پایان نامه بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد دره شهر

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A)

گرایش: عمومی

 

عنوان:

بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد دره شهر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

چکیده 1

 

فصل اولکلیات تحقیق

1-1مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 9

1-4-  اهداف پژوهش… 12

1-4-1-  اهدف کلی.. 12

1-4-2-  اهداف جزیی.. 12

1-5- فرضیه‏های تحقیق. 13

1-6-  تعاریف مفهومی‌ و عملیاتی.. 13

1-6-1- سبک زندگی.. 13

1-6-2-  هویت اجتماعی.. 14

1-6-3-  ادراک خدا 14

 

فصل دومادبیات تحقیق

2-1- ادبیات تحقیق. 16

2-1-1- سبک زندگی.. 16

2-1-2-  تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین ارتباطی.. 20

2-1-3 – ارزیابی سبک زندگی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی.. 23

2-2- ادراک از خدا 25

2-2-1- ادراک از خدا از نظر علمای مسلمان. 26

2-2-2 – ادراک در لغت.. 26

2-2-3- رابطه علم وادراک.. 26

2-2-4- ادراک امور حسی.. 26

2-2-5- ادراک به معنای رویت.. 26

2-2-6- مدرک بودن خداوند. 27

2-2-7- آیا ادراک از جمله صفاتی است که بتوان آن را به خدا نسبت داد؟. 27

2-2- 8- ادراک خدا از نظر فلاسفه. 28

2-2-9- ادراک از خدا از نظر روان تحلیل گران. 30

2-2-10- رابطه دلبستگی شکل گرفته دوران کودکی با ادراک از خدا 34

2-3-  هویت.. 37

2-3-1- واژه هویت.. 37

2-3-2- هویت در نگاه دیگران. 38

2-3-3- هویت ونوجوانی.. 39

2-3-4- هویت وهویت یابی (نظریه ها وتعاریف ) 41

2-3-5-  عوامل موثر بر شکل گیری هویت : 44

2-3-6-  تاثیر هویت بر سبک زندگی.. 47

2-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 49

 

فصل سومروش تحقیق

3-1-مقدمه. 53

3-2- روش تحقیق. 53

3-3- جامعه ی آماری 54

3-4- نمونه ی آماری و روش نمونه گیری.. 54

3-5- نحوه اجرای پرسشنامه. 54

3-6- ابزار جمع آوری اطللاعات: 55

3-6-1- پرسشنامه سبک زندگی       lsq. 55

3-6-2- پرسشنامه هویت (isi- 6g) 56

3-6-3- پرسشنامه اداراک از خدا 56

3-7- روش تحلیل آماری : 58

 

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 60

4-2- تجزیه و تحلیل یافته‌ها 60

4-3- توصیف داده ها 60

4-4- سنجش رابطه متغیرهای تحقیق. 65

4-5- فرضیات تحقیق. 65

4-6- سنجش تفاوت متغیرهای تحقیق. 74

 

فصل پنجمبحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 78

5-2- اهمیت ومزیتهای پژوهش… 82

5-3- راهکارهای پیشنهادی.. 83

5- 4- محدودیت‌های تحقیق. 84

منابع و مآخذ. 85

پیوست‌ها 92

چکیده انگلیسی.. 101

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                      صفحه

جدول 3-1 ضرایب پایایی آزمون. 57

جدول3-2 اعتبار آزمون تصور ازخدا 58

جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات.. 60

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار سن پاسخگویان. 61

جدول 4-3 میانگین و انحراف معیارمولفه‌های سبک  زندگی.. 62

جدول 4-4 میانگین و انحراف متغیرهای تحقیق. 64

جدول  4-5 ضریب همبستگی متغیر سبک زندگی با هویت و ادراک از خدا 65

جدول 4-6 ضریب همبستگی مولفه‌های مختلف  سبک زندگی و هویت.. 67

جدول 4-7 ضریب همبستگی مولفه‌های متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا 70

جدول 4-8  ضریب همبستگی متغیر هویت و ادراک از خدا 73

جدول 4-9 مقایسه میانگین مولفه‌های متغیر سبک زندگی و هویت.. 75

جدول 4-10 مقایسه میانگین مولفه‌های متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا 76

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                      صفحه

نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 61

نمودار 4-2 میانگین مولفه‌های سبک زندگی پاسخگویان. 63

نمودار 4-3 میانگین متغیرهای تحقیق. 64

نمودار 4-4-پراکنش داده‌های سبک زندگی ،هویت وادراک از خدا 66

نمودار 4-5 پراکنش مولفههای سبک زندگی و هویت.. 69

نمودار 6-4 پراکنش مولفه‌های سبک زندگی وادراک از خدا 72

نمودار 4-7  پراکنش هویت و ادراک از خدا 73

 

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش می‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق توصیفی زمینه یابی و ازآمار توصیفی و استنباطی ازجمله ضریب همبستگی پیرسون وآزمونt جهت تجزیه وتحلیل داده‌های استفاده شده است  ، ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق سه نوع پرسشنامه شامل پرسشنامه‌های هنجاریابی شده سبک زندگی،هویت وادراک از خدا  بوده است . شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه طبق جدول مورگان  120 نفر است. یافته‌های تحقیق نشان داد که با 95درصد اطمینان میتوان گفت، متغیر سبک زندگی و هویت اجتماعی  دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستنددر حالیکه رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.همچنین بین هویت اجتماعی وادراک از خدا رابطه مثبت وجود دارد.

 واِژگان کلیدی: هویت اجتماعی، سبک زندگی، ادراک از خدا

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *