پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، امام خمینی، قانون مدنی، حقوق مدنی


دانلود پایان نامه

می‌شد؛ ولی به هر حال، تفویض زوجه در طلاق در حقوق ایران پذیرفته نشده است و این رویه برگرفته از فقه امامیه و نظریه مشهور فقهاست و باید اذعان داشت که این رأی، شایسته است بدین خاطر که شارع حق طلاق را در زمره حقوق زوج قلمداد کرده است و انتقال این حق به زوجه حتی در صورتی که با رضایت زوج باشد، مصداقی از سلب حق از شخص زوج محسوب شده و مخالف با قانون و شرع می باشد.
فهرست منابع و مأخذ:
الف ـ منابع فارسی
۱- کتب حقوقی و فقهی
۱. اشتهاردی، علی پناه؛ مجموعه فتاوی ابن جنید، چاپ اول، موسسه‌ی نشر اسلامی، قم، ۱۴۱۶ ه .ق.
۲. امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی (خانواده)،جلد ۵،انتشارات اسلامیه،تهران،‌ ۱۳۷۶.
۳. امینی، علیرضا و آیتی، سید محمد رضا؛ تحریر الروضه فی شرح اللمعه الدمشقیه (با مقدمه ی استاد گرجی)، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و موسسه فرهنگی طه، تهران، تابستان ۱۳۷۷.
۴. باختر، سید احمد؛ ازدواج وطلاق در آیینه قوانین و رویه ی قضایی،چاپ اول، انتشارات خرسندی،تهران، ۱۳۸۷.
۵. بازگیر، یدالله؛ قانون مدنی در آیینه ی آراء ودیوانعالی کشور(حقوق خانواده)، جلد دوم، چاپ دوم،انتشارات فردوسی،‌تهران، ۱۳۸۰.
۶. تریز، عبد الرشید؛ طلاق از دیدگاه اسلام، چاپ اول، نشر احسان،تهران، ۱۳۸۵.
۷. _______________؛ حقوق خانواده، چاپ دوم، کتابخانه‌ی گنج دانش،تهران، ۱۳۷۶.
۸. جلالی، سید مهدی؛ اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه‌ی تطبیقی، انتشارات خرسندی، تهران،۱۳۸۸.
۹. جمعی از نویسندگان (زیر نظر ابوالقاسم گرجی)؛ بررسی تطبیقی حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۴.
۱۰. حائری شاه باغ، سید علی؛ شرح قانون مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش،تهران، ۱۳۸۲.
۱۱. حبیبی تبار، جواد؛ گام به گام با حقوق خانواده، چاپ سوم، انتشارات گام به گام، قم، ۱۳۸۶.
۱۲. حقانی زنجانی، حسین؛ طلاق یا فاجعه انحلال خانواده، چاپ چهارم، نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۴.
۱۳. حیاتی، علی عباس؛ شرح قانون آئین دادرسی مدنی، چاپ دوم، انتشارات سلیبیل،قم، بهار ۱۳۸۵.
۱۴. خمینی، سید روح الله؛ ترجمه تحریر الوسیله، ترجمه‌ی علی اسلامی، جلد سوم،چاپ بیست وسوم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، بهار ۱۳۸۶.
۱۵. خمینی، سید روح الله؛ تحریر الوسیله، موسسه مطبوعات دارالعلم، جلد دوم، چاپ دوم، قم، بی تا.
۱۶. خمینی، سید روح الله؛استفتاءات از محضر امام خمینی(ره)، جلد۲، دفتر انتشارات اسلامی ،‌قم، ۱۳۶۶.
۱۷. خمینی، سید روح الله؛صحیفه ی امام خمینی(مجموعه ایشات)؛جلد پنجم و ششم و دهم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، شهریور-آبان ۱۳۵۸.
۱۸. دانای علمی، منیژه؛ موجبات طلاق در حقوق ایران و اقلیت‌های مذهبی غیر مسلمان، چاپ اول، انتشارات اطلس ، تهران، ۱۳۷۴.
۱۹. دیانی، عبد الرسول؛ حقوق خانواده، نشر میزان، تهران،۱۳۸۷.
۲۰. رشیدی، امید؛ احکام طلاق در قانون مدنی ایران، فقه امامیه و فقه شافعی، بی‌نا، تهران، ۱۳۸۰.
۲۱. رفیعی، علی؛ بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران،۱۳۸۰.
۲۲. روشن، محمد؛ مباحثی از حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات جنگل،تهران، ۱۳۸۹.
۲۳. زمانی در مزاری (فرهنگ)،محمد رضا؛ حقوق خانواده به زبان ساده، جلد ۲، انتشارات نگاه بینه، تهران، ۱۳۸۷.
۲۴. ساروخانی، باقر؛ طلاق (پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن)، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۶.
۲۵. شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، جلد نخست، چاپ هفدهم، انتشارات دراک، تهران، بهار ۱۳۸۷.
۲۶. شهابی، محمود؛ ادوار فقه، جلد دوم، چاپ دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،تهران، تابستان ۱۳۶۶.
۲۷. صفایی،سید حسین و امامی، اسد الله؛ حقوق خانواده،جلد اول (نکاح و انحلال آن، فسخ و طلاق)، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران،‌تهران، ۱۳۷۶.
۲۸. _____________________؛ مختصر حقوق خانواده، چاپ هفتم، نشر میزان،تهران، زمستان ۱۳۸۴.
۲۹. کاتبی، حسینقلی؛ وکالت (مجموعه مقالات)، چاپ دوم، انتشارات آبان، تهران، اردیبهشت ماه ۱۳۵۷.
۳۰. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی خانواده، جلد اول، چاپ سوم، شرکت انتشار با همکای بهمن برنا، تهران،۱۳۷۱.
۳۱. _________؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (درسهایی از عقود معین)، جلد دوم، چاپ هشتم، کتابخانه ی گنج دانش، تهران،۱۳۸۵.
۳۲. _________؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،تهران، ۱۳۸۰.
۳۳. گواهی، زهرا؛ بررسی حقوق زنان در مساله ی طلاق، چاپ اول، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی،تهران،۱۳۷۳ .
۳۴. _________؛ مبنای فقهی آراء خاص امام خمینی (ره)، چاپ اول، موسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به موسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره))، تهران،۱۳۸۲.
۳۵. لطفی، اسد الله؛ مباحث حقوقی شرح لمعه، چاپ پنجم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷.
۳۶. _________؛ حقوق خانواده، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران،۱۳۸۹.
۳۷. محقق داماد، سید مصطفی؛ بررسی فقهی حقوق خانواده، انتشارات علوم اسلامی، تهران، ۱۳۷۶.
۳۸. _______________؛ سوال و جواب استفتاءات و آراء حاج سید محمد کاظم یزدی، چاپ اول، مرکز نشر علوم اسلامی،تهران، بهار ۱۳۷۶.
۳۹. مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، جلد ۹، چاپ اول، انتشارات پایدار، تهران، ۱۳۸۲.
۴۰. مضای العلّونی الجهنی، عبدالرحمن محمود؛ آیینه‌ی احکام در فقه شافعی، به ترجمه‌ی جلال جلال زاده و مسعود انصاری، چاپ اول، نشر احسان، تهران،۱۳۸۲.
۴۱. مطهری، مرتضی؛ نظام حقوقی زن در اسلام (مجموعه آثار شهید مطهری) مجلد ۱۹، چاپ دوم، انتشارات صدرا، قم، آذر ۱۳۷۹.
۴۲. معاونت آموزش قوه قضائیه(اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی)، رویه ی قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های خانواده، جلد ۲و۴، چاپ اول، انتشارات جنگل،تهران، ۱۳۸۷.
۴۳. وفادار، علی؛ حقوق خانواده(حقوق مدنی ۵)، چاپ اول، انتشارات وفادار، تهران،۱۳۵۸.
۴۴. یثربی قمی، سید علی محمد؛ حقوق خانواده، انتشارات سمت،تهران،بهار ۱۳۸۸.
۴۵. یزدی، ابوالقاسم بن احمد؛ ترجمه ی فارسی شرایع الاسلام (محقق حلی)، جلد ۲، انتشارات دانشگاه تهران،تهران، مهرماه ۱۳۶۱.
۲- لغت نامه
۱. آقایی، محمد علی؛ شرح مختصر اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری)، چاپ سوم، انتشارات خطّ سوم، تهران، ۱۳۸۶.
۲. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، جلد ۱۵، چاپ دوم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران ۱۳۷۷.
۳- ترمینولوژی
۱. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق، جلد ۵، چاپ اول، کتابخانه ی گنج دانش، تهران، ۱۳۸۶.
۲. __________________؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد۵، چاپ اول، کتابخانه ی گنج دانش،تهران، ۱۳۸۷.
۳. __________________؛ وسیط در ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، کتابخانه‌ی گنج دانش،تهران، ۱۳۸۸.
۴. __________________؛ ترمینولوژی حقوق، چاپ ۱۹، کتابخانه‌ی گنج دانش،تهران، ۱۳۸۷.
۴- فرهنگ
۱. طهرانی (کاتوزیان)، محمد علی؛ فرهنگ کاتوزیان، چاپ سوم، انتشارات دادگستر، تهران،بهار ۱۳۸۳.
۵- قوانین
۱. رحیمی اصفهانی،عباسعلی؛ مجموعه مدنی، چاپ اول، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری،اداره ی چاپ و انتشار،تهران، بهار ۱۳۸۴.
۲. زراعت، عباس؛ قانون آئین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران، انتشارات خط سوم، چاپ اول،تهران، .۱۳۸۳
۳. _________؛ قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ هشتم، نشر میزان،تهران، پائیز ۱۳۸۲.
۴. منصور،جهانگیر؛ مجموعه‌ی قوانین و مقررات حقوقی، دفتر ۱۱(خانواده)، نشر دوران، تهران، ۱۳۸۴.
۵. نوری، محمد علی؛ ترجمه‌ی قانون مدنی مصر، انتشارات گنج دانش،تهران، ۱۳۸۸.
ب ـ منابع عربی
قرآن کریم
۱. آل بحر العلوم، سید محمد؛ بُلغَه الفقیه،جلد اول، مکتبه الصادق(ع)، تهران، ۱۴۰۳ هـ.ق.
۲. ابن ماجه، الحافظ ابی عبدالله محمد ابن یزید القزوینی؛ سنن ابن ماجه، جلد اول، مطبعه داراحیاء الکتب العربی، قاهره، ۱۳۸۵ هـ.ق.
۳. ابوزهره، محمد؛ الاحوال الشخصیه، چاپ سوم، دارالفکر العربی، قاهره، ۱۳۷۷ هـ. ق.
۴. ابی القاسم نجم الدین محمد بن الحسن الهذابی (محقق حلی)؛ شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، جلد ۵، چاپ اول، انتشارات دارالزهراء، بیروت، ۱۹۸۹ میلادی.
۵. ___________________________________،شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، جلد۲، منشورات الاعلمی، تهران، ۱۳۸۹ ه.ق.
۶. _____________________________________؛ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد ۳، انتشارات موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ دانش، ۱۴۱۵ هـ.ق، قم.
۷. ابی القاسم عبدالکریم بن محمد القزوینی، المحرّر فی فقه الشافعی، دارالکتب العلمیه، بیروت، اول ۱۳۸۳.
۸. ابی طالب محمد بن الحسن الهذلی بن یوسف بن المطهر الحلی(فخر المحققین)؛ ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القوائد، جلد ۳، موسسه اسماعیلیان و انتشارات علمیه قم، قم، ۱۳۸۷ هـ.ق.
۹. أبی محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسی؛ المغنی علی مختصر الخرقی، جلد۷، چاپ اول، دارالکتب العلمیه، ۱۹۹۴ میلادی، بیروت، ۱۹۹۴ میلادی.
۱۰. ابی محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم؛ المحلّی،جلد ۱۰، المکتب التجاری للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت، بی تا.
۱۱. اصفهانی کمپانی، محمد حسین؛ حاشیه کتاب المکاسب، جلد ۴، انتشارات محقق، چاپ اول، ۱۴۱۸ ه.ق، قم.
۱۲. أیوب، حسن؛ فقه الاسره المسلمه، چاپ دوم، انتشارات دارالسلام، مصر،‌۱۴۲۳ هـ.ق.
۱۳. احمد ابراهیم بک و اصل علاء الدین احمد ابراهیم؛ احکام الاحوال الشخصیه فی الشریعه الاسلامیه و القانون، چاپ پنجم، المکتبه الازهریه التراث،‌ مصر، ۱۴۲۴ هـ.ق.
۱۴. اصفهانی کمپانی، محمد حسین؛حاشیه‌ی کتاب المکاسب، جلد ۴، چاپ اول، انتشارات محقق، قم، ۱۴۱۸ هـ.ق.
۱۵. بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، جلد ۲۵، موسسه نشر اسلامی،‌ قم، ۱۳۶۳ هـ.ش.
۱۶. بدران ابو العینین بدران؛ الفقه المقارن للاحوال الشخصیه بین المذاهب الاربعه السنیه والمذهب الجعفری و القانون، الجرء الاول (الزواج و الطلاق)، دار النهضه العربیه، بیروت، بی تا.
۱۷. تمیمی مغربی، ابی حنیفه النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حیون؛ دعائم الاسلام وذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ دوم، انتشارات دارالمعارف مصر، ۱۳۸۳هـ.ق.
۱۸. جزیری، عبد الرحمن؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد۴، انتشارات دارالقلم، بیروت،‌ ۱۴۱۳ هـ.ق.
۱۹. حر عاملی، محمد بن الحسن؛ وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، جلد ۱۴و۱۵، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۹۱ هـ.ق.
۲۰. حسنی یمانی،مهدی احمد بن یحیی المرتضی؛ الازهار فی فقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *