پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروریس و نگرش مذهبی با تاب آوری دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی متوسطه دوم شهرستان رودان سال 92-91

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

موضوع:

بررسی رابطه شیوه ­های فرزند پروریس و نگرش مذهبی با تاب ­آوری دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی متوسطه دوم شهرستان رودان سال 92-91

استاد راهنما:

دکترسید محمد رضا فلاح چای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 5

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 13

تاب آوری…………………………………………………………………………………………………………….. 15

نگرش مذهبی…………………………………………………………………………………………………………. 17

پیشینه نگرش مذهبی………………………………………………………………………………………………… 18

شیوه های فرزند پروری …………………………………………………………………………………………… 21

سبک­های فرزند پروری از دیدگاه بامیرند ……………………………………………………………………… 26

سبک­های فرزند پروری از دیدگاه آدلر ………………………………………………………………………… 25

الگوی شفر ……………………………………………………………………………………………………………. 28

الگوی زیگلمن ………………………………………………………………………………………………………. 29

رابطه نگرش مذهبی با تاب آوری ………………………………………………………………………………. 33

رابطه پیوه­های فرزند پروری با تاب آوری …………………………………………………………………….. 36

پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 39

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………………………………… 39

تحقیقات انجام شده درداخل کشور ………………………………………………………………………………..     41

جمع بندی پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 44

فصل سوم : روش پژوهش

روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 48

جامعه آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه ……………………………………………………………….. 48

معرفی ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 49

مقیاس عقاید مذهبی گلاک و استارک ………………………………………………………………………….. 49

پرسشنامه سنجش نگرش­های مذهبی …………………………………………………………………………… 51

مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون …………………………………………………………………………. 52

فصل چهارم : یافته­های پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 55

توصیف داده­های پژوهشی ………………………………………………………………………………………… 55

توصیف نمونه تحقیق بر حسب سن ……………………………………………………………………………. 56

آزمون فرضیه­های اول……………………………………………………………………………………………….. 58

آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………… 60

فصل پنجم : بحث و نتیجه­گیری

بحث وتفسیرنتایج ………………………………………………………………………………………………….. 65

نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 68

منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………….. 71

منابع غیرفارسی ……………………………………………………………………………………………………… 78

سایت­ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 81

پیوست­ها ……………………………………………………………………………………………………………… 82

 

فهرست جداول

جدول شماره 1: فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………. 55

جدول شماره 2: فراوانی و درصد نمونه تحقیق برحسب پایه تحصیلی …………………………………. 56

جدول شماره 3: فراوانی و درصد نمونه تحقیق برحسب سن …………………………………………….. 57

جدول شماره 4: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه 1 ………………. 58

جدول شماره 5: خلاصه مدل رگرسیونی ………………………………………………………………………. 58

جدول شماره 6: نتایج تحلیل واریانس …………………………………………………………………………. 59

جدول شماره 7: ضرائب معادله رگرسیونی همزمان ………………………………………………………….. 59

جدول شماره 8: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه 2 ………………. .60

جدول شماره 9: خلاصه مدل رگرسیونی ………………………………………………………………………. 61

جدول شماره 10: نتایج تحلیل واریانس ……………………………………………………………………….. 61

جدول شماره 11: ضرائب معادله رگرسونی همزمان …………………………………………………………. 62

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1: نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………… 55

نمودار شماره 2:نمودارتوصیف نمونه تحقیق برحسب پایه تحصیلی………………………………………. 56

نمودار شماره 3: نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب سن         57

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *