پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سالهای ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠

دانلود پایان نامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای پزشکی ( M D )

بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سالهای   ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدکاظم مسلمی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید علی تحویلدار

مرداد١٣۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

معرفی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۹ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….١۰

اهداف تحقیق…………………………………………………………………….……………………………………..١١

هدف اصلی طرح………………………………………………………….……………………………………………١١

هدف فرعی طرح…………………………………………………….…………………………………………………١١

داﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﭘﮋوﻫﺶ……………………………………….………………………………………………. ١٢

چهارچوب پنداشتی……………………………………………………….………………………………………….. ١٣

مروری بر مطالعات انجام شده……………………………………………………………………………………….. ٢۶

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ٢٩

نتایج………………………………………………………………………………………………………………………٣٢

بحث و نتیجه گیری……………………………………….……………………………………………………………۴۷

منابع………………………………………………………………………………………………………………………۵١

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………۵۳

فهرست جداول

جدول شماره ١ـ١ – روش های درمانی در کانسر مثانه…………………………………………………………………………١٨

جدول شماره ۲ـ١-استفاده از شیمی درمانی داخل مثانه ای یا ایمونوتراپی……………………………………………….٢١

جدول شماره ٣ـ١– ایمونوتراپی و یا شیمی درمانی داخل مثانه………………………………………………………………٢۴

جدول شماره١ـ٣. جدول متغیرها……………………………………………………………………………………………………….۳٠

جدول شماره ١ـ۴ـ میانگین، انحراف معیار، بیشترین، کمترین سن………………………………………………………….۳۳

جدول شماره ۲ـ۴- توزیع فراوانی جمعیت بر اساس سن……………………………………………………………………..۳۳

جدول شماره ٣ـ۴- توزیع جنسی جمعیت…………………………………………………………………………………………..۳۵

جدول شماره۴ـ۴ـ فراوانی عود در گروه های سنی براساس جنسیت            ……………………………………………………..۳۶

جدول شماره۵ـ۴- توزیع فراوانی علایم………………………………………………………………………………………………۳٨

جدول شماره ۶ـ۴- توزیع فراوانی گروه های اصلی توموری………………………………………………………………….۳۹

جدول شماره ٧ـ۴- فراوانی نوع درمان صورت گرفته……………………………………………………………………………۴٠

جدول شماره٨ـ۴- فراوانی عود………………………………………………………………………………………………………….۴١

جدول شماره ٩ـ۴- توزیع فراوانی عود بعد از درمان با BCG………………………………………………………………..۴٢

جدول شماره ١٠ـ۴- فراوانی عود  بعد از کموتراپی به دنبال BCG…………………………………………………………۴٣

جدول شماره ١١ـ۴- فراوانی مصرف

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *