پایان نامه بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران

دانلود پایان نامه

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی تربیتی

عنوان:

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏ گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل سعدی­پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

اهمیت و ضرورت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

اهداف جزیی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

سوال و یا فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..14.

متغیر مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………23

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………….15

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق

تصمیم گیری،تاریخچه و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………….16

تعریف تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….16

تفاوت های فردی در تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………….18

فرآیندهای شناختی در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………..20

ابعاد تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………21

انواع تصمیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

سطوح تصمیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

روند تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………24

اجزای تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..25

راهبرد های تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………………………29

سبک های تصمیم گیری …………………………………………………………………………………………………………………………31

عوامل موثر فردی در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………… 32

اثر هیجانات قبل و بعد از فرآیند تصمیم گیری………………………………………………………………………………………….33

مبانی نظری کمال گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………35

ویژگی های کمال گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………39

طبقه بندی های کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………….. 41

ابعاد کمال گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….42

علل کمال گرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………44

پیامد های کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………..47

رفتار جرات مندانه………………………………………………………………………………………………………………… 48

جرات ورزی در نظریات روان شناسی………………………………………………………………………………………………………51
رفتار جرات مندانه و سازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 56
آموزش های مهارت های جرات ورزی……………………………………………………………………………… …………………….59
مولفه های ابراز وجود و رفتار جرات مندانه………………………………………………………………………………………….59

تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………………..62
تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………………………………………………………64

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..68

جامعه مورد پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..69

نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………..69

ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………69

برنامه آموزش مهارت رفتار جرات مندانه…………………………………………………………………………………………………72

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………….79

سوال 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

سوال 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

سوال 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103

محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………. 105       پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………..105

 

فهرست نمودار و اشکال

جدول 1-4…………………………………………………………………………………………………………..5

جدول2-4……………………………………………………………………………………………………………………77

نمودار1-4……………………………………………………………………………………………………………………77

نمودار2-4……………………………………………………………………………………………………………………78

جدول3-4…………………………………………………………………………………………………………………..80

جدول4-4……………………………………………………………………………………………………………………80

جدول5-4…………………………………………………………………………………………………………………..81

جدول6-4…………………………………………………………………………………………………………………..82

جدول7-4……………………………………………………………………………………………………………………83

جدول8-4……………………………………………………………………………………………………………………84

جدول9-4…………………………………………………………………………………………………………………..85

جدول10-4…………………………………………………………………………………………………………………85

جدول11-4………………………………………………………………………………………………………………..85

جدول12-4……………………………………………………………………………………………………………….. 86

.

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *