بدین سبب مشخص می‌شود كه بنظر جامعه آماری ما، الگوهای نادرست خانوادگی نسبت به دروغگویی در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
2 33/3% 13 66/21% 24 40% 21 35%

 

سئوال 7 : بی تفاوتی محیط زندگی خانوادگی نسبت به دروغگویی

در مورد سئوال (7)، 66/76 درصد از پاسخ‌دهندگان بی تفاوتی محیط زندگی خانوادگی نسبت به دروغگویی در حد زیادو خیلی زیاد در دروغگویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط  32/3 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، بی تفاوتی محیط زندگی خانوادگی نسبت به دروغگویی در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 1 66/1% 12 20% 26 33/43% 20 33/33%

 

سئوال 8 : دادن تكلیف بیش از حد

در مورد سئوال (8)، 45 درصد از پاسخ‌دهندگان، دادن تكلیف بیش از حد در حد متوسط در دروغگویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط  99/34 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد از پاسخ‌دهندگان موثر می‌دانند و 99/19درصد در حد كم و خیلی كم این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، دادن تكلیف بیش از حد در دروغگویی در حد متوسط موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
4 66/6% 8 33/13% 27 45% 11 33/18% 10 66/16%

 

سئوال 9 : ندادن درك صحیحی از اهمیت راستی و درستی به كودكان از طرف خانواده

در مورد سئوال (9)،  75درصد از پاسخ‌دهندگان ندادن درك صحیحی از اهمیت راستی و درستی به كودك از طرف خانواده، در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط  32/3درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، ندادن درك صحیح از اهمیت راستی و درستی به كودك از طرف خانواده تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
2 33/3% 13 66/21% 24 40% 21 35%

 

سئوال 10 : عمل نكردن پدر و مادر به قول و وعده هایشان به كودك

در مورد سئوال (10)، 33/63درصد از پاسخ‌دهندگان عمل نكردن پدر و مادر به قول و وعده هایشان به كودك در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط 66/11 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند، بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، عمل نكردن پدر و مادر به قول و وعده هایشان به كودك در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 6 10% 15 25% 21 35% 17 33/28%

 

سئوال 11 : نداشتن اعتماد به كودك از طرف خانواده

در مورد سئوال (11)، 60 درصد از پاسخ‌دهندگان نداشتن اعتماد به كودك از طرف خانواده، در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط 99/9درصد این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، نداشتن اعتماد به كودك از طرف خانواده، در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 5 33/8% 18 30% 24 40% 12 20%

 

سئوال 12: سخت گیریهای پدر و مادر

در مورد سئوال (12)، 32/78درصد از پاسخ‌دهندگان سخت گیری‌های پدر  مادر، در حد زیاد و خیلی زیاد دردروغگویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط  33/3درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، سخت گیری‌های پدر و مادر در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
2 33/3% 11 33/18% 22 66/36% 25 66/41%

 

 

سئوال 13 : والدین دروغگو

در مورد سئوال (13)، 66/91درصد از پاسخ‌دهندگان، والدین دروغگو را در حد زیاد و خیلی زیاد دردروغگویی كودكان موثر می‌دانند درحالی كه فقط 33/3درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، والدین دروغگو تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
2 33/3% 3 5% 12 20% 43 66/71%

 

 

سئوال 14 : احساس حقارت

در مورد سئوال (14)، 75درصد از پاسخ‌دهندگان احساس حقارت را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط  33/23درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، احساس حقارت در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
14 33/23% 11 33/18% 27 45% 18 30%

 

 

سئوال 15 : ندادن اظهارنظر وبحث به كودك

در مورد سئوال (15)، 45 درصد از پاسخ‌دهندگان، ندادن اظهار نظر و بحث به كودكان در حد متوسط در دروغگویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط 66/31 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد موثر می‌دانند و 32/23 درصد در حد كم و خیلی كم این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، ندادن اظهارنظر و بحث به كودك در حد متوسط موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 13 66/21% 27 45% 18 30% 1 66/1%

 

سئوال 16 : دادن فرمانهای شدید به كودك

در مورد سئوال (16)، 99/44درصد از پاسخ‌دهندگان دادن فرمانهای شدید به كودك در دروغگویی كودكان را موثر می‌دانند در حالی كه فقط  33/23 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، دادن فرمانهای شدید به كودك در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
30 5% 11 33/18% 19 66/31% 20 33/33% 7 66/11%

 

 

سئوال 17 : ندادن آزادی به كودك و احساس راحتی نكردن

در مورد سئوال (17)، 33/43 درصد از پاسخ‌دهندگان، ندادن آزادی به كودك و احساس راحتی نكردن در حد متوسط در دروغگویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط  66/41درصد در حد زیاد و خیلی زیاد از پاسخ‌دهندگان آن را موثر می‌دانند و 99/14 درصد در حد كم وخیلی كم این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، ندادن آزادی به كودك و احساس راحتی نكردن در حد متوسط در دروغگویی موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
4 66/6% 5 33/8% 26 33/43% 16 66/26% 9 15%

سئوال 18: مقایسه طفل در میان همسالان

در مورد سئوال (18)، 66/56 درصد از پاسخ‌دهندگان، مقایسه طفل در میان همسالانش را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط  66/16 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، مقایسه طفل در میان همسالانش در دروغگویی تاحد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن80برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *