پایان نامه رایگان دروغگویی کودکان-رشته روانشناسی

دانلود پایان نامه

سئوال 25: آیا كودك دروغگو، غالباً به دنبال جلب توجه و عقاله معلم است؟

در مورد سئوال (25)، 99/39درصد از پاسخ‌دهندگان، كه ایا كودك دروغگو غالباً به دنبال جلب توجه وعلاقه معلم است ؟ را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط  33/8 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، آیا كودك دروغگو غالباً به دنبال جلب توجه وعلاقه معلم است ؟ در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 4 66/6% 11 33/18% 27 66/11% 17 33/28%

سئوال 26 : آیا این كودكان در كلاس خودنمائی می كنند؟

در مورد سئوال (26)، 32/68 درصد از پاسخ‌دهندگان كه آیا این كودكان در كلاس خود نمایی می‌كنند؟ را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه  32/8 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، كه آیا این كودكان در كلاس خود نمایی می‌كنند در دروغگویی در حدقابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 4 66/6% 14 33/23% 28 66/46% 13 66/21%

 

سئوال 27: آیا نیاز (توجه بیشتر به آنها) دراین كودكان احساس كرده اید؟

در مورد سئوال (27)، 99/74 درصد از پاسخ‌دهندگان كه آیا نیاز (توجه بیشتر به آنها) دراین كودكان احساس كرده اید؟ را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط  32/3 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، كه آیا نیاز (توجه بیشتر به آنها) در این كودكان احساس كرده اید؟ در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 1 66/1% 13 66/21% 26 33/43% 19 66/31%

 

سئوال 28 : آیا كودكان تمایلی به رهبر و سرگروه شدن دارند؟

در مورد سئوال (28)، 32/73درصد از پاسخ‌دهندگان، كه آیا كودكان تمایلی به رهبر و سرگروه شدن دارند؟ در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط  33/8درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، كه آیا كودكان تمایلی به رهبر و سرگروه شدن دارند؟ در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
2 33/3% 3 5% 11 33/18% 22 66/36% 22 66/36%

 

سئوال 29 : آیا در دروغگویی آنان به جهت كسب امتیازات است؟

در مورد سئوال (29)، 66/61 درصد از پاسخ‌دهندگان كه آیا دروغگویی آنان به جهت كسب امتیازات است، در حد زیاد و خیلی در دروغگویی كودكان موثر می‌دانند در حالی كه فقط 66/11 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، كه آیا دروغگویی آنان به جهت كسب امتیازات است در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
4 66/6% 3 5% 16 66/26% 24 40% 13 66/21%

 

فرضیه اول

در رابطه با فرضیه اول كه آموزشهای نادرست خانواده و الگوهای ناصحیح ارائه شده توسط والدین باعث دروغگویی در كودكان می‌شود، تقریباً 71درصد از پاسخ‌دهندگان این مورد را در دروغگویی كودكان در حد زیاد و خیلی زیاد موثر دانسته اند در حالی كه فقط تقریباً 6درصد این امر را موثر نمی‌دانند.

بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما این فرضیه بسیار زیاد در دروغگویی كودكان موثر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوال خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
1 66/1 33/8 15 66/41 33/33
2 33/3 20 66/46 30
3 6/1 66/1 3/18 35 33/43
4 66/1 33/3 66/26 32/58
5 66/1 66/16 25 66/56
6 33/3 66/21 40 35
7 66/1 66/1 20 33/43 33/3
8 66/6 33/13 45 33/18 66/16
9 33/3 66/21 40 35
10 66/1 10 25 35 33/28
11 66/1 33/8 30 40 20
12 33/3 33/18 66/36 6/41
13 33/3 5 20 66/71
جمع كل 1596/4 28/63 96/269 3/448 28/473
میانگین 15/1 86/4 76/20 48/34 40/36

 

فرضیه دوم

در رابطه با فرضیه دوم كه انتظارات معقول والدین و اطرافیان از كودك باعث كاهش دروغگویی آنان می‌شود 51 درصد از پاسخ‌دهندگان پاسخ را در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته اند در حالی كه فقط تقریباً 17 درصد این امر را موثر ندانسته اند بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، این فرضیه در دروغگویی كودكان موثر است.

سئوال خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
15 66/1 66/21 45 30 66/1
16 5 33/18 66/31 33/33 66/18
17 66/6 33/8 33/43 66/26 15
18 5 66/11 66/26 66/31 25
19 33/3 33/8 30 45 33/13
24 33/3 33/8 33/13 33/33 6/41
جمع 98/24 64/76 98/189 98/199 31/108
میانگین 16/4 77/12 66/31 33/33 05/18

 

 

فرضیه سوم

در رابطه با فرضیه سوم كه دروغگویی بیشتر كودكان از احساس كمبود و نیازهایشان سرچشمه می‌گیرد 65درصد از پاسخ‌دهندگان پاسخ را در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته اند در حالی كه فقط 11 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر ندانسته اند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، این فرضیه عامل بسیار مهمی‌در دروغگویی كودكان می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوال خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
14 33/23 33/18 45% 30%
20 66/6 66/6 66/21 33/43 66/21
21 33/3 10% 66/21 40% 25%
22 33/3 33/8 66/21 33/43 33/23
23 66/1 5% 66/41 33/33 33/18
24 33/3 33/8 33/13 33/33 66/41
25 66/1 66/6 33/18 66/11 33/28
26 66/1 6/6 33/23 66/46 66/21
27 66/1 66/1 66/21 33/43 66/31
28 33/3 5% 33/18 66/36 66/36
29 66/6 5% 66/26 40% 66/21
جمع كل 28/33 63/86 61/246 63/416 95/299
میانگین 02/3 87/7 41/22 87/37 26/27

 

 

كل فرضیه‌ها و سئوالات

در رابطه با فرضیه‌ها و كل سئوالهای پاسخ نامه، 62 درصد از پاسخ‌دهندگان در حد زیاد و خیلی زیاد پاسخ داده اند در حالی كه تقریباً 11 درصد از پاسخ‌دهندگان در حد كم و خیلی كم پاسخ داده اند. بدین سبب مشخص می‌شود كه به نظر جامعه آماری ما، این فرضیه‌ها و سئوالات در حد زیادی در دروغگویی كودكان موثر می‌باشد.

 

فرضیه خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد
1 151 86/4 76/20 48/34 40/36
2 16/4 77/12 66/31 33/33 05/18
3 02/3 87/7 41/22 87/37 26/27
میانگین 7/2 5/8 94/24 2/35 23/27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن80برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *