پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته­ی برنامه ریزی درسی

عنوان:

بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت

استاد راهنما:

دکتر احمدرضا اوجی نژاد

استاد مشاور:

دکتر عباس قلتاش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. 1

 فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 4

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. 6

اهداف­ پژوهش………………………………………………………………………………………………. 8

هدف­ کلی…………………………………………………………………………………………………….. 8

هدف­های جزئی……………………………………………………………………………………………… 8

فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 8

تعریف واژه ها واصطلاحات …………………………………………………………………………….. 9

تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………… 9

تعاریف عملیات……………………………………………………………………………………………… 9

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 12

مبانی نظری عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………….. 12

تعاریف عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………. 13

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………….. 14

نظریات موجود در زمینه عملکرد تحصیلی ……………………………………………………………. 17

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………….. 23

مبانی نظری مهارتهای اجتماعی…………………………………………………………………………… 25

هدفهای اجتماعی شدن…………………………………………………………………………………….. 27

مولفه های مهارتهای اجتماعی…………………………………………………………………………….. 28

عوامل موثر در رشد مهارتهای اجتماعی………………………………………………………………… 29

مبانی نظری اضطراب امتحان……………………………………………………………………………… 30

علایم اضطراب………………………………………………………………………………………………. 31

مدلها و نظریه های اضطراب امتحان…………………………………………………………………….. 32

شیوع اضطراب امتحان……………………………………………………………………………………… 33

علایم و نشانه های اضطراب……………………………………………………………………………… 34

عوامل موثر در بروز اضطراب امتحان……………………………………………………………………. 36

تکنیکهای شناختی و رفتاری برای کاهش اضطراب امتحان…………………………………………. 40

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 46

پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………. 46

پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………… 50

جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………… 52

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 55

جامعه آماری و نمونه مورد بررسی………………………………………………………………………. 55

روش نمونه­گیری و نمونه آماری…………………………………………………………………………. 55

ابزار گردآوری داده ها و روایی و پایایی آنها…………………………………………………………. 55

روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………. 59

روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………… 59

ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………… 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

یافته­های توصیفی …………………………………………………………………………………………… 61

یافته­های استنباطی…………………………………………………………………………………………… 62

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 66

تحلیل یافته­های پژوهش…………………………………………………………………………………… 67

محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 70

پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………….. 71

پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………….. 71

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………… 73

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………. 73

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 80

پیوست  ………………………………………………………………………………………………………. 84

پیوست 1 …………………………………………………………………………………………………….. 85

پیوست 2 …………………………………………………………………………………………………….. 88

پیوست 3 …………………………………………………………………………………………………….. 90

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 93

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت بود به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرودشت بوده که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله­ای  تعداد 290 نفر به عنوان حجم  نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983)، اضطراب امتحان ساراسون (1975) و عملکرد تحصیلی فام  تیلور (1990) استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از داده­ها در سطح آمار استنباطی از آزمون­­های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین بعدهای رفتار مناسب اجتماعی و اطمینان به خود داشتن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین بعدهای رفتار نامناسب اجتماعی، تکانشی عمل کردن با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، بین حسادت با عملکرد تحصیلی رابطه ای مشاهده نگردید. بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد مهارت­های اجتماعی به صورت مثبت و اضطراب امتحان به صورت منفی قادر به پیش­بینی عملکرد تحصیلی می­باشند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *